English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

12001. Yardım sayfası simgesinin URL'si.
12002. Performans Kategorisi kayıtlı olmadığından veya bir sistem kategorisi olduğundan silinemez.
12003. Sonraki adım düğmesinin stili.
12004. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir anahtarın zaten ilişkilendirilmiş olduğu bir örnekle ilişkilendirildiğini bildirdi.
12005. SqlDependency, aynı uygulama etki alanında aynı sunucu, kullanıcı ve veritabanına sahip farklı bağlantı dizeleri kullanılarak Start() çağrılmasını desteklemiyor.
12006. Ayarların 'Özellik Adı' özelliği uyumsuz bir türde.
12007. İlişkili veri kaynağını sıralamak için alan üstbilgilerinin kullanılıp kullanılamayacağı.
12008. Değer işaretsiz bir bayt için çok büyük ya da çok küçüktü.
12009. Breton dili (Fransa)
12010. 'Target' InArgument'a bağlanmış Variable null bir değere sahip. 'Target' InArgument, bir CompensableActivity'den alınmış geçerli bir CompensationToken kullanılarak ayarlanmalıdır. Aksi halde, varsayılan Dengeleme/Onay kullanımı isteniyorsa, 'Target' InArgument'ı ayarlamayın ve 'X' etkinliğini bir Dengeleme/Onay/İptal işleyicisinin bağlamında kullanın.
12011. Önceden salt okunur olarak ayarlanmış olduğundan 'Tür Adı' Kaynak Türü değiştirilemez.
12012. Resim nesnesi.
12013. Soap İşleme, adı 'X' ve ad alanı 'ad alanı' olan kaynak üstbilgileri koleksiyonunda üstbilgiyi bulamadı.
12014. ResponseContext null değil.
12015. Giriş sözlüğünden gelen şu anahtarlar bağımsız değişkenlerle eşleşmedi ve kaldırılmaları gerekiyor: X. Bağımsız değişken adlarının büyük/küçük harf duyarlı olduğuna lütfen dikkat edin.
12016. 'X' DataTable, kaynaktaki hiçbir DataTable ile eşleşmiyor.
12017. Eksen segmenti ölçeğinin minimum değeri.
12018. Üyelik sağlayıcısının adı.
12019. X desteklenen bir kod sayfası değil.
12020. CMS iletisi NoSignature tarafından imzalanmadı.
12021. Eksen adı. Yalnızca iç kullanım için.
12022. Web Bölümü Bölgenin üzerine sürüklendiğinde Bölge kenarlığının rengi.
12023. Geçersiz öğe adı: 'X'.
12024. Web Bölümü taşındıktan sonra oluşturuldu.
12025. Desteklenmeyen Özellik.
12026. Sunucudan sayım değeri alınamadı.
12027. ReceiveContext İşlemini Tamamlamak için kullanılan Çevreleyen işlem etkin durumda değil.
12028. ActivityXamlServices.Load yalnızca Activity tabanlı türleri destekler. Geçersiz tür (X) sağlandı.
12029. 'Y' veritabanındaki 'X' SQL tablosu boş olmadığından belirtilen bir veya birden çok özelliğin yüklemesi kaldırılamıyor. Önce tablodan tüm satırları kaldırmalısınız.
12030. 'X' üzerinde tanımlanan OfTypeExpression'ın TypeName özelliği bir tür adı belirtmelidir.
12031. &Oturum durumu modu:
12032. Geçersiz izin durumu.
12033. SQL_TRANSACTION 'X' için System.Data.IsolationLevel numaralandırma değerine yapılan geçerli eşleme yok.
12034. Oturum açma düğmesinin stili.
12035. Belirtilen parametre sayısı beklenen sayıyla eşleşmiyor.
12036. Sözlüğü Düzenle
12037. MSBUILD : error MSB1041: /nodereuse anahtarı kullanılıyorsa düğüm yeniden kullanımı için bir veya birden çok parametre belirtin
12038. Bu seri için kullanılan Y eksenlerinin türü.
12039. InstanceKey oluşturucusunun 'provider' bağımsız değişkeni anahtar verilerinin kaynağını tanımlayan boş olmayan bir dize olmalıdır. 'provider' bağımsız değişkeni null olabilir; bu durumda varsayılan bağıntı sağlayıcısı adı kullanılır.
12040. Kagi grafik türü - X özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
12041. 'X' giriş parametresinin 'Y' dize değerinde virgül olamaz.
12042. EmptyDataTemplate'i içeren satıra uygulanan stil.
12043. ILGenerator kullanımı geçersiz.
12044. Varsayım başarısız oldu.
12045. Nokta sayısı sıfırdan büyük olmalıdır.
12046. Sekme türü adları veya sekme türleri dizisi belirtilmelidir
12047. SSL Provider
12048. Açılır menüdeki fiillere uygulanan stil.
12049. 'Y' içinde 'X' adlı bir grafik öğesi bulunamadı.
12050. X komutunuzun 'Y' SqlDataSource'daki tüm değerleri karşılaştırdığını belirttiniz, ancak Z için geçirilen sözlük boş. X için geçerli bir sözlük geçirin veya modunuzu OverwriteChanges olarak değiştirin.
12051. Kayıt defteri alt anahtarlara sahip ve özyinelemeli kaldırmalar bu yöntem tarafından desteklenmiyor.
12052. Bit eşlem meta verileri bu kapsayıcı biçimiyle uyumlu değil.
12053. Varsayılan değer farklı türde olduğundan 'Özellik Adı' özelliği varsayılan değerinden oluşturulamadı.
12054. Disk üzerinde olmayan bir yola erişme girişiminde bulunuldu.
12055. 'Tür Adı' türü 'Yöntem adı' genel türü veya yöntemi için 'Y' tür parametresi olarak kullanılamaz. 'Tür Adı' türünden 'X' türüne paketleme dönüşümü veya tür parametresi dönüşümü yoktur.
12056. Bu istek için Content-Type üstbilgisi çok parçalı bir türe ayarlanamaz.
12057. Çalışma Zamanı Sürümü:
12058. MaxCapacity bir veya daha büyük olmalıdır.
12059. 'X' özelliği null veya boş dizeler içeremez.
12060. Bu yöntem ancak kimlik doğrulama olayından sonra çağrılabilir.
12061. 'X' işleci 'Tür Adı' türündeki işlenene uygulanamaz
12062. 'Tür Adı' Üyesi veya Türü 'X' adını taşıyan birden çok meta veri girdisi içeriyor. Meta veri girdileri ExportMetadataAttribute'tan veya özel meta veri özniteliğinin bir özelliğinden geliyor olabilir. Yinelenen girdileri kaldırın veya 'X' adlı meta veri girdisinin ExportMetadataAttribute üzerinde IsMultiple özelliği veya özel meta veri öznitelikleri üzerinde AttributeUsage.AllowMultiple aracılığı ile birden çok girdiye izin vermesini sağlayın.
12063. Uzun Dönem'in, Kısa dönemden büyük olması gerekir.
12064. Kenarlık genişliğinin 0'a eşit veya 0'dan büyük olması gerekir.
12065. Değer bir Double için çok büyük ya da çok küçüktü.
12066. Bozuk .resources dosyası. X ad dizini için kaynak adı akış sonunun ötesinde genişletiliyor.
12067. ParallelForEach içinde, bir CompletionCondition özelliğinin null'a eşit olmaması ancak Body özelliğinin null'a eşit olması geçersizdir. ParallelForEach 'X' için Body özelliğini boş bir Sequence etkinliğine ayarlamayı düşünün.
12068. Özellik Sayfaları
12069. Kanal, başka bir işlemle meşgulken kullanılamadı.
12070. GridView'da satır seçildiğinde, seçim tamamlandıktan sonra harekete geçirilir.
12071. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle kesme koşullarını ayarlayamıyor: 'X'.
12072. Gönderme boyutu izin verilen sınırları aştı.
12073. Veri hizmetinin MaxProtocolVersion özelliği DataServiceProtocolVersion.V1 olarak ayarlandığında satır sayıları istenemez.
12074. 'X' öğesinde hatalı 'Yöntem adı' yöntemi.
12075. MSB3733: "File Name" girdi dosyası açılamıyor. X
12076. Y öğesinin 'Z' etkinliğinin kullanılabilmesi için önce X ayarlanmalıdır.
12077. Kimliği X olan Yönlendirme Hizmeti iletisi [işlem Y] 'Z' yedek bitiş noktasına taşındı.
12078. Kılavuz veya işaret aralığı uzaklığı.
12079. Geçerli Web bölümünün bilgileri aldığı Web bölümleri:
12080. Yerel değişken kapsamı düzgün biçimde kapatılmamış.
12081. SecurityContextSource.CurrentAppDomain heterojen AppDomain'lerde desteklenmiyor.
12082. Yöntem ön koşulu ihlal edildi
12083. Menü öğesinin görüntü metni.
12084. Bölge boş olduğunda gösterilen metin.
12085. Geçersiz site.
12086. Beklenmeyen dönüş kodu: X
12087. 'Tür Adı' kaynak türündeki birden fazla EntityPropertyMappingAttribute'taki TargetName özellik değeri 'Özellik Adı' aynı değere sahip. Çakışan özellikler: 'X' ve 'Y'.
12088. MSBUILD : hata MSB1006: Özellik geçerli değil.
12089. Öğe oluşturulduğunda harekete geçirilir.
12090. InitialRadius sonlu bir sayı olmalı ve 1'den büyük veya buna eşit olmalıdır.
12091. Satırları seçmek için yürütülen komut.
12092. Y Değer Üyesi
12093. Boşnakça (Kiril)
12094. İmza biçimi doğrulama başarılı.
12095. Belirtilen yapı blok halinde kopyalanabilir olmalı veya yerleşim bilgilerine sahip olmalıdır.
12096. 'X' dizesi çok fazla aygıt filtresi içeriyor. Tek bir filtre olabilir.
12097.
12098. Etiket veya ad kod grubunu göstermeli
12099. TimeSpan değeri TimeSpan.Zero değerinden küçük olamaz.
12100. Hizmetin kapatılması veya durdurulması başarısız oldu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions