English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9901. Sağ (kapatma) ayraç bulunamadı.
9902. Null veya boş yöntemler istekle ayarlanamaz.
9903. &Yeni bir kod grubu oluştur
9904. Namespace özelliği null olduğundan bu XamlTypeName örneği dizeye dönüştürülemiyor. XamlTypeName.ToString'i çağırmadan önce Namespace özelliğini ayarlayın.
9905. Değer DbType için geçersiz: Tür Adı.
9906. MSB4173: <Y> öğesinin altındaki <X> öğesi, bu ada sahip bir alt öğe zaten var olduğu için geçersiz.
9907. 'Derleme Adı ' derlemesinde 'Tür Adı' türü bulunamıyor.
9908. 'Tür Adı' türündeki 'X' simgesi bu örneğin SymbolResolver uzantısı içinde bulunamadı.
9909. SQL Server Dili kayıt adı.
9910. Şablonun içindeki bir denetimin özelliğine Bind çağrısı atanmalıdır.
9911. 'File Name' EDMX dosyasının çıktısı başarıyla temizlendi.
9912. 'X' Kayıt Defteri değeri boştu ya da dize türünde değildi.
9913. Genel Derleme Önbelleği yolu alınamadı.
9914. Kanal havuzu yığını boşken, bir kanal havuzu Store yöntemini çağırdı.
9915. X dizinli Y değeri Y serisinde yok.
9916. 'X' ad alanı, Entity Framework kodu oluşturmaya ayrılmıştır.
9917. Depo temizleme işlemi şu anda devam ettiğinden SqlWorkflowInstanceStore komutu işleyemiyor. Lütfen temizleme işleminin bitmesini bekleyin ve sonra yeniden deneyin.
9918. Pasta Grafiği - Başlangıç aralığının dizisi ve bitiş aralığının dizisi aynı sayıda öğeye sahip olamaz.
9919. Seri hale getirici - Desteklenmeyen seri hale getirme içeriği bayrağı.
9920. Denetimin ID özelliği ancak etikette ID özniteliği ve basit bir değer kullanılarak ayarlanabilir. Örnek:
9921. Sabit alan ayarlanamaz.
9922. İlk istekte bulunulduktan sonra bu işleme izin verilmez.
9923. Şu sertifika için özel anahtarın yeri belirleniyor: X.
9924. Kullanıcı Adı gereklidir.
9925. Özellik Windows 2000 veya daha ileri bir sürüm gerektirir.
9926. Anahtar sütunu bilgileri döndürmeyen bir SelectCommand'e karşılık kullanılan UpdateCommand için dinamik SQL üretimi desteklenmiyor.
9927. "File Name" dosyasında geçersiz XML. bölümünde, etiketinin değeri tam nitelenmiş derleme adı olan 'name' adlı tam olarak 1 özniteliği olmalıdır.
9928. Parolaları şifrelenmiş biçimde depolamak için otomatik olarak oluşturulmamış bir makine anahtarı belirtmelisiniz. Başka bir passwordFormat belirtin veya machineKey yapılandırmasını otomatik olarak oluşturulmamış bir şifre çözme anahtarı kullanacak şekilde değiştirin.
9929. Varsayılan yöntemi adlandırılmış bağımsız değişkenlerle çağırma desteklenmiyor.
9930. İş akışı girişleri yalnızca yeni örnekler için sağlandıklarından Load veya LoadRunnableInstance ile kullanılamazlar.
9931. Seri verilerini gruplandırmak için, serinin X değerine göre artan sırada sıralanması gerekir.
9932. 'Tür Adı' türünün NetDataContractSerializer ile salt alma koleksiyonu olarak kullanılması desteklenmiyor. Türü CollectionDataContractAttribute özniteliğiyle veya SerializableAttribute özniteliğiyle işaretlemeyi ya da özelliğe bir ayarlayıcı eklemeyi deneyin.
9933. Yönerge veya yapılandırma ayarları profili 'X' özniteliğini belirtmelidir.
9934. SqlResultSet'i oluşturan komutun özgün bağlantıyla ilişkisi kesildiği için işlem tamamlanamıyor. SqlResultSet kapatıldı.
9935. tzfile, 'TZif' sihirli karakterleriyle başlamıyor. Lütfen dosyanın bozuk olmadığını doğrulayın.
9936. Hata Çubuğu grafiğinin orta değerinde gösterilen işaretin görünüm türünü alır veya ayarlar.
9937. Üst düğümlere uygulanan stil (kök düğümler dışında).
9938. Web Bölümünün gizli olup olamayacağı.
9939. Tür kaldırıldı.
9940. DataSet, IDynamicMetaObjectProvider'ı uygulayan ancak beraberinde IXmlSerializable'ı da uygulamayan türleri seri hale getirmez.
9941. Düzen özyinelemesi yığın taşmasını önlemek üzere izin verilen sınıra ulaştı: 'X'. Ağaç döngü içeriyor veya çok derin.
9942. 'X', 'Y' değerinden büyük veya buna eşit ve 'Z' değerinden küçük veya buna eşit olmalıdır.
9943. Yeni kota eski kotadan büyük olmalıdır.
9944. Olayın ekseni.
9945. Hedef dizi fazla küçük.
9946. Belirtilen bir girdi dosyası yok
9947. Gerekli "X" klasörü yok.
9948. CrossDomainScriptAccessEnabled etkin değil, ancak JavascriptCallbackResponseMessageProperty bulundu.
9949. 'X' özelliğinin değeri null veya boş bir dize olamaz.
9950. DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues'a sağlanan bir değerin değer adı 'X' (bir XName) önceden eklenmiş olan değerin adıyla çakışıyor. AddInstanceOwnerValues'a geçirilen tüm değerlerin adlarının benzersiz olduğundan emin olun. Bu hataya yapılandırılmış hizmet davranışlarının çakışması neden olabilir.
9951. X Değeri
9952. Bağlantının kimliği yok.
9953. x > y olan geçersiz {x,y}.
9954. 'X' nesne URI'sı kullanılarak sunucuya bağlanma girişimi. Geçerli ve tam bir URL kullanılmalıdır.
9955. Ölçek ayracı aralığının 0-10 aralığında olması gerekir.
9956. WizardControlCollection'a yalnızca WizardStep eklenebilir.
9957. Veri bağlamada menü öğesinin Value özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı. Veri kaynağına bağlanırken, bu çoğunlukla geçerli düzey görünümünde benzersiz bir anahtardır.
9958. İstenen öğe yok.
9959. Nesne, DBNull'dan diğer türlere atanamaz.
9960. Başlığın grafik alanı içine yerleştirildiğini gösterir. İlkin DockToChartArea özelliğinin ayarlanması gerekir.
9961. Marshal.SetComObjectData başarısız oldu.
9962. Araç ipucunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir.
9963. Boş dizeye izin verilmez.
9964. X parametresi geçerli bir URI'yi temsil etmelidir (iç özel duruma bakın).
9965. Liste koleksiyonu bir IList değil.
9966. Parametresiz yapım desteklenmez.
9967. Sürdürülen İş Akışları/san
9968. DelegateSerializationHolder nesneleri seri hale getirme sırasında bir yetkiliyi temsil etmek üzere tasarlanmıştır ve kendileri seri hale getirilemez.
9969. Komut uygulanmadı
9970. Gizli alanda depolanan değer.
9971. İlk zaman için sağlanan aralık, toplamda 14 saati aşıyor.
9972. Bu denetimin içeriğinin çevresinde yer alan grup kutusunun metni.
9973. 'Tür Adı' veri türü, tarih saat sayıları geçersiz olduğundan sabit değer olarak biçimlendirilemiyor.
9974. Decimal yalnızca 0 ve 28 basamak arasında duyarlıkla yuvarlanabilir.
9975. Genel parametresiz oluşturucu olmadığından 'Tür Adı' türü başlatılamıyor.
9976. Oluşturulan İş Akışları
9977. Örneğin kilidi açılmaya çalışılırken X özel durumuyla karşılaşıldı.
9978. Çalışılacak SQL Server örneği (SQL Server 7.0 ve üstü).
9979. Yetersiz veya çelişkili eşleme. Aşağıdaki durumlarda X içindeki varlıklar için sorgu görünümleri oluşturulamaz:
9980. Devam düğmesinin metni.
9981. 'Tür Adı' türünde tanımlanan 'X' alanı, 'Tür Adı' türünde olan hedef nesnedeki bir alan değil.
9982. Geçerli değer Null olduğundan, sıfır olmayan bir uzunluğa ayarlanamıyor.
9983. X baytlık yönetilen bir bellek arabelleği ayırması başarısız oldu. Kullanılabilir bellek miktarı düşük olabilir.
9984. Yapılandırılan Rol Sağlayıcısı (WindowsTokenRoleProvider), kullanıcının üye olmasına izin verilen grupları belirlemek için Windows kimlik doğrulamasına dayanır. Windows kullanıcılarını ve gruplarını yönetmek için ASP.NET Rol Yöneticisi kullanılamaz. Özel kullanıcı/rol atamasını desteklemek istiyorsanız lütfen SQLRoleProvider'ı kullanın.
9985. HotSpot'un sekme düzeni.
9986. Sağlanan MemberInfo beklenen türle eşleşmiyor.
9987. Yapmak istediğiniz değişiklik türünü seçin:
9988. Akış boş bir kişi oluşturdu.
9989. Pasta Grafiği - Aralıklar çakışıyor.
9990. Gerekli veri üyeleri 'X' bulunamadığından, 'Tür Adı' veri sözleşmesi türünün serisi kaldırılamaz.
9991. Ek açıklamanın iliştirildiği X eksenini alır veya ayarlar.
9992. PropertyDataChangedEventArgs.Owner içinde tanınmayan Stroke.
9993. Hiç arabellek yok. Okuma veya yazma işlemi başarısız oldu.
9994. Sayı bağımsız değişkeni sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
9995. Atlama belirteci değerlerinin değişmez değer olması bekleniyor. Tanınmayan 'X' değişmez değeri bulundu.
9996. İşlem Serisi Kaldırıldı
9997. 3B grafik alanı aydınlatma stilini alır veya ayarlar.
9998. 'X' yönergesi 'ad alanı' TargetNamespace içinde bulunamadı.
9999. Tarayıcı tanım dosyasının X öğesinde 'Y' veya 'Z' özniteliği gerekiyor.
10000. X.SetObjectData, ne null ne de ilk parametreye eşit olmayan bir değer döndürüyor. Bu gibi Yedekler döngüsel başvurunun parçası olamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions