English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11801. Denna mängd innehåller svarshuvuden och kan inte innehålla det angivna begärandehuvudet.
11802. Lägesargumentet anger ett ogiltigt värde.
11803. X är inte ett enkelt Unicode-tecken.
11804. X-elementet i XML-namnområdet namnområde känns inte igen. Observera att elementnamn är skiftlägeskänsliga.
11805. Database Engine försöker att frigöra en låsgrupp som inte innehas av transaktionen för närvarande. Försök igen senare. Kontakta supportleverantören om felet kvarstår.
11806. Hämtar eller anger det nollbaserade indexet för det höga Y-värdet i ett XO-diagram.
11807. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 har tabellnivåkontrollbegränsning %2 men källtabellen %3 saknar motsvarande begränsning.
11808. Längden för den privata nyckeln för säkerhetscertifikatet som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1) är inte kompatibel med Windows CSP (Cryptographic Service Provider). Nyckellängden måste vara delbar med 64 byte.
11809. Anger om den nye användaren ska kunna logga in på webbplatsen.
11810. Det gick inte att generera etag från beroenden. Ett beroende objekt kunder inte generera ett unikt ID.
11811. Det går inte att skicka paket till en godtycklig värd under anslutning.
11812. Ett fel uppstod när en tillämpningsdomän skapades för att utföra registreringen
11813. MSB3648: KeyContainer-sökvägen X är ogiltig. KeyContainer måste peka på en befintlig fil.
11814. ObjectSet-egenskaper
11815. Hämtar eller anger justeringen för innehållet i en anteckning.
11816. Metoden '%1' av typen '%2' i sammansättningen '%3' returnerar inte något värde.
11817. Det gick inte att utföra åtgärden eftersom WorkflowInstance (X) har inaktiverats.
11818. Transaktionsnamnet har den udda längden %1. Satsen har avbrutits.
11819. Den metod som ska köras när Select() anropas.
11820. Ogiltigt %1-uttryck för artikeln %2. Kontrollera att de lagrade procedurer som vidarebefordrar ändringar till prenumeranterna använder korrekt anropssyntax, och kör loggläsaragenten igen. Använd sp_helparticle och sp_changearticle för att visa och ändra anropssyntaxen.
11821. eventId är inte giltigt. Använd AddAutomationPropertyChangedEventHandler för att lyssna efter egenskapsändringar.
11822. Utlöses efter att användaren autentiserats.
11823. Minnesadressen för den funktion som kördes när tråden startades.
11824. OPENXML XPath måste vara av datatypen string, exempelvis nvarchar.
11825. %1Ny rad i tecken/strängkonstant
11826. Den instruktionstext som visas när det inte finns anslutningar i den aktuella webbdelen.
11827. Den distribuerade transaktionen med UOW %1 förbereds. Denna transaktion kan endast slutföras med Microsoft Distribuerad Transaction Coordinator. Kommandot KILL kunde inte slutföras.
11828. Token {0:x} är inte en giltig typtoken i intervallet för modul {1}.
11829. Argumentet X är null eller en tom sträng.
11830. Ogiltig typ av målobjekt. Kan vara Stream, BinaryWriter eller String (filnamn).
11831. COM-objektet stöder inte det angivna källgränssnittet.
11832. Typen Typnamn är tvetydig: den kan komma från sammansättningen Sammansättningsnamn eller från sammansättningen Sammansättningsnamn . Ange sammansättningen explicit i typnamnet.
11833. Utlöses när diagrambildens mappningsområde förbereds för återgivning.
11834. Det går inte att läsa in typen Typnamn.
11835. Den sträng som används av ReadLine och WriteLine för att ange en ny rad.
11836. Bearbetning av indatafilen File Name påbörjas.
11837. LOBs med Null-värde kan inte modifieras.
11838. X är inte ett giltigt Visual Basic-ID. Det kan innehålla ogiltiga tecken eller så är det ett reserverat nyckelord.
11839. %1: Resultatlängden överskrider längdbegränsningen (2 GB) för måltypen.
11840. Det gick inte att vidarebefordra resultaten från proceduren '%1' från fjärrservern '%2'.
11841. Lyssning initierades på noden %1 för en serverkonfiguration med flera noder (NUMA) med nodtillhörighetsmasken 0x%2. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
11842. Det gick inte att uppdatera sysarticles. Det gick inte att ändra prenumerationsstatusen.
11843. Ett försök att replikera ALTER TABLE-kommandot har gjorts med flera släpp inkluderar en kolumn som inte finns i minst en av prenumerationerna. Använd i stället kolumnen för enstaka släpp i ALTER TABLE
11844. Cacheprofilen X har inte definierats. Definiera den i konfigurationsfilen.
11845. Statistisk analys - betaofullständig funktion. a eller b är för stora, eller MAXIT för litet i BetaCF.
11846. GenericArguments[X], Y i Z bryter mot begränsningen för typen Typnamn.
11847. Gränssnittet måste deklareras som abstrakt.
11848. Prenumerantdatabasen kan inte vara densamma som utgivardatabasen när prenumeranten är densamma som utgivaren.
11849. Egenskap för angivet DateTime-argument matchar inte argumenten timmar och minuter.
11850. Ett internt fel i Service Broker har uppstått. Operativsystemfel: %1.
11851. Antalet ägarlösa användare som korrigerades genom att användarna uppdaterades, var %1.
11852. parameter X: OracleType.Cursor-parametrar kan endast vara ParameterDirection.Output-parametrar.
11853. Den angivna konstruktorn måste deklareras i en generisk typdefinition.
11854. Värdet för parametern @sync_method är ogiltigt. Det gick inte att prenumerera på publikationen %1 eftersom icke-SQL-prenumeranten %2 bara stöder värdena character, bcp character, concurrent_c, och database snapshot character för parametern @sync_method.
11855. Utlöses när textegenskapen har ändrats.
11856. Kommaavgränsad lista över serialiserbara egenskaper (Save/Load/Reset).
11857. Anger den förkortade texten för en rubrikcell. Den förkortade texten renderas med HTML-attributet abbr. Attributet abbr är signifikant för läsare som behöver en förkortad variant av varje cell i tabellen.
11858. Det går inte att ha en privat eller statisk konstruktor.
11859. Det gick inte att skapa eller komma åt sessionsnycklarna för den här konversationen. Databasens huvudnyckel krävs för den här åtgärden.
11860. Det gick inte att hitta spårtoken-ID:t (%1) för utgivaren:%2, databas:%3, publikation:%4.
11861. Databasen är redan online.
11862. Typen "%1.%2" är markerad för inbyggd serialisering, men den innehåller fält inte kan hanteras som sammanhängande block.
11863. En platshållare för steg måste anges för guiden X. Ange en platshållare genom att ge ID-egenskapen för en kontroll värdet Y. Kontrollen för platshållaren måste även ange runat="server".
11864. Behörighet för katalogvyer i definitionsområdet server eller systemlagrade procedurer eller utökade lagrade procedurer kan beviljas endast när den aktuella databasen är master-databasen.
11865. Okänd parameter X.
11866. Importen misslyckades. Det går bara att importera certifikat från sammansättningar.
11867. Konstruktor (sträng) saknas för DesignerAttribute
11868. "%1" tillåter inte att du anger ett schemanamn som ett prefix till sammansättningsnamnet.
11869. Läsningen av ett tjänstdokument har slutförts.
11870. Varning! Indexet %1 för %2 %3 inaktiverades när det grupperade indexet %4 inaktiverades.
11871. Det går bara att lägga till eller släppa en begränsning online utan andra åtgärder i samma programsats.
11872. Parametern @attach_query_result_as_file får inte vara 1 (sant) när inget värde har angetts för parametern @query. En fråga måste anges för att frågeresultatet ska kunna bifogas.
11873. Hämtar eller anger en antecknings bredd. Ange som Double.NaN('NotSet') för att beräkna anteckningstextens storlek automatiskt. Kan också vara negativ.
11874. Målet %1 för OUTPUT INTO-satsen kan inte vara en vy eller ett vanligt tabelluttryck.
11875. Aspektvärdet är för långt. Tillåten maxlängd är 4 000 tecken: '%1'.
11876. Begränsningsposten X för vägen med URL Y måste ha ett strängvärde eller vara av en typ som implementerar IRouteConstraint.
11877. Ogiltigt parameterformat
11878. EndInvoke får endast anropas en gång för varje asynkron åtgärd.
11879. Nästa spår
11880. Egenskapen X kan inte anges för webbdelen Y. Den kan endast anges för fristående webbdelar.
11881. Åsidosätter kökontroll för att ange läget från [%1] till [%2].
11882. Attributet X måste anges i taggen Y.
11883. Det går inte att få åtkomst till denna relativa platsreferens via aktiviteten X, eftersom den bara är giltig för aktiviteten Y. Det är enbart den aktivitet som erhållit den relativa platsreferensen som får använda den.
11884. Endast asymmetriska nycklar som implementerar ICspAsymmetricAlgorithm stöds.
11885. Hämtar eller anger brytvärdet för nya kolumner i ett XO-diagram, mätt i lådstorlekar.
11886. Ett kompileringsfel har inträffat.
11887. %1-fält av typen %2.%3 kan inte uppdateras eftersom fältet är %4.
11888. Alternativtexten som visas när bilden inte kan visas.
11889. Längd krävs
11890. Radfiltret(%1) är ogiltigt för kolumnpartitionen(%2) för artikeln %3 i publikationen %4.
11891. Varning! Endast en pågående ifyllning kan pausas. Kommandot ignoreras. Andra ifyllningstyper kan endast stoppas. De återupptas när du startar samma typ av sökning igen.
11892. UNNEST accepterar bara uttryck av typen multimängd.
11893. DEFAULT eller NULL är inte tillåtna som explicita identitetsvärden.
11894. Elementet med namnet X och namnområdet namnområde har ett otillåtet dokumentformat.
11895. X kan inte matchas mot en giltig typ eller funktion.
11896. En slutpunktskonfiguration för standardslutpunkten X med namnet Y kunde inte läsas in från konfigurationsavsnittet Z eftersom fler än en matchande konfiguration hittades. Använd andra namn för slutpunktskonfigurationerna som resulterar i X-standardslutpunktstypen eller en typ som härleds från den.
11897. Partitionskolumnen %1 har datatypen %2, vilket skiljer sig från partitionsfunktionen %3, parameterdatatyp %4.
11898. Åtgärden kan destabilisera körningsmiljön.
11899. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det inte gick att hämta säkerhetskontexten.
11900. De statiska anslutningarna mellan webbdelarna på sidan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions