English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8401. %1: Värdet på parametern %2 är inte giltigt.
8402. Det går inte att använda SQL Server eftersom ASP.NET version 2.0 Session State inte finns installerat på SQL-servern. Installera ASP.NET Session State SQL Server version 2.0 eller senare.
8403. Implementeringen av IObjectReference-gränssnittet returnerar för många kapslade referenser till andra objekt som implementerar IObjectReference.
8404. Serverhuvudobjektet har angetts som körningssammanhang för ett händelsemeddelande och går inte att släppa.
8405. Värdet för parametern %1 måste ligga inom intervallet %2
8406. Uppdatera parametrar
8407. %1 är inte en primär databasfil.
8408. Synonymen %1 refererar synonymen %2. Synonymkedjning är inte tillåten.
8409. Den angivna lösenordsfrågan är ogiltig. Observera att den aktuella providerkonfigurationen kräver en giltig lösenordsfråga och ett svar. Detta innebär att en CreateUser-överlagring som accepterar fråge- och svarsparametrar måste användas.
8410. Åtgärden misslyckades: Det gick inte att ändra relationen eftersom en eller flera av sekundärnyckelns egenskaper inte kan vara null. När en relation ändras tilldelas den relaterade sekundärnyckelegenskapen ett null-värde. Om sekundärnyckeln inte stöder null-värden måste en ny relation definieras, sekundärnyckelegenskapen måste tilldelas ett annat värde som inte är null eller så måste det orelaterade objektet tas bort.
8411. Vyn eller funktionen %1 kan inte uppdateras eftersom ändringen påverkar flera bastabeller.
8412. Det gick inte att fortsätta söka med NOLOCK på grund av dataförflyttning.
8413. Det finns redan en matchning av standardnamn på en fjärrinloggning från fjärrservern %1.
8414. Aktivera automatiska uppdateringar
8415. En egenskap med namnet X har redan definierats för det här omfånget. Om du vill byta ut aktuell egenskap tar du först bort den och lägger sedan till den nya egenskapen.
8416. Saknar tillräckligt område för att allokera ett nytt område för en prenumerant.
8417. Primärfilen är inte tillgänglig. Den måste återställas eller göras tillgänglig på annat sätt.
8418. Säkerhetskopian av filen eller filgruppen %1 tillåts inte eftersom den inte är online. Du kan köra BACKUP med hjälp av satserna FILEGROUP eller FILE när du vill begränsa urvalet och bara ta med onlinedata.
8419. ParameterInfo-objektet är inte giltigt.
8420. X är en samlingstyp och den kan inte serialiseras när den är tilldelad till en gränssnittstyp som inte implementerar IEnumerable (Y).
8421. Tabellfel: Korsobjektlänkning: Överordnad sida %1, fack %2 i objekt %3, index %4, partition %5, AU %6 (%7) och sida %8->nästa i objekt %9, index %10, partition %11, AU %12 (%13) hänvisar till sidan %14, men finns inte i samma objekt.
8422. Oväntat slut på dataflödet.
8423. Förbrukaranslutningspunkten XY finns inte.
8424. Cirkel/ringdiagram - ogiltigt format för attributet CollectedThreshold.
8425. Y händelser har ignorerats sedan den senaste aviseringen (Z) eftersom buffertkapaciteten överskreds. (Varning: X)
8426. Försöker anropa proxy medan ett konstruktoranrop pågår.
8427. Det går inte att bestämma domänens identitet.
8428. Om det här alternativet anges signeras inte sammansättningen fullständigt när den skapas
8429. Loggens detaljnivå i registret är angiven till X.
8430. Fler försök görs inte att köra ett SQL-kommando eftersom maximalt antal försök har utförts.
8431. Värdet för egenskapen Egenskapsnamn måste vara av typen Typnamn.
8432. Ett argument måste vara en av egenskaperna i ett WorkflowElement.
8433. Varning! Serverinstansen startades med startalternativet för minimal konfiguration (-f). En minimal SQL Server-instans innebär att servern automatiskt försätts i enanvändarläge. Efter att servern har startats med minimal konfiguration, bör du ändra det eller de värden som ska ändras, stoppa och sedan starta om servern.
8434. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom tabellen %1 har skapats med FILESTREAM-filgruppen.
8435. Det finns redan en slutpunkt med de angivna bindningarna. Endast en slutpunkt stöds för en enskild bindning. Använd ALTER ENDPOINT eller DROP för den befintliga slutpunkten och kör uttrycket CREATE ENDPOINT.
8436. Serien X använder ett förklaringsnamn som inte finns (Y). Ange egenskapsvärdet Legend till Default.
8437. URI-schemat för angiven IWebProxy innehåller det ogiltiga värdet X. Det enda värde som stöds är http.
8438. Egenskapen creation_script får inte vara NULL om schemaalternativet 0x0000000000000000 anges för artikeln.
8439. Den angivna metoden kan inte vara dynamisk eller global, och den måste deklareras i en generisk typdefinition.
8440. Den fysiska sökvägen till tillämpningsprogrammet som ska kompileras. Om -p saknas letar IIS-metabasen upp tillämpningsprogrammet. Den här växeln måste kombineras med -v.
8441. Transaktion med ögonblicksbildsisolering avbröts på grund av uppdateringskonflikt. Det går inte att använda ögonblicksbildsisolering för åtkomst till tabellen %1 direkt eller indirekt i databasen %2 för att uppdatera, ta bort eller infoga den rad som har ändrats eller tagits bort av en annan transaktion. Försök utföra transaktionen igen eller ändra isoleringsnivå för UPDATE- eller DELETE-satsen.
8442. Infogningsfel: Kolumnnamnet eller antalet angivna värden matchar inte tabelldefinitionen.
8443. Timeout för begäran
8444. Ett nätverksrelaterat eller instansspecifikt fel uppstod när en anslutning skulle upprättas till SQL Server. Servern hittades inte eller var inte tillgänglig. Kontrollera att instansnamnet är korrekt och att SQL Server är konfigurerad till att tillåta fjärranslutningar.
8445. Skalkantlinjeformat.
8446. Attributet X stöds inte för detta direktiv om attributet Y finns med.
8447. Cachepostens Vary-huvud innehåller "*".
8448. Det går inte att ändra databasalternativ för %1 eftersom den är READONLY, OFFLINE eller markerad SUSPECT.
8449. Det gick inte att ansluta till servern %1 eftersom %2 inte är definierad som en fjärrserver. Kontrollera att du har angett korrekt servernamn. %3.
8450. %1DBCC %2 (%3%4%5)%6 utförd av %7 påträffade %8 fel och reparerade %9 fel. Förfluten tid: %10 timmar %11 minuter %12 sekunder.
8451. Typen %1 kan inte användas i den här åtgärden.
8452. Inkorrekt %1 har angetts (giltiga värden är: %2).
8453. Det går inte att inleda en kapslad transaktion för OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2. En kapslad transaktion krävdes eftersom alternativet XACT_ABORT var inställt på OFF.
8454. Parametern Type måste referera till en underklass till ResourceSet.
8455. Alternativet %1 är endast tillåtet med %2-syntax.
8456. TextAttribute stöds inte.
8457. Mottagarcertifikatet har inte angetts.
8458. Det finns redan en variabel, ett RuntimeArgument eller ett DelegateArgument med namnet X. Namn måste vara unika inom ett miljöomfång.
8459. Mängden X är tom.
8460. Det går inte att ange tjänstens status. SetServiceStatus misslyckades med följande fel: %1.
8461. Teckensnitt för datapunkt.
8462. Längden för den offentliga nyckeln för säkerhetscertifikatet som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1) är inte kompatibel med Windows CSP (Cryptographic Service Provider). Nyckellängden måste vara delbar med 64 byte.
8463. Timeoutperioden för låsningsbegäran har överskridits.
8464. Det inträffade ett internt schemaprocessorfel för XMLDB. Kontakta teknisk support för att få hjälp.
8465. Det går inte att aktivera kön %1 eftersom den lagrade proceduren för aktiveringen inte har angetts.
8466. Den generiska typparametern var ogiltig
8467. Statistisk analys - fler än en datapunkt behövs.
8468. URL-körning stöds inte på den här plattformen.
8469. Den angivna autentiseringsmodulen är inte registrerad.
8470. this-typen får inte själv vara ett gränssnitt.
8471. En aggregering får inte visas i set-listan för en UPDATE-programsats.
8472. Det gick inte att serialisera DataTable-objektet. Ett DataTable-objekt som används i ett eller flera DataColumn-uttryck är inte härlett från ett aktuellt DataTable-objekt.
8473. Endast en åtgärd kan vara aktiv för en aktivitet vid en given tidpunkt. En annan åtgärd pågår redan.
8474. Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en obunden referens, men InstanceHandle är redan bunden till en instansägare.
8475. Kolumnen '%1' i tabellen '%2' är inte av typen XML, vilket krävs för att skapa ett XML-index på den.
8476. Det format som ska användas för zonens felmeddelande.
8477. CER- eller PVK-filen är för stor.
8478. Det går inte att skapa en villkorad begäran.
8479. Du måste anropa metoden Listen innan du utför den här åtgärden.
8480. Datatypen %1 finns inte.
8481. Den angivna typen Typnamn är inte en komplex typ.
8482. Det går inte att schemabinda funktionen %1 eftersom den innehåller en EXECUTE-sats.
8483. Det går inte att använda partitionResolver om tillståndet inte är StateServer eller SQLServer.
8484. URL till den bild som visas om menyalternativet har underordnade objekt.
8485. Medlemskap i den allmänna rollen kan inte ändras.
8486. Det angivna objektet implementerar inte ISerializable-gränssnittet.
8487. Det uppstod ett fel när egenskapens värde skulle anges: X
8488. Representerar de celler som rubriken gäller. Renderar HTML-attributet SCOPE. Möjliga värden definieras av uppräkningen TableHeaderScope: Column och Row.
8489. Det går inte att trunkera data som tidigare har funnits i en fil som har öppnats i läget Append.
8490. Diagramtypen Typnamn kräver X Y-värden för varje datapunkt.
8491. Ogiltigt aspektvärde för aspekten '%1' i typdefinitionen '%2'
8492. Standardfallet finns redan.
8493. Servern har försökt att initiera SSL-kryptering trots att denna redan har initierats. Detta kan tyda på att det finns ett internt fel i SQL Server. Kontakta teknisk support.
8494. Objektet som används för att konvertera de händelsehanteraranrop som utfärdas som ett resultat av en processavslutning.
8495. Det gick inte att hitta CodeDom-providertypen Typnamn.
8496. Det finns inte tillräckligt mycket systemminne för att köra den här frågan.
8497. En utökad skyddsprincip måste ange antingen en anpassad kanalbindning eller en anpassad tjänstnamnsmängd.
8498. Diagramserie.
8499. Anpassningsdata har inte lästs in.
8500. Objektet måste vara av typen String.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions