English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10601. Kod dosyasının dili sayfanın diliyle tutarlı değil.
10602. 'X', XAML'de 'Tür Adı' türünün kullanımını engelledi. Bu türü yüklemek istiyorsanız, 'X'.GetXamlType'ı bu tür için null dışında bir değer döndürecek şekilde değiştirin veya XamlObjectWriter oluşturucusunun schemaContext parametresinde başka bir değer geçirin.
10603. Girdi yöntemi aynı derlemede tanımlı değil.
10604. Yönlendirme Hizmeti kimliği 'X' olan bir işlem yürütüyor.
10605. MSB3734: "X" XPath Sorgusu yüklenemiyor. Y
10606. XML meta veriler geçersiz.
10607. Name='X' ve Namespace='ad alanı' olan ContractDescription bulunamadığından bitiş noktası eklenemiyor.
10608. 'X' bir Visual veya Visual3D değil.
10609. Veri serisi koleksiyonu dizin oluşturucusu. Seri adı veya dizin parametre olarak sağlanabilir.
10610. ConsoleColor numaralama değeri bu numaralama üzerinde tanımlanmamış. Lütfen numaralama için tanımlanmış renk kullanın.
10611. {0:x} simgesi {1} modülünün kapsamında geçerli bir MethodBase simgesi değil.
10612. Yanlış biçimlendirilmiş bir 'pattern' ile ShellServices.ShellExpression.Parse() çağrıldı:X.
10613. varlık kapsayıcısı
10614. Alan değerini ayarlamak için yalnızca alan değeri belirtilebilir.
10615. Fiil komutlarının türü.
10616. Görüntünün AlternateText özelliğine bağlanan alan.
10617. SchemaContext null olarak ayarlanamaz.
10618. Geçersiz CultureAndRegionModifiers değeri.
10619. Eksen boyutunun yüzdesi cinsinden eksen segmenti aralığı.
10620. Grafik içeriği görünüm durumuna kaydedildi.
10621. Eylemsizlik işlemcisi çalışırken X değeri değiştirilemez.
10622. Hata ayıklayıcı başlatılamıyor. Microsoft (R) .NET Framework hata ayıklayıcısı düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun.
10623. İkincil Y ekseni özellikleri.
10624. Fiiller beliren menüsünü işlemek için kullanılan görüntü.
10625. X geçici dizini yok. Önceki değer kullanılacak.
10626. İstenen uygulama site koleksiyonunda yer almıyor.
10627. 'File Name' dosyası temizlenirken hata ile karşılaşıldı.
10628. Her bir Web Bölümü için, fiil çubuğunda işlenirken kullanılan fiil düğmelerinin türü.
10629. IKeyComparer ve IHashCodeProvider/IComparer arabirimlerinin kullanımı karıştırılamaz; birini veya diğerini kullanın.
10630. Installation Warning Level Icon
10631. Yanlış imza biçimi.
10632. X konumunda yer alan 'Y' değerine sahip anahtar parametresi birden çok kez geçiyor.
10633. Proje artık bir proje koleksiyonuna yüklenmediği için artık kullanılamaz.
10634. İleti bir geri çağrı bağlamı ileti özelliği içeriyor. Geri çağırma bağlamı yalnızca ContextBindingElement öğesi ContextSoapHeader'ın ContextExchangeMechanism öğesi ile yapılandırıldığında iletilebilir.
10635. 'X' üst ilişkisi bulunamıyor.
10636. MethodBuilder üzerinde yapılan bir işlem methodDef belirtecinin oluşturulmasına neden olduğundan MethodBuilder'ın imzası artık değiştirilemiyor. Örneğin, SetCustomAttribute çağrısı methodDef belirtecinin CustomAttribute belirtecini göstermesini gerektirir.
10637. Bu veri denetimi alanında geri çağırmalar desteklenmiyor. 'X' için geri çağırmaları kapatın.
10638. İş parçacığının işletim sistemi çekirdeği dışında harcadığı CPU zamanı miktarı.
10639. Güvenlik ilkesi okunamadı.
10640. İşlem ana bilgisayarı kapatılmaya çalışılırken hata oluştu.
10641. 'X' kayıt defteri anahtarı açılamıyor.
10642. Etkinlik Kimliği Kümesi
10643. bölümünde en az bir öğesi belirtmelisiniz.
10644. UnorderedList ve OrderedList düzenleri belirtilen dış tabloları desteklemiyor.
10645. Tanımlama bilgileri için kullanılacak şifreleme türünü belirtir.
10646. Bir özellik veya dizin oluşturucu out veya ref parametresi olarak geçirilemez
10647. 'X' 'Duration' öğesi sıfırdan küçük olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
10648. Belirtilen değer geçerli değil.
10649. İki Web Bölümünün bağlantısını kesmek için fiil.
10650. Sayfanın başlatılması tamamlanmadan önce 'Y' 'X' yöntemi çağrılamaz.
10651. Belirtilen GUID bir düğmeyi temsil ettiği için, isButton değeri doğru olmalıdır.
10652. Etw WriteEvent'a geçirilen dize bağımsız değişkenlerinin sayısı izin verilen üst sınırı (X) aştı.
10653. İşlemin adı.
10654. Japonca (Japonya)
10655. Ertelenmiş üye 'X' içinde toplanmadı.
10656. DataServiceCollection üzerindeki 'X' işlemleri sırasında null değerlere izin verilmez.
10657. Zaman Uyumsuz İşlem, SQL Server işlemi içinde çalışırken desteklenmiyor.
10658. 'X' parametresinin 'Y' olan değeri 'Z' değerine dönüştürülemiyor
10659. Sayfalama kullanıcı arabiriminde gösterilecek sayfa sayısı.
10660. Temsilciler yerel koddan kendi yerel etki alanları dışındaki etki alanlarına sıralanamaz.
10661. RoutedEvent/EventPrivateKey sınırı aşıldı. Yönlendirilen olaylar veya CLR olayları için EventPrivateKey tipik olarak, alan başlatıcılar veya statik oluşturucularla kaydedilen statik sınıf üyeleridir. Bu durumda, yönlendirilen olaylar veya EventPrivateKey'ler örnek oluşturucularda başlatılıyor olabilir ve bu da sınırın aşılmasına neden olur.
10662. 'X' konumunda etkin olarak dinleyen bir kanal yoktu. Bunun nedeni, uygulama geri dönüştürme nedeniyle hizmetin kapalı olması olabilir.
10663. 'Tür Adı' türünün doğrudan seri hale getirilmesi desteklenmiyor.
10664. Başarısız derlemenin reddedilen kümesi:
10665. İstek yeniden yönlendirmesi için belirtilen dönüş URL'si geçersiz.
10666. InProc ve StateServer modları için, oturum zaman aşımı değeri bir yıldan daha büyük olamaz.
10667. Adlandırılmış ConnectionString
10668. Alt eksen üst öğe ekseni.
10669. Dönem değeri geçerli değildi.
10670. SQL Server tarafından Çoğaltma işleminde kullanılır.
10671. 'Derleme Adı ' derlemesi yüklenemedi.
10672. AspNetCacheProfileAttribute yalnızca GET işlemleriyle kullanılabilir.
10673. 206 Yanıtı alındı ve ETag veya Last-Modified üstbilgi değeri önbellek girdisiyle eşleşmiyor.
10674. WorkflowServiceHost, AddServiceEndpoint(ServiceEndpoint endpoint) aşırı yüklemesi kullanarak uygulama bitiş noktaları eklenmesini desteklemiyor. WorkflowServiceHost'a uygulama bitiş noktaları eklemek için lütfen 'XName serviceContractName' veya 'string implementedContract' aşırı yüklemelerinden birini kullanın.
10675. "'Ayar' yapılandırma ayarında belirtilen XML dosyası yüklenemiyor.
10676. Seçimin DataKeys'e göre mi, yoksa satır dizinine göre mi yapılacağını belirtir.
10677. COM salt dağıtılır arabirimi üzerinde erken bağlanmış bir çağrı yapma girişiminde bulunuldu.
10678. Sıkıştırma akışına yazma desteklenmiyor.
10679. 'X' değişkeni salt okunur ve değiştirilemez.
10680. IGatewayProtocol::RegisterProtocol işlemi, aşağıdaki hatayla başarısız oldu: 'X'
10681. IDispatch::GetIDsOfNames, X için beklenmedik şekilde davrandı.
10682. Unable to install or run the application. The application requires Microsoft .NET Framework vX or compatible to be installed.
10683. MSB4184: "X" ifadesi değerlendirilemiyor. Y
10684. Belirtilen X kilit yenileme süresi Y olan kilit yenileme süresi alt sınırından daha kısa.
10685. Fill işleminde kullanılır.
10686. ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement değerleri eşleşmiyor. IIS X değerine, WCF Aktarım ise Y değerine sahip.
10687. ReflectionOnlyGetType aracılığıyla yüklenen tür üzerinde bir yöntem çağrılamaz.
10688. IIS metatabanına erişilemedi.
10689. Etkinlik ekle
10690. ConfigurationPropertyConverter özniteliği TypeConverter kaynağından türetilmelidir.
10691. X parametresi değerini kalan bağımsız değişkenlerden alacaksa, dizelerden oluşan bir dizi olmalıdır.
10692. FrameworkName iki taneden az veya üç taneden fazla bileşen içeremez.
10693. Sağlayıcı kullanıcı anahtarı zaten kullanılıyor.
10694. 'X' adlı bir dönüştürücü zaten eklendi ve bunun sağlayıcı ve müşteri türleri 'Y' adlı dönüştürücüyle aynı.
10695. Erişilebilir oluşturucular olmadığından �X� türündeki nesneler okunamadı. XAML'de bu türün kullanılmasına olanak tanımak için varsayılan bir oluşturucu ekleyin, ConstructorArgumentAttribute kullanın veya bir InstanceDescriptor sağlayın.
10696. 'X' işleci, 'Tür Adı' türündeki işlenen üzerinde belirsizdir
10697. MSDTC Proxy sürümü nedeniyle, System.Transactions üzerinden dağıtılmış işlem yöneticisi için düğüm adının belirtimini destekleyemiyor.
10698. Alınan , xmlns özniteliğini kullanarak kendi sürümünü belirtmelidir.
10699. Yeniden yönlendirme URL'si
10700. Belirtilen varlık türü 'Tür Adı' için tanımlanmış EntitySets yok. 'Tür Adı' türetilmiş bir türse, bunun yerine temel türü kullanın.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions