English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6601. Det går inte att använda IL Generator när det finns undantag som inte har stängts.
6602. Varning! Slutförd tid för den senaste ifyllningen av fulltextkatalogen i katalogen %1 matchar inte databasen %2. Fulltextkatalogen har kopplats och kan behöva fyllas i igen.
6603. Artikeln %1 stöder inte schema_option 0x4 (skriptidentitet är identitet) när identityrangemanagementoption är NONE Om du vill replikera identitet som identitet använder du identityrangemanagementoption MANUAL eller AUTO för publikationer som inte stöder köade prenumerantuppdateringar.
6604. sp_indexoption stöds inte för XML Index. Använd i stället ALTER INDEX.
6605. Den provider eller förbrukare som ska kopplas från måste vara den aktuella webbdelen.
6606. För många ändringar på en gång i katalogen: X.
6607. X är inte av typen Typnamn. När du läser in den här instansen måste du se till att aktiviteten med namnet X implementerar Typnamn.
6608. Ogiltig XML-kod i filen File Name nära elementet X. Avsnittet stöder endast -taggar.
6609. dialog
6610. TCP Provider
6611. En slutpunktskonfiguration för standardslutpunkten X kunde inte läsas in från konfigurationsavsnittet Y eftersom fler än en matchande konfiguration hittades. Indikera önskad slutpunktskonfiguration genom att ange dess namn.
6612. Nyckelanvändningarna X hittades i tillägget Y för certifikatet Z.
6613. Spårningssökvägen är inte giltig eller stöds inte.
6614. %1 kan inte bearbeta databasen %2 eftersom den används i den här sessionen. Det rekommenderas att master-databasen används när åtgärden utförs.
6615. Bosniska (kyrillisk, Bosnien och Hercegovina)
6616. SQL Web Assistant: Det gick inte att öppna mallfilen.
6617. Det värde som en ordnad lista börjar numeringen på.
6618. Det nödvändiga mönstret för URI med ";component" är "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", där Vxxxx är paketversionen och PublicKey är den 16-tecken långa sträng som representerar paketets token för offentlig nyckel. Vxxxx och PublicKey är valfria.
6619. Rollen X finns redan.
6620. Överskred lagringsallokering (för aktuell katalog eller datamängd)
6621. Storleken på certifikatets privata nyckel är inte kompatibel med den krypterade KeyExchange-nyckeln
6622. Varken partner- eller witness-serverinstansen för databasen %1 är tillgänglig. Kör om kommandot när minst en av instanserna blir tillgänglig.
6623. Fler än en tjänståtgärd med namnet X hittades. Namn på tjänståtgärder måste vara unika.
6624. Transaktionen avbröts
6625. Formeln kräver tre matriser som indata.
6626. Kontrollen X måste innehålla en IButtonControl med ID Y i varje objektmall, till exempel ItemTemplate, EditItemTemplate, SelectedItemTemplate eller AlternatingItemTemplate om de finns.
6627. Det går inte att visa den angivna SPID-bufferten; under övergång.
6628. Förskjutningen av tidszonen måste vara inom plus eller minus 14 timmar.
6629. Alla utdata är aktuella.
6630. Det går bara att specificera parametrarna user_domain, user_name och user_password för replikeringsundersystem.
6631. Alla artefakter som läses in i en ItemCollection måste ha samma version. Flera versioner påträffades.
6632. Menyalternativ
6633. Pseudokolumner är inte tillåtna i kolumnlistan för en PIVOT-operator.
6634. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att källparametern %2 för sammansättningen inte är en giltig sammansättning.
6635. En transaktion som startades i en MARS-batch är fortfarande aktiv vid slutet av batchen. Transaktionen återställs.
6636. De giltiga nya typerna av loggbaserade tabellartiklar är logbased, logbased manualfilter, logbased manualview och logbased manualboth (endast).
6637. Det går inte att använda fulltextsökningen i huvud-, tempdb- eller modelldatabasen.
6638. Null är inte ett giltigt konstantvärde för den här typen.
6639. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades avassociera en nyckel som varken var associerad till den aktuella instansen eller slutförd.
6640. Argumentet hours är utanför giltigt intervall. Värdet måste vara mellan -14 och +14.
6641. Detta objekt har en kvarstående DrawingContext. DrawingContext måste vara Closed eller Disposed innan något anrop görs för Open eller Append.
6642. X kompileras eftersom alla utdata inte är tillgängliga.
6643. Det uppstod ett fel när data togs emot: '%1'.
6644. Det gick inte att hitta tabellen %1. Ett försök att matcha detta tabellnamn kommer att utföras senare.
6645. Tillägget X är inte härlett från en tilläggsbas. Sammansättning: Sammansättningsnamn
6646. Det gick inte att hitta resursen X i sammansättningen.
6647. Det går inte att bestämma den beviljade behörigheten för programmet.
6648. Conditional Range-begäran vid Http <= 1.0 är inte implementerat.
6649. Fjärrtjänstkontraktet har släppts.
6650. Det finns inga fjärrinloggningar för %1 på fjärrservern %2.
6651. Köns tillväxtfaktor måste vara mellan X och Y.
6652. Det går inte att utföra den här åtgärden efter att svaret har skickats.
6653. Add/Update/Delete-åtgärden kan inte utföras på en underordnad entitet om den överordnade entiteten redan kopplats från.
6654. Loggöverföring \endash varningsjobb.
6655. Åtkomst till filen File Name i AccessDataSource X nekades på grund av säkerhetsinställningar.
6656. Systemkrypteringsanropet misslyckades under Service Broker-/databasspeglingsåtgärden. Systemfel %1.
6657. Översättningen är inte giltig.
6658. Den här egenskapen stöds inte av den här klassen.
6659. De generiska parametrarna har redan definierats för denna MethodBuilder.
6660. ASP.NET lagrar den Microsoft SQL Express-fil som används för diverse tjänster, till exempel medlemskap och profiler, i underkatalogen App_Data.
6661. Service Broker behöver åtkomst till huvudnyckeln i databasen %1. Felkod:%2. Huvudnyckeln måste finnas och kryptering av tjänstens huvudnyckel krävs.
6662. Mängden CPU-tid som processen har använt i operativsystemets kärna.
6663. Ingen eller ogiltig regel har skapats
6664. Databasen är inte längre aktiverad för prenumerationer.
6665. Endast begränsningar av typen UNIQUE och PRIMARY KEY kan skapas på beräknade kolumner. Begränsningarna CHECK, FOREIGN KEY och NOT NULL kräver att beräknade kolumner behålls.
6666. Du får inte trunkera systemtabellen %1.
6667. Det gick inte att hitta ett index med namnet %1 till tabellen %2.
6668. True om brödtexten är html;
6669. Hittade inte routningssektionen i konfigurationen.
6670. Utlöses efter att en ny anslutning har upprättats.
6671. Syntax: sp_bindrule regelnamn, objektnamn [, endast_framtid]
6672. Varning! Begränsningen %1 för %2.%3 kan påverkas av sorteringsuppgraderingen. Inaktivera och aktivera WITH CHECK.
6673. Det gjordes ett försök att använda en matris med fel antal dimensioner.
6674. Det går inte att avinstallera sammansättningen för webbläsarfunktioner. Kontrollera att den inte används av andra processer. Den här åtgärden kan behöva ytterligare privilegier.
6675. X: ChangePasswordTemplate innehåller en IEditableTextControl med ID Y för användarnamnet, men detta är inte tillåtet om DisplayUserName=false.
6676. Uppsättning med diagrammets mappningsområden.
6677. Det finns inga aktiva anslutningar tillgängliga i webbdelen. Du kan skapa en ny anslutning med länkarna ovan om det finns kompatibla webbdelar på sidan.
6678. From-parametern får inte vara mindre än To.
6679. Argumentet 'X' kan inte användas. Se till att det deklareras för en aktivitet.
6680. Verifieringen av ID/IDREF tog upp för mycket minne. Försök minska antalet attribut för ID och IDREF. Det kan också hjälpa att sortera om filen så att element med IDREF-attribut visas efter de element som de refererar till.
6681. %1: Det angivna alternativet för simultankontroll %2 (%3) kan inte användas med statiska eller snabba framåtriktade markörer. Statiska och snabba framåtriktade markörer kan endast användas med alternativet skrivskydd.
6682. %1
6683.
Det gick inte att leverera meddelandet eftersom Service Broker-instansen TO saknas.
6684. Det går inte att hämta returkoden för ett program som körs. Kommandot som kördes var X.
6685. Expandera X
6686. Vill du ta bort den här posten för bindningsprincip?
6687. Databasfel: Sidan %1 är märkt med fel typ på PFS-sidan %2. PFS-status 0x%3 förväntas vara 0x%4.
6688. En kolumninfogning eller -uppdatering står i konflikt med en regel som påtvingas av en föregående CREATE RULE-programsats. Programsatsen avslutades. Konflikten inträffade i databasen %1, tabell %2, kolumn %3.
6689. Delsystem för Transact-SQL
6690. Det gick inte att hämta SQLPath för ifyllnad av syssubsystems.
6691. Ihopslagen lista över inställningar för anslutningssträngar.
6692. PolicyEnforcement "Always" angavs med ExtendedProtectionPolicy, vilket inte hanteras för begärt autentiseringsläge. Det förhindrar att ExtendedProtectionPolicy tillämpas. För StandardBindings använder du ett SecurityMode för TransportWithMessageCredential och en ClientCredential-typ för Windows. För CustomBindings använder du SspiNegotiationOverTransport eller KerberosOverTransport. Du kan även ange PolicyEnforcement "Never".
6693. Ett skadat meddelande har mottagits. Det maximala antalet dataelement för offentliga variabler (%1) har överskridits. Hittade dataelement för offentlig variabel: %2.
6694. Ogiltig medlemstyp %1 i unionstypen %2. Unioner får inte ha komplexa medlemstyper.
6695. Inaktivera MaxStale (ange till 0).
6696. Inuktitut (latinsk)
6697. Det går inte att omskapa det hypotetiska indexet %1 online.
6698. Ingen tjänstnamnskontroll utförs eftersom utökat skydd har inaktiverats.
6699. System.Data.OracleClient kräver version 8.1.7 eller senare av Oracle-klientprogramvaran.
6700. Vidarebefordrad radavvikelse: Objekt-ID %1, partitions-ID %2, allokeringsenhets-ID %3 (typ %4) sidan %5, fack %6 pekar på vidarebefordrad rad, sida %7, fack %8. Den vidarebefordrade raden pekar tillbaka på sidan %9, fack %10

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions