English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3301. Det går inte att ange argument för att hämta ett fältvärde.
3302. Utöka markering höger
3303. Varning! Publikationen använder en funktion som endast stöds av prenumeranter som kör %1 eller senare versioner.
3304. Definitionen av objektet %1 i resursdatabasen innehåller tecknet %2 som inte är ASCII.
3305. VIA Provider
3306. Åtgärden %1 är inte tillåten.
3307. Den profilegenskap som värdet ska hämtas från.
3308. Det gick inte att skapa en instans av metadatavyn X eftersom det inte gick att välja någon konstruktor. Kontrollera att typen implementerar en konstruktor som accepterar ett argument av typen IDictionary.
3309. Resursfiler som är längre än 2^63 byte implementeras inte.
3310. COMPUTE BY-frågor kan inte hanteras via SOAP.
3311. Användarens standardspråk %1 är inte något officiellt språknamn på denna SQL Server. Det serveromspännande %2 används i stället.
3312. DataTable-objektet X med samma Namespace namnområde hör redan till detta DataSet.
3313. Pilanteckning - okänt pilformat.
3314. Zonen saknar ett ID.
3315. Om null-byte som tas emot i porten ska ignoreras innan de läggs till i seriebufferten.
3316. Egenskapen Egenskapsnamn måste ha värdet true eller false.
3317. Spanska (USA)
3318. Skalbrytningslinjens bredd måste vara mellan 1 och 10.
3319. Det gick inte att skicka ALTER DATABASE-kommandot till fjärrserverinstansen %1. Konfigurationen av databasspeglingen har inte ändrats. Kontrollera att servern är ansluten och försök igen.
3320. Tolkning av XML med interna DTD-subset är inte tillåtet. Använd CONVERT med formatalternativ 2 om du vill aktivera begränsat stöd för internt DTD-subset.
3321. %1Dubblerat id-värde påträffades: '%2'.
3322. Det går inte att tillämpa HasStreamAttribute på typen Typnamn. HasStreamAttribute kan bara tillämpas på entitetstyper.
3323. Det elementnamn som anger vilken bild-URL som ska hämtas.
3324. Strukturen för arbetstabellen för Service Broker-överföring som finns i tempdb är felaktig eller skadad. Det kan betyda att databasen är skadad eller att det finns maskinvaruproblem. Kontrollera om det finns information om eventuella maskinvaruproblem i felloggen i SQL Server och i händelseloggarna i Windows. Starta om SQL Server för att skapa tempdb på nytt.
3325. Hantera den aktuella webbdelens anslutningar.
3326. Bengali (Bangladesh)
3327. Ingen utdatafil skrevs eftersom ingen kod som skulle skapas hade angetts.
3328. Databasen har tagits bort.
3329. Ett fel uppstod vid deserialisering av objektet. Serialiserade data är skadade.
3330. Funktionen kräver Windows 2000.
3331. X kan inte ändras när en asynkron åtgärd pågår.
3332. MessageFilterTable har inte konfigurerats för denna RoutingService. Verifiera att routningsbeteendet filterTableName har konfigurerats eller att RoutingExtension.ApplyConfiguration anropas med giltig MessageFilterTable innan meddelanden bearbetas.
3333. Tjänstinstansen med identifieraren X har avslutats.
3334. Parametervärdet för @status måste vara NULL for automatic-sync_type när du lägger till prenumerationer i en immediate_sync-publikation.
3335. Intervalltyp för rutnät eller markering.
3336. Denna åtgärd är endast tillåten om en autentiserad kontext används.
3337. StylusPointPropertyInfo som är knappar måste ha som lägst 0 och högst 1.
3338. Den navigerings-URL som används som standard för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
3339. MSB3204: Projektfilen File Name har filformatet .vcproj. MSBuild stöder inte längre det här formatet. Konvertera projektet genom att öppna det i Visual Studio IDE eller köra konverteringsverktyget. Du kan också skapa det med MSBuild 3.5 eller tidigare.
3340. Det angivna argumentet hamnade utanför intervallet med giltiga värden.
3341. Det går inte att ändra kompatibilitetsnivån på replikerade eller distribuerade databaser.
3342. Den URL som innehåller en mer detaljerad beskrivning av bilden.
3343. Det gick inte att släppa arbetstabellen med partitions-ID %1 efter upprepade försök. Arbetstabellen är markerad för uppskjuten släppning. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
3344. '%1' är en ogiltig händelsetyp.
3345. Massinläsning kunde inte genomföras. Ogiltig sorterad kolumn, %1. Dataflödet förväntas vara osorterat.
3346. Det går inte att utföra projektion för en entitet av typen Typnamn eftersom det redan finns en instans av typen Typnamn för X.
3347. Alternativet TYPE COLUMN måste anges med en kolumn av typen image eller varbinary(max).
3348. När en REASSIGN-åtgärd anges måste det också anges en parameter för ny inloggning.
3349. Någon del av SQL-programsatsen är för djupt kapslad. Skriv om frågan eller dela upp den i mindre frågor.
3350. Svar utan CacheControl och statuskod = X.
3351. Det går inte att hämta konfigurationsavsnittet.
3352. Tabellen byggdes på en live-dataström och positionen kan inte startas om.
3353. I alla databaser
3354. Värdet för DisplayMode är inte giltigt.
3355. Ett domänfel har inträffat.
3356. AWE (Address Windowing Extensions) har aktiverats. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
3357. Ogiltig begränsning för typen %1. Partikeln choice får endast begränsas av element, choice eller sequence.
3358. En TreeNodeStyleCollection kan endast innehålla TreeNodeStyle-objekt.
3359. Parametervärdet måste vara mellan X och Y.
3360. Porten är redan öppen.
3361. MSBUILD: fel MSB1015: Det går inte att köra MSBuild på den här versionen av operativsystemet. Endast Windows 2000, Windows XP och senare versioner stöds.
3362. Inget krypteringslösenord ska anges eftersom den privata nyckeln till %1 har krypterats av en huvudnyckel.
3363. Ingen vald
3364. Kopplade tabeller kan inte anges i en fråga som innehåller operatorer för ytterkopplingar. Vyn eller funktionen %1 innehåller kopplade tabeller.
3365. Internt fel hanterade inte (X).
3366. Databashuvudobjektet har angetts som körningssammanhang för en eller flera procedurer, funktioner eller händelsemeddelanden och går inte att släppa.
3367. Kantlinjebredden måste vara större än 0.
3368. Mall för frågans vy.
3369. Det går inte att skicka spårningstoken för en ögonblicksbildspublikation.
3370. Värdet på egenskapen subscriber_type har inte en heterogen prenumeranttyp. Värdet måste vara 1 (ODBC-prenumerant) eller 3 (OLEDB-prenumerant).
3371. Det gick inte att avgöra serverns decimalavgränsare. Det går inte att skapa numeriska literaler som inte är heltal.
3372. Indexet för returargumentet är felaktigt i X-uppsättningen. Placeringen som angetts är Y men den förväntade placeringen är Z.
3373. Bosniska (latinsk)
3374. Kan inte invertera matrisen eftersom matrisen inte kan inverteras.
3375. De angivna värdena för användaralternativ är ogiltiga.
3376. Innehåll i och format på det e-postmeddelande som talar om att lösenordet har återhämtat.
3377. Anger att en typ som kan konstrueras för Update-, Insert- och Delete-åtgärder om metoden använder den här typen snarare än en separat parameter för varje egenskap.
3378. Den logaritmiska skalan omberäknar värdena som visas i rutorna Minimum och Maximum som potenser av LogarithmBase för värdeaxlarna, baserat på dataintervallet. Nollor eller negativa värden är inte tillåtna i logaritmiska diagram.
3379. Matriselementtypen är Object, dt-attributet är null.
3380. Det går inte att ändra BaseAddress efter anrop till MakeReadOnly.
3381. Du har lagt till en sammansättning till principsystemet som inte är signerad med ett starkt krypterat namn. Detta kan leda till laddningsfel och andra oväntade resultat. Vill du fortsätta?
3382. Den partiella differentiella säkerhetskopian finns i den skrivskyddade filgruppen %1 eftersom en eller flera av filerna inte har säkerhetskopierats fullständigt sedan den första säkerhetskopieringen. Du bör göra en separat säkerhetskopiering av %2 och därefter en ny partiell säkerhetskopiering.
3383. Servern returnerade filnamnet (X), vilket inte är giltigt.
3384. Egenskapen X kan inte ändras dynamiskt om sidan har ett formatmallstema. För dynamiska kontroller anger du egenskapen innan ApplyStyleSheetSkin() anropas.
3385. Axel - dynamisk intervallberäkning. Antalet iterationer är för stort.
3386. Volymen på enheten %1 har fel mediesekvensnummer (%2). Ta bort den och infoga volymen %3.
3387. Prisindikeringsmodul - parametern Shift saknas.
3388. URI-adressen som används i WITH XMLNAMESPACES är för lång. Den maximala längden är %1 tecken.
3389. Den angivna medlemmen Medlem i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck.
3390. Maximalt antal streck är två.
3391. Det går inte att ange inkluderade kolumner för ett grupperat index.
3392. Det logiska filnamnet %1 används redan. Välj ett annat namn.
3393. %1 har redan egenskapsuppsättningen %2.
3394. Ett undantag utlöstes när registernyckeln X lästes: Y
3395. Egenskapen X kan endast anges i siddirektivet eller i konfigurationsavsnittet .
3396. Det går inte att använda en annan enhet än days för kvarhållningsperioden för publikationen %1 eftersom publikationens kompatibilitetsnivå är lägre än 90. Använd sp_changemergepublication för att ange publication_compatibility_level till 90RTM.
3397. Skriptkörningen avbryts och den aktuella sessionen avslutas.
3398. Det gick inte att ange aktiverade gester.
3399. Använder cachelagrad beroendetabell som har genererats med:
3400. Ogiltigt uttryck %1 för partitionsverifiering hos prenumeranten.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions