English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14401. Dari (Afghanistan)
14402. En nyckel som behövs i åtgärden är felaktig.
14403. Spårningsloggar:
14404. Timeout-värdet %1 för databasspegling överskrider det maximala tillåtna värdet på 32767.
14405. Internt fel. Det går inte att avbryta serialiseringen för transaktionen.
14406. Intern MS DTC-transaktion (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) kunde inte allokeras: %1.
14407. X får endast anropas en gång för varje asynkron åtgärd.
14408. Hämtar eller anger ett radardiagrams ritformat.
14409. Avisering om namnändring av katalog för X.
14410. Den tillhandahållna referensen är inte giltig. Detta kan inträffa när ett försök görs att ange en ACL i ett anonymt kernel-objekt.
14411. Kontrollens allmänna layout.
14412. Referenser som är beroende av X [Y].
14413. Värdet kan inte formateras som en literal av den begärda typen.
14414. X måste vara större än Y.
14415. Teckentabellen %1 stöds inte i servern.
14416. Fel vid parsning av den SQL-anslutningssträng som returnerades av IPartitionResolver-typen Typnamn: X
14417. Åtgärden Select stöds inte av ObjectDataSource X om en SelectMethod inte har angetts.
14418. Endast en av egenskaperna AdvertisementFile, DataSource eller DataSourceID kan anges för AdRotator X.
14419. Någon egenskap med namnet X hittades inte.
14420. Loggläsaren sökte till slutet av loggen innan alla transaktioner i hashtabellen bearbetades, %1 transaktioner i hashtabellen, %2 bearbetade transaktioner, loggslut-LSN {%3:%4:%5}.
14421. Bredden får inte vara negativ.
14422. Klienten X kan endast acceptera InterNetwork- eller InterNetworkV6-adresser.
14423. RegCloseKey misslyckades: %1
14424. Det går inte att hitta objektet %1 eftersom det inte finns eller du saknar behörighet.
14425. $select har inte stöd för projektionsegenskaper av komplex typ. Typ: Typnamn, egenskap: Egenskapsnamn.
14426. Matcha start för routningstjänstens MessageFilterTable.
14427. Det går inte att aktivera textsökning för tabellen eller den indexerade vyn %1 eftersom det inte har aktiverats några kolumner för textsökning.
14428. Det angivna anonyma ID:t är för långt. Maxlängden är 512 tecken efter kodning.
14429. Indexerare för uppsättning med anteckningar. Anteckningens namn eller index kan ges som parameter.
14430. Felaktigt formaterad hex-sträng.
14431. Flaggan CultureAndRegionModifiers.Neutral matchar inte egenskapen CultureInfo.Neutral för kulturen X.
14432. Den text som ska visas för länken Återhämta lösenord.
14433. Längden får inte vara negativ.
14434. Y måste vara en icke-abstrakt typ med en offentlig parameterlös konstruktor för att kunna användas som parametern X i den generiska typen eller metoden Metodnamn
14435. Ogiltigt format för servervariabeln CACHE_URL.
14436. Tabellfel: sidan %1, vars huvud anger att den har tilldelats objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6), har tilldelats av ett annat objekt.
14437. Internt fel: En uttryckstjänstgräns har nåtts. Sök efter eventuella komplicerade uttryck i frågan och försök att förenkla den.
14438. Det går inte längre att ändra atomicComposition eftersom atomicComposition redan har slutförts.
14439. När ResourceAssociationSet är dubbelriktad måste IDataServiceMetadataProvider.GetResourceAssociationSet() returnera samma ResourceAssociationSet vid anrop från båda riktningar.
14440. Ogiltigt ID för nationella inställningar. Kontrollera att ID:t för de nationella inställningarna är korrekt och att motsvarande språkresurs har installerats.
14441. Inkluderingsfilen File Name är inte tillåten på den här sidan.
14442. SDDL-strängen innehåller en ogiltig sid eller en sid som inte kan översättas.
14443. tabell
14444. Diagramområdets intervallmarkeringsfärg.
14445. Den version av SQL Server som används har inte stöd för datatypen Typnamn.
14446. Format för huvudskalstreck.
14447. Den angivna filterproceduren är redan associerad med en tabell.
14448. Ett SQL-fel uppstod under körning av tabellunderhåll för Fuzzy Lookup.
14449. Det går inte att skapa händelseaviseringen för queue_activation för kön %1. Aktiveringen för lagrad procedur har redan konfigurerats för den här kön.
14450. Antalet måste vara mindre än eller lika med återstående antal bitar i dataströmmen.
14451. Den angivna medietypen är inte giltig.
14452. Objektet saknar statistik.
14453. Det går inte att konvertera det procentkodade värdet X.
14454. Kontrollen kan inte lämna ett filtertest.
14455. SQL Web Assistant: Det gick inte att hämta antalet kolumner i @query.
14456. Det värde som används som standardtipsruta för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
14457. Nycklarna för den här uppslagslistan saknas.
14458. Det gick inte att aktivera filen. Det fysiska filnamnet %1 kan vara felaktigt.
14459. Delegaten får endast ha ett mål.
14460. Ett fel uppstod med filen.
14461. Typnamn-typkonstruktor
14462. Det går inte att släppa servern %1 som distributionsutgivare eftersom databaser för replikering är aktiverade på den servern.
14463. XML-verifiering: Elementtypen för %1 är abstrakt. För att skapa en instans krävs det att användningen av xsi:type specificerar en icke-abstrakt typ. Adress: %2
14464. Mitten, vänster
14465. Ett avbildningsfel eller en snabbkorrigering (hotpatch) upptäcktes när ett undantagstillstånd skulle rapporteras. Detta kan vara ett tecken på maskinvarufel. Mer information finns i SQLDUMPER_ERRORLOG.log.
14466. Det gick inte att skapa en kodgrupp av typen Typnamn.
14467. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom ett duplicerat meddelande redan vidarebefordras.
14468. Tangenterna 'X+Y' och låstangent stöds inte för KeyGesture.
14469. X EDMX-filer har bearbetats.
14470. %1: Den formella parametern %2 definierades som OUTPUT, men den resulterande parametern deklarerades inte som OUTPUT.
14471. CREATE FILE påträffade operativsystemfel %1 vid försök att öppna eller skapa den fysiska filen %2.
14472. Textritningsstil.
14473. Värdet X matchar inte mönstret Y.
14474. Anger om Membership-avsnittet är låst.
14475. Objektet måste vara en rotkatalog ("C:\") eller en enhetsbokstav ("C").
14476. Det går inte att initiera en MSMQ-baserad prenumeration eftersom plattformen inte är kompatibel med MSMQ %1.
14477. Det gick inte att skapa ToolboxItem av typen: Typnamn
14478. Återutgivaren har inte ett identitetsområde för återutgivning som allokerats från rotutgivaren %1.
14479. Frågan innehåller en begäran om yttre koppling som inte är tillåten.
14480. Angivet @backup_file_name är inte en databassäkerhetskopia.
14481. %1: Det har angetts ett ogiltigt värde för parameternummer %2.
14482. Inställningarna för det utökade skyddet som konfigurerats för IIS överensstämmer inte med inställningarna som konfigurerats för transporten. X
14483. Om du vill skriva JSON-matriser använder du XML-skrivarmetoder för att skriva attributtypen "array", följt av metoder som WriteStartElement (med det lokala namnet "item"), WriteAttributeString och WriteEndElement.
14484. Värdet på parametern @sync_mode måste vara native eller character.
14485. Parametervärdet måste vara större än noll.
14486. Det går inte att fråga efter filinformation om filen är öppen för skrivning.
14487. Argumentet index är mindre än noll.
14488. Du måste ange profil för .NET Framework X.
14489. Systemtabellen %1 kan bara skapas eller ändras under uppgradering.
14490. TransactionScope är felaktigt kapslat
14491. RegDeleteValue för \"%1\" misslyckades: %2.
14492. Angiven funktion är odefinierad.
14493. Heterogena utgivare stöds på Enterprise-versioner av SQL Server. Instansen är %1.
14494. Ange %1 med värdet null när du anger ett prestandavillkor.
14495. Trådinformation:
14496. Värdet för axelsegmentets avstånd måste vara mellan 0 och 100.
14497. Utlöses när användaren klickar på sidorutans knapp.
14498. Prenumerationen kan inte bifogas eftersom prenumerationskopior i publikationen inte tillåts för synkroniseringar av ändringar.
14499. Konstruktorn för typen Typnamn hittades inte.
14500. Den aktuella transaktionen kan inte genomföras och kan inte återställas till en lagringspunkt. Återställ hela transaktionen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions