English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1201. Matrisinformationen i strömmen är ogiltig.
1202. Uppsättning med dataserier.
1203. Värdet för DatePickerFormat är inte giltigt.
1204. datatypen char (variabel längd)
1205. Kan inte matcha typen för denna matris till ett bildpunktsformat.
1206. Om kontrollens sidfot ska visas.
1207. Försöket att lägga till sekundärnyckeln %1 med kaskadåtgärden misslyckades eftersom tabellen %2 är publicerad. Försök igen med satsen Not For Replication.
1208. Parametervärdet kan inte vara större än X.
1209. Lyssnaren X finns inte i avsnittet sharedListeners.
1210. Kontroller av typen Typnamn är inte tillåtna på den här sidan.
1211. Exakt ett argument accepteras vid implicit konvertering
1212. Endast Content-kontroller är tillåtna direkt på en innehållssida som innehåller Content-kontroller.
1213. TargetControlID måste anges.
1214. PreLoad-poster kräver ett typ- eller sammansättningsattribut.
1215. Det är inte tillåtet att infoga en rad som inte tillhör prenumerantens partition i artikeln %1 som använder @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner).
1216. Skrivningen av ett kategoridokument har startats.
1217. Borttagningsåtgärden för ReceiveContext misslyckades eftersom meddelandet med ID:t X inte kunde hämtas från underkön för lås.
1218. Den angivna IPv6-adressen stöds inte. Endast adresser i numerisk, kanonisk form stöds för lyssning.
1219. Teckensnitt för förklaringskolumn.
1220. Det komprimeringsläge som anges i GZip-huvudet är okänt.
1221. Körningen kan inte konfigureras med en transaktion från en aktivitet som ingår i ett icke beständigt omfång. En överordnad aktivitet tillåter inte beständighet.
1222. Det sammansatta teckensnittet innehåller betydande tomt utrymme där det inte förväntas.
1223. FIPS-varning: Raden %1 innehåller en sats som inte följer ANSI-standarden: %2.
1224. En ogiltig returkod påträffades i väntan på att ett program skulle köras. Kommandot som kördes var X.
1225. Frågan FOR XML EXPLICIT innehåller det ogiltiga kolumnnamnet %1. Använd formatet TAGNAME!TAGID!ATTRIBUTENAME[!..] där TAGID är ett positivt heltal.
1226. (bifogad utdatafil)
1227. Filnamnet %1 är ogiltigt som namn på en enhet för säkerhetskopiering. Kör BACKUP-programsatsen igen med ett giltigt filnamn.
1228. Det går inte att skriva attributet med lokalt namn X flera gånger.
1229. Anger om medelvärdet ska visas för ett låddiagram.
1230. MAXSIZE kan inte vara mindre än SIZE för filen %1.
1231. Sekundärnyckeln %1 refererar till objektet %2, som inte är en användartabell.
1232.
1233. Det gick inte att begära sessionens tillstånd från sessionsservern. Sessionsservern körs, men begäran var inte korrekt formaterad. Anslutningssträngen (server=X, port=Y) returnerades av en instans av IPartitionResolver typ Typnamn.
1234. Ger åtkomst till lokala processer och fjärrprocesser, och möjligheten att starta och stoppa lokala processer.
1235. Etiketten innehåller tecknet X, som inte tillåts med UseStd3AsciiRules
1236. Denna åtgärd kan endast utföras av medlemmar i den fasta rollen sysadmin utan att %1 anges.
1237. Metoden 'MergeAs' stöds bara i LINQ to Entities om argumentet är en MergeOption-konstant.
1238. Flödesdiagrammet X/FlowSwitch - standardfallet valdes.
1239. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Intervall som definieras av partitionen %1 i tabellen %2 är inte en delmängd av det intervall som definieras av partitionen %3 i tabell %4.
1240. TransactionScope är felaktigt kapslat.
1241. Den angivna lyssningsbasadressen måste innehålla ett portnummer utan nollor när ListenUriMode.Explicit används.
1242. Anger om knappen Redigera ska genereras automatiskt vid körning.
1243. Det går inte att skapa eller ändra en partitionsfunktion så att den har noll partitioner.
1244. Databasen är utgivare eller också finns det en utgivarinitierad prenumeration på publikationen %1. Endast mottagarinitierade och anonyma prenumerationer kan kopieras.
1245. Ett fel inträffade i Microsoft .NET Framework när sammansättningen %1 skulle läsas in. Det kan hända att servern inte har tillräckligt med resurser, eller att sammansättningen inte har behörighet för PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS eller UNSAFE. Kör frågan på nytt eller läs i dokumentationen om hur du löser problem med sammansättningsbehörighet. För mer information om felet: %2
1246. Det gick inte att ändra utgivaren eftersom prenumerationen has släppts. Använd sp_subscription_cleanup för att rensa utlösarna.
1247. Utlöses när användaren klickar på knappen Föregående.
1248. Användaren %1 har loggat in.%2
1249. Angiven Timeout är ogiltig. Timeout måste vara större än eller lika med 0.
1250. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen X har låsts upp. Detta fel indikerar att kopian av instansen i minnet har blivit inaktuell och bör kasseras, tillsammans med InstanceHandle.
1251. Icke-statiska fält kräver ett mål.
1252. XO-diagram - det gick inte att hämta en referens till diagramobjektet.
1253. UNC-sökvägen måste ha formatet \\server\resurs.
1254. Resultattexten kan inte vara null.
1255. Typen har ett AddInContractAttribute men måste vara ett gränssnitt. Namn: X
1256. %1 får inte innehålla fler tecken än %2.
1257. Konverteringen från char-datatyp till money resulterade i ett money-dataspillsfel.
1258. replikeringsfilter
1259. Det gick inte att överge X.
1260. Angivet parameterindex är utanför intervallet.
1261. MSB4198: Det går inte att utvärdera uttrycket X på objektet Y. Z
1262. Det här jobbet är riktat till den lokala servern och kan inte samtidigt riktas till en fjärrserver.
1263. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Det finns redan en anslutning med den här motparten och den här anslutningen har inte prioriterats. Tillstånd %1.
1264. Denna händelse utlöses efter att objektinstansen har skapats.
1265. Hur länge (i sekunder) som systemet ska vänta på att en anslutning till servern upprättas innan försöket avbryts och ett fel genereras.
1266. Mängden X saknas i XML-metadata.
1267. Waithandle-matrisen får inte vara tom.
1268. %1Värdet är av typen %2, som inte är en undertyp till den förväntade typen %3.
1269. Det serialiserade objektet som har skickats har kodats på ett felaktigt sätt.
1270. BODY { color: #000000; background-color: white; font-family: Verdana; margin-left: 0px; margin-top: 0px; } #content { margin-left: 30px; font-size: .70em; padding-bottom: 2em; } A:link { color: #336699; font-weight: bold; text-decoration: underline; } A:visited { color: #6699cc; font-weight: bold; text-decoration: underline; } A:active { color: #336699; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .heading1 { background-color: #003366; border-bottom: #336699 6px solid; color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 26px; font-weight: normal;margin: 0em 0em 10px -20px; padding-bottom: 8px; padding-left: 30px;padding-top: 16px;} pre { font-size:small; background-color: #e5e5cc; padding: 5px; font-family: Courier New; margin-top: 0px; border: 1px #f0f0e0 solid; white-space: pre-wrap; white-space: -pre-wrap; word-wrap: break-word; } table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-family: Verdana;} table th { border-right: 2px white solid; border-bottom: 2px white solid; font-weight: bold; background-color: #cecf9c;} table td { border-right: 2px white solid; border-bottom: 2px white solid; background-color: #e5e5cc;}
1271. Anger om webbdelen ska döljas på sidan. En dold webbdel kan redigeras och delta i anslutningar.
1272. Windows Active Directory-klienten har inte installerats korrekt på datorn där denna SQL Server-instans körs. LoadLibrary kunde inte läsa in ACTIVEDS.DLL.
1273. Typ av minimistorlek bläddring i vyn.
1274. Den underliggande typen för uppräkningsargumentet måste vara Int32 eller Int16.
1275. Ett deserialiseringsfel uppstod i ObjectStateFormatter. En egenskap var av typen Type, men det gick inte att skapa Type-instansen för X.
1276. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades slutföra eller ändra en nyckel som inte är associerad till den aktuella instansen.
1277. BitmapCacheBrush stöder inte Opacity.
1278. Loggöverföring \endash varning från primär server.
1279. Höglandsskotska (Storbritannien)
1280. Det gick inte att läsa in DLL. Kontrollera att xmlrw.dll ingår i SQL Server-installationen.
1281. WebBodyFormatMessageProperty: WebContentFormat=X
1282. Okänt värde för ResourceScope: X För många resurssynlighetsbitar kan ha angetts.
1283. Den aktuella användaren %1 har inte en giltig inloggningsmappning på en länkad server för den heterogena utgivaren [%2]. Lägg till en inloggningsmappning med hjälp av sp_addlinkedsrvlogin.
1284. %1-satsen misslyckades. De kolumner som angivits för partition av %2 %3 skiljer sig från de kolumner som angivits för partitionsindex %4.
1285. Indexet X överskrider matrisens gränser.
1286. Inkluderingar av projektfilsobjektet som orsakade referensen X.
1287. Barriären har inga registrerade deltagare.
1288. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. RPC-namnet är ogiltigt.
1289. Databasen måste vara i ett sådant tillstånd att en kontrollpunkt kan utföras om %1 ska kunna ändras.
1290. Det går inte att komma åt en stängd ström.
1291. Det finns ingen formel med namnet X.
1292. Hämtar eller anger bakgrundsfärg.
1293. Det gick inte att hämta instans-ID från meddelandet för den här kontrollåtgärden. Detta kan bero på ett kontraktmatchningsfel. Kontrollera att klientens kontrakt matchar tjänstslutpunktens kontrakt.
1294. Överföring av prenumerantändringar till utgivaren.
1295. Köande WaitCallback misslyckades.
1296. Typen för ett RuntimeDelegateArgument måste matcha typen för det DelegateArgument som det är bundet till.
1297. En anslutning som förväntades hållas aktiv stängdes av servern.
1298. TransactionHandle innehåller redan en transaktion. Det går inte att konfigurera en ny transaktion.
1299. datatypen image
1300. Ogiltigt tredelat namnformat för TypeName.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions