English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8301. Serverns VIA-provider är klar så att klienter kan ansluta till [ %1:%2 ].
8302. Seriens namn kan inte vara tomt.
8303. Objekt-ID %1, vidarebefordrad rad, sida %2, fack %3 bör pekas på av vidarebefordrande rad, sida %4, fack %5. Påträffade inte vidarebefordrande rad. Möjligt tilldelningsfel.
8304. Det krävs en objektreferens för det icke-statiska fältet, metoden eller egenskapen Egenskapsnamn
8305. Samlingen får inte vara tom.
8306. En konflikt inträffade mellan programsatsen %1 och %2-begränsningen "%3". Konflikten inträffade i databasen "%4", tabell "%5"%6%7%8.
8307. %1: Filen %2 har fel storlek. Den angivna storleken är %3 MB, men borde vara %4 MB. Identifiera och åtgärda eventuella diskproblem, och återställ databasen från en säkerhetskopia.
8308. X(Protokoll=Y, Chiffer=Z A-bitarsstyrka, Hash=B C-bitarsstyrka, Nyckelutbyte=D E-bitarsstyrka).
8309. SQL Web Assistant: Ogiltig @charset. Kör sp_enumcodepages för att visa en lista med teckenuppsättningar.
8310. Det menydjup som är associerat med menynivåobjektet.
8311. Huvudvärden kan inte vara längre än X tecken.
8312. TypedReference måste initieras.
8313. Delegaten X accepterar inte Y-argument
8314. Ange ett datum
8315. Det angivna värdet för timeout är ogiltigt. Timeout måste vara ett giltigt heltal mellan 0 och 2147483647.
8316. Sorteringen %1 stöds endast för Unicode-datatyper och kan inte anges på databas- eller servernivå.
8317. En ogiltig mall, X, överfördes som nyckel i ett mallpar och ett associerat objekt. Nyckel/värde-par för UriTemplateTable måste alltid innehålla ett giltigt UriTemplate-objekt som nyckel. Observera att UriTemplateTable inte stöder mallar som ignorerar avslutande snedstreck vid matchning. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplateTable.
8318. Multipliciteten är inte giltig i Role X i relationen Y. Eftersom egenskaperna i Dependent Role inte kan vara null måste multipliciteten för Principal Role vara 0..1.
8319. Databasen kan inte återställas eftersom loggen inte återställdes.
8320. Ett skadat meddelande har mottagits. Datasegmentet för den privata variabeln har en felaktig offset.
8321. Det gick inte att hitta en förbrukarwebbdel med ID X.
8322. Det går inte att bestämma tabell från vägen. Begäran gick inte via en väg eller också är inte vägen konfigurerad att stödja dynamiska ASP.NET-data.
8323. InitialLeaseTime-egenskapen får endast anges när lånet befinner sig i initialtillståndet. Tillståndet är X.
8324. Det går inte att kapsla en CompensableActivity i en TransactionScope-aktivitet.
8325. Paketet är för stort för SSL-kryptering/dekryptering
8326. Fältet X hittades inte.
8327. Det angivna ägarnamnet %1 finns inte eller också har du inte behörighet att agera i dess ställe.
8328. Anropet till Parse måste ha slutförts för att det ska gå att komma åt egenskapen SpecifiedParameterSet.
8329. Kan inte skapa KeyTime med värdet X eftersom det är mindre än noll.
8330. UseShellExecute-egenskapen måste ha angetts till False för processobjektet för att det ska kunna använda miljövariabler.
8331. Ett fel uppstod när en underordnad begäran för hanteraren X skulle utföras.
8332. Ogiltig datatyp anges i programsatsen %1.
8333. Det fält i datakällan som motsvarar den kolumn som är radrubriken.
8334. X innehåller ingen konstruktor som accepterar Y-argument
8335. Det gick inte att lägga till primärnyckelkolumnen %1 i artikeln %2.
8336. Selector-uttrycket för LoadProperty måste vara en MemberAccess för egenskapen.
8337. PrepareInfo-buffert.
8338. Parametern X är inte giltig. Använd det objekt som returneras från det asynkrona anropets Begin.
8339. Det har redan definierats en loggöverföringsövervakare. Anropa sp_define_log_shipping_monitor med @delete_existing = 1.
8340. Flera innehåll har använts på X.
8341. Konstruktorn för decimalbytematris kräver en matris med längden fyra som innehåller giltiga decimalbyte.
8342. Antal Y-värden per punkt måste vara större än 0.
8343. Det går inte att släppa servern %1 eftersom den används som prenumerantserver för utgivaren %2 i replikeringen.
8344. Mohawk (Mohawk)
8345. Ett eller flera WITH-alternativ som har angetts är ogiltiga för kommandot.
8346. Fjärrvärden stängde anslutningen. Felkoden är 0xX.
8347. Orsak: Det angivna vytillståndet klarade inte integritetskontrollen.
8348. AsyncFlowControl-objektet måste användas i den tråd där det skapades.
8349. Det gick inte att tilldela en ny sida till databasen %1 eftersom diskutrymme saknas i filgruppen %2. Skapa nödvändigt utrymme genom att släppa objekt i filgruppen, lägga till ytterligare filer i filgruppen eller ange autogrowth för befintliga filer i filgruppen.
8350. Ett fel inträffade vid försök att identifiera tillståndet för RPCSS-tjänsten. Ett anrop till %1 returnerade: %2. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
8351. X-medlemmen måste åsidosättas av en härledd klass.
8352. Det går inte att använda Request.BufferlessInputStream eftersom innehållet i begäran redan har lästs.
8353. Fel: Explicit @objtype %1 är okänd.
8354. Kolumnen %1 kan inte användas som en kolumn av typen full-text för en image-kolumn. Den måste vara en teckenbaserad kolumn med mindre än eller lika med %2 tecken.
8355. Du måste ange antingen X eller Y.
8356. X-elementet innehåller ett eller flera ogiltiga värden.
8357. Handskakningsprotokollet för flödeskontroll i överföringen, vilket kan vara None.
8358. Den begärda mängden (X) stöds inte i denna version av providern.
8359. Argumenttypen måste vara kompatibel med typen för ArgumentReference eller ArgumentValue. Argumentet X är av typen Typnamn och den förväntade typen är Y.
8360. XML_ERROR_MASK
8361. en DISTINCT-sats
8362. Måste ange Source i RoutedEventArgs innan händelsevägen skapas eller hanterare anropas.
8363. Det går inte att ha mer än en dynamisk modul i varje dynamisk sammansättning i den här versionen av körningsmiljön.
8364. Det gick inte att kontrollera minnes-gates eftersom det lediga minnet (X byte) är mindre än Y % av det totala minnet. På grund av detta är tjänsten inte tillgänglig för inkommande begäranden. Lös detta genom att minska belastningen på datorn eller genom att justera värdet på minFreeMemoryPercentageToActivateService i konfig.element för serviceHostingEnvironment.
8365. Transaktionen som har associerats med åtgärden har genomförts eller återställts. Försök igen med en annan transaktion.
8366. Token {0:x} är inte en giltig FieldInfo-token i intervallet för modul {1}.
8367. Teckensträngen som anges för argumentet %1 för %2-metoden får inte vara större än %3 byte.
8368. Om värdet är true kommer TreeView-objektet att generera data på den hierarkinivå som representeras av TreeNodeBinding-objekt när noden expanderas, antingen genom att anropa en tjänst direkt från klienten (om TreeView.PopulateNodesFromClient har angetts) eller genom att göra ett återanslående till servern. Om värdet är false kommer TreeView-objektet att generera alla data när sidan med TreeView-kontrollen begärs.
8369. TypedReferences kan inte definieras om som primitiver.
8370. WebPartManager-mängden Connections är skrivskyddad.
8371. I master-databasen
8372. Detaljkod: X
8373. Maximal filstorlek (standard)
8374. Varning! Fulltextkatalogen %1 släpps. Katalogen har angetts som standard.
8375. Det uppstod ett fel vid parsning av objektets XML. Mer information finns i det interna undantaget.
8376. MSBUILD: fel MSB1023: Det går inte att läsa svarsfilen. X
8377. Grundläggande kategoriredigerare
8378. Kommaavgränsad lista över icke-serialiserbara egenskaper (Save/Load/Reset).
8379. Utlöses innan DetailsView-vyns läge ändras.
8380. Det går inte att släppa standardbegränsningen %1 medan den används av en sekundärnyckel som SET DEFAULT-referensåtgärd.
8381. Övervakar ändringar i filsystemet och genererar händelser när en katalog eller fil ändras.
8382. Replikeringsalternativet %1 har redan ställts in på TRUE.
8383.
8384. Referensen är inte fast.
8385. Exempelegenskap av typen String
8386. Det gick inte att spara eftersom för mycket metadata ändrades.
8387. En befintlig cachepost måste kastas.
8388. Flera nycklar som matchar X hittades i aktuellt ExpandoObject.
8389. CultureInfo får inte ha värdet null.
8390. MSB3257: Det gick inte att matcha den primära referensen X eftersom den har en högre version (Y) än vad om finns i den aktuella målversionen av Framework. Versionen i den aktuella målversionen av Framework är Z.
8391. För DROP STATISTICS måste du ange både objekt- (tabell eller vy) och statistiknamn i formatet objektnamn.statistiknamn.
8392. Parametern X har angetts fler än en gång i datasvcmap-filen. Se till att parametern endast anges en gång.
8393. IPv4-adress 0.0.0.0 och IPv6-adress ::0 är reserverade adresser som inte kan användas som måladresser.
8394. Det gick inte att generera etiketter för kodgrupper korrekt.
8395. En fjärrdistributionsutgivare är inte tillåten i denna serverversion.
8396. Den automatiska storleksökningen av filen %1 i databasen %2 avbröts av användaren eller automatiskt efter %3 millisekunder. Använd ALTER DATABASE för att ange en ny filstorlek eller ett mindre värde för FILEGROWTH.
8397. Värdet X för attribut Attribut är inte ett giltigt positivt heltal.
8398. LinkedList-objektet är tomt.
8399. %1Operatorn %2 kan inte användas till operanderna %3 och %4.
8400. Ogiltig definition för elementet %1. Det går för tillfället inte att lägga till i befintliga ersättningsgrupper via ALTER XML SCHEMA COLLECTION i SQL Server.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions