English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9301. ASP.NET'in bu sürümü oturum durumu sunucusu sürüm 2.0 veya daha ilerisini gerektirdiğinden oturum durumu sunucusu kullanılamıyor.
9302. Aşağıdaki metin düzenleyicide, statik metin ve herhangi bir sayıda anahtar sözcük girebilirsiniz. Anahtar sözcük, ilişkilendirilmiş bir grafik serisi değeri veya hesaplanan değerle değiştirilen özel olarak biçimlendirilmiş bir karakter sırasıdır. Satır sonları metin düzenleyicide 'Enter' tuşuna basarak eklenebilir.
9303. Send etkinliği 'X' istek/yanıt İşlemi ile yapılandırılmış, ancak bununla eşleştirilmiş bir ReceiveReply etkinliği yok. Lütfen Send ile ReceiveReply'yı eşleştirin ve CorrelationHandle kullanarak aralarında bağıntı oluşturun.
9304. Hem sıralama düzeni hem de sıra sayısı belirtilmeli veya her ikisi de belirtilmemelidir (SortOrder.Unspecified ve -1). Girilen değerler: sıra = X, sıra sayısı = Y.
9305. Uzak konumda kimlik doğrulaması başarısız oldu (akış hala ek kimlik doğrulama girişimlerinde kullanılabilir).
9306. TrackRecord = FaultPropagationRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, FaultSourceActivityName=A, FaultSourceActivityId=B, FaultSourceActivityInstanceId=C, FaultSourceActivityTypeName=D, FaultHandlerActivityName=E, FaultHandlerActivityId = F, FaultHandlerActivityInstanceId =G, FaultHandlerActivityTypeName=H, Fault=I, IsFaultSource=J, Annotations=K, ProfileName = L
9307. DisplayIndex zaten diğer sütun için kullanılmış. DisplayIndex her sütun için benzersiz olmalıdır.
9308. Kaynak anahtarı boş olamaz.
9309. 'X' işleci için kullanıcı tanımlı 'Yöntem adı' işleç yönteminin özdeş parametre ve dönüş türleri olmalıdır.
9310. CharacterMetrics geçerli değil. Dikey ilerletme (BlackBoxHeight, TopSideBearing ve BottomSideBearing toplamı olarak tanımlanır) negatif olamaz.
9311. Bir VisualTarget'ın kök Visual'ının üst öğesi olamaz.
9312. Dosya özelliği sanal yol kullanılarak belirtildiğinde, tasarım zamanında 'X' XmlDataSource kullanılamaz.
9313. Birli işleçler tek bağımsız değişkenle çağrılmalıdır
9314. Yöntem adı.Y yöntemine X bağımsız değişken bekleniyordu.
9315. 'X' üstbilgili DataGridColumn zaten DataGrid'in Columns koleksiyonunda var. DataGrid'ler sütunları paylaşamaz ve yinelenen sütun örnekleri içeremez.
9316. Sınır sayısı 1'den küçük olamaz
9317. Açılır menü içindeki fiillere uygulanan üzerinde fare ile dolaşma stili.
9318. GUID için bayt dizisi tam olarak X bayt uzunluğunda olmalıdır.
9319. Etkinlik yazarının sağladığı 'Result' adlı RuntimeArgument etkinliğin Result özelliği tarafından döndürülen bağımsız değişkene bağlanmış olmalıdır.
9320. Erişim reddedildiğinden 'X' performans kategorisi oluşturulamıyor veya silinemiyor.
9321. MaterialGroup etkileşimli bir Material olamaz (IsVisualHostMaterial değeri true).
9322. İleri düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
9323. Başlatma başarısız oldu.
9324. Kullanıcı olarak işlem başlatabilmek için Process nesnesinin UseShellExecute özelliği false olarak ayarlanmalıdır.
9325. SortParameterName özelliği ancak 'X' SqlDataSource'daki depolanmış yordam komutlarıyla desteklenir.
9326. X.NegativeInfinity değerine sahip Tür Adı türünde sabit ifadeler SQL Server tarafından desteklenmez.
9327. ByRef değer türü parametresi null olamaz.
9328. Genel Anahtar Simgesi
9329. Sayfalar bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
9330. Bu bağlantı için istatistik topla.
9331. Değer PersonalizationEntry türünde olmalıdır.
9332. Bu işlem girişiminden önce ayrıcalık geri döndürülmelidir.
9333. Sistemde kullanılabilir hareket tanıyıcı yok.
9334. From özelliğinde veya system.net/mailSettings/smtp yapılandırma bölümünde gönderenin e-posta adresi belirtilmelidir.
9335. Metin kutusu etiketlerinin stili.
9336. Beklenmeyen '>'.
9337. Katalog modunu seçmek için fiil.
9338. İzleme günlüğü kullanılamadığından X derlenecek.
9339. 'X' anahtar alanı null değere sahip olamaz. 'Tür Adı' türünde tanımlanan anahtar alanları için null olmayan bir değer gerekir.
9340. Kimliği 'X' olan WorkflowApplication boşta durumuna geçti.
9341. ASP.NET çıkış önbelleğine eklenmekte olan 'X' işleminden gelen HTTP yanıtı, kimliği doğrulanmış bir istekten geliyor. Yetkisiz kullanıcılar, önbelleğe alınmış yanıta çıktı önbelleği üzerinden erişebilir.
9342. 'X' ayrıcalığı bu sistemde geçerli değil.
9343. Örnek başvurusuyla 'Üye' üyesine erişilemez; bunun yerine bir tür adıyla niteleyin
9344. Sekiz öğeli kayıt düzeninin son öğesi bir Tuple olmalıdır.
9345. Windows belirteci rol sağlayıcısı.
9346. Seri etkinleştirildi bayrağını alır veya ayarlar.
9347. UriKind parametresi için geçirilen 'X' değeri geçersiz.
9348. Zaman uyumsuz yöntemlerin tümü statik yöntem veya tümü örnek yöntemi olmalıdır.
9349. Kök düğüme uygulanan stil.
9350. Y Değerinin İlk Noktası
9351. ActivityDelegate 'X' açık durumunda değil.
9352. Bir görev iptal edildi.
9353. Setter parametre içermelidir.
9354. Alınan "File Name" dosyasından gelen değerlendirilmiş bir nesne değiştirilemez.
9355. COM Nesnesi için özelliğin Set veya Get ya da yöntem çağrısı belirtilmelidir.
9356. SoapQName öğesinde 'X' ad alanı değeri eksik.
9357. X kategorisi geçersiz kategori simgesi döndürdü: Y
9358. 'X' adına sahip özellik, 'Tür Adı' türünde zaten var. Lütfen üst türlerden birinde aynı ad ile tanımlanmış bir özelliğin olmadığından emin olun.
9359. Geçersiz anahtar sözcük biçimi. X
9360. Lütfen belirli bir kültür seçin, örneğin zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO, zh-SG.
9361. 'X' kullanılarak 'Tür Adı' türünden dönüştürülebilirlik denetimi başarısız oldu. Bu durum genel olarak yanlış uygulanan bir TypeConverter'ı gösterir.
9362. Sanal 'X' yolu şu anda kullanılan uygulama içinde geçerli bir mutlak sanal yol değildir.
9363. 'Y' özel kültürü zaten varolduğundan 'X' yöntemi başarısız oldu.
9364. MSBUILD : hata MSB1013: Yanıt dosyası iki kez belirtilmiş. Yanıt dosyası yalnızca bir kez belirtilebilir.
9365. Gösterge sütunu üstbilgi metni yatay hizalaması.
9366. Where yan tümcesinin, kullanıcı tarafından belirtilmediği durumlarda Update ve Delete komutları için otomatik olarak üretilme şekli.
9367. Kapsayıcı nesnenin tanımlayıcısı, nesne tanımlayıcısıyla aynı olamaz.
9368. Veri bağlamada düğümün Text özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
9369. Gezintiyi başlatma düzeni için kullanılan şablon.
9370. X öğesinin 'Y' etkinliği için en az bir dizin değeri sağlanmalıdır.
9371. Veri noktası etiketinin araç ipucu.
9372. Dizideki iki öğe karşılaştırılamadı.
9373. StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed içinde tanınmayan Stroke.
9374. Bir Kutu grafiği için alışılmadık değerlerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
9375. ADAM için bağlantı dizesinde kapsayıcı belirtilmelidir.
9376. 'X' değeri, Y iş parçacıklarının iş parçacığı havuzu sınırından az olmalıdır. Özgün değerler geri yüklenecek.
9377. WebPartManager'daki DisplayModes koleksiyonu salt okunur.
9378. Geçersiz Unity türü.
9379. Gezici Kullanıcıya Göre Etki Alanı Yalıtma
9380. Oracle veritabanlarını değiştirmeyi desteklemiyor.
9381. DynamicData denetimlerini kaydedin
9382. Başarısız olan ilk izin:
9383. XML dosyasına bağlanın.
9384. Görüntü temelli (RAV) statik alanı değiştirmek için SkipVerification izni gerekir.
9385. Depo bu işlem için açık olmalıdır.
9386. X, Tür Adı türüne dönüştürülemedi.
9387. İki yönlü bağlama yalnızca özellikler için desteklenir. 'X', 'Y' üzerinde geçerli bir özellik değildir.
9388. 'X' boş dize olamaz.
9389. Aşağıdaki bağlama bayraklarından yalnızca biri ayarlanabilir: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
9390. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' üst Activity'si için bir CompletionWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor. DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'si tamamlandı.
9391. X EntityTypes'ları, Y tablosundaki aynı satırlara eşleniyor. Bu türlerin eşlendiği satırları ayırmak için eşleme koşulları kullanılabilir.
9392. Uzaktan etkileşim 'Tür Adı' türünde 'X' alanını bulamadı.
9393. Giriş parametresi negatif olamaz.
9394. Önkoşul başarısız oldu.
9395. StrokeCollection'a yinelenen vuruş eklenemez.
9396. X, Önbellek girdisi yeniden doğrulaması gerekmiyor.
9397. 'X' kapatır
9398. TransactionScope için belirtilen işlem, kapsam için gerekli olan değerden farklı bir IsolationLevel'a sahip.
9399. Bu alanın üstbilgisinde gösterilecek görüntünün URL'si.
9400. Müşteriye yeni bir bağlantı oluştururken yönerge metni.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions