English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3701. Uygulama etki alanları oluştur &ve denetle
3702. İşaretsiz tür 'Tür Adı', işaretli bir türe yükseltilemez.
3703. Belirtilen varlık ObjectSet'ten ayrılamaz, çünkü varlık ObjectSet tarafından başvuruda bulunulan 'Z.A' EntitySet'i yerine 'X.Y' EntitySet'inin bir üyesidir. Varlığı içeren ObjectSet'te Detach yöntemini kullanın veya EntitySet'ini doğrulamadan varlığı silmek isterseniz ObjectContext.Detach yöntemini kullanın.
3704. Varolan bir etki alanı yeniden başlatılmaya çalışıldı.
3705. Konsol başlığı çok uzun.
3706. AppDomain başlatılamadı:
3707. Hatalı tür öznitelikleri. İç içe bir türde iç içe olmayan görünürlük bayrakları ayarlanmış.
3708. Etw WriteEvent'a geçirilen bağımsız değişkenlerinin sayısı izin verilen üst sınırı (X) aştı.
3709. Başlatma henüz tamamlanmadı. Dispose çağrılmadan önce InitializationComplete yöntemi çağrılmalıdır.
3710. Microsoft SQL Express Veritabanı dosyasına yazılırken erişim reddedildi
3711. Menü öğesi seçildiğinde kullanılacak gezinti hedefi.
3712. Program yürütülemiyor. Yürütülmekte olan komut: X.
3713. Bu bağlamda zaman uyumsuz işlemlere izin verilmez. Zaman uyumsuz işlemi başlatan sayfanın Async özniteliğinin true olarak ayarlanmış olması gerekir ve zaman uyumsuz işlem sayfada ancak PreRenderComplete olayından önce başlatılabilir.
3714. Tür kitaplığının kaydı silinirken hata oluştu:
3715. Kimliğe bürünülüyor: Yanlış
3716. OperationName='Y' olan 'X' etkinliğinde Content özelliği ayarlanmalıdır.
3717. Bağlantı sonlandırıldı
3718. StrongNameKeyPair için genel anahtar alınamadı.
3719. Kategori adları 1024 karakter veya daha kısa olmalıdır.
3720. Desteklenmeyen bir numaralandırma türü sarılmaya çalışılıyor.
3721. Bu yöntem yalnızca uygulamanın başlatma öncesindeki başlatılma aşamasında çağrılabilir.
3722. 'X' SQL bağımlılığı geçersiz.
3723. İşlem, başka bir işlem tarafından kullanıldığından dosyaya erişemiyor.
3724. GridView'da bir sütun sıralandığında, sıralama gerçekleşmeden önce harekete geçirilir.
3725. FocusScopePriority yalnızca FocusScope olan bir öğe üzerinde ayarlanabilir.
3726. İleti nesnesinin seri hale getirme bilgileri geçersiz veya hatalı biçimlendirilmiş.
3727. ArrayIndexer, dizi türü Tür Adı ve sonuç türü Tür Adı olan LValue olarak desteklenmiyor, çünkü türleri aynı değil.
3728. Bu sınıftaki karşılık gelen zaman uyumsuz yöntemden IAsyncResult nesnesi döndürülmedi.
3729. Veri bağlamada öğenin Value özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı. Veri kaynağına bağlanırken, bu çoğunlukla geçerli düzey görünümünde benzersiz bir anahtardır.
3730. Bu işlemi gerçekleştirmek için 'X' serisi ile 'Y' serisinin hizalanması gerekiyor. Seri şu anda farklı X değerlerine sahip.
3731. Geçerli sayfanın dizini.
3732. .wav üstbilgisi bozuk.
3733. Etki Alanı İlkesi Denetimine İzin Ver
3734. Görev atılmış.
3735. Şema tablosundaki 'X' alanının DateType sütunu null. DataType null olmamalıdır.
3736. File Name yanıt dosyası açılamadı: X
3737. Bu işlemi gerçekleştirmek için 'X' serisi ile 'Y' serisinin hizalanması gerekiyor. Seri şu anda farklı sayıda veri noktasına sahip.
3738. 'Y' ana sayfasında 'X' ContentPlaceHolder bulunamadı. İçerik sayfasında içerik denetiminin ContentPlaceHolderID özniteliğini doğrulayın.
3739. Kurtarılacak eski bir yapılandırma dosyası yok.
3740. Atom10 belirtimi 'X' öğesinin şu değerlerden birine sahip olmasını gerektirir: "text", "html", "xhtml", ancak bu değer, serisi kaldırılmakta olan belgede 'Y' şeklindedir.
3741. Öznitelik tanınmadı: 'X'
3742. 'Tür Adı' türündeki nesne 'Tür Adı' türüne dönüştürülemez.
3743. Kilidin kullanım süresi uzatılamadı, kilidin süresi zaten doldu veya kilidin sahibi silindi. SqlWorkflowInstanceStore durduruluyor.
3744. 'Y' ilişkisinin 'X' rolünde çakışan değişiklikler algılandı.
3745. Özel parola doğrulaması başarısız oldu.
3746. Y Değerlerinin Minimumu
3747. Lütfen kullanıcı kimliği belirtin veya güvenilen bağlantı için -E kullanın.
3748. Girişe Taşı
3749. Base-64 akışında geçersiz karakter bulundu.
3750. Empty Rect3D üzerinde bu özellik değiştirilemez.
3751. X geçersiz bir parametre adıdır.
3752. Windows Media Player sürüm 10 veya daha yenisi gerekli.
3753. İstemci temsilcisi sertifika sağlamadı ve kullanıcı tarafından sağlanan başka sertifika da yok. Oturumu yeniden başlatmayı denemek gerekiyor.
3754. Yönlendirmenin değerleri arasından kullanılacak anahtar.
3755. Sunucuyu ve Veritabanını Seçin
3756. ApplicationGesture dizisinin en az bir üye içermesi gerekir.
3757. Dosya kullanılamıyor (örneğin, dosya bulunamadı, erişim yok)
3758. Bozuk .resources dosyası. Belirtilen tür yok.
3759. Web Bölümünün özelliklerini değiştirin ve sonra değişikliklerinizi uygulamak için Tamam'ı veya Uygula'yı tıklatın.
3760. Dizi bağımsız değişkeni null.
3761. Öğelerin çevresindeki dikey doldurma miktarı.
3762. 'X' parentID tarafından belirtilen defaultBrowser öğesi bulunamadı.
3763. XC1019: Öznitelik Türü parametresi 'X' bilinmiyor
3764. Oturum durumu uzakta depolandığında sunucu adını ve bağlantı noktasını belirtir. Mod, StateServer olduğunda bu gereklidir.
3765. 'Derleme Adı ' derlemesi EdmSchemaAttribute içerdiğinden ve türlerin kapanışı ada göre yüklendiğinden bu derlemedeki türler yüklenemez. Hem ada hem de özniteliğe göre yüklemeye izin verilmez.
3766. Seçildiğinde düğümün gerçekleştirdiği eylem.
3767. İlişkinin taraflarından biri KeyEntry ise, ilişkinin durumu değiştirilemez.
3768. Yığın boş.
3769. 'Tür Adı' türündeki nesneyi oluşturma işlemi tamamlanamadı. 'X' alma işlemi yerine getirilmedi.
3770. 'X' Uri'si için kaydedilen hiçbir dinleyici yok.
3771. Veri noktaları ekleme hatası. Yalnızca X Y değerleri bu veri serisi için ayarlanabilir.
3772. Bir ModuleBuilder, bir AssemblyBuilder altında oluşturulduysa kaydedilemez. Save'i AssemblyBuilder üzerinde çağırın.
3773. Alt dizinleri izleme bayrağı.
3774. Boş diziler geçerli bağımsız değişken değeri değildir.
3775. [MaxAge] Mutlak saat süre sonu denetimi (saat kaymasına duyarlı), önbellek Süre Sonu: X.
3776. Erişimcinin bu konumda okuma yapması için yeterli bayt kalmamış.
3777. Saydam proxy oluşturulamadı. Özel RealProxy kullanılıyorsa, proxy türünü ayarladığından emin olun.
3778. 'Tür Adı' türü üzerinde IsReadOnly özelliği okunurken özel durum oluştuğundan 'X' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor.
3779. Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bir örnek sahibi gerektiriyor, ancak InstanceHandle'a bağlanmış hiçbir örnek sahibi yok.
3780. 'Tür Adı' kaynak türü DataServiceConfiguration.EnableAccess() tarafından kaydettirilmişti, ancak artık veri hizmeti sağlayıcısında yok.
3781. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Örnek verileri içeren InstanceState.Uninitialized ile bir örnek yüklendiğini raporladı. Başlatılmamış örnekler örnek verileri içeremez.
3782. Ek açıklama ok stilini alır veya ayarlar.
3783. 'X' geri yükler
3784. Yanıt önbelleğe almaya belirtik olarak izin veriyor = Cache-Control: X.
3785. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz varyans.
3786. Alınan baytlardan parite hataları içerenlerin değiştirileceği bayt.
3787. Reinitialize yalnızca bu ExclusiveHandle ile kaydettirilmiş hiç yer işareti olmadığında çağrılabilir.
3788. Dağıtıcı 'Tür Adı' türünde bir ParameterInspector üzerinde 'BeforeCall' çağırdı.
3789. Lao dili (Laos DHC)
3790. Geçerli iş parçacığı, Tek İş Parçacığı Apartmanı (STA) modunda değil. UseShellExecute True olarak ayarlanmış halde başlatılan işlemlerde geçerli iş parçacığının STA modunda olması gerekir. Main işlevinizde STAThreadAttribute'un işaretlenmiş olduğundan emin olun.
3791. Geçerli durumda 'X' çağrılamadı.
3792. Oturum durumu sunucusundan oturum durumu isteğinde bulunulamadı. Bağlantı dizesi (sunucu='X', bağlantı noktası='Y') 'Tür Adı' türündeki IPartitionResolver tarafından döndürüldü. Lütfen ASP.NET Durum hizmetinin başlatıldığından ve istemciyle sunucu bağlantı noktalarının aynı olduğundan emin olun. Sunucu uzak bir makinedeyse, lütfen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection değerini denetleyip sunucunun uzak istekleri kabul ettiğinden emin olun. Sunucu yerel makinedeyse ve yukarıda adı geçen kayıt defteri değeri yoksa veya 0 olarak ayarlanmışsa, durum sunucusu bağlantı dizesi sunucu adı olarak 'localhost' veya '127.0.0.1' kullanmalıdır.
3793. Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle Tür Adı türüne erişilemiyor.
3794. Bu denetim 'X' NamingContainer'ının bir alt öğesi değil.
3795. MSB3086: Görev, "X" öğesini "Y" SdkToolsPath veya "Z" kayıt defteri anahtarını kullanarak bulamadı. SdkToolsPath özelliğinin ayarlandığından ve aracın Microsoft Windows SDK'nin yüklü olduğu SdkToolsPath altında işlemciye özgü doğru konumda olduğundan emin olun
3796. EntityPropertyMappingAttribute için sağlanan 'X' targetNamespaceUri değeri geçerli bir URI biçimine sahip değil.
3797. SymbolResolver örnek başına uzantı olarak kullanılamaz. WorkflowInstanceExtensionManager'ınıza SymbolResolver eklemek için singletonObject aşırı yüklemesini kullanın.
3798. Geçersiz hata çubuğu biçimi: X
3799. AuthorizationStoreRoleProvider yetkilendirme deposu bileşenlerinin makinede yüklü olmasını gerektirir. Yetkilendirme deposu bileşenleri yalnızca Windows Server 2003'te varsayılan olarak yüklenir ve kullanılabilir. Şu anda hem bileşenler yüklenmemiş hem de birincil birlikte çalışma derlemesi genel derleme önbelleğine (GAC) kaydedilmemiş görünüyor. Bu iki adım da, işletim sisteminize ilişkin Yetkilendirme Yöneticisi yükleme paketi web'den yüklenerek ve makinenize kurularak gerçekleştirilebilir. Diğer işletim sistemlerine ilişkin yüklemeleri bulmak için http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=tr adresine gidip "AzMan" anahtar sözcüğünü veya "yetkilendirme yöneticisi" anahtar sözcüklerini arayabilirsiniz.
3800. Girdi Durum Satırı = HTTP/X Y Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions