English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6501. Bu alandaki öğeleri değiştirmek için kullanılan şablon.
6502. Verme programı null değerine sahip 'Y' öğesinin meta verilerini verdiğinden ve 'Tür Adı' türü için null değer geçerli bir değer olmadığından, 'X' Meta Veri görünümünün Örneği oluşturulamadı.
6503. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir ExecuteActivityWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor.
6504. 3B serisinin boşluğunu piksel cinsinden alır veya ayarlar.
6505. AssemblyName.Name null veya boş dize olamaz.
6506. Belirtilen kapsam eşleştirme kuralı desteklenmiyor. Desteklenen eşleştirme kuralları: 'X', 'Y', 'Z' ve 'A'.
6507. Başka bir Y işlemi askıdayken X yöntemi çağrılamaz.
6508. Bu kod dosyasında tanımlanan sınıfın 'inherits' özniteliğiyle eşleştiğinden ve doğru temel sınıfa genişlediğinden emin olun (örneğin, Page veya UserControl).
6509. Genel olmayan Y 'X' öğesi ´tür bağımsız değişkenleriyle kullanılamaz
6510. 'X' zaten bitti.
6511. Bağımlı Derlemelerden Derlemeyi Seç
6512. 'xsl:template' öğesindeki modlar listesi başka bir değerle birlikte '#all' belirtecini içeremez.
6513. 'Tür Adı' Üyesi veya Türü, ayrılmış bir meta veri anahtarı adı olan 'X' adlı bir meta veri girdisi içeriyor. Bu meta veri girdisini kaldırın veya girdiyle ilişkilendirilmiş adı değiştirin.
6514. 'X' dizisi yinelenen değerler içermemelidir.
6515. 'X' adlı seri zaten var. Lütfen benzersiz bir ad belirtin.
6516. Bit eşlem küçük resim içermiyor.
6517. Geçirilen tür System.Attribute'un türevi veya System.Attribute'un kendisi olmalıdır.
6518. Önbelleğe Alınan Üstbilgileri güncelleştirin.
6519. Yalnızca çıkış için olan bir bağımsız değişkenin değerini alamazsınız.
6520. Eşleme alanları koleksiyonu.
6521. 'Üye' veri üyesi girişte birden çok kez bulunduğundan, 'Tür Adı' veri sözleşmesi türünün serisi kaldırılamaz.
6522. Kaynak numaralandırılabilir öğe atıldıktan sonra bölümler üzerinde GetEnumerator çağrılamaz
6523. Ertelenmiş yükleme içeriğini kaydetme işlemi özel durum döndürdü.
6524. Okuma arabelleğinin bayt cinsinde boyutu. Bu, arabelleğe alınabilecek okuma baytları sayısı üst sınırıdır.
6525. Eklenti bağdaştırıcıları bir eklenti sözleşmesi uygulamalıdır (IContract'ten türetilmiş bir arabirim). Hatalı Eklenti bağdaştırıcısı: X
6526. Liste Oluşturuldu
6527. 'X' özelliğinin alma erişeni akış tarafından desteklenmiyor.
6528. Adım Sihirbazın WizardSteps koleksiyonunda bulunamıyor.
6529. X uzatma sağlayıcısı Y türüyle uyumlu değil.
6530. Bu etkinliğin açılması daha önce başarısız olduğundan etkinlik açılamıyor.
6531. Gösterge öğesi işaret rengi.
6532. Kapatmaya İzin Ver
6533. Belirtilen değer negatif olamaz.
6534. Türe erişme girişimi başarısız oldu.
6535. İşlem başlatılmadı ya da önceden kapatıldı.
6536. F Kritik değeri - tek kuyruklu:
6537. 'X' Üstbilgi Kodlaması olarak kullanılamaz.
6538. SOAP 1.2
6539. Adlandırılmış kanal çoğaltılırken bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için iç özel duruma bakın.
6540. Denetim try bloğuna giremiyor.
6541. İlişkili başlığın hizası.
6542. Bu Visual bir PresentationSource'a bağlı değil.
6543. FilterExpression özelliğinde kullanılan parametreler koleksiyonu. Filtre ancak DataSourceMode olarak DataSet ayarlandığında kullanılabilir.
6544. Geçici bir derleme kaydedilemez.
6545. Dizi bağımsız değişkeninin türü yanlış.
6546. Yapılandırmayı yazmayı denerken hata oluştu. Hata iletisi: X
6547. Dizin ve sayı, arabellek içinde bir konuma başvurmalıdır.
6548. Data Source veri kaynağına bağlanmak için kullanılan bağlantı dizesi.
6549. 'Z' öğesindeki ['X'('Y')], bu türde bildirilen bir özellik değil.
6550. Bilinmeyen üyelik koşulu - X.
6551. 'Özellik Adı' özelliği yok
6552. Aynı X değerine sahip olan veri noktalarının yan yana veya aynı X değeri kullanılarak çizilip çizilmeyeceğini belirler. Auto ise, bunun true veya false olacağını grafik türü otomatik olarak belirler. Bu özelliği true olarak ayarlamanın, yalnızca grafik alanında iki veya daha fazla seri için DrawSideBySide true olarak ayarlanmışsa etkili olduğunu unutmayın.
6553. EntityTemplate'in işleneceği mod.
6554. Biçim Dizesi yalnızca "G", "g", "X", "x", "F", "f", "D" veya "d" olabilir.
6555. Etkinleştirilen üyelik sağlayıcılarını listeler.
6556. Koleksiyon 'X' anahtarını zaten içeriyor. Lütfen farklı bir anahtar seçin.
6557. SelectedDates koleksiyonu yalnızca çoklu seçim modunda değiştirilebilir. Tekli seçim modunda SelectedDate kullanın.
6558. Yüklü codec bileşenleri medya dosyası biçimini desteklemiyor.
6559. 'Tür Adı' türündeki belirtilen 'Yöntem adı' yöntemi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemiyor, çünkü dönüş türü EdmFunction özniteliği tarafından belirtilen işlevin dönüş türüyle eşleşmiyor.
6560. Fiil için görüntülenecek metin.
6561. Sunucu işlemindeki yeni iş parçacığı açılamıyor
6562. Yeniden deneme sayısı = X temelinde bu yanıtı kabul edin.
6563. Girilen karma kodu geçerli değil. Derlemeden bir karma kodu almayı deneyin.
6564. 'Tür Adı' türünün değeri, Yöntem adı.Y yöntemi tarafından beklendiği gibi 'X' olarak dönüştürülemiyor.
6565. Sorgu sonuçları 'X' EntitySet'ten varlıklar içeriyor, ancak yalnızca 'Y' EntitySet'ten varlık kabul ediliyor. EntityDataSource.EnableUpdate veya EntityDataSource.EnableDelete ayarı true olduğunda birden fazla EntitySets'ten varlık alınması desteklenmiyor.
6566. Nesne alanları uygun şekilde başlatılmamış olabilir.
6567. String olarak geçirilen işaretçi, işlem adres alanının en alt 64K'si içinde olmamalıdır.
6568. 'Y' giriş parametresinin kırpılmış 'X' girdi değeri Z karakter uzunluğunu aşamaz.
6569. Uygulama kapanmakta olduğu için otomasyon istemcisi UI'ye erişemiyor.
6570. Sayaç türü sayaç değerinin nasıl yorumlanacağını gösterir. Örneğin gerçek sayı veya değişim oranı.
6571. Aralarından seçim yapılacak X istemci sertifikası kaldı.
6572. MSB3712: "X" dili için kod üretilemedi. Y
6573. 'X' adlı birden fazla varlık kümesi bulundu. Varlık kümesi adları benzersiz olmalıdır.
6574. Bağlantılar modunu seçmek için fiil.
6575. Year, Month ve Day parametreleri gösterilemeyen bir DateTime değeri oluşturuyor.
6576. Proxy JScript dosyası başlatılırken özel durum oluşturdu: X.
6577. Çoğaltmaya bağlanmak için kullanılan bilgiler.
6578. 'Tür Adı' türü grafikli seri, grafik alanında gösterilemiyor. Yalnızca X grafik türü kullanılabilir.
6579. Kanal havuzu, veriyi yığının üstüne koymadan kanal yığınında Store yöntemini çağırdı.
6580. Fiiller menü etiketi için üzerinde fareyle dolaşma stili.
6581. ValueFactory bu örneğin Value özelliğine erişmeye çalıştı.
6582. En fazla arabellek uzunluğu gerçek arabellek uzunluğu içinde olmalıdır.
6583. 'Tür Adı' türünde tanımlı 'X' özniteliği yanlış değere sahip. İzin verilen değerler: 'true' veya 'false'.
6584. "X" içinde hiçbir eklenti tabanı bulunamadı
6585. Zaman Serileri ve Tahmin
6586. Gerekli türün örneği oluşturulamadı.
6587. Bir dağıtım öğesinin okunması tamamlandı.
6588. SMTP ana bilgisayarı bulunamadı.
6589. SelectedWebPart değiştirildikten sonra oluşturuldu.
6590. Düğüm bu nesnenin altı olmadığı için, nesneden kaldırılamaz.
6591. Ön belleğe alınmamı bir özellik veya desen istenemez.
6592. Web Bölümü için katalogda gösterilecek görüntünün URL'si.
6593. 'X' özniteliği aygıt filtrelerinin kullanımını desteklemez.
6594. 'X' özel özniteliğinin değeri 0-1 aralığında olmalıdır.
6595. Sunucu istemcinin kimlik bilgilerini reddetti.
6596. Bu işlemi yapmadan önce Bind yöntemini çağırmalısınız.
6597. X Web Bölümü
6598. Uzak hizmet özel hata modu zaten ayarlandı.
6599. MSB4191: Y konumundaki özel "Z" meta verisine yönelik başvuruya bu durumda izin verilmiyor: "X".
6600. 'X' kültür adı desteklenmiyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions