English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10701. İleti dizini X olan ağ bağdaştırıcısı üzerinden gönderilemedi, çünkü belirtilen dizin geçersiz veya taşıma bu ağ bağdaştırıcısına bağlanmamış.
10702. MulticastDelegate türünde olmayan yetkililer birleştirilemez.
10703. Geçersiz URI
10704. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. İşlemsel olmayan bir komutu işlerken işlemsel bir komutu çalıştırmayı denedi. Bu özel durum, true döndüren bir komut işlenirken InstancePersistenceCommand.IsTransactionEnlistmentOptional'dan false döndüren InstancePersistenceContext.Execute veya InstancePersistenceContext.BeginExecute çağrıldığında oluşabilir. Bunu yapmayan bir kalıcılık sağlayıcısı kullanın veya doğru değeri döndürmek için komutlardan birinde IsTransactionEnlistmentOptional'ı geçersiz kılın.
10705. EventLogWebEventProvider sağlayıcısı olayı günlüğe alamadı; hata kodu: X.
10706. InPlaceBitmapMetadataWriter kopyalanamaz.
10707. Verilen yolun biçimi desteklenmiyor.
10708. 'Tür Adı' türünde eşleşen oluşturucu bulunamadı. Bu türü oluşturmak için Arguments veya FactoryMethod yönergelerini kullanabilirsiniz.
10709. Stili ikinci kez kaydedemezsiniz.
10710. IDN etiketleri 1 ile 63 karakter uzunluğunda olmalıdır.
10711. Yerel biçim doğrudan veya başka bir alan aracılığıyla) 'Tür Adı' türündeki alanları desteklemez
10712. Dizi uzunlukları aynı olmalıdır.
10713. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan görüntünün URL'si.
10714. Paket deposunda aynı URI'ye sahip bir paket zaten var.
10715. Derleme ReflectionOnly olarak yüklendi. Bu API yürütme kabiliyetine sahip bir derleme gerektiriyor.
10716. Sertifikanın ortak anahtarı belirtilen değerle eşleşmiyor.
10717. Eklenti dağıtımı önbellek dosyası "File Name" bulunamıyor. Lütfen AddInStore.Update'i veya Rebuild'i çalıştırın (veya komut satırında AddInUtil.exe'yi çalıştırın). Ayrıca, kodunuz bu dosyayı okuma izni olduğundan emin olun.
10718. 'Tür Adı' türündeki bir değer seri hale getirilemez.
10719. Veri serisi nesnesi gerekiyor.
10720. Kimliği 'Y' olan bir X zaten eklenmişti.
10721. Verme Modu
10722. MaxMovingDistance negatif olamaz.
10723. 'A' bilgisayarındaki X\Y\Z kayıt defteri anahtarı açılamıyor.
10724. MSB3694: Xaml görevi oluşturulamıyor. EnumProperty "Özellik Adı" üzerindeki EnumValue "X" SwitchValue özniteliğini içermiyor.
10725. Bu özellik 'X' hizmetinin var olmasını gerektiriyor, ancak hizmet bulunamadı.
10726. Belirtme çizgisi arka plan rengini alır veya ayarlar.
10727. Genel Web Bölümünün Alt Denetiminin kimliği yok.
10728. İki SendReply etkinliği aynı hata türüne ancak farklı Eylemlere sahip.
10729. 'X' DataSourceID'si IHierarchicalDataSource türündeki bir denetimin kimliği olmalıdır. Kimliği 'Y' olan bir denetim bulunamadı.
10730. Tür, __ComObject veya __ComObject'in türevi olmalıdır.
10731. 'Tür Adı' türündeki ifade LValue için desteklenmiyor.
10732. GCHandle MDA'da kullanılabilir tanımlama bilgisi kalmadı.
10733. Yüklenen bileşenlerden biri veya daha fazlası, hedef uygulamada 64 bit bileşen olarak zaten kaydettirilmiş. Yüklenen bileşenlerin 32 bit sürümlerini farklı bir COM+ uygulamasına yüklemeniz veya 32 bit sürümleri yüklemeye çalışmadan önce hedef COM+ uygulamasından yüklenen bileşenlerin varolan 64 bit sürümlerini silmeniz gerekir. COM+ uygulamaları bit bağımsız bileşenler içeremez.
10734. 'X' parametresi için boş olmayan dize bekleniyor.
10735. Labels - LabelRow değeri 1 veya 2 olmalıdır.
10736. Nesne bir Parametre değil.
10737. İkili işleçler tek bağımsız değişkenle çağrılamaz
10738. Derleme Eklenemiyor
10739. Yetkilendirme deposu bileşeni yüklenmedi
10740. Koleksiyon yalnızca CommandBinding türünde nesne kabul eder.
10741. Şu anda başka bir web proxy komut dosyası ortamı oluşturulamıyor.
10742. Doldurma geçersiz ve kaldırılamaz.
10743. İstenen kaynak kullanılabilir.
10744. Görüntülenecek üst düğümlerin sayısı.
10745. Konum sıfırdan küçük olamaz.
10746. Yukarıdaki Sayfaya Taşı
10747.
10748. X parametresi bu ayrıştırıcıya eklenmedi.
10749. Durum sunucusuyla bağlantı kuruluyor
10750. Uygulama etki alanı: X
10751. IDN etiketlerinde soldan sağa karakterler, sağdan sola karakterlerle karışık kullanılamaz.
10752. 'X' açılamıyor. Uri parametresi, Silverlight uygulamasının XAP paketindeki içeriği gösteren göreli bir yol olmalıdır. İsteğe bağlı bir Uri'den içerik yüklemeniz gerekiyorsa, lütfen WebClient/HttpWebRequest kullanarak XML içeriği yükleme konulu belgelere bakın.
10753. Veri bağlantısı açılamıyor
10754. X, bu ComposablePart veya bunun ComposablePartDefinition özniteliği üzerindeki ExportDefinitions özelliğinden kaynaklanmadı.
10755. SQL 7.0 ve SQL 2000'de SQL önbellek bağımlılığıyla kullanılacak veritabanı adı. Veritabanı, isteğe bağlı olarak, bağlantı dizesi -C seçeneğiyle kullanılarak belirtilebilir. (Gereklidir)
10756. Bir hizmet belgesinin okunmasına başlandı.
10757. Kanalın ve uzak bitiş noktasının IP sürümleri arasında uyuşmazlık olduğundan "X" uzak adresine ulaşılamıyor.
10758. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' yöntemi geçerli bir bağlantı sağlayıcısı değil. Bu genel olmalı, nesne döndürmeli ve hiç parametre almamalıdır.
10759. Ağacın otomatik olarak verilere bağlanıp bağlanmayacağı.
10760. Destek sınıfı oluşturucusuna sahip olmayan bir COM nesnesini kullanma girişiminde bulunuldu.
10761. SQL profil sağlayıcısı.
10762. Kimlik bilgileri olmadığından kimlik doğrulaması başarısız oldu.
10763. koleksiyon türü tanımı
10764. InvalidOperationException Oluşturuldu
10765. Bir kaynak türünde EntityPropertyMappingAttribute'un PropertyName özelliğinin sonunda belirtilen 'Özellik Adı' özelliği bir temel tür değil.
10766. Bu sayfada 'X' yönergesine izin verilmez.
10767. Ek açıklama belirtme çizgisi stili.
10768. SQL sunucusundan veritabanı adları listesi sorgulanamadı.
10769. Y değerleri, dize nesnesine veri bağlı olamaz.
10770. Tür, Control'un bir alt sınıfı değil.
10771. Dizi iki boyutlu bir dizi değildi.
10772. CMS iletisi imzalanmadı.
10773. 'X' veri kaynağı sunucu tarafı sayfalamayı desteklemiyor ve non-ICollection verileri döndürdü. Sayfalamayı etkinleştirmek için veri kaynağı belgelerinize bakın.
10774. Düzenleyici Bölgesi hiç Düzenleyici Bölümü içermiyor.
10775. Müşteriye yeni bir bağlantı oluşturma bağlantısının metni.
10776. atomicComposition, başka bir iç atomicComposition içeriyor ve söz konusu iç atomicComposition tamamlanıncaya kadar değiştirilemez.
10777. İstek URI'si geçerli değil; $count kesimi hizmetin köküne uygulanamaz.
10778. Nesne DateTimeOffset türünde olmalıdır.
10779. Veri gönderilirken beklenmeyen bir yuva özel durumu oluştu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
10780. CatalogPart seçmek için her bağlantıya uygulanan stil.
10781. Uygulama kimliğinde bildirim yollarıyla aynı sayıda bileşen yok.
10782. Bu sayfada 'Tür Adı' türündeki dönüştürücünün kullanılmasına izin verilmiyor.
10783. Nesne 'Read Only' olarak işaretlenmiş.
10784. Eşlenen koleksiyon kullanımda ve şu anda erişilemez;
10785. İstek Üstbilgileri Kaydediliyor, Vary: X.
10786. Maori dili (Yeni Zelanda)
10787. Kalıcılık sağlayıcısı, sağlanan zaman aşımı süresi içinde kilidi geri alamadı. Bu durum, aynı InstanceOwner'ın sahip olduğu farklı InstanceHandle'lar üzerinde eşzamanlı olarak yürütülmekte olan komutlar modeli içinde bir karşılıklı kilitlenme olduğunu gösterebilir. Bu sorun, birden çok InstanceOwner kullanılarak veya InstancePersistenceCommand.AutomaticallyAcquiringLock'ın örnek için potansiyel olarak bir kilit edinmeyen komutlarla ilgili olarak false döndürmesini sağlayarak giderilebilir.
10788. 'X' geçerli bir InputScopeName değil.
10789. Elips ek açıklaması sınıfı.
10790. Sıkıştırma akışından okuma desteklenmiyor.
10791. MarshalingBehavior yalnızca istemci bitiş noktalarında kullanmak içindir.
10792. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki Receive nesnesi farklı Action'a sahip.
10793. Http Sürümü Desteklenmiyor
10794. X GenericTypeDefinition değil. MakeGenericType yalnızca Type.IsGenericTypeDefinition'ı doğru olan bir türde çağrılabilir.
10795. Paketlenmiş görüntülerin mi yoksa TreeView'un özelliklerinde belirtilen görüntülerin mi kullanılacağı.
10796. Belirtilen atama geçerli değil.
10797. Sürüm dizesinde yalnızca bir tane '-' olabilir.
10798. 'X' özelliği ancak 'Y' olayı içinde veya bundan önce ayarlanabilir.
10799. EnvelopeNone (X)
10800. Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions