English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12201. ThreeLineBreak-diagram - det går inte att kombinera den här diagramtypen med andra diagram.
12202. Ett meddelande av typen %1 mottogs och klarade inte XML-verifieringen. %2 Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
12203. Återställningsdataversionen kan inte läsas.
12204. Nytt lösenord krävs.
12205. Fältet X.Y har inte definierats för typen Typnamn
12206. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3.
12207. Två SendReply-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika ValueType.
12208. Den automatiska storleksökningen av filen %1 i databasen %2 tog %3 millisekunder att genomföra. Överväg att ange ett mindre värde för FILEGROWTH för den här filen med hjälp av ALTER DATABASE.
12209. Principändringsfrågan är X
12210. Utlöses efter att ett TreeNode-objekt har komprimerats.
12211. Åtkomst nekas på grund av lösenordsfel
12212. Den lagrade proceduren returnerade okänt körningsresultat X.
12213. Detta huvud måste ändras med korrekt egenskap
12214. Argumenttypen kan inte vara null.
12215. %1En argumentlista användes till ett icke-funktionsvillkor.
12216. XML-verifiering: Ogiltigt värde för enkel typ: '%1'. Plats: %2.
12217. Anpassade procedurer kommer inte att användas av skriptet för artikeluppdateringskommandon baserade på direkta INSERT-, UPDATE- eller DELETE-programsatser.
12218. Den distribuerade transaktion som är associerad med UOW %1 är i läget PREPARE. Använd i stället syntaxen KILL UOW WITH COMMIT/ABORT för att avsluta transaktionen.
12219. Attributet X eller Y måste anges för taggen Y.
12220. Tabellfel: objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6, rad %7. Det påträffades en ofullständig rensning från en onlineåtgärd för indexskapande i DBCC. (Värdet för anti-matter-kolumnen är %8.)
12221. Systemfel.
12222. Egenskapen Egenskapsnamn stöds inte av providern för Active Directory-medlemskap.
12223. Proceduren %1 anropades med felaktigt antal parametrar.
12224. Det angivna jobbet %1 skapas inte för underhållsplaner.
12225. Angiven BitmapEncoder stöder inte globala miniatyrer.
12226. Typen Typnamn är inte en giltig verktygslådetyp. Orsak: X
12227. Det angivna användarnamnet är ogiltigt.
12228. Den här providern stöder inte det angivna kommandoträdet. EntityClient bör användas för att skapa en kommandodefinition från det här kommandoträdet.
12229. Gzip-dataströmmen kan inte innehålla mer än 4 GB data.
12230. Det instans-ID som angavs av arbetsflödesvärden, X, matchar inte det ID som har lagrats i den serialiserade instansen, Y. En värd får inte deserialisera en instans med ett annat ID än det som användes när instansen serialiserades.
12231. Ett fel inträffade när den loggade åtgärden i databasen %1 skulle ångras. Felet inträffade vid loggposten med ID %2. Det gick inte att hitta raden. Återställ databasen från en komplett säkerhetskopia eller reparera databasen.
12232. %1Förväntad slutkod %2:%3
12233. Det går inte att bestämma antalet bitar som används för att läsa in RegistrationHelperTx. IsWow64Process returnerade X.
12234. sp_cursoropen/sp_cursorprepare: Uttrycksparametern måste följas av en grupp eller lagrad procedur med enstaka urval, utan FOR BROWSE, COMPUTE BY eller variabeltilldelning.
12235. Värdet X i fältet Y för annonsdata måste vara en giltig sträng som kan parsas av Z.
12236. Timeline-objekt kan inte ha textobjekt som underordnade objekt.
12237. Lägg till parameter
12238. Det gick inte att läsa in det certifikat som användaren angett. Eftersom krypterad anslutning krävs kommer servern inte att kunna acceptera några anslutningar. Kontrollera att certifikatet är korrekt installerat. Mer information finns i avsnittet Configuring Certificate for Use by SSL i SQL Server Books Online.
12239. Get i värdet misslyckades.
12240. Hämtar eller anger en flagga som anger om anteckningstexten består av flera rader.
12241. En databas eller filgrupp kan inte försättas i skrivskyddat läge medan en RESTORE PAGE-åtgärd utförs på en fil. Fullborda återställningssekvensen med filen %1 innan du ändrar till skrivskyddat läge.
12242. Objektet skapade en null-person.
12243. TABLESAMPLE-satsen kan bara användas med lokala tabeller.
12244. Det går inte att serialisera delegater över ohanterade funktionspekare, dynamiska metoder och metoder utanför delegatskaparens sammansättning.
12245. Mängden av nyckelfältvärden.
12246. FIPS-varning: Identifieraren %1 är längre än 18 tecken.
12247. NewArrayBounds kräver heltalsargument.
12248. Cacheprotokollet vägrade ta emot serversvaret. Om du vill att begäran ska skickas igen automatiskt anger du request.AllowAutoRedirect = true.
12249. Filen File Name är inte giltig här eftersom saknar en explicit typ.
12250. Det går inte att hitta angivet partitionsintervallvärde.
12251. DataContractJsonSerializer stöder inte serialisering av objektinställningen FullTypeName till ett annat värde än standardvärdet FullTypeName. Det gjordes ett försök att serialisera objektet med det fullständiga typnamnet X och det fullständiga standardtypnamnet Y.
12252. Används under Update för modifierade rader i DataTable.
12253. Verb som aktiverar sidans användarvy.
12254. Det går inte att ange DEFAULT för FILESTREAM-loggfilgruppen '%1'.
12255. ClearAnonymousIdentifier stöds inte om funktionen är avstängd eller om användaren är anonym.
12256. Indataparametern X kan inte vara en tom mängd.
12257. Typen måste vara en IdentityReference, t ex NTAccount eller SecurityIdentifier.
12258. Serbiska (latinsk, Bosnien och Hercegovina)
12259. AppDomain %1 (%2) har markerats för avlastning på grund av CLR-åtgärder (Common Language Runtime) eller DDL-säkerhetsåtgärder (Data Definition Language).
12260. Ett CancelActivityWorkItem har slutförts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
12261. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 har en kontrollbegränsning %2 för en XML-kolumn, men källtabellen %3 saknar en identisk kontrollbegränsning.
12262.
12263. Databasfel: Filen %1 är inte en giltig FileStream-fil.
12264. Dubbelriktad Oracle-publicering kräver att parametern %1 har samma värde om %2.
12265. %1 är inte korrekt SQL Server-standardinloggning, Windows NT-användare, Windows NT-grupp eller MSDB-databas.
12266. Ogiltigt värde, X, för egenskapen Egenskapsnamn.
12267. Tabellen %1 har redan publicerats som en annan artikel med ett annat alternativ för automatiskt identitetsstöd.
12268. Detaljinformation:
12269. Det går inte att bestämma den beviljade behörigheten för sammansättningen.
12270. [CLIENT: %1'
12271. Ursprungligt värde för egenskapen X.
12272. Två Receive-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika ValueType.
12273. Det finns för många fulltextkolumner eller så är fulltextfrågan så komplex att det inte går att köra den.
12274. Fältet replbeginlsn i DBTABLE är ogiltigt.
12275. Analyserade konversationsslutpunkter: %1.
12276. %1first eller last förväntas
12277. Resulterar i:
12278. En RECEIVE-programsats som tilldelar variabler värden får inte kombineras med datahämtningsåtgärder.
12279. Aktiva inställningar
12280. Den text som visas i valideringssammanfattningen om det nya lösenordet är tomt.
12281. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för nodens ImageToolTip-egenskap vid databindning.
12282. Åtgärden kan inte utföras på variabler för Handle-undertyper.
12283. Händelsen som utlöses när anslutningens tillstånd ändras.
12284. Krypteringsgränssnittet har hittat felaktig information under en dekryptering.
12285. Den text som identifierar textrutan Fråga.
12286. Datatypsmappningen för %1 finns inte.
12287. Filen %1 togs bort från tempdb-databasen. Ändringen börjar gälla när servern har startats om.
12288. Testning med en enda MatrixCamera stöds inte.
12289. Oväntat tecken: X.
12290. arrayType måste vara en matristyp
12291. Det går inte att bearbeta svarsdataströmmen. Attributet href saknas i link-elementet edit i svaret.
12292. X hittades.
12293. MSB4186: Ogiltig syntax för anrop av statisk metod: X. Y Korrekt format för anrop av statisk metod är: $([FullTypeName]::Method()), t.ex. $([System.IO.Path]::Combine(`a`, `b`))
12294. Fel vid bindning av datapunkter. Endast X Y-värden kan anges för den här dataserien.
12295. X-algoritmens hash-storlek är Y byte.
12296. Den fysiska datatypen %1 tillåter inte sortering.
12297. Den SQL-anslutningssträng (server=X, databas=Y) som returnerades av en instans av IPartitionResolver-typen Typnamn kan inte innehålla anslutningsalternativen Database, Initial Catalog eller AttachDbFileName. För att tillåta detta måste attributet allowCustomSqlDatabase anges till True, och tillämpningen måste beviljas obegränsad SqlClientPermission. Kontakta administratören om tillämpningsprogrammet inte har denna behörighet.
12298. Analysen av databasen %1 (%2) har genomförts till %3%% procent (ungefär %4 sekunder kvar). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
12299. Det går inte att ange både CreateInstance och en annan behörighet.
12300. Objektet %1 är markerat som ms shipped. Detta innebär att det inte kan läggas till som en artikel för sammanslagningsreplikering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions