English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

901. Oluşturma çağrısının dönüş değeri null idi.
902. Etkinlik yalnızca kendi doğrudan alt öğelerini durdurabilir.
903. 'Tür Adı' türü için 'Özellik Adı' örnek özelliği tanımlanmadı
904. Derleme, bir kod tabanına sahip değil.
905. Bu sayfada 'Öznitelik' özniteliğine izin verilmez.
906. Verilen Variant türü bu OleAut işlevi tarafından desteklenmiyor.
907. ViewStateException bilgileri:
908. Veri noktaları arasındaki boşluk boyutunu koordinatlara göre alır veya ayarlar.
909. Öğenin içeriği, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
910. Beliren menüyü işlemek için kullanılan görüntü.
911. 'X' veri kaynağı, IDataReader uygulayan nesnelerin önbelleğe alınmasını desteklemiyor.
912. Bir arabirimin örneği oluşturulamaz.
913. Data Source veri kaynağına bağlanırken kullanılacak OLE DB Sağlayıcısı adı.
914. Veri koruması işlemi başarısız oldu. Bunun nedeni geçerli iş parçacığının kullanıcı bağlamı için kullanıcı profilinin yüklenmemiş olması olabilir (iş parçacığı kimliğe büründüğünde durun bu olabilir).
915. Bu düğmenin neden olacağı doğrulama için doğrulama grubunun adı.
916. Yalnızca 'http://' veya 'https://' ile başlayan URI önekleri desteklenir.
917. Laponca, İnari (Finlandiya)
918. 'X' bir RepeatBehavior yapısı için geçerli bir IterationCount değeri değil. IterationCount değeri, sıfıra eşit veya daha büyük olup, sonsuz olmayan bir sayıyı göstermelidir.
919. 'X' parametresi için 'required' özniteliği belirtilmemelidir. İşlev parametreleri her zaman zorunludur.
920. Null olmayan bir SendOrPostCallback sağlanmalıdır.
921. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir çalışma zamanı çalışma öğesi zamanlandı.
922. Grafik resmi depolama modu.
923. Bir veri noktasının Close değeri Open değerinden daha küçükse, şamdan için renk alır veya ayarlar.
924. İşlem ana bilgisayarı boşta kalma denetimi sırasında hata oluştu.
925. Tüketici Alanı Adı:
926. Genişletilmiş özellik veri türü geçerli değil.
927. Değer türleri için özel sıralayıcılar şu anda desteklenmiyor.
928. MinRange'den küçük olduğundan MaxRange kabul edilemiyor. MinRange değerinden büyük veya buna eşit bir MaxRange değeri belirtin ve yeniden deneyin.
929. Alanda işlenecek düğmenin türü. Değerler Bağlantı, Düğme ve Görüntü'dür.
930. Bileşim {0:N0} temel nedenle birden çok oluşum hatası üretti. Temel nedenler aşağıda verilmiştir.
931. Bir kategoriler belgesinin okunması tamamlandı.
932. İş parçacığının geçerli temel önceliği.
933. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir BookmarkWorkItem zamanlandı. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
934. Veri noktası etiketi belirtme çizgisi stili.
935. Çıkış karakter arabelleği kodu çözülmüş karakterler için çok küçük, kodlama 'X' geri dönüş 'Y'.
936. Eşlemeler tamamen ad veya tamamen sıra sayısı tabanlı olmalı.
937. Kimliği doğrulanacak ad: X
938. Etiket kesilebiliyorsa true olur.
939. Geçici listeler, kurtarma bilgileri oluşturmaz.
940. 'Tür Adı' sözlük türünün birden çok Add yöntemi veya IDictionary uygulaması olduğundan, öğe türü saptanamıyor. Bu koleksiyon türünün XAML'de kullanılabilir olmasını sağlamak için bir ortak Add(object,object) yöntemi ekleyin, System.Collections.IDictionary veya tek bir System.Collections.Generic.IDictionary uygulayın.
941. Bir değişken olmadığından 'X' öğesinin dönüş değeri değiştirilemez
942. Soru yanıtlanırken başlık olarak gösterilecek metin.
943. 'Y' içinde kullanılan 'X' öneki tanımlı olmadığından bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
944. 'Y' girdilerinde izin verilmeyen 'X' derleme adında sürüm bilgileri var.
945. Atlama belirteçleri yalnızca varlık koleksiyonları döndüren istekler için sağlanabilir.
946. X öğesinin geçerli zamanda kaydı silinemedi. Kültür dosyası kullanılıyor.
947. Neden: Appdomain yüklemesi belirtik olarak kaldırıldı.
948. Tür için sunucu adı.
949. Protokol hatası: boş bir blob alındığından SSPI el sıkışmasına devam edilemiyor.
950. Özelliği sınıfla ilişkilendirmek için kullanılan UIPropertyMetadata üzerinde IsAnimationProhibited bayrağı ayarlandığından 'X' özelliği 'Y' sınıfı üzerinde animasyon için kullanılabilir değil.
951. 'X' değeri şu anda sıfır; bu, özelliğin devre dışı bırakıldığı anlamına geliyor. Özelliği etkinleştirmek için, değeri yapılandırmada pozitif bir tamsayıya ayarlayın.
952. 'Derleme Adı ' derlemesindeki InternalsVisibleToAttribute değerlerinden biri geçerli bir derleme adı değil. 'AssemblyShortName' veya 'AssemblyShortName, PublicKey=...' biçimini kullanın.
953. BAML dosyasında tanınmayan fırça türü.
954. Eski
955. Öğenin yazarları, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
956. Aşağıda örnek bir yanıt Json gövdesi bulunmaktadır:
957. Sayfanın kişiselleştirme durumunu sıfırlamak için fiil.
958. İzin kümesi için girilen ad yok.
959. Core Properties relationship'inin hedefi varolan bir bölüme başvurmuyor.
960. Gerekli 'X' ve 'Y' öznitelikleri eksik.
961. İşletim sistemi uzak bilgisayarlardaki işlemlere erişimi desteklemiyor. Bu özellik Windows NT gerektirir.
962. PropertyReference, 'Özellik Adı' özelliğini çözümleyemiyor.
963. 'X' Yolu ve 'Y' Kullanıcı Adı ile UserPersonalizationStateInfo PersonalizationStateInfoCollection'a eklenirken hata oluştu.
964. PointAndFigure grafik türü - 'UsedYValueHigh' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
965. DataFile özelliği sanal bir yol kullanılarak belirtildiğinde, tasarım sırasında 'X' AccessDataSource kullanılamaz.
966. Kod grubu oluştururken hata oluştu.
967. 'Tür Adı' türündeki CustomValidationAttribute yöntemi 'Yöntem adı' System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult döndürmelidir. Başarı durumunu belirtmek için System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult.Success kullanın.
968. Bir SecurityBindingElement bulunamıyor.
969. Dağıtılmış İşlemler, Oracle9i istemcisi ve Microsoft Transaction Server için Oracle Services yazılımını gerektirir.
970.
971. 'DrawSideBySide' özel öznitelikleri için bilinmeyen değer.
972. Bu filtreyi temsil etmek üzere şablonu yüklemek için kullanılan isteğe bağlı kullanıcı arabirimi ipucu.
973. Artı sayı gerekiyor.
974. Beklenmeyen Özellik kimliği X. Özellik kimlikleri ardışık olmalıdır.
975. Web Bölümü dosya adı (.WebPart) yazmalısınız.
976. SQL Server 2000 için bir Shared Memory bağlantısı açılamıyor
977. Sıfır Hwnd geçerli değil.
978. Erişim kuralı doğru türde değil.
979. Yeni olarak veya Cache Policy = X olduğundan geçerli.
980. Dize geçersiz bir karakter içeriyordu.
981. Koleksiyon yalnızca InputBinding türünde nesne kabul eder.
982. Çözüm dosyası sürümü Y olduğu için ve araçlar sürümü verilmediği için X araçlar sürümüne sahip MSBuild v3.5 çözüm sarmalayıcı oluşturucusu kullanılıyor.
983. Ortak Dil Çalışma Zamanı sürümü X, .NET Framework Y için bulunamadı.
984. Uygulamanın bu girdiyi günlüğe kaydettiği zaman.
985. 'Tür Adı' temel türü kullanılamadığından 'Tür Adı' türü yüklenmedi.
986. RequestContext sağlanmadığında HttpContext.Current null dışında bir değer olmalıdır.
987. Ok ek açıklaması boyutunun sıfır pikselden çok olması gerekir.
988. Forms kimlik doğrulaması
989. X noktası ile Y noktası arasında çizgi kesimi oluşturulamıyor.
990. 'X' yolunun bir bölümü bulunamıyor.
991. Posta gönderme hatası.
992. Bağlantının geçerli durumu: kapalı.
993. 'Özellik Adı' XmlData özelliğinin değeri null veya bu değer IXmlSerializable değil.
994. URI, iletişim kuralı içermeli. Örneğin:
995. QueryCreated olayı, 'Tür Adı' türü gerekirken 'Tür Adı' türünde bir sorgu döndürdü.
996. 'Primitive', resourceTypeKind için geçerli bir değer değil.
997. DynamicMethod için geçersiz tür sahibi.
998. El sıkışması başarısız oldu. Uzak taraf akışı bıraktı.
999. Bu VisualCollection salt okunur ve değiştirilemez.
1000. X dizini aralığın dışında.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions