English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10201. A kért szolgáltatást nem sikerült elindítani.
10202. %1 (%2) %3A(z) '%4' adatfolyamfájl online töredezettségmentesítése a következő hiba miatt idő előtt leállt: %5.
10203. Megszemélyesítési adatok
10204. %1 (%2) %3Nem sikerült a naplófájlok alapján való visszaállítás %4. számú művelete a következő adatbázis esetében: %5. Hiba: %6. A program az adatbázis minden elkövetkező frissítését elutasítja.
10205. A DNS-kiszolgáló nem tudta befejezni a zóna (%1) számbavételét a címtárban. A DNS-kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy a zóna információit az Active Directoryból vegye, így a címtár nélkül ne tudja betölteni a zónát. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e, és vegye számba újra a zónát. A bővített hibakeresési információ (amely lehet üres is): "%2". Az eseményadatok tartalmazzák a hibát.
10206. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat, mert a felhasználó nem rendelkezik egyszerű felhasználónévi jogcímmel vagy e-mail jogcímmel. A kérdéses alkalmazás egyszerű felhasználónévi vagy e-mail jogcímet igényel az árnyékfiók-hozzárendeléshez.
10207. Nem sikerült letiltani a fürtszolgáltatást a fürtcsomópont karbantartása közben. A hiba kódja a következő: %1. Lehetséges, hogy ezzel a számítógéppel mindaddig nem tud létrehozni fürtöt és fürthöz csatlakozni, amíg a karbantartás sikeresen be nem fejeződik. A manuális karbantartás végett futtassa a cluster.exe parancsot a számítógépen a forcecleanup kapcsoló megadásával.
10208. ASN1: rossz argumentumok a függvényhívásban.
10209. A /State parancshoz meg kell adni egy helyes formátumú névteret vagy csatlakozási pontot.
10210. A webes közzétételi szolgáltatás "%1" tulajdonsága nem tudta érvényesíteni a tartományt. A beállított érték ("%2") kívül van a tartományon ("%3" - "%4"). Az alapérték a következő lesz: "%5".
10211. Korlátlan hozzáférést biztosít a beépített engedélyek által lefedett összes erőforráshoz
10212. Ez a Windows-licenc nem támogatja a BitLocker meghajtótitkosítást. Ha használni szeretné a BitLocker meghajtótitkosítást, frissítenie kell a Windows-licencét.
10213. A következő készletazonosítójú árnyékmásolatok lekérdezése: %1
10214. A kódösszeállítások a következő teljesítményszámlálókhoz férhetnek &hozzá:
10215. A megadott kezdeményezőnév nem található.
10216. Ismeretlen állomás: %1
10217. Egy nem zároló programkódhoz érkezett kérés globális frissítésekhez szükséges zárolás létrehozására.
10218. A kérelem egymással ütköző tanúsítványsablonokat tartalmaz: %1.
10219. A felület proxy stub DLL-jéhez tartozó osztályazonosító nem érhető el, nem tudta betölteni a proxy stub DLL-t, vagy nem sikerült proxyt létrehozni.
10220. Ez a metódus nem támogatott.
10221. %1 (%2) %3A A biztonsági másolat készítése a következő hibával leállt: %4.
10222. Az adatbázisnév nem adható meg a kapcsolódási karakterláncban és a -d beállítással is.
10223. A memóriában lévő globális katalógus csak olvasható.
10224. A feladatvégző funkció eredménye.
10225. Probléma van a filterspec egyes részeivel vagy általában a providerspecific pufferrel.
10226. A megadott nyomkövetési naplóban szereplő összes figyelmeztetési esemény megkeresése ("3"-as részletességi szint).
10227. Nem állítható be vagy alaphelyzetbe egy szerializációs leíró
10228. Nem adható meg egy tulajdonságra egyszerre Get és Set is.
10229. A harmadik fél legfelső szintű listasorszámának automatikus frissítési beolvasása sikeres a következő helyről: <%1>
10230. MEGJEGYZÉS: Ez az erőforrás-kezelő következő újraindítása alkalmával alaphelyzetbe állítja a metaadatait.
10231. A(z) %1 távoli RADIUS-kiszolgáló jelenleg elérhető.
10232. A címtárszolgáltatás valamelyik objektumhoz tartozó objektumosztály módosítási kísérletét érzékelte.
10233. Azt jelzi, hogy a rendszer kiírja-e a folyamat kimenetét a folyamatpéldány StandardOutput tagjára.
10234. %1 MB
10235. Elképzelhető, hogy a(z) %1 rendszerfájl sérült, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows megkísérelte a fájl kijavítását, de a műveletet a befejezése előtt megszakították. Futtassa az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorban hibák kereséséhez, és szükség esetén a fájl kijavításához.
10236. Nincsenek megadva címtárak a feloldáshoz.
10237. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme érvénybe lépett.
10238. Nem kérhető le a következő tag: „Tag”.
10239. A programot egy csoportházirend tiltja. További információért forduljon a rendszergazdához.
10240. X, kulcs = Y, a frissítési művelet sikertelen volt -> Z.
10241. Már létezik helyi objektum ezzel a GUID-dal (halott vagy élő).
10242. BELSŐ hiba - a lemez már inicializálódott
10243. A Set nem hívható NULL környezetben.
10244. Elképzelhető, hogy a(z) %1 rendszerfájl sérült, de a Windows nem tudta megállapítani, hogy a fájl valóban sérült-e (hibakód %3). Javítási művelet nem történt. Futtassa az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorban hibák kereséséhez, és szükség esetén a fájl kijavításához.
10245. Plex %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!-8.8s! %4!-8.8s! Megh %5!-3lu! %6!-10.10s! %7!5I64u! %8!-2.2s!
10246. A(z) „X” típustár betöltése és regisztrálása sikeresen befejeződött.
10247. A(z) "%1" figyelőadapter-protokoll sikertelenül próbált meg kommunikálni a Windows folyamataktivációs szolgáltatással. A figyelőadapter jelenleg hibás állapotban van. Ennek oka lehet a túl kevés memória vagy a felmerült hibák a Windows folyamataktivációs szolgáltatás és a figyelőadapter között. A hiba elhárításához állítsa le a figyelőadaptert, majd a Windows folyamataktivációs szolgáltatást, ezután indítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást, majd végül a figyelőadaptert.
10248. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta megfelelően konfigurálni a feladatobjektumot a(z) "%1" alkalmazáskészlet számára. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
10249. Forrásfájl fordítása;;X fordítása
10250. A sémafrissítés nem sikerült: a sémaazonosító GUID-ja duplikált.
10251. A rács oszlopát jelző értéknek 0 és az oszlopok maximális száma közé kell esnie.
10252. Az eszköz illesztőprogramját tartalmazó folyamat le lett állítva.
10253. A fájlhelyreállítás hibákkal fejeződött be. Lehetséges, hogy egy vagy több fájl helyreállítása hibás
10254. Nem egyező hosszúságok.
10255. Nincs megadva fájlnév.%1%2%3%4%5
10256. Jelenlegi naplóméret: %1 tároló.
10257. A Count elem értékének kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie a bitek bájtonkénti értékével, és nagyobbnak kell lennie nullánál.
10258. A rendszer nem találja a megadott meghajtót.
10259. Az árnyékmásolat nem található.
10260. A közzétevői eseményadatok nem kompatibilisek a közzétevő jegyzékében lévő eseménysablon-definícióval
10261. A(z) X kulturális környezet rendszerleíró bejegyzése nem törölhető, mert ez a konzol felhasználói kezelőfelületi visszaváltási kulturális környezete a következő számára: Y. Próbálja először Y rendszerleíró bejegyzését törölni.
10262. Az IPBOOTP nem tudott egy DHCP REQUEST csomagot továbbítani a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. A REQUEST csomagot a következő IP-című DHCP-kiszolgálónak kellett volna továbbítani: %2. Az adat a hibakód.
10263. Az eltávolítás érvénytelen művelet verem vagy várólista esetén.
10264. DNS: nem létezik olyan RR-készlet, amelynek létezni kellene.
10265. A File vagy a Directory attribútum értéke érvénytelen.
10266. A parancs egyetlen alfolyamatának sincs jelleírója.
10267. DfsUtil: 0x%1!x! hiba a kiszolgálóprioritás beállításakor; útvonal: %2!wS!, cél: <%3!wS!,%4!wS!>
10268. Eseményazonosító : 0x%1!x!
10269. Kritikus partícióadatok replikálása...
10270. A megadott tartalomtípus érvénytelen.
10271. A metódus nem lehet egyszerre statikus és virtuális.
10272. A StylusPoint elem nem támogatja a megadott StylusPointProperty elemet.
10273. Az IGMP nem tudott szinkronizációs objektumot létrehozni. Az adat a hibakód.
10274. Hiba történt, miközben az Active Directory tanúsítványszolgáltatások kulcshelyreállító tanúsítványokat töltött be. A titkos kulcsok archiválására irányuló kérelmeket nem fogja elfogadni. %1
10275. A megadott tartomány neve vagy biztonsági azonosítója (SID) ellentmondásban van a tartomány megbízhatósági információjával.
10276. Érvénytelen FORMATETC szerkezet
10277. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy szövegkonstans-karakterlánc érvénytelen karaktert tartalmazott.
10278. Érvénytelen DateTimeKind érték.
10279. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan Kerberos hozzáférésipont-kérést tartalmazott, melyet a Windows Kerberos biztonsági csomag elutasított.
10280. A szolgáltatás bejelentkezési hiba miatt nem indult el.
10281. A megadott szintaxisú attribútum esetén az OM-Object-Class nem megfelelő.
10282. Az MS DTC rendszer-helyreállítási eseményt dolgozott fel. Ezért a tranzakciónapló alaphelyzetbe lett állítva, és a tranzakciókezelő identitása megváltozott.
10283. A megadott indexérték hibás.
10284. A késleltető „X” betöltő nem támogatja a mentési műveletet.
10285. A tartomány (vagy erdő) működési szintjét nem lehet a kívánt értékre emelni, mert már van egy vagy több tartományvezérlő a tartományban (illetve az erdőben), amelyek alacsonyabb, nem kompatibilis működési szinten vannak.
10286. A felhasználói módú rendszerállapot-figyelés észlelte, hogy a rendszer nem válaszol. %3 másodperce megszakadt a kapcsolat a feladatátvevő fürt virtuális adaptere és a(z) %2 azonosítójú %1 folyamat között. A program megkísérli a helyreállítást.
10287. Hiba a kimeneti fájl megnyitásakor.
10288. Több fájl törlése
10289. A DNS-kiszolgáló kérést kapott (forrás: %1) a teljes zóna UDP-alapú letöltésére. A kérést a rendszer figyelmen kívül hagyta, mert a teljes zónaletöltést TCP használatával kell elvégezni.
10290. Az include fájl neve érvénytelen a fájl (%2) következő sorában: %1!d!.
10291. A(z) X gyorsítótári választ kért, de a bejegyzés nem létezik (Stream.Null).
10292. Egy paraméter értéke kívül esik a megengedhető tartományon.
10293. Kettős PathId azonosítók voltak megadva a terheléselosztási házirend beállítására szolgáló hívásban.
10294. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások elutasította a következő kérelmet: %1 (kérelmező: %2).
10295. Elindítja a megadott virtuális helyet, majd engedélyezi a számára a kötési végpontok bármelyikére érkező kérelmek figyelését. Meg kell adni a helyazonosító pontos értékét, amelynek létező helyre kell mutatnia.
10296. %1 (%2) %3Szinkron átfedő lapírási hiba %4 történt.
10297. A kiszolgálóalkalmazás továbbította az utolsó választ a(z) %1 azonosítójú kérésre.
10298. A biztonsági másolat fájljainak egyike sérült.
10299. A ListSortDescriptionCollection osztály létrehozása után nem módosítható.
10300. 304-es választ eredményezett egy olyan HEAD kérelem, amely eltérő Last-Modified fejléccel rendelkezik.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions