English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10401. Sihirbaz, diğer ilke düzeylerindeki değişiklikler nedeniyle bu bölgeyi varsayılan güvenlik düzeyine döndüremiyor.
10402. 'Tür Adı' türü üzerinde varsayılan oluşturucu çağrılırken özel durum oluştuğundan 'X' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor.
10403. Nesne null olamaz.
10404. Denetimden tablo belirlenemiyor. Denetimle MetaTable örneği arasında ilişki kurmak için MetaTable.MapControl yöntemini kullanın.
10405. Maksimum eksen değeri.
10406. 'Tür Adı' türündeki 'Üye' öğesi salt okunur. LValue olamaz.
10407. Beklenen 'X' kodlaması gerçek 'Y' kodlamasıyla eşleşmiyor.
10408. 'X' parametre değeri negatif olamaz.
10409. Tür Adı öğe türü desteklenmiyor.
10410. Aşağı Sorb dili
10411. Bir yazı tipi aile adındaki mutlak URI, dosya:// düzen biçiminde olmalıdır.
10412. 'X' sabit değeri 'Y' olarak dönüştürülemez. (geçersiz kılmak için 'unchecked' sözdizimini kullanın)
10413. İzleme kaynağı oluşturulamadı.
10414. Page.RegisterRequiresPostBack yalnızca IPostBackDataHandler uygulayan denetimlerde çağrılabilir.
10415. İmza ayrıştırılırken BadImageFormatException oluşturuldu. Olasılıkla genel içerik eksikliğinden kaynaklanır. genericTypeArguments'ın ve genericMethodArguments'ın sağlandığından ve yeterli içeriğe sahip olduğundan emin olun.
10416. ILGenerator içinde hatalı etiket içeriği.
10417. Türü 'Tür Adı' olan Method özelliği gerekiyor.
10418. Alınan Web Bölümü Kataloğu
10419. X listesi çok fazla öğe içeriyor; en çok Y öğeye izin verilir.
10420. 'X' parametresi virgül içeremez.
10421. Varsayılan ASP.NET hesabını (işletim sistemine bağlı olarak), dbcreator rolünden kaldırarak, hesabın Sql Server Express'de (SSE) otomatik olarak veritabanı oluşturma olanağını ortadan kaldırır.
10422. X Eklenti Bağdaştırıcısı kullanılabilir hiçbir oluşturucu tanımlamadı.
10423. DisplayName='X' olan etkinlik, Message veya MessageContract olan 'Y' adında bir bağımsız değişkene sahip. ReceiveParametersContent Message'ı veya MessageContract'i desteklemez. Content özelliği Message veya ReceiveMessageContent için içeriğe göre MessageContract olarak belirtilmelidir.
10424. Gezinme Özellikleri
10425. Geçersiz veri noktası değeri adı. Y değeri dizini aralık dışında.
10426. ProviderID özelliği ayarlanmadı.
10427. BitmapMetadata, BitmapImage için kullanılabilir değil.
10428. Tanımlama bilgileri biçim hatası.
10429. 'X' okuma türü isteği geçerli değil.
10430. Yardım sayfasının URL'si.
10431. 'X' geçerli bir tür veya bir değer değil.
10432. .NET Component
10433. Hizmet türü: Tür Adı, 3B kenarlık kayıt defteri tarafından desteklenmiyor.
10434. 'X', 'Y' parametresi için geçerli bir değer değil. Parametre için geçerli değerler: 'Z'.
10435. Tür Adı türü ChartHttpHandler.ImageHandler arabirimini desteklemiyor.
10436. Belirtilen bağlama kısıtlamalarıyla eşleşen 'Yöntem adı' fabrika yöntemi null döndürdü.
10437. Koşullu Aralık isteği oluşturulamıyor.
10438. MSB3031: Ek meta veriler ayarlanamıyor. "X" ayrılmış bir meta veri adıdır ve değiştirilemez.
10439. UriTemplate 'X' geçersiz; sorgu dizesi '&' ile sona eremez. Daha fazla ayrıntı için UriTemplate belgelerine bakın.
10440. DeleteMethod çağrılırken kullanılan parametreler koleksiyonu. Bu parametreler, veriyle sınırlı denetimler tarafından sağlanan parametrelerle birleştirilir.
10441. DefineUnmanagedMarshal'a geçirilen UnmanagedType basit tür değil. Aşağıdaki değerlerin hiçbiri kullanılamaz: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
10442. Windows olay günlükleriyle etkileşim sağlar.
10443. Seçili durumdaki satır.
10444. FlowSwitch durumu yeniden adlandırma
10445. Url grubu kapatılamıyor. Durum kodu: X.
10446. Dağıtıcı taşımadan bir ileti aldı. Bağıntı Kimliği == 'X'.
10447. Geçersiz verme parametreleri.
10448. Örnek kilidi alınmaya çalışılırken zaman aşımı oluştu. İşlem ayrılan X süre sonu içinde tamamlanmadı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir bölümü olabilir.
10449. Özelliklerini al seçeneği belirtildi ancak parola sağlanmadı. Özelliklerini alma için parola sağlamalısınız. Özelliklerini almada yapılan değişiklikler uygulanmayacak.
10450. X, Arama işlemi başarısız oldu -> Y.
10451. İş akışı ağacı işlenirken aşağıdaki hatalarla karşılaşıldı:
10452. Sağlayıcı bir CommandDefinition oluşturmadı.
10453. Hücreler içindeki doldurma.
10454. Bozuk .resources dosyası. 'X' ad dizini için dize dosya sonunun ötesinde genişletiliyor.
10455. GUID null olamaz.
10456. Kullanıcı tanımlı özel öznitelikler şöyle belirtilir: ÖznitelikAdı1=Değer1, ÖznitelikAdı2=Değer2, ...
10457. Derlemeden Kesin Ad Al
10458. 'Z' kullanılarak 'Y' üzerinde 'X' özelliğinin animasyonu oluşturulamıyor. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
10459. Neden: Sağlanan anahtarın süresi doldu.
10460. 'X' ölçek değeri 0'dan küçük veya izin verilen en yüksek ölçek değeri olan 38'den büyük.
10461. Bu olay dönüşüm uygulanmadan önce oluşturulur.
10462. Süzme bloğu ile ilgili catch yan tümcesi için özel durum türü belirtilmemesi gerekir.
10463. Paletteki renk sayısı, sağlanan piksel biçiminin izin verdiği üst sınırdan fazla.
10464. Bir 'Document' düğümüne ait 'InnerText' salt okunur durumda ve ayarlanamaz.
10465. Kanıt olarak kullanılan nesneler seri hale getirilebilir olmalıdır.
10466. Güvenlik nedenleriyle, 'X' kimliğinin (bu web uygulamasının çalıştırıldığı kimlik) bu uygulama için yapılandırılan SQL Express Veritabanı dosyasına yazma izinleri yok.
10467. 'X', 'Y' olarak otomatik olarak veriliyor.
10468. ReflectionOnlyGetType aracılığıyla yüklenen bir türün özel öznitelikleri üzerinde yansıma kullanılamaz (bkz: Assembly.ReflectionOnly) -- yerine, CustomAttributeData kullanın.
10469. Denetim geri aramaya neden olduğunda doğrulanması gereken grup.
10470. Belge yüklenirken 'Y' XmlDataSource'un X özelliği değiştirilemez.
10471. 'X' tanımlayıcısına sahip bir yer işareti kapsamı zaten var olduğundan belirtilen yer işareti kapsamı bu tanımlayıcıyla başlatılamaz.
10472. Beklenen tür geçerli değil.
10473. Bu özelliği ayarlamak için duyuru istemcisi 'Created' durumunda olmalıdır.
10474. Çizgi kesik çizgi stilini alır veya ayarlar.
10475. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir örnek gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak işleme bağlı örnek yok.
10476. Görünüm boyutu.
10477. Özellik değeri sıfıra eşit veya daha büyük ya da sonsuz olmalıdır.
10478. Ek açıklamanın yerleşimi başlatılamıyor. Ek açıklamanın koleksiyona eklendiğinden emin olun.
10479. Erişimciler null (Visual Basic'te Hiçbir Şey) olmamalıdır.
10480. Dış görünüm çerçeve kenarlığı çizgi stili.
10481. Başlatılmamış sertifika nesnesi.
10482. Özellik değeri ondalık sayı olmalıdır.
10483. Bu sayacın türü.
10484. Koleksiyon Kaldır
10485. Desteklenmeyen protokol belirtildi
10486. Bu DataColumn'ın DateTimeMode'unu gösterir.
10487. DisplayName='X' olan etkinlik, Message veya MessageContract olan 'Y' adında bir bağımsız değişkene sahip. SendParametersContent Message'ı veya MessageContract'i desteklemez. Content özelliği Message veya SendMessageContent için içeriğe göre MessageContract olarak belirtilmelidir.
10488. Bölge zaten kaydedilmişti.
10489. X dizininde izleyen bir alt yedek olmayan bir üst yedek karakter bulundu. Giriş bu kodlamada olmayabilir veya geçerli Unicode (UTF-16) karakterleri içermeyebilir.
10490. İşlemin anlamını değiştireceğinden, 'Tür Adı' türündeki alt ifadeyi 'Tür Adı' türünde yeniden yazmaya izin verilmiyor. Bu özellikle yapılıyorsa, 'X' öğesini geçersiz kılın ve bu yeniden yazma işlemine izin verecek şekilde değiştirin.
10491. Nesne özelliklerinin yükleme öncesi varsayılan değerlere sıfırlandığını gösterir.
10492. Beklenmeyen türde meta veri.
10493. Undo işlemi karşılık gelen Ayarlama işleminde uygulanandan farklı bir içerikle karşılaştı. Olası neden iş parçacığında bir içeriğin ayarlanıp daha sonra geri döndürülmemiş (geri alınmamış) olması olabilir.
10494. XmlSiteMapProvider ikinci kez başlatılamaz.
10495. Resim ek açıklama sınıfı.
10496. Belirtme çizgisi yer işareti ucunu alır veya ayarlar. Sadece Simple Line veya Border Line belirtme çizgisi stili kullanıldığında geçerlidir.
10497. Kaynak ve hedef türler arasında tür uyuşmazlığı.
10498. Yalıtım bloğu başka bir yalıtım bloğunun içinde olacağından ayarlanamadı. Yalıtım blokları iç içe olamaz.
10499. Nesne Byte türünde olmalıdır.
10500. 'X' adlı resim adlandırılmış resim koleksiyonunda bulunamadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions