English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11401. A megadott „X” tulajdonság nem található.
11402. Nincs elég hely az adathordozón a megadott szekció hozzáadásához.
11403. A biztonsági mentés célhelye nem olvasható.
11404. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítás hibákkal befejeződött. A jelentett hiba: '%2'(%3). A probléma elhárítása után futtassa újra a helyreállítási műveletet
11405. A WSAStartup jelenleg nem tud működni, mert az a rendszer, amelyen alapulva hálózati szolgáltatásokat biztosít, pillanatnyilag nem áll rendelkezésre.
11406. Bepillantás a számítógépnaplóba
11407. OSS ASN.1 hiba: a kódolási/dekódolási függvény nincs implementálva.
11408. A helyi számítógép alapértelmezés szerinti házirendje nem hozható létre. %1
11409. A virtuális hely ("%1") server command tulajdonsága nem érvényes érték. A jelenlegi érték: "%2". A lehetséges értékek: MD_SERVER_COMMAND_START = 1, MD_SERVER_COMMAND_STOP = 2, MD_SERVER_COMMAND_PAUSE = 3, MD_SERVER_COMMAND_CONTINUE = 4.
11410. A művelet nem engedélyezett IsolatedStorageFileStream objektumokon.
11411. A fax nem lett elküldve, mert a címzettek száma elérte az egy faxhoz engedélyezett határt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. A feladó gép neve: %1. A feladó felhasználóneve: %2. A feladó neve: %3. Címzettek száma: %4. Címzettek maximális száma: %5
11412. A rendszergazda leválasztotta a(z) "%1" felhasználót a(z) "%2" ügyfélszámítógépen a következő hálózati erőforrásról: "%4". A felhasználó leválasztása előtt az ügyfél %6 bájtot vitt át, és %5 bájtot fogadott. Az ügyfél munkamenetének időtartama %7 másodperc volt.
11413. A láncképzés nem engedélyezett.
11414. A(z) „Y” osztály „X” tulajdonságának kisebbnek, vagy egyenlőnek kell lennie, mint „Z”.
11415. Naplózási mód: Egyszerű
11416. Nem található a belépési pont.
11417. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A tanúsítványhordozás nem tudta elérni az Active Directoryt a következő LDAP-hiba miatt: Hibakód: %1 (%2)
11418. Ismétlődő értekezlet
11419. Kódösszeállítás- vagy alkalmazástárolóban nem határozható meg a tartomány.
11420. A távoli tanúsítvány a felhasználói ellenőrzés szerint érvénytelen.
11421. A megadott logikai feladategység már létezik.
11422. A távoli elemekről helyi elemekre mutató szimbolikus csatolások engedélyezve vannak.
11423. A(z) X szöveg nem érvényes Y.
11424. Egy bináris attribútumértékhez (%1) páratlan számú karakter van megadva. A bináris értékeket páros számú karakterrel kell megadni (például FFFE01).%2%3%4%5
11425. %2: A hálózati kapcsolat működik.
11426. Megszakítást kiszolgáló eljárás nem kérhet kizárólagos szemaforokat.
11427. Kiválasztható, hogy a felhasználó a modult is letiltja-e (alapértelmezett értéke igen)
11428. Az MS DTC naplófájl nem csomagolható ki. Ellenőrizze, hogy elegendő lemezterület áll-e rendelkezésre az MS DTC naplózó eszközön.
11429. Név nem lehet sem üres, sem pedig NULL.
11430. A megadott fájl nem fejthető vissza.
11431. Kerberos hitelesítési szolgáltatás
11432. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos hiba (a jelentés címzettje a(z) %1 processzor).
11433. A művelet nem hajtható végre, mert az eszközillesztő el lett távolítva a rendszerből.
11434. A művelet nem engedélyezett letiltott kereszthivatkozáson.
11435. Felsorolja a csomópont konfigurációs fájljában definiált felhatalmazási szabályokat.
11436. A címhozzárendelés és a RENEWING állapot között eltelt idő
11437. A következő modul fájlnevének kiterjesztést is kell tartalmaznia: „X”.
11438. A leírót egy tranzakció érvénytelenítette. Ennek legvalószínűbb oka, hogy egy fájlon memórialeképezés volt jelen, vagy meg volt nyitva egy leíró a tranzakció befejezésekor, illetve mentési pontra való visszaállításakor.
11439. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el. Sikertelen OLE inicializálás: %1.
11440. Ez a függvény nincs implementálva.
11441. A(z) „X” paraméter nem lehet null értékű, hacsak „Y” nem egy abszolút URI-azonosító.
11442. A nem bájt jellegű tartományok nincsenek megvalósítva.
11443. %1 (%2) %3A program kísérletet tett a(z) '%4' adatbázis csatolására, de ezt az adatbázist olyan biztonsági másolatból állította vissza, amelyen nem indult teljes helyreállítás, vagy nem fejeződött be sikeresen.
11444. A kódgenerálás kimenetírója nem egyezik meg az átadott íróval, ezért nem használható. Ezt általában a CodeGenerator osztályból származtatott osztály hibás megvalósítása okozza.
11445. A gyűjtemény helytelen típusokat tartalmaz.
11446. A bináris objektumban %1!d! objektum van, a bináris objektum kezdőcíme: 0x%2!x!, mérete: 0x%3!x! (%4!d! bájt)
11447. A külső gyártótól származó INF-fájl nem tartalmaz digitális aláírási információt.
11448. A tömb hosszúságának X többszörösének kell lennie.
11449. Az UIElement.Measure(availableSize) nem hívható NaN mérettel.
11450. A folyamat szabványos hibafolyama.
11451. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások újra felépítette a kvótakövetési táblát. A kvóták kötelezővé tétele életbe lépett.
11452. A DfsAdd sikertelen a következőhöz: %1!wS! (%2!wS!, %3!wS!), állapot: %4!x!
11453. Érvénytelen paraméter: a szűrő nem szükséges az importáláshoz
11454. A hitelesítési kérelmet a távoli RADIUS-kiszolgáló nem dolgozta fel.
11455. A WaitHandle nem jelölhető, mert túllépné a maximális számot.
11456. A SlipBehavior.Slip elem csak olyan gyökérszintű ParallelTimeline elemnél támogatott, amely nem végez megfordítást, gyorsítást, lassítást, illetve nem rendelkezik Duration értékként megadott RepeatBehavior művelettel.
11457. A terhelés méretének korlátja X, kísérlet történt a következő érték beállítására: Y.
11458. Nem sikerült megállapítani a telepített rendszer csoportházirend-tulajdonságait. A csoportházirend várakozni fog a hálózatra a rendszer indítása és bejelentkezés alkalmával.
11459. %1 (%2) %3Befejeződött a(z) '%4' adatfolyamfájl teljes mértékű online töredezettségmentesítése.
11460. Nem sikerült a fájlok karbantartása.
11461. Az Active Directoryhoz való kapcsolódásra és kötésre irányuló LDAP-hívás befejeződött.
11462. Ticks típusú változó értéke DateTime.MinValue.Ticks és DateTime.MaxValue.Ticks között lehet.
11463. 0x%1!x! hiba a módosítások különálló Windows2000-névtérre történő írásakor
11464. Nincs beállítva a CategoryName tulajdonság.
11465. A leíró nincs inicializálva.
11466. [NETFTAPI] Nem sikerült lekérdezni a(z) %1 paramétereit (állapot: %2)
11467. Minden olyan virtuális könyvtár megkeresése, amelynek "path" konfigurációs tulajdonsága "/" értéket kapott.
11468. A következő hely le lett tiltva, mert a helyhez definiált gyökéralkalmazás érvénytelen: %1. A gyökéralkalmazás érvénytelenségével kapcsolatos további információért tekintse meg az eseménynapló előző üzenetét.
11469. A betűcsoport-leképezési bejegyzéseknek érvényes betűképi indexelemekre kell mutatniuk.
11470. Nincs megjelenítendő cél.
11471. A(z) <%2> csatlakozási pont <%1> célja nem érhető el.
11472. Jelenlegi beállítások:
11473. Leállítási kísérlet...
11474. A megadott erőforrástípus nem található.
11475. Biztosan törli ezt az engedélycsoportot?
11476. Protokol hiba történt. Az illesztőprogram alaphelyzetbe állítja az egeret.
11477. Egy „X” sablon nem hivatkozhat másik „X” sablonra.
11478. A feladat regisztrálva van, de elképzelhető, hogy nem lesz képes elindulni. A feladathoz kötegelt bejelentkezési jogosultságot kell engedélyezni.
11479. A megadott '%1!ls!' név nem érvényes: A UseRestrictedCharacterSet tulajdonság használata során megadott fájl- vagy könyvtárobjektum neve csak ANSI karaktereket tartalmazhat.
11480. Az ügyfél meghatalmazottja nem adott meg tanúsítványt, de vannak másik, a felhasználó által megadott tanúsítványok”.
11481. %1 (%2) %3Az adatbázismotor leállította a példányt (%4).
11482. Nincsen címtárszolgáltatást végző tartományvezérlő
11483. A megadott kötetek egyike sem szerepel a biztonsági másolatban.
11484. A gyorsítótár nem lett teljes mértékben frissítve a partíciók hozzáadása vagy eltávolítása után. Próbálja meg ismét végrehajtani a műveletet.
11485. Írásvédett replikációs titok szinkronizálása
11486. A kért tulajdonosnév érvénytelen vagy túl hosszú.
11487. Folyamatazonosító szám (ID): %1.
11488. Az ExtendedProperty elem már része az ExtendedPropertyCollection gyűjteménynek.
11489. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) letiltja a következő protokollt, mert a protokoll nem tudta nyugtázta egy alkalmazáskészlet identitásának megváltozását: %1. A protokoll újbóli engedélyezéséhez hárítsa el a problémát, és hasznosítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást (WAS).
11490. A folyamat nincs háttérben történő feldolgozási üzemmódban.
11491. Kivétel a visszahívásban: X.
11492. Nem lehet hozzáférni az attribútumhoz, mert annak tulajdonosa a Biztonsági fiókkezelő (SAM).
11493. A COM+ szolgáltatás nem tudott betölteni egy szükséges karakterláncot. A karakterlánc azonosítója nem található. A problémát egy lokalizációs hiba okozza, amelyet jelentenie kell a Microsoft Ügyfélszolgálatnak. Az eseményhez tartozó bináris adatok tartalmazzák azt az erőforrás-azonosítót, amelyet nem sikerült betölteni. %1
11494. Token Ring-adapter %1:
11495. InitOnly (vagyis írásvédett, azaz ReadOnly) mezők nem inicializálhatók a típuskonstruktorból vagy a példánykonstruktorból.
11496. A fürt %1 IP-címerőforrása felszabadította az IP-cím (%2) bérletét.
11497. %1!d! bejegyzés
11498. A forgatókönyv (%1) konfigurációs hibát tartalmaz a WDI regisztrációs névtérben. A Diagnosztikai házirend szolgáltatás figyelmen kívül hagyja a forgatókönyvet.
11499. A FieldInfo nem felel meg a cél Type értékének.
11500. A DeferrableContent tulajdonság csak ResourceDictionary objektumok esetén engedélyezett.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions