English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2401. Det grupperade indexet för materialiserade vyn %1 får inte innehålla kolumner som kan vara Null om den ska publiceras med den transaktionsbaserade metoden.
2402. Cachen uppdateras inte baserat på FTP-svarsstatusen. Förväntat = X, verkligt Y.
2403. Tidpunkt: X
2404. Det begärda komprimeringsalternativet X är inte ett giltigt alternativ.
2405. Det finns ingen användning för distributionsutgivarens egenskap distributor_password, och den stöds inte för en distributör som körs på Windows NT 4.0.
2406. Det går inte att lägga till artikeln %1 med automatisk hantering av identitetsområde eftersom den redan är publicerad i en transaktionsbaserad publikation med automatisk hantering av identitetsområde.
2407. WITH SNAPSHOT får bara användas med en enda virtuell enhet.
2408. Varning! I sysdepends framgår att andra objekt (vyer, procedurer och liknande) hänvisar till det här objektet med det gamla namnet. Dessa objekt blir ogiltiga och bör släppas och genast skapas på nytt.
2409. Proceduren %1 anropades med för många parametrar.
2410. %1Typspecifikation förväntad.
2411. Anger om linjer som sammanbinder noderna i trädet ska visas.
2412. Det gick inte att hitta objektet %1, du har inte behörighet eller också går det inte att lägga till utökad egenskap i objektet.
2413. Sökväg till en UserControl som innehåller ytterligare webbdelar som ska visas i CatalogPart-objektet.
2414. Det går inte att räkna upp tillämpningskatalogerna (HRESULT=0xX).
2415. Server stöder inte byteintervallbegäran.
2416. Y är inte ett giltigt värde för X. X måste vara större än Z.
2417. En tvetydig matchning hittades.
2418. X innehåller ingen definition för Y och det gick inte att hitta någon Y-tilläggsmetod som accepterar ett första argument av typen X (saknas ett using-direktiv eller en sammansättningsreferens?)
2419. Den bild som ska användas för att visa bockmarkeringar på den nedrullningsbara menyn.
2420. Citattecknen matchar inte.
2421. Okänd SeekOrigin har angetts.
2422. Databasen %1 kan inte uppgraderas eftersom den är skrivskyddad eller innehåller skrivskyddade filer. Gör databasen eller filerna skrivbara och kör återställningen igen.
2423. Ogiltig typdefinition för typen '%1', rekursiva typdefinitioner är inte tillåtna
2424. Replikeringsfilterprocedurer kan inte ha parametrar.
2425. Variabeln %1 är inte en markörvariabel, men används på ett ställe där en markörvariabel förväntas.
2426. Hämtar eller anger fönstrets bakgrundsfärg.
2427. Genereras om det uppstår ett fel när e-postmeddelandet skickas.
2428. %1: Fil-ID %2 för databas-ID %3 hoppades över eftersom filstorleken ändrades mitt i komprimeringsåtgärden.
2429. Loggfiler, offlinefiler, återställningsfiler och icke-funktionella filer ska inte anges för databasögonblicksbilder. %1 är inte en fil som kan användas för ögonblicksbilder.
2430. En oändlig loop verkar ha resulterat från upprepat upphävande av TimeManager under processen för Layout/Render.
2431. Anger att alla förklaringsobjekt visas i omvänd ordning. Den här egenskapen påverkar endast förklaringsobjekt som lagts till automatiskt för diagramserien, och påverkar inte egna förklaringsobjekt.
2432. Den beskrivnade rubrik som är associerad med kontrollen.
2433. Format för automatiska axelskalbrytningar.
2434. Kontexten har redan frusits.
2435. ActivityXamlServices påträffade en medlem (X) som inte hanteras av DynamicActivity.
2436. Lagerreferensen är inte giltig.
2437. Det går inte att skapa en DataRelation och Parent- eller Child-kolumnerna inte finns i ett DataSet.
2438. Registernyckeln BackupDirectory har inte konfigurerats korrekt. Nyckeln ska ange rotsökvägen där disksäkerhetskopiefilerna sparas när den fullständiga sökvägen inte anges. Sökvägen används också när kontrollpunktsfiler för omstart för RESTORE söks.
2439. Om du vill skriva attributvärden med denna XmlDictionaryWriter-implementering, måste du antingen skriva strängar eller char[]-värden.
2440. Transaktionsreplikeringen kan inte fortsätta eftersom resurshanteraren för transaktionsfilsystemet vid '%1' inte är startad.
2441. Den navigeringsadress som används som standard för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
2442. Åtta koordinater för kuben måste anges.
2443. SQL Web Assistant misslyckades vid anropet av SQLGetData.
2444. Typparametern X ärver begränsningarna Y och Z i konflikt
2445. URL till den bild som representerar frånvaron av en expandera/komprimera-ikon.
2446. Det gick inte att anropa typinitieraren.
2447. Den begärda skriptresursen X kräver version Y av ASP.NET AJAX Framework. Om du vill använda den här resursen måste tillämpningsprogrammet referera till version Y.
2448. Omvandla automatiskt entitetsuppsättningsnamn, entitetstypnamn och navigeringsegenskapsnamn till pluralis eller singularis baserat på engelska språkregler
2449. Endast användardefinierade typer är tillåtna vid fördröjd UDT-hämtning.
2450. Ogiltig parameter i diagramhanterarens konfiguration: X = Y
2451. Endast medlemmar i rollen sysadmin får uppdatera eller ta bort jobb som ägs av en annan inloggning.
2452. För att X ska kunna användas får Page.Header inte vara null (t.ex. ).
2453. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme för att utföra åtgärden.
2454. Ett Windows-fel inträffade när %1 kördes. Fel = %2.
2455. Lågsorbiska (Tyskland)
2456. Implementationen av den begärda .NET Framework-dataprovidern har inte något Instance-fält med den härledda typen System.Data.Common.DbProviderFactory.
2457. Körningen av .NET Framework avbröts. UDP/UDF/UDT kunde inte återställa trådtoken.
2458. Saknar ett sammansättningsnamn för .NET Framework-dataprovidern.
2459. %1 är inte en roll.
2460. %1-protokolltransporten har avslutat lyssningen efter anslutningar.
2461. Hämtar eller anger det nollbaserade indexet för det Y-värde som används för att rita ett Kagi-diagram.
2462. Egenskapen CausesValidation kan inte anges för DataControlButtons.
2463. Det aktuella säkerhetssammanhanget går inte att återställa. Satsen Revert misslyckades.
2464. Detta är en markörfil som genererats av förkompileringsverktyget, och filen ska inte tas bort.
2465. Hämtar eller anger det datapunktnamn som anteckningen är kopplad till.
2466. Det går inte att %1 planguiden %2 eftersom den inte finns eller så saknar du korrekt behörighet. Kontrollera planguidenamnet och databasen för aktuell session samt att du har korrekt behörighet.
2467. Egenskapen ConsumerID har inte angetts.
2468. Minimal mängd fysiskt minne som processen har krävt sedan den startades.
2469. Det finns inte stöd för att spara DynamicActivity eller Activity.Implementation som XAML. Om du försöker skapa ett parametriserat arbetsflöde och spara det som XAML, bör du överväga att använda ActivityBuilder-klassen.
2470. Ogiltigt målnamnområde har angetts
2471. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts av ett fel.
2472. Anger att utjämning ska användas när skuggor ritas.
2473. Hämtar eller anger bredden på trattens utlopp. Gäller endast om en fördefinierad trattform används.
2474. Databasen är i enanvändarläge.
2475. Det gick inte att läsa strömmen.
2476. Värdet X var inte giltigt.
2477. Det går inte att ange fler än %1 kolumnnamn för index eller primärnyckel (%2 kolumner har angetts)
2478. Inte ett kommando
2479. Indexet X ligger utanför giltiga gränser.
2480. PropertyName måste vara ett giltigt egenskapsnamn för kontrollen X i ControlParameter Y.
2481. Det finns ingen metadataström tillgänglig för den här åtgärden.
2482. Om du vill återkalla eller neka behörigheter som kan beviljas kan du använda alternativet CASCADE.
2483. Det finns inkonsekventa databas- eller filmetadata i databasen %1.
2484. X-uppräkningsvärdet Y stöds inte av metoden Z.
2485. %1 ASSEMBLY misslyckades eftersom den inte kunde öppna den fysiska filen '%2': %3.
2486. Diagramförklaringsnamn som används av serien.
2487. datatypen numeric
2488. Indataparametern X måste ha ett värde som är större än eller lika med Y.
2489. Kontexten ska vara frusen innan DoCallBack-metoden anropas.
2490. Otillräcklig behörighet för att ange konfigurationsavsnittet X.
2491. Azeri (kyrillisk)
2492. Det går inte att ändra denna egenskap i Empty Size3D.
2493. Tilläggsadaptrar måste vara objekt som kan konverteras efter referens. Ogiltig tilläggsadapter: X
2494. link-elementet måste definiera ett href-attribut.
2495. Begäran %1 för Oracle-schemafilter för Oracle-utgivaren %2 misslyckades.
2496. TEXTIMAGE_ON kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här syntaxen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som syntaxen används i. Det bästa sättet att lagra stora mängder data är att använda datatyperna varchar(max), nvarchar(max) och varbinary(max).
2497. Det går inte att trunkera tabellen %1 eftersom den har publicerats för replikering.
2498. Innehållet (Y) stämmer inte överens med några egenskaper i en X, kontrollera att formatet är korrekt.
2499. Attributet (%1) för rad (%2) i sys.%3%4 har inte en giltig matchande rad (%5) i sys.%6%7.
2500. Det gick inte att generera hash-värdet för den här sammansättningen - X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions