English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8001. Dağıtılmış işlem yöneticisi, işlemde daha fazla kalıcı listeye izin vermiyor.
8002. SaveAs yöntemi kökü belirtilen bir yol gerektiriyor ve 'X' yolunun kökü belirtilmemiş.
8003. TokenImpersonationLevel.Anonymous düzeyi kimlik doğrulaması için desteklenmiyor.
8004. 'Derleme Adı ' girdi derlemesi veya bağımlılıklarından biri bulunamıyor.
8005. Sağlayıcının 'Y' yöntemi çağrılırken 'X' negatif değeri döndürüldü. Yöntemin negatif olmayan bir tamsayı döndürmesi gerekir.
8006. İşlev Almaları
8007. Toplanan dilim araç ipucunu alır veya ayarlar.
8008. İşlemi listelemek için çok geç. Yapılmaya veya durdurulmaya önceden başlandı.
8009. X -> Dosya adı = Y, Durum = Z.
8010. Giriş Bağımsız Değişkenlerine değer atanamaz.
8011. Parola ayarlamak/değiştirmek için güvenli bir bağlantı kurulamadı.
8012. Yapı bir değer sınıfı olmamalıdır.
8013. Yeniden Yönlendirme Taşındı
8014. fromInclusive değeri toExclusive değerinden küçük veya buna eşit olmalıdır.
8015. 'Tür Adı' türündeki bir üyenin 'Tür Adı' türünde tam olarak tek bir erişimcisi olmalıdır
8016. 'Tür Adı' türünde bildirilen 'Üye' üyesi için karmaşık tür bekleniyor.
8017. İstatistiksel Çözümlemeler - T testi ortalama için iki örneği eşleştirdi. Değişken aralıklarının aynı sayıda veri noktasına sahip olması gerekir.
8018. SmartLabels özellikleri.
8019. Yanlış biçimlendirilmiş 'X' özellik adı ayrıştırılamıyor.
8020. NetCodeGroup için ayarlanmış iznin değiştirilmesinin etkisi olmaz.
8021. SqlDependency, seçenek değeri sağlamadan kullanıldığında, SqlDependency örneğine eklenen komut yürütülmeden önce SqlDependency.Start() çağrılmalı.
8022. Bir kategoriler belgesinin yazılması tamamlandı.
8023. WorkflowApplication işlemleri olay işleyicilerinin içinden gerçekleştirilemez.
8024. BackSecondaryColor saydam olamaz.
8025. Bölge Adı
8026. WebHostRequest başlat
8027. Denetimin metni boş olduğunda doğrulayıcının denetimi doğrulayıp doğrulamayacağı.
8028. Belirtilen doldurma modu bu algoritma için geçerli değil.
8029. Üst Orta
8030. Yapılandırma dosyalarınızda varsayılan sağlayıcı tanımlanmadı. Site haritası özelliğini etkinleştirmek için bölümü içinde defaultProvider belirtmelisiniz.
8031. JScript Derleyicisi Seçenekleri
8032. Eksen kaydırma çubuğu düğmelerinin rengi.
8033. Kes-kopyala-yapıştır özelliği DesignerView'ın var olmasını gerektirir.
8034. Yığın halinde kodlama SendChunked özelliği aracılığıyla ayarlanmalıdır.
8035. X numaralı SQL hatası nedeniyle bir SQL komutu yeniden deneniyor.
8036. Grafik 10 denemeden sonra bir öğeyi kaydedemiyor.
8037. Havuz sağlayıcılarında 'formatter' veya 'provider' adlı bir öğe adı bulunmalıdır.
8038. 'X', meta:localize özniteliği için geçerli bir değer değil. Yalnızca 'true' ve 'false' desteklenir.
8039. Değer bir UInt16 için çok büyük ya da çok küçüktü.
8040. X Tamamlanamadı.
8041. FactoryType, NewItemFactory'den türetilen bir türe ayarlanmalıdır.
8042. Parantezler eşleşmiyor.
8043. DataGrid'in sütun koleksiyonuna null sütun eklenemez.
8044. Bir hata durumunda tarayıcının yönlendirileceği varsayılan URL'yi belirtir.
8045. OrderedDictionary salt okunur olur ve değiştirilemez.
8046. 'X' dosya adı zaten koleksiyonda vardı.
8047. TrackRecord= WorkflowInstanceRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, State = B, Annotations = C, ProfileName = D
8048. Bu SqlCommand nesnesi, zaten başka bir SqlDependency nesnesiyle ilişkilendirildi.
8049. WebClient isteği sırasında özel durum oluştu.
8050. Salt Yazma özellikler desteklenmiyor
8051. Proxy bulma zaman aşımı belirtilemiyor. Hata kodu: X.
8052. Kaldırılan bölü işareti geçerli koleksiyonda yok.
8053. Teknik Birim Göstergeleri
8054. UYARI: .NET Framework varsayılan olarak CAS ilkesini uygulamaz. CasPol tarafından gösterilen veya değiştirilen ayarlar yalnızca CAS ilkesini kullanmayı seçen uygulamaları etkiler.
8055. Düğümlerde işlenen görüntünün URL'si.
8056. Nesne Adı iletişim nesnesi kapatma sırasında oluşan bir hata nedeniyle kullanılamıyor.
8057. Sunucu güvenli bağlantıları desteklemiyor.
8058. Bu özellikleri kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
8059. 'X' sütun boyutu desteklenmiyor. Boyut: Y.
8060. X sağlayıcısı Y XmlSiteMapProvider içinde bulunamadı.
8061. IComparable, en az bir nesne tarafından uygulanmalıdır.
8062. Özbekçe (Kiril)
8063. Parametrenin değeri 0,0 ile 360,0 arasında olmalıdır.
8064. KeepInContent özniteliği false olarak ayarlanmış özelleştirilebilir akışlar, veri hizmetinin MaxProtocolVersion özelliği DataServiceProtocolVersion.V1 olarak ayarlandığında kullanılamaz.
8065. Erişim yolundaki öğe sayısı, etiket adlarının sayısıyla aynı olmalıdır.
8066. MSB3642: "X" Hedef Framework Adı geçersiz. "Y"
8067. Yol ayırıcılarına uygulanan stil.
8068. Oturum durumunu kaldırma işlemini başlat.
8069. Veri kaynağında Silme Komutu yürütülmeden önce harekete geçirilir.
8070. Aşağı kaydır
8071. UpdateMethod çağrılırken kullanılan parametreler ve değerler koleksiyonu. Bu parametreler, veriyle sınırlı denetimler tarafından sağlanan parametrelerle birleştirilir.
8072. Yeni Meta Veriler ayarlayın.
8073. İzin verebilmek için kayıt defteri anahtarı belirlemelisiniz.
8074. 'X' bağımsız değişkeni pozitif bir zaman aşımı değeri olmalıdır. Sağlanan değer Y idi.
8075. Doğru olduğunda, bağlantının Sql Server içeriğinden olması gerektiğini gösterir. Yalnızca Sql Server işleminde çalışırken kullanılabilir.
8076. Varsayılan kimlik bilgileri, X kimlik doğrulama şeması için verilemez.
8077. İstemcinin bu sunucuya posta gönderme izni yok.
8078. DateStart özelliği DateEnd özelliğinden önce gelmelidir.
8079. 'Y' öğesinin 'X' kısıtlama sınırı %%70 düzeyinde.
8080. Microsoft SQL Server tarafından kullanılan bildirim değerleri.
8081. Hesabınız oluşturulmadı. Lütfen yeniden deneyin.
8082. X numaralandırma değeri Y, .Net Framework SqlClient Veri Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor.
8083. Eksen kaydırma çubuğunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler.
8084. 'Tür Adı' türü birden çok COM kayıt işlevine sahip.
8085. BitmapCacheBrush, RelativeTransform'u desteklemiyor.
8086. Bind null döndüremez.
8087. '.svc' dosyasında ServiceHost yönergesinin Factory özniteliği olarak sağlanan 'Tür Adı' CLR türü, ServiceHostFactoryBase öğesinden türetilmiyor.
8088. X çağırma hatası. Gereken bir parametre atlandı.
8089. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğelerinin Enabled özelliğinin varsayılan değeri.
8090. 'Özellik Adı' özelliği için geçersiz değer: 'X'
8091. Düzenleme modunu seçmek için fiil.
8092. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle metin ceza modülünü alamıyor: 'X'.
8093. Ana bilgisayar tarafından belirtilen etki alanı yöneticisi örneklenemedi.
8094. En uygun şekilde paragraf biçimlendirme sırasında Metin biçimlendirme altyapısına yeniden girilemez.
8095. Geçersiz URI: Veriler dosya adı olarak ayrıştırılamıyor.
8096. Geri arabelleğin boyutu çok büyük.
8097. ValueFactory null döndürdü.
8098. İşlev olay sırasında çağrılmamalı.
8099. Çizgi ek açıklaması sınıfı.
8100. InstanceKey oluşturucusunun 'scopeName' bağımsız değişkeni anahtarın benzersizliğinin kapsamını gösteren boş olmayan bir dize olmalıdır. Sürekli hizmetler, benzersizliğin kapsamı olarak hizmet ad alanını ve adını kullanır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions