English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2801. Parametern BUFFERCOUNT måste innehålla ett värde som tillåter minst en buffert per säkerhetskopieringsenhet.
2802. ServiceHost, stoppa Open
2803. En synkroniseringsåtgärd har inte ställts i kö i korrekt ordning.
2804. Horisontell justering av förklaringens rubrik.
2805. Ett undantagsfel uppstod när ett meddelande skulle köas i målkön. Fel: %1, tillstånd: %2. %3
2806. Det går inte att skriva till basdataströmmen.
2807. %1Namnet %2 anger inte ett namnområde.
2808. Dispatcher anropade en FaultProvider av typen Typnamn med ett undantag av typen Typnamn.
2809. Kolumnnamnen måste vara unika i varje vy eller funktion. Kolumnnamnet %1 i vyn eller funktionen %2 har angetts mer än en gång.
2810. DataPointComparer - det går inte att sortera efter värdet X. Det finns endast Y Y-värden i serien.
2811. Det går inte att skapa två begränsningar med namnet %1. Dubbletter av begränsningsnamn är inte tillåtna.
2812. GROUP BY, HAVING och aggregeringsfunktioner är inte tillåtna i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
2813. Anger funktionen print().
2814. Ett fel uppstod under återställningen som förhindrar att databasen %1 (databas-ID %2) startar om. Identifiera återställningsfelen och åtgärda dem eller återställ från en fungerande säkerhetskopia. Kontakta teknisk support om det inte går att korrigera felen eller om du inte kan identifiera orsaken.
2815. "path" ska innehålla minst ett element.
2816. Mappningen av CLR-typen till EDM-typen är tvetydig på grund av att flera CLR-typer matchar EDM-typen Typnamn. Tidigare påträffad CLR-typ: Typnamn. Ny påträffad CLR-typ: Typnamn.
2817. Prognosfel - det finns inte tillräckligt många datapunkter för den här regressionstypen. Minst X datapunkter krävs.
2818. Diagramelementets marginaler.
2819. BinaryFormatter-fel mellan AppDomain-domäner; X förväntades men Y togs emot.
2820. TypeCode X var inte giltig.
2821. Skapa och installera sammansättningen för webbläsarfunktioner.
2822. Uppdateringsbara prenumeranter: det gick inte att köra utgivaren omedelbart.
2823. Server.Transfer kan inte anropas från ett sidåteranrop.
2824. Formatet på parametern @attachments är fel. Filnamnen måste avgränsas med semikolon (;).
2825. Det går inte att återställa sidan %1 från säkerhetskopian. Det går bara att använda RESTORE PAGE från fullständiga säkerhetskopior eller från den första loggen eller differentiella säkerhetskopieringen som gjorden när filen lades till i databasen.
2826. %1 kolumner måste vara jämförbara. Kolumntypen %2 är %3, vilket inte är jämförbart.
2827. Den inre ritningsrektangelns koordinater i förhållande till diagramområdet.
2828. Anger om texten ska radbrytas.
2829. Kategorin X är en eninstanskategori. Prestandaräknare i denna kategori kan endast skapas utan instansnamn.
2830. Namnet på den arbetsstation som ansluter till SQL Server.
2831. Markörens rullningslås blev ogiltiga på grund av ett fel i transaktionen. Kör UPDATE- eller DELETE-uttrycket igen efter att markören hämtats.
2832. Detta API söktes med argument från fel kontext.
2833. Fjärrcertifikat: X.
2834. FILESTREAM-filgruppen släpptes innan tabellen hade skapats.
2835. MemberInfo måste vara en gränssnittsmetod.
2836. Det kommando som ska köras för att lägga till rader.
2837. Listan SELECT för den nästlade INSERT-satsen kan bara innehålla ett objekt.
2838. ospecificerad åtgärd
2839. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate-variabeldeklarationen Y anger ett standardvärde för frågevariabeln Z. Observera att UriTemplate inte stöder standardvärden för frågevariabler. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
2840. Multicastfamiljen är inte samma som den familj som klienten X tillhör.
2841. GetMetaData är inte giltig för denna SqlDbType.
2842. Alternativet ELEMENTS tillåts endast i lägena RAW, AUTO och PATH för FOR XML.
2843. Den typ som innehåller de metoder som finns angivna i kontrollen.
2844. Denna ExceptionHandlingClause är inte en instruktion.
2845. Det går inte att skapa en ny spårning eftersom sökvägen finns i befintliga spårningar.
2846. Användardefinierat tillstånd som identifierar åtgärden.
2847. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för e-post, vilket krävs om RequireEmail = true.
2848. Svarets Cache-Control = no-store.
2849. Partitioneraren som används här måste ha stöd för dynamisk partitionering.
2850. Egenskapen ResponseHeaders för datatjänstens värd får inte ha värdet null.
2851. Denna åtgärd kan inte utföras samtidigt som AppDomain stängs ned.
2852. Avslutar AppDomain.
2853. Det gick inte att skapa tempdb. Detta kan bero på att det inte finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme. Frigör diskutrymme genom att ta bort andra filer på tempdb-enheten och starta om SQL Server. Kontrollera om händelseloggen innehåller fler felmeddelanden som kan förklara varför det inte gick att skapa tempdb-filerna.
2854. Egenskapen RequestLengthDiskThreshold måste vara mindre än eller lika med värdet på egenskapen MaxRequestLength.
2855. Detaljerad utdatainformation (X förekomster) loggades inte av prestandaskäl.
2856. Kolumner med prefix är inte tillåtna i kolumnlistan för en PIVOT-operator.
2857. Kunde inte hitta Windows-grupp X.
2858. Startmeddelande för Log Reader Agent.
2859. Metoden, egenskapen eller fältet '%1' i klassen '%2' i sammansättningen '%3', har en ogiltig returtyp.
2860. Ett NULL-värde eller ett värde av en ogiltig typ har angetts för parametern %1.
2861. Månad måste vara mellan ett och tolv.
2862. Det finns inget smeknamn för artikeln %1 i publikationen %2.
2863. ApplicationPreloadUtil har redan angetts.
2864. Anslutningsförsöket misslyckades med felet: '%1'.
2865. MSB6008: Framtvingar en omgenerering av alla källor p.g.a. ett fel med spårningsloggarna. X
2866. Används av test vid felpunktssimulering.
2867. Kategorin X är en flerinstanskategori. Prestandaräknare i denna kategori kan endast skapas med instansnamn.
2868. Anger om validering ska ske när användaren klickar på knappen.
2869. Denna åtgärd måste utföras i samma tråd där objektet skapades.
2870. %1 med värdet %2 stöds inte för heterogena publikationer. Måste vara %3.
2871. xml anges här
2872. Skapa en mapp med namnet App_Data: Högerklicka, peka på Nytt, klicka på Mapp och skriv App_Data i rutan.
2873. Felaktigt avslutande metodanrop för asyncResult. Förväntade anrop till X i stället för anrop till Y.
2874. Det gick inte att ställa in utgivarens identitetsintervall för tabellen %1.
2875. Ett meddelande med fel format har mottagits från nätverket. Det gick inte att hämta Service Broker-meddelandeattributet från meddelandet som var avsett för databas-ID %1. Det kan betyda att det finns ett nätverksproblem eller att ett annat program har anslutit till Service Broker-slutpunkten.
2876. Hämtar eller anger ett anteckningsankares positiva X-koordinat.
2877. Du har ändrat ditt lösenord.
2878. Säkerhetsbeskrivningen måste ha ett självrelaterande format.
2879. Databasen publiceras inte längre.
2880. Det går inte att återställa säkerhetskopia eftersom databasen skadades när säkerhetskopieringen gjordes. Återvinningsförsök kan utnyttja WITH CONTINUE_AFTER_ERROR.
2881. Dataformatet X finns inte i DataObject.
2882. eventId är inte giltigt. Använd AddStructureChangedEventHandler för att lyssna efter trädstrukturändringar.
2883. Providerns namn kan inte vara null eller tomt.
2884. När entitetstypinstanser skapas måste en objektinitierare med standardkonstruktor användas.
2885. Det går bara att ange @dts_package_name för utgivarinitierade prenumerationer.
2886. Det gick inte att hitta egenskapen med det angivna ID:t vid inläsningen av data.
2887. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av en nyckelkollision. Instansnyckeln med värdet X kunde inte associeras till instansen eftersom den redan är associerad till en annan instans.
2888. Det gick inte att släppa distributören %1. Distributören är kopplad till distributionsdatabaser.
2889. Dekrypteringen måste vara ett av dessa värden: Auto, DES, 3DES, AES eller alg:[SymmetricAlgorithm].
2890. För att ansluta till den här servern måste du använda SQL Server Management Studio eller SQL Server Management Objects (SMO).
2891. Det gick inte att hitta resursobjektet med nyckeln X.
2892. Om arbetsrutinen har stöd för rapportering av förlopp.
2893. Det går inte att ange en JOIN-algoritm med en fjärr-JOIN.
2894. Routningstjänsten behandlar ett meddelande med ID: X, åtgärd: Y, inkommande URL: Z mottagen i transaktion: A.
2895. Det går inte att skicka pekartyper i ett fjärranrop.
2896. Om du inte lägger till den här sammansättningen i listan över fullständigt betrodda sammansättningar, kan laddningsfel och andra oväntade problem uppstå. Samtidigt kan koden i sammansättningen utgöra en säkerhetsrisk om den läggs till i listan. Vill du lägga till sammansättningen i listan över fullständigt betrodda sammansättningar? (Ja/nej)
2897. MSB4202: Begäran om att generera sändningen X kan inte fortsätta eftersom sändningen Y redan använder huvudtråden.
2898. Användaren har inte behörighet att utföra denna åtgärd.
2899. E-post köas inte. Högsta antal meddelanden per dag (%1) för inloggning %2 har överskridits.
2900. Ogiltigt värde har angetts för parameter %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions