English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5801. Bulma hizmeti tarafından alınan İstek iletisinde bir hata var.
5802. Geçersiz Xml.
5803. Görünüm küçük kaydırma minimum boyutu.
5804. 'X' adlandırılmış bağımsız değişkeni bir kereden fazla belirtilemez
5805. Bir üyenin en az bir erişimcisi olmalıdır.
5806. Geçerli TransactionScope zaten tamamlanmış. TransactionScope'u atmalısınız.
5807. CreateUserWizardStep'e yalnızca CreateUserWizard denetiminde izin verilir.
5808. IDataServiceStreamProvider.GetReadStream() geçerli bir okunabilir akış döndürmelidir.
5809. Belirtilen bağlama kısıtlamalarıyla eşleşen 'Tür Adı' türündeki oluşturucuyu çağırma işlemi özel durum döndürdü.
5810. Bu dosyanın meta verileri bozuk: Y. Boş olmayan, bilinmeyen X meta veri tablosunu içeriyor.
5811. AsyncCodeActivity.BeginExecute bir IAsyncResult döndürmelidir; burada, IAsyncResult.AsyncState çalışma zamanı tarafından döndürülen durum nesnesidir.
5812. Yönlendirme Hizmeti kimliği 'X' olan İleti için ReceiveContext.Complete'i çağırıyor.
5813. Dizi türü Tür Adı ve sonuç türü Tür Adı olan ArrayIndexer desteklenmiyor, çünkü aynı değiller.
5814. Sağlayıcı bağlantı noktası adlarından önce görüntülenen metin.
5815. SubAxis özellikleri.
5816. Dizin (sıfır tabanlı) sıfırdan büyük veya eşit olmalı ve bağımsız değişken listesinin boyutundan küçük olmalıdır.
5817. X değerleri hizalanmış değil.
5818. PixelShader yalnızca aranabilir akışları kabul eder.
5819. X hizmeti, hizmet kapsayıcısında zaten var.
5820. Bu DataTable, yalnızca DataSet'in bir parçası olarak uzaktan kullanılabilir. Bir veya daha fazla Expression Sütunu başka DataTable tablosuna veya tablolarına başvuruyor.
5821. Yukarı Sorb dili
5822. beklenmeyen kaldırma türü: 'Tür Adı'.
5823. Bağlantı, temsilci seçilen veya yükseltilen bir işlem için birincil bağlantı olduğundan işleme kaydedilemiyor.
5824. Yönteme izin verilmiyor.
5825. Kullanıcı veritabanında bulunamadı.
5826. Eklenen özellik ayarlayıcı ve eklenen olay ekleyici yöntemlerinin iki parametresi olmalıdır.
5827. Veri noktalarının genişliğini (piksel cinsinden) alır veya ayarlar.
5828. Yalnızca önemli olmayan veriler
5829. Özellikler Penceresi
5830. Bu sağlayıcı doğrudan tablo erişimini desteklemiyor.
5831. Bu konumu düzenlemeden önce uygulanması gereken yapılandırmalardan farklı yapılandırmaları düzenlemektesiniz. Diğer pencerelerde yapılan değişiklikleri kaydetmek ve yeni bir pencere açmak istiyor musunuz?
5832. Veri bağlamada menü öğesinin Enabled özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
5833. Belirtilen koleksiyon boş olamaz.
5834. Anahtar bu sözlük için yanlış türdeydi.
5835. Koleksiyonların uzunluğu 32-bit makineler için desteklenen aralıktan fazla.
5836. HTTP üstbilgileri gönderildikten sonra sunucu içerik kodlaması ayarlayamaz.
5837. Silmeyi Onayla
5838. X geçerli değil.
5839. Geri çağırma adresinde bir bağlam üstbilgisi zaten var.
5840. "X" üyelik koşuluna sahip kod grubu Y düzeyine eklendi.
5841. .Net Framework Odbc Veri Sağlayıcısı Microsoft Data Access Components (MDAC) version 2.6 veya sonraki sürümünü gerektirir. Şu anda X sürümünün yüklü olduğu saptandı.
5842. Araç kutusu öğesi araç kutusundan alınamadı. Öğeyi araç kutusundan kaldırıp yeniden eklemeyi deneyin.
5843. Eğer hizalanmadıysa, dizinli seri (XValueIndexed = true) aynı eksen üzerinde gösterilemez.
5844. Web Bölümü Hatası: X
5845. İş parçacığının başlatıldığı saat.
5846. Normal ifade deseni null veya boş olamaz.
5847. SQL Server'ın SQL Server 2008'den önceki sürümlerinde 'Tür Adı' EDM türüyle eşleşen depo türü yoktur.
5848. Bu komut, zaman uyumsuz bağlantı gerektirir. Bağlantı dizesinde, "Asynchronous Processing=true" ayarlayın.
5849. 'X' parametresi boş dize olamaz.
5850. Salt okunur bir NumberFormatInfo nesnesi değiştirilemez.
5851. ServiceHost yönergesi, 'Factory' veya 'Service' özniteliğini belirtmelidir.
5852. İletiyi görüntüle...
5853. System.Net performans sayaçlarının başlatılması hatalarla tamamlandı. Daha fazla bilgi için System.Net izleme dosyasına bakın.
5854. İşlem istatistikleri:
5855. Sağlayıcı koleksiyonda bulunamadı.
5856. İşlem Yöneticisi Örneği Oluşturuldu
5857. Çokluk, 'Y' ilişkisindeki 'X' Role'da belirtilen başvuru kısıtlamasıyla çakışıyor. Dependent Role'daki özelliklerin tümü null olamayan türde olduğundan, Principal Role'un çokluğu '1' olmalıdır.
5858. Bu erişim denetim listesi kurallı değil ve bu nedenle değiştirilemez.
5859. TransferRequest birden çok kez çağrılamaz.
5860. URL belirtilmelidir.
5861. 'X' adlı başlık zaten var olduğundan grafik başlığı ayarlanamıyor.
5862. DataControlPagerLinkButtons'da CausesValidation ayarı desteklenmez.
5863. Zaten alt öğeleri bulunan bir düğümde PopulateOnDemand true olarak ayarlanamaz.
5864. Kayıt defteri anahtarı adının geçerli bir taban anahtarı adıyla başlaması gerekir.
5865. 'X' boş bir dize ("") olamaz.
5866. Geri çağırma durumu nesnesi için geçerli bir X verisi geçirilmelidir.
5867. Açık tür diziler oluşturulamıyor.
5868. ParameterInfo bir çalışma zamanı ParameterInfo nesnesi olmalıdır.
5869. Bu geçersiz bir web kaynağı isteği.
5870. Görüntü URL'sinin bağlandığı alan.
5871. 'X' oluşturma yönergesi bir öznitelik veya ilk özellik öğesi olmalıdır.
5872. Kayıt dosyası, girdi dosyasının üzerine yazabilir
5873. 'Tür Adı' türündeki 'Üye' üyesi bir iç üyedir.
5874. İstemci, bir iç hataya bağlı olarak isteği işleyemedi. Hata hakkında daha fazla bilgi için sunucudaki özel durum bilgilerini istemciye geri göndermek üzere IncludeExceptionDetailInFaults işlevini etkinleştirin (ServiceBehaviorAttribute içinden ya da yapılandırma davranışından) veya izlemeyi Microsoft .NET Framework 4.0 SDK belgelerine uygun olarak açın ve istemci izleme günlüklerini inceleyin.
5875. Minimum pasta boyutunu alır veya ayarlar. Dış etiketlemeyle kullanıldığında, bu özellik, grafik alanı boyutunun yüzdesi cinsinden kabul edilebilir minimum pasta boyutunu denetler. Bu, etiketlerin kapladığı grafik alanı yüzünden pastanın çok küçük olmasını engeller.
5876. Bu işlem için IIS sürüm 7 veya üstü gerekiyor.
5877. DynamicActivity 'X' üzerindeki her ActivityProperty için 'Type' gerekli bir özelliktir.
5878. Herhangi bir iş parçacığında etkinken CacheRequest değiştirilemez.
5879. Geçersiz geri gönderme veya geri çağırma bağımsız değişkeni. Yapılandırmada veya sayfada <%@ Page EnableEventValidation="true" %> kullanılarak olay doğrulaması etkinleştirildi. Bu özellik güvenlik nedenleriyle, geri gönderme veya geri çağırma olayları bağımsız değişkenlerinin bunları başlangıçta işleyen sunucu denetiminden kaynaklandığını doğrular. Veriler geçerliyse ve beklendiği gibiyse, geri gönderme veya geri çağırma verilerini doğrulanmak üzere kaydetmek için ClientScriptManager.RegisterForEventValidation yöntemini kullanın.
5880. Eklenebilir 'Y' adlı özellik bir dize olan veya dize türüne dönüştürülebilen 'X' sözlük anahtarına eklendi; bu desteklenmez.
5881. İşlemin başlatıldıktan sonra kullandığı en büyük fiziksel bellek miktarı.
5882. 'X' ObjectDataSource'taki Update yöntemi OldValuesParameterFormatString'e uygun bir parametreye sahip olmalıdır. UpdateMethod'unuzu denetleyin veya ConflictDetection'ınızı OverwriteValues olarak değiştirin.
5883. RoleManager bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
5884. 'retentionDays' 1 ile 365 gün arasında olmalıdır.
5885. 'Y' etkinliğinin 'X' bağımsız değişkeni 'Z' etkinliğini içeren bir ifadeye bağlı. 'Z' değerlendirme sırasında ifadenin boşta olmasına neden olabilir. 'Y' etkinliğinin bağımsız değişken ifadeleri paylaşılan durumunu değiştirirlerse, ifade değerlendirme sırasında boşta durumuna geçilmesi bağımsız değişkenlerin beklenmeyen değerlere sahip olmasına neden olabilir.
5886. X konumunda özel sözlük dosyası kaldırılamadı.
5887. Parola yanlış veya Yeni Parola geçersiz. Yeni Parola uzunluğu alt sınırı: X. Gereken alfasayısal olmayan karakterler: Y.
5888. Yığın çubuğu/sütunu grup adını alır veya ayarlar.
5889. Bilinmeyen güvenlik türü: Tür Adı
5890. 'X' sanal yolu ve 'Y' sitesinin yapılandırması açılamıyor.
5891. AppDomain Kaynak İzleme açık olduğunda bu API kullanılamaz.
5892. Oracle istemci kitaplılıklarını yükleme girişimi BadImageFormatException oluşturulmasına neden oldu. Bu sorun, 32 bit Oracle istemci bileşenleri yüklüyken 64 bit modda çalışıldığında ortaya çıkar.
5893. Belgenin XML'si ayrıştırılırken bir hatayla karşılaşıldı. Daha fazla ayrıntı için iç özel duruma bakın.
5894. 'X' ayrılmış bir derleme adıdır ve kod alt dizini için kullanılamaz.
5895. Derleme yüklenemedi. Beklenmeyen özel durum: 'X'.
5896. Arama parametresi gerekiyor.
5897. DataTable iç dizini bozuk: 'X'.
5898. Gösterge sütunu üstbilgi metin rengi.
5899. Genişletilmiş koruma bu platformda desteklenmez. Lütfen uygun düzeltme ekini yükleyin veya Binding veya BindingElement üzerindeki ExtendedProtectionPolicy öğesini, PolicyEnforcement değeri "Never" veya "WhenSupported" olan bir değere değiştirin.
5900. Dönüştürücünün müşteri ve sağlayıcı türleri aynı olamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions