English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9101. Alternativet WITH NO POPULATION bör inte användas när ändringsspårning är aktiverad.
9102. Indexet (nollbaserat) måste vara större än eller lika med noll och mindre än storleken på argumentlistan.
9103. X-värdena är inte justerade.
9104. Åtkomst till %1 %2 har blockerats eftersom signaturen inte är giltig.
9105. PixelShader accepterar bara sökbara dataströmmar.
9106. Tjänsten X finns redan i tjänstbehållaren.
9107. Denna DataTable kan endast fjärrstyras som en del av ett DataSet. En eller flera Expression-kolumner har referenser till andra DataTable-objekt.
9108. Högsorbiska
9109. Okänd lyfttyp: Typnamn.
9110. Felloggen har återinitierats. De gamla posterna finns i den tidigare loggen.
9111. Det går inte att medverka i transaktionen eftersom anslutningen är den primära anslutningen för en delegerad eller befordrad transaktion.
9112. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom tabellen %1 har %2 kolumner och tabellen %3 har %4 kolumner.
9113. Det gick inte att registrera Service Control Handler. Operativsystemfel = %1.
9114. Metoden är inte tillåten.
9115. Det gick inte att hitta användaren i databasen.
9116. Hämtar eller anger bredden (i bildpunkter) för datapunkter.
9117. Endast ej känslig information
9118. Varning! Tabellen eller den indexerade vyn %1 har fulltextindexerade kolumner av typen image, text eller ntext. Det går inte att spåra WRITETEXT- eller UPDATETEXT-åtgärder som har utförts i dessa kolumnen med hjälp av fulltextändringsspårning.
9119. Egenskapsfönster
9120. Denna provider stöder inte direkt tabellåtkomst.
9121. Ogiltigt kolumnprefix %1. Inget tabellnamn har angetts.
9122. Du redigerar andra konfigurationer som måste tillämpas innan du kan redigera den här sökvägen. Vill du spara ändringarna som gjorts i andra fönster och öppna ett nytt fönster?
9123. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" gav inkonsekventa metadata för en kolumn. Kolumnen "%3" (ordningstal vid kompilering %4) för objektet "%5" rapporterades ha en "%6" av %7 vid kompilering och %8 vid körning.
9124. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets Enabled-egenskap vid databindning.
9125. Den lodräta partitionsväxeln måste vara antingen sant eller falskt.
9126. Värdebegränsningen som används på attributet '%1' måste stämma överens med värdebegränsningen på dess deklaration.
9127. Inloggningen misslyckades. Antalet samtidiga användare är redan %1, vilket är maxantalet registrerade licenser för servern %2. Skaffa och installera ytterligare licenser eller uppgradera till den fullständiga versionen.%3
9128. Angiven mängd kan inte vara tom.
9129. Nyckeln hade en felaktig typ för den här ordlistan.
9130. Längden på collections är större än det intervall som stöds för 32-bitarsdatorn.
9131. Procentuella värden måste ligga mellan 0 och 100.
9132. Servern kan inte ange innehållskodning efter att HTTP-huvuden har skickats.
9133. Ett oväntat fel uppstod när personifieringstoken skapades.
9134. Bekräfta borttagning
9135. X är inte giltig.
9136. Prenumerationen finns inte.
9137. Återanropsadressen innehöll redan ett kontexthuvud.
9138. Lade till unionkodgruppen med villkoret X för medlemskap, till nivån Y.
9139. .NET Framework Odbc-dataprovidern kräver Microsoft Data Access Components(MDAC) version 2.6 eller senare. Den version som är installerad är X.
9140. %1Namnet %2 har redan definierats.
9141. Det gick inte att hämta verktygslådeobjektet från verktygslådan. Försök att ta bort ett objekt från verktygslådan och lägg sedan tillbaka det igen.
9142. Den distribuerade transaktionen med UOW %1 finns inte.
9143. Internt frågemeddelandefel: En inkonsekvens korrigerades av skräpinsamlaren.
9144. Det går inte att visa den indexerade serien (XValueIndexed = true) på samma axel om de inte är justerade.
9145. Webbdelsfel: X
9146. Långsam sammanslagning via LAN-anslutning
9147. Tiden då tråden startades.
9148. Mönstret för reguljära uttryck får inte vara tomt eller ha värdet null.
9149. Databashuvudobjektet äger datatyper i databasen och går inte att släppa.
9150. Endast medlemmar med rollen sysadmin, db_owner eller db_ddladmin kan utföra denna åtgärd.
9151. Det finns ingen lagringstyp som mappar till EDM-typen Typnamn i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2008.
9152. Bulkinfogning med en annan utestående resultatuppsättning ska köras med XACT_ABORT på.
9153. Den lista över sidor som medföljer RESTORE PAGE-satsen är felaktigt formaterad. Före problemet %1 identifierades sidor korrekt. Problemet började vid teckenförskjutningen %2. Kontrollera att alla sidor har identifierats genom numeriska par : med komma mellan varje par. Till exempel: PAGE='1:57,2:31'.
9154. Detta kommando kräver en asynkron anslutning. Ange "Asynchronous Processing=true" i anslutningssträngen.
9155. Saknar tillräckligt område för att uppdatera utgivarens identitetsområde.
9156. Parametern X kan inte vara en tom sträng.
9157. Det går inte att ändra ett skrivskyddat NumberFormatInfo-objekt.
9158. ServiceHost-direktivet måste ange Factory- eller Service-attribut.
9159. Visa meddelande...
9160. Angivet värde '%1' finns redan.
9161. Initieringen av System.Net-prestandaräknare har slutförts med fel. Mer information finns i spårningsfilen för System.Net.
9162. Processtatistik:
9163. Det går inte att återställa det aktuella säkerhetssammanhanget eftersom cookien är ogiltig.
9164. Det gick inte att hitta providern i mängden.
9165. %1 transaktioner har återställts till föregående version i databasen %2 (%3). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
9166. SSIS-mappen %1 innehåller paket och/eller andra mappar. Du måste släppa dessa först.
9167. Transaktionshanterarinstansen skapades
9168. Multiplicitetskonflikter med referensbegränsningen i Role X i relationen Y. Eftersom egenskaperna i Dependent Role inte kan vara null måste multipliciteten för Principal Role vara 1.
9169. Publikationen måste vara av typen immediate_sync för att prenumerationskopiering ska tillåtas.
9170. Denna åtkomstkontrollista är inte i kanonisk form och kan därför inte modifieras.
9171. Endast Standard- eller Enterprise-versioner av SQL Server kan registreras i en MSX.
9172. TransferRequest kan inte anropas mer än en gång.
9173. Varning! Artikelordningen motsvarar inte förhållandet mellan primär- och sekundärnyckeln. Artikeln %1 hänvisar till en eller flera artiklar som kommer att skapas senare.
9174. Definitionen av objektet %1 har ändrats sedan det kompilerades.
9175. URL måste anges.
9176. Det gick inte att initiera OLE-aktivitetsallokeraren. Heterogena frågor, distribuerade frågor och fjärranrop är inte tillgängliga. Kontrollera att DCOM är korrekt installerat och konfigurerat.
9177. %1 %2 är beroende av %3 %4.
9178. Det gick inte att ange diagramrubriken, eftersom det redan finns en rubrik med namnet X.
9179. Egenskapen CausesValidation kan inte anges för DataControlPagerLinkButtons.
9180. PopulateOnDemand kan inte anges till true för en nod som redan har underordnade noder.
9181. Registernyckelnamnet måste börja med ett giltigt grundnyckelnamn.
9182. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när en användarinstanshändelse skapades. Anslutningen stängs.%1
9183. (antal blandade extents = %1, blandade sidor = %2) i denna databas.
9184. X kan inte vara en tom sträng ("").
9185. Databasen %1 kör uppgraderingssteget från version %2 till version %3.
9186. Bulkdata-providern kunde inte tilldela minne.
9187. Giltiga X-data måste överföras till objektet för återanropstillstånd.
9188. Alternativet TYPE COLUMN är inte tillåtet för andra kolumntyper än image och varbinary(max).
9189. Det går inte att skapa matriser av öppen typ.
9190. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara större än eller lika med 0 och mindre än eller lika med 10 000.
9191. %1 (%2) har angetts men finns inte.
9192. ParameterInfo måste vara ett ParameterInfo-objekt i körningsmiljön.
9193. %1 är ett ogiltigt antal startparametrar. Den här tjänsten använder två startparametrar.
9194. Servernamnet är %1. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
9195. Fjärrtjänstbindningen med ID %1 har släppts.
9196. Detta är inte en giltig begäran om en webbresurs.
9197. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. SWITCH är inte tillåtet eftersom källtabellen %1 innehåller primärnyckel för begränsningen %2.
9198. Det gick inte att ändra fjärråtkomstinställningarna för den dedicerade administrationsanslutningen. Felkod 0x%1, statuskod 0x%2.
9199. Det fält som bildens URL är bunden till.
9200. %1Värdet i attributet %2 överskrider 4000 tecken som är det högsta tillåtna antalet i XML-schemadokument

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions