English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11101. Det går inte att använda SQL Server eftersom ASP.NET version 2.0 Session State inte finns installerat på SQL-servern. Installera ASP.NET Session State SQL Server version 2.0 eller senare. Anslutningssträngen (server=X, databas=Y) returnerades av en instans av IPartitionResolver typ Typnamn.
11102. Matrisen X kan inte innehålla element som är null.
11103. Välj villkorstyp för den här kodgruppen:
11104. Om EnablePaging = true anger detta den parameter till metoden Select som representerar indexet för den första rad som ska hämtas.
11105. infogad funktion för fråga
11106. Databasens tempdb-tilldelningsfel förhindrar vidare %1-bearbetning.
11107. Kryssrutans stil.
11108. Duplicerade intervallgränsvärden är inte tillåtna i listan över gränsvärden för partitionsfunktionen. Partitionsgränsvärden vid ordningstalen %1 och %2 är identiska.
11109. Det går inte att ändra artikeln %1. Artiklar som ingår i en publikation med samtidig synkronisering får inte ha ins_cmd/del_cmd som överskrider %2 tecken.
11110. databas
11111. maximumThreshold kan inte vara mindre än initialThreshold.
11112. Det angivna kulturnamnet (X) får inte användas för att leta reda på en resursfil. Resursfilnamn får endast bestå av bokstäver, siffror, bindestreck och understreck.
11113. Aktiviteten Y kan inte refereras av aktiviteten X eftersom aktiviteten X redan refereras på en annan plats i arbetsflödet och denna referens är inte synlig för aktiviteten Y. För att aktiviteten X ska bli synlig för aktiviteten Y måste den vara en underordnad eller en importerad underordnad (men inte en implementeringsunderordnad) till aktivitet Z. Aktiviteten X refereras ursprungligen av aktiviteten A och aktiviteten Y finns i implementeringen av aktiviteten Z.
11114. Ett TOP N-värde får inte vara negativt.
11115. SQL Type har inte lästs in med data.
11116. Det ogiltiga partitionsnumret %1 har angetts.
11117. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindAcquiredLock för att ange den låsta instansversionen för en InstanceHandle som redan är bunden till ett lås. En InstanceHandle kan endast vara bunden till ett enda lås under sin livslängd.
11118. CacheItemUpdateCallback måste vara null.
11119. Varning! Fulltextkatalogen %1 i databasen %2 frånkopplades under uppgraderingen eftersom den inte kunde skapas på sökvägen %3. Åtgärda sökvägen för fulltextkatalogen och återskapa fulltextkatalogen efter uppgraderingen.
11120. Den angivna nyckeln är en känd halvsvag nyckel för X och får inte användas.
11121. Tidszons-ID X hittades på den lokala datorn, men tillämpningsprogrammet saknar behörighet att läsa registerinformationen.
11122. Den angivna feedbackstorleken är ogiltig.
11123. CatalogPart X måste finnas i en CatalogZone.
11124. Fönstret har inte registrerats för indata från pennan.
11125. En egenskap som bidrog med en felaktig mottagare till kedjan hittades.
11126. Filen är inte tillgänglig (t.ex. upptagen)
11127. Det gick inte att hämta distributörsinformation från Oracle-utgivaren %1. Dubbelriktad publicering kräver att Oracle-utgivaren finns före Oracle-prenumeranten.
11128. Det går inte att använda funktionen IDENTITY med en SELECT INTO-programsats som innehåller en UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operator.
11129. Det utökade attributet Attribut för typen Typnamn tillåts inte för aktuellt EntityPropertyMappingAttribute.
11130. Oväntat undantag i X.
11131.

Det inträffade ett fel när servern bearbetade begäran. Information om hur du skapar giltiga begäranden för tjänsten finns på hjälpsidan för tjänsten. Undantagsmeddelandet är Y. Mer information finns i serverloggen. Anropsstacken för undantaget är:


11132. Värdet för ett nödvändigt aktivitetsargument X tillhandahölls inte.
11133. Egenskapen X för Y är inte en giltig anpassningsegenskap. Egenskapen måste ha en offentlig get- och set-accessor, och får inte använda indexparametrar.
11134. Sparandet av principen avbröts
11135. Styr inställningarna för kontrollens sidindelningsgränssnitt.
11136. Typen Typnamn har redan ett definierat standardtema.
11137. Mängden har ändrats. Det är inte säkert att uppräkningen kan genomföras.
11138. Tidsvärdet '%1' som används med WAITFOR är ogiltigt. Kontrollera datum/tidssyntax.
11139. %1Förväntade hexadecimal teckenkod efter '\\x'
11140. Saltbuffertstorleken är för liten.
11141. Antal trådar: X
11142.

HTTP Metod: X


11143. En standardbehållare (defaultNamingContext) har inte angetts för servern.
11144. Minst en av de angivna mängderna har markerats som slutförd med avseende på tillagda poster.
11145. %1Variabeln %2:%3 hittades inte i området där det refererades.
11146. Providern för Active Directory-medlemskap har inte initierats.
11147. Den här metoden kan inte anropas under initieringssteget av förinläsningen av programmet.
11148. DataTable har inte stöd för schemahärledning från Xml.
11149. TimeToUnload-värdet måste vara större än eller lika med TimeSpan.Zero. Om du vill avaktivera anger du ett värde som är lika med TimeSpan.MaxValue.
11150. Det inträffade ett fel i Service Broker-hanteraren. Fel: %1 Tillstånd: %2.
11151. Den formatering som används för det värde som är bundet till bildens egenskap ImageUrl.
11152. En instans av typen Typnamn skapades och det gick inte att bevilja en giltig licens för typen Typnamn. Kontakta tillverkaren av komponenten om du vill ha mer information.
11153. Serverns provider för namngivna rör kunde inte lyssna på [ %1]. Fel: %2
11154. Ett nätverksfel uppstod när en anslutning skulle upprättas. Anslutningen har stängts.%1
11155. Ogiltigt lvalue för tilldelningen: X.
11156.

URL: X


11157. Angivet värde för RegistryKeyPermissionCheck är ogiltigt.
11158. %1Det finns inget element med namnet %2
11159. Det går inte att komprimera fil-ID %1 för databas-ID %2 till förväntad storlek. Den höga arbetsbelastningen leder till för många deadlocks under komprimeringsåtgärden. Kör komprimeringsåtgärden igen när arbetsbelastningen är lägre.
11160. MSB3711: Antingen OutputFile eller OutputDirectory måste anges.
11161. En SwitchConverter kan inte användas för en tvåvägsbindning.
11162. Ogiltigt MethodCall- eller MethodReturn-strömformat.
11163. Länken på översta nivån blir tillgänglig först när svaret har räknats upp.
11164. Profilen har inte aktiverats.
11165. Lutningsvinkeln måste vara mellan -90 och 90 grader.
11166. Typen får inte importeras från COM.
11167. Vänstermarginal.
11168. Argumentet till GetDayOfWeek måste vara ett heltal mellan 1 och 7.
11169. BAML TypeId X är okänt.
11170. Det gick inte att lägga till en ny artikel i publikationen %1 på grund av att det pågår schemaändringar eller att det skapas en ögonblicksbild.
11171. Det går inte att behandla frågan eftersom den hänvisar till CLR-tabellvärdesfunktionen %1 med ett tips genom vyn %2.
11172. Det går inte att ta bort källan för händelseloggning, X, eftersom den har samma namn som loggen.
11173. %1En namnkod får inte innehålla tecknet %2
11174. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det är en dubblett.
11175. Utlöses när vykontrollen aktiveras.
11176. Det går inte att använda LOG ON för filgruppen '%1' som inte är en FILESTREAM-grupp.
11177. Delsystem för spridning av replikeringar
11178. Bilden har en skadad metadatarubrik.
11179. TargetControl (X) måste implementera IDataSource.
11180. Antalet värden ska vara större än eller lika med X, i stället för Y.
11181. Det misslyckade försöket att uppdatera utgivaren %1 med hjälp av sp_refresh_heterogeneous_publisher ändrade inga metadata på Oracle-utgivaren. Kontrollera att rätt Oracle-utgivare har identifierats och att kraven för att uppdatera Oracle-utgivaren har uppfyllts.
11182. Det går inte att skapa sekundärnyckeln %1 med referensåtgärden SET DEFAULT eftersom en eller flera referenskolumner som inte kan ha värdet null saknar en standardbegränsning.
11183. Om det kvalificerade objektnamnet anger en databas, måste den databasen vara den aktuella.
11184. Den befintliga transaktionen X används för åtgärden Y.
11185. Den aktuella användaren (%1) har antingen inte behörighet att öppna databasen som anges i parametern @execute_query_database eller också går det inte att personifiera användaren som anges i parametern @execute_query_as. Bara medlemmar i den fasta serverrollen sysadmin och den fasta databasrollen db_owner kan personifiera en annan användare.
11186. När en härledd StateManagedCollection implementeras måste implementationen av CreateKnownType() matcha implementationen av GetKnownTypes().
11187. Omdirigera med bibehållen metod
11188. I FOR XML EXPLICIT-instruktionen är läge '%1' i ett kolumnnamn ogiltigt.
11189. Differentiella filsäkerhetskopieringar kan bara innehålla skrivskyddade data för databaser med den enkla återställningsmodellen. Ta en partiell säkerhetskopia genom att ange READ_WRITE_FILEGROUPS.
11190. Angiven tangentbordssink måste vara ett UIElement.
11191. Serbiska (kyrillisk, Montenegro)
11192. Det gick inte att ange CLR (Common Language Runtime) med HRESULT 0x%1. Det kan bero på att det inte finns tillräckligt med resurser.
11193. Det kan bara finnas ett ContentPlaceHolderID-attribut.
11194. Ogiltig URI: En port förväntades eftersom det fanns ett kolon (:) i uttrycket, men det gick inte att parsa porten.
11195. Det går inte att bestämma den beviljade behörigheten för domänen.
11196. Det namnlösa bandet har tagits ut ur enheten %1. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
11197. Analyserade tjänstkontrakt: %1.
11198. Det går inte att anropa GetExportedValue innan importen X som är en förutsättning, har angetts.
11199. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma XML-schemasamling i tabellerna %2 och %3.
11200. TransactionScope skapades

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions