English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3801. Beroendeobjekt som används för att ta emot frågeaviseringar.
3802. Standardtexten måste anges om case-texterna inte är System.Void.
3803. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara ett heltal som är mindre än eller lika med %3.
3804. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma beständiga attribut i tabellerna %2 och %3.
3805. Felbeskrivningen saknas. Skriv en beskrivning av felet.
3806. Vald egenskap: Egenskapsnamn
3807. Det går inte att parsa X som område eftersom det är en relativ URI. Området måste vara en absolut URI.
3808. Lob är skrivskyddad.
3809. Det gick inte att hitta agentprofilen %1 hos distributören.
3810. IgnoreCase-flaggan får endast användas med strängargument.
3811. Katalogen X är ogiltig eftersom tillämpningsprogrammet är förkompilerat.
3812. Parametern targetType måste vara av typen IdentityReference.
3813. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" rapporterade en ändring i schemaversionen mellan kompileringstid ("%3") och körningstid ("%4") för tabellen "%5".
3814. Ogiltig typdefinition: Typen eller innehållsmodellen %1 är för komplicerad. Du kan behöva minska antalet uppräkningar eller storleken på innehållsmodellen.
3815. Typen Typnamn implementerar inte gränssnittet IComparable. Det går inte att göra jämförelsen.
3816. %1.%2.%3: Egenskapen %4 för SqlFacetAttribute kan inte användas i det här sammanhanget.
3817. Metoden eller åtgärden har inte implementerats.
3818. Formatet för knappen Fortsätt.
3819. Diagramtypen Typnamn har inte stöd för en sekundär X-axel.
3820. Filsökvägen för släppning av X är inte giltig.
3821. Den anropade medlemmen stöds inte förrän typen har skapats.
3822. Databasen måste ägas av en medlem i sysadmin-rollen för att kunna tas bort.
3823. Det gick inte att slå upp object_id. Null-kommandoobjekt angavs.
3824. Databindningarna för menyalternativen på menyn.
3825. Syntaxfel: Dubblettangivelse av åtgärden %1 i utlösardeklarationen.
3826. Kolumnens maximala bredd får inte vara mindre än -1.
3827. Massinläsning: DataFileType angavs felaktigt som widechar. DataFileType antas vara char eftersom datafilen saknar Unicode-signatur.
3828. Okänd nivåtyp
3829. Typen Typnamn måste konverteras av referensen i denna kontext.
3830. ASP.Net-värdtjänst har aktiverats.
3831. Strängmatrisen för den egenskap Egenskapsnamn som hämtats från IIS-metabasen har ogiltig längd eller avslutas inte med null.
3832. Kombinerande FileMode: X med FileSystemRights: Y är ogiltigt.
3833. SQL Web Assistant: Ogiltig @codepage. Kör sp_enumcodepages för att visa en lista med kodsidor.
3834. Acceptera detta svar som giltigt med antal försök = X.
3835. Det går inte att implicit konvertera typen Typnamn till X. Det finns en explicit konvertering (saknas en omvandling?)
3836. %1 %2 i tabellen %3 har %4 kolumnnamn i nyckellistan %5. Den maximala gränsen för nyckelkolumnlista för index eller statistik är %6.
3837. Argumentet participantCount måste ha ett positivt värde.
3838. Offset är större än längden på kolumnen som ska uppdateras under skrivning.
3839. Det går inte att utföra implicit konvertering av värdet %1 till %2 eftersom den resulterande sorteringen påverkas av en sorteringskonflikt.
3840. Filen %1 har expanderats så att återställningen kunde genomföras. Efter återställningen kan du öka storleken på filerna i databasen. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.
3841. Den angivna metoden Metodnamn i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck eftersom parametern X i dess EdmFunction-attribut är tom.
3842. Metoden avslutades
3843. Sökvägen har inte angetts, eller är en tom sträng. Kontrollera att du har angett en korrekt sökväg.
3844. Avgör om ett XO-diagram ska försöka rita X- och O-symboler proportionerligt. Detta görs genom ett tomt utrymme till höger om symbolens bredd är för stor.
3845. Null-objektet kan inte konverteras till en värdetyp.
3846. Lista över %1-namn innehåller blanksteg, vilket inte är tillåtet.
3847. Identifieraren %1 med flera delar kunde inte bindas.
3848. Klientbiblioteksfilen SQL Server 2000 Shared Memory är skadad eller ogiltig
3849. Ett X-meddelande med messageId=Y ignorerades eftersom det hade ett ogiltigt innehåll.
3850. Det går inte att rensa sammanslagna metadata samtidigt som sammanslagningsprocesser körs. Rensningen fortsätter när sammanslagningsprocesserna har slutförts.
3851. Det gick inte att läsa TXF_REPLICATION_RECORD_WRITE-strukturen, LastError returnerade %1
3852. Information om begäran:
3853. Det går inte att visa filen.
3854. Ett sökvägsnamn krävs
3855. Om LoadWorkflowByInstanceKeyCommand.AssociateLookupKeyToInstanceId inte anges, måste LookupInstanceKey redan vara associerad med en instans, annars misslyckas LoadWorkflowByInstanceKeyCommand. Av denna anledning är det ogiltigt att även ange LookupInstanceKey i InstanceKeysToAssociate-samlingen om AssociateLookupKeyToInstanceId inte har angetts.
3856. Sorteringsåtgärden misslyckades då index skulle skapas. Överskrivningen av tilldelningssidan i databasen %1 förhindrades genom att sorteringen avslutades. Kör DBCC CHECKDB för att söka efter tilldelnings- och konsekvensfel. Du måste eventuellt återställa databasen med hjälp av säkerhetskopian.
3857. Identifieringen av den beroende sammansättningen Sammansättningsnamn hoppas över.
3858. Argumentet var en värdetyp som inte stöds.
3859. Det går inte att hitta den nödvändiga objektidentifieraren (OID).
3860. Textnoden har redan ett värde.
3861. Den aktuella huvudnyckeln går inte att dekryptera. Om detta är databashuvudnyckeln försöker du att öppna den i sessionen innan du utför åtgärden. Du kan ignorera felet och fortsätta åtgärden med hjälp av alternativet FORCE, men data som inte går att kryptera med den gamla huvudnyckeln förloras.
3862. Kompileringsfel inträffade.
3863. Den tomma strängen kan inte bestå av decimaltecken.
3864. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) avvikelse på B-trädnivå, sidan %6. Nivån %7 överensstämmer inte med nivån %8 från överordnad %9.
3865. WaitReason är endast tillgängligt om ThreadState är Wait.
3866. Varning! Sökvägen för fulltextkatalogen %1 är ogiltig. Sökvägen överskrider längdgränsen eller så är den en relativ sökväg eller en dold katalog. Fulltextkatalogen kan inte kopplas.
3867. Parametern %1 är felaktig för DBCC-programsatsen.
3868. Det går inte att binda anropet utan något anropande objekt
3869. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när processen för användarinstansen startades. Anslutningen stängs.%1
3870. Anslut webbdelar på den här sidan
3871. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate stöder inte två angränsande variabler utan litteralvärde i sammansatta segment, exempelvis som i segmentet Y.
3872. Den angivna nyckelns storlek är inte giltig för den här algoritmen.
3873. ANONYMOUS-stöd kan inte hanteras i samband med HTTP-slutpunkter.
3874. Det gick inte att köra @wmi_query i @wmi_namespace som har angetts. Kontrollera att händelseklassen som har markerats i frågan finns i namnområdet och att frågan har rätt syntax.
3875. Allmänna tekniska indikatorer
3876. Servern uppfyllde inte intervallet: X.
3877. Parametrar saknas för funktionen '%1'.
3878. Blockets längd stämmer inte med komplementet.
3879. Den begärda åtgärden kan inte slutföras eftersom anslutningen har brutits.
3880. Åtgärden kan inte utföras eftersom implementeringen av namnomfång är skrivskyddad.
3881. Filgruppen %1 är inte en del i databasen %2.
3882. MSSQLServer-tjänsten avbröts oväntat. Sök i SQL Server-felloggen och händelseloggarna för Windows efter möjliga orsaker.
3883. Du måste bekräfta det nya lösenordet.
3884. Läser in standardsorteringen %1 för den här SQL Server-instansen.
3885. Tjänsten är inte tillgänglig, stänger överföringskanalen.
3886. HTTP-svaret från åtgärden X läggs till i ASP.NET-utdatacachen.
3887. %1: Operativsystemfel %2 uppstod när filen %3 skulle skapas eller öppnas. Identifiera och åtgärda operativsystemfelet och försök igen.
3888. Det kan bara finnas en CreateUserWizardStep i dina WizardSteps.
3889. Typen Typnamn innehåller en ComUnregisterFunction som inte anropas eftersom typen inte registreras
3890. System.AddIn.AddInStore.FindAddIn(s)-varning: Typen Typnamn är en generisk typ och kan därför inte användas som en värdvy.
3891. Det går inte att ändra artikeln %1. Alla artiklar som ingår i en publikation med samtidig synkronisering måste använda lagrade procedurer för att tillämpa ändringar på prenumeranten.
3892. Transaktionen misslyckades.
3893. ArrayIndexer som korrekt värde för matristypen Typnamn och resultattypen Typnamn hanteras inte eftersom Typnamn inte är kompatibel med Typnamn.
3894. Endast en total ersättning stöds när ett LOB (Large Object) tilldelas till sig själv.
3895. fältet X är markerat som icke-serialiserad
3896. Ett null-svarsmeddelande mottogs från servern. Detta kan bero på en felaktig kontraktsmatchning mellan klient- och serversidorna. Verifiera att serversidans arbetsflöde är konfigurerat för tvåvägsanvändning.
3897. Parametervärdet för @sync_type måste vara automatic, none, replication support only, initialize with backup eller initialize from lsn.
3898. %1Ogiltig källteckenkod
3899. Mängden X innehåller ett null-element.
3900. Markörrörelsens intervallförskjutningstyp.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions