English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10201. Kontrollera att den klass som är definierad i kodfilen matchar attributet inherits och att klassen utökar korrekt basklass (till exempel Page eller UserControl).
10202. Det går inte att använda icke-generisk Y X med typargument
10203. Det gick inte att avkoda felmeddelandet från Service Broker vid frågemeddelandeleveransen.
10204. X har redan avslutats.
10205. Välj en sammansättning från beroende sammansättningar
10206. Listan med lägen i xsl:template-elementet får inte innehålla token #all tillsammans med ett annat värde.
10207. Medlemmen eller typen Typnamn innehåller en metadatapost med namnet X, vilket är ett reserverat metadatanyckelnamn. Ta antingen bort metadataposten eller byt namn på posten.
10208. Du har uppdaterat distributionsdatabasens egenskap %1 utan fel.
10209. Fel: Det totala antalet objekt i fulltextkatalog-ID %1 i databas-ID %2 överskrider den gräns som stöds. Se felsökningen i SQL Server Books Online.
10210. Matrisen X får inte innehålla dubbletter.
10211. Endast medlemmar med serverrollen sysadmin kan skapa jobb på flera servrar
10212. Det finns redan en serie med namnet X. Ange ett unikt namn.
10213. tabell eller indexerad vy
10214. Bitmappen innehåller ingen miniatyr.
10215. Definitionen för kolumnen '%1' måste innehålla en datatyp.
10216. Den skickade typen måste vara härledd från System.Attribute eller vara System.Attribute.
10217. Uppdatera cachelagrade huvuden.
10218. Du kan inte hämta värdet för ett out-only-argument.
10219. Uppsättning med mappningsområden.
10220. Datakontrakttypen Typnamn kan inte avserialiseras eftersom datamedlemmen Medlem hittades fler än en gång i indata.
10221. Det går inte att anropa GetEnumerator för partitioner efter att Enumerable-källobjektet har tagits bort
10222. Det går inte att använda begränsningen '%1' i resultattabellen för en strömmande användardefinierad funktion.
10223. Det gick inte att skapa artikelvynamn för artikeln %1.
10224. SQL Server startar med normal basprioritet (=7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
10225. Läsbuffertens storlek i antal byte. Detta är det största antal lästa byte som kan buffras.
10226. Tilläggsadaptrar måste implementera ett tilläggskontrakt (ett gränssnitt härlett från IContract). Ogiltig tilläggsadapter: X
10227. Registrering skapades
10228. Get-accessorn för X-egenskapen hanteras inte av dataströmmen.
10229. Sessionsbindande token är ogiltigt.
10230. Andra databaser har registrerats i den här planen och måste tas bort innan planen kan tas bort.
10231. Server
10232. Det gick inte att hitta steget i mängden WizardSteps.
10233. X-utökningsprovidern är inte kompatibel med Y-typen.
10234. Aktiviteten kan inte öppnas eftersom den inte kunde öppnas vid ett tidigare tillfälle.
10235. Det gick inte att %1 replikeringskontexten för TxF: {%2, {{%3, %4}, %5, %6, %7, %8}, %9, %10, %11, %12, %13, %14, {%15:%16:%17}, %18, {{%19, %20}, %21, %22, %23, %24}, {%25:%26:%27}}. Kontakta produktsupport om problemet kvarstår.
10236. Förklaringsobjektets markörfärg.
10237. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att serialiseringsdata för typen %1 skulle ändras i den uppdaterade sammansättningen. Serialiseringsdata får inte ändras för bevarade typer.
10238. %1Fasetter får inte komma efter attributdeklarationer. Fasetten %2 hittades.
10239. Tillåt stäng
10240. Det angivna värdet kan inte vara negativt.
10241. Ett försök att komma åt typen misslyckades.
10242. Antingen startades inte processen eller också har den redan avslutats.
10243. Argumentets datatyp %1 är ogiltlig för argumentet %2 i funktionen %3.
10244. F-kritiskt värde - ensidigt:
10245. Det gick inte att använda X som huvudkodning.
10246. SOAP 1.2
10247. Ett fel uppstod när en namngiven pipe skulle dupliceras. Mer information finns i det interna undantaget.
10248. Replikeringsalternativet %1 i databasen %2 har fått värdet sant.
10249. Det går inte att släppa %1 med %2 %3.
10250. Filen %1 är inte en del i databasen %2. Du kan bara ta fram en lista med filer som ingår i databasen.
10251. Kontrollen kan inte komma åt ett try-block.
10252. Den associerade rubrikens justering.
10253. Denna Visual är inte ansluten till en PresentationSource.
10254. De parametrar som används i egenskapen FilterExpression. Filtrering är endast tillgängligt om DataSourceMode är DataSet.
10255. Det går inte att spara en tillfällig sammansättning.
10256. Argumentet array har en felaktig typ.
10257. Servern %1 finns redan.
10258. Ett fel uppstod när konfigurationen skrevs. Felmeddelande: X
10259. Ett skadat meddelande har mottagits. Det kan hända att flaggorna End of Conversation och Error inte har angetts i det första meddelandet i sekvensen. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
10260. Ogiltig typdefinition för typen %1. En typ får inte ha aspekter för både minInclusive och minExclusive eller maxInclusive och maxExclusive.
10261. Index och antal måste referera till en plats inom bufferten.
10262. Den anslutningssträng som används för att ansluta till Data Source.
10263. Det går inte att skapa index för objektet %1 eftersom objektet inte är en användartabell eller -vy.
10264. Okänt villkor för medlemskap - X.
10265. Egenskapen Egenskapsnamn finns inte
10266. Avgör om datapunkter som har samma X-värde ritas sida vid sida, eller om de ritas med samma X-värde. Om värdet är Auto avgörs detta automatiskt av diagramtypen. Observera att det här attributet endast har betydelse om DrawSideBySide har angetts till true för två eller flera serier i ett diagramområde.
10267. Läget i vilket EntityTemplate renderas.
10268. Formatsträngen kan endast vara G, g, X, x, F, f, D eller d.
10269. Visar en lista över aktiverade medlemskapsprovidrar.
10270. Offset %1 ligger inte inom intervallet för tillgängliga LOB-data.
10271. Samlingen innehåller redan nyckeln X. Välj en annan nyckel.
10272. SelectedDates-mängden går bara att ändra i ett flermarkeringsläge. Använd SelectedDate i ett enkelmarkeringsläge.
10273. Översättning av teckentabeller stöds inte för datatypen text. Från: %1 Till: %2.
10274. Funktioner med fönster kan bara visas i SELECT eller ORDER BY-satser.
10275. Installerad codec stöder inte mediaformatet.
10276. Den angivna metoden Metodnamn i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck eftersom metodens returtyp inte matchar returtypen för funktionen som anges i dess EdmFunction-attribut.
10277. Den text som ska visas för verbet.
10278. Det gick inte att skapa en ny tråd i serverprocessen
10279. %1I den här serverversionen accepteras endast argument av typen IDREF * i funktionen fn:id().
10280. Ett fel påträffades (NT-statuskod 0x%1) vid försöket att utföra en upprepningsåtgärd för resurshanteraren för transaktionsfilsystemet, '%2'.
10281. Acceptera detta svar med antal försök = X.
10282. Det angivna hash-värdet är ogiltigt. Försök med att importera ett hash-värde från en sammansättning.
10283. Det gick inte att konvertera värdet av typen Typnamn till X vilket förväntades av metoden Metodnamn.Y.
10284. Det gick inte att uppdatera schemaändringens status.
10285. Agenten har aldrig körts.
10286. Frågeresultaten innehåller entiteter från EntitySet X men endast entiteter från EntitySet Y förväntades. Resultat från flera EntitySets stöds inte när true har angetts för EntityDataSource.EnableUpdate eller EntityDataSource.EnableDelete.
10287. Det går inte att hitta antingen kolumnen %1 eller den användardefinierade funktionen eller mängduttrycket %2 eller så är namnet tvetydigt.
10288. Objektfälten kanske inte har initierats ordentligt.
10289. Det gick inte att använda CREATE/ALTER ENDPOINT för att uppdatera slutpunkten med denna information. Slutpunkten Dedicated Administrator Connection är reserverad och den kan inte uppdateras.
10290. Det går inte att ändra ägaren till ett objekt som ägs av ett överordnat objekt. Ändra i stället ägaren till det överordnade objektet.
10291. Rolländringen har genomförts.
10292. Pekaren som skickades som String får inte finnas i de nedersta 64 kB i processens adressutrymme.
10293. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder tabellvariabeln %3. Överväg att inte indexera den här vyn eller att ta bort referensen till tabellvariabeln.
10294. Det trimmade värdet X på indataparametern Y får inte vara längre än Z.
10295. Automatiseringsklienten saknar åtkomst till gränssnittet eftersom programmet stängs.
10296. Räknartypen anger hur värdet för räknaren ska tolkas, till exempel som ett faktiskt antal eller som en ändringstakt.
10297. Har X klientcertifikat kvar att välja bland.
10298. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom objektet %1 inte är en användardefinierad tabell.
10299. MSB3712: Det gick inte att generera koden för språket X. Y
10300. Fler än en entitetsuppsättning med namnet X hittades. Namn på entitetsuppsättningar måste vara unika.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions