English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11901. Listeyi belirli rollere uygula.
11902. LOB'un başlangıcından öncesi ve bitişinden sonrası aranamıyor.
11903. Görünüm bildirimi için tür özniteliği bildirimi gerekir.
11904. Öğe zaten eklenmiş. Sözlükteki anahtar: 'X' Eklenen anahtar: 'Y'
11905. MSB4195: Görev dosyası değerlendirmesi için özelliklerin toplanmasında bir hata oluştu. X
11906. ColumnID öğesi geçersizdi.
11907. Arayanın uygulama kimliği belirlenemedi.
11908. Veri boyutu > 0 ve < 0x3f0000 olmalıdır
11909. Bir görevin Result değeri, yalnızca görev bir işlev olmadan oluşturulmuşsa doğrudan ayarlanabilir.
11910. XmlQualifiedName.Name değeri null veya boş olamaz.
11911. Seçilen XML dosyası geçerli değil.
11912. Uzunluk Y yerine X veya daha küçük olmalıdır.
11913. Öğe üst konumu. Bu özelliği ayarlamak istiyorsanız 'Auto' özelliğini false olarak ayarlayın.
11914. Geçersiz ad.
11915. Bağlantı dizesi, uygulamanın App_Data dizinindeki bir veritabanı konumunu kullanarak yerel bir Sql Server Express örneği belirtiyor. Sağlayıcı uygulama hizmetleri veritabanının varolmadığını saptadığından, veritabanını otomatik olarak oluşturmayı denedi. Uygulama hizmetleri veritabanının varolup olmadığını denetleme ve uygulama hizmetleri veritabanını otomatik olarak oluşturma işlemlerinin başarılı olması için aşağıdaki yapılandırma gereksinimleri karşılanmalıdır:
11916. LINQ to Entities'de yalnızca, tek öğe içeren liste başlatıcı öğeleri desteklenir.
11917. İşlemin serisi kaldırılamadı.
11918. Bazı bağımsız değişkenler birbirleriyle uyumlu değildir.
11919. 'X::Y' yöntemine Z bağımsız değişken geçirildi. Bu yöntem A bağımsız değişken bekliyordu.
11920. Zaten başlatma durumunda.
11921. Devam düğmesinin türü.
11922. Boş içerik için CMS paketlemesi oluşturulamadı.
11923. Sayı -1'den küçük olamaz.
11924. SqlDependency.Start, komutun yürütüldüğü sunucuda birkaç defa çağrıldı, ancak geçerli komut için eşleşen bir sunucu/kullanıcı/veritabanı Start() çağrısı yok.
11925. AxisX veya AxisY özelliği grup içinde ek açıklama için ayarlanamaz.
11926. Oturum açma girişimi başarısız olduğunda gösterilecek metin.
11927. MSDTC Proxy aynı işlem içinde farklı düğüm adı belirtimini destekleyemiyor.
11928. Belirtilen TypeInfo, ITypeInfo arabirimini desteklemediği için geçersizdi.
11929. Bu bilgisayarda yapılan değişiklikler hakkında daha fazla bilgi
11930. Sonlandırılmayan [] kümesi.
11931. 'Üye' sıralanabilir üyesi null (Visual Basic'te Hiçbir Şey) olduğundan bu üyenin değeri girilemiyor. Koleksiyon, IEnumerable veya T[] değilse, ICollection uygulamalı ve varsayılan oluşturucuyla önceden başlatılmış veya yazılabilir olmalıdır.
11932. Bu kimlik alanındaki etkinlik sayısı Int32.MaxValue değerini aştı. İş akışının bir bölümünü yeni bir Activity alt sınıfında yeniden düzenleyin.
11933. İşlem akışında zaman uyumlu ve zaman uyumsuz işlem karıştırılamaz.
11934. Etkinlik yalnızca kendi doğrudan alt öğelerini zamanlayabilir. 'X' etkinliği, 'Z' etkinliğinin alt öğesi olan 'Y' etkinliğini programlamaya çalışıyor.
11935. Yığın boş olduğundan önceki kanal havuzunda AsyncProcessResponse yöntemi çağrılamıyor.
11936. Named Image nesnesi gerekiyor.
11937. ComputerNameDnsFullyQualified X alınamadı.
11938. X gövdesi rastgele XML.
11939. Kapalı bir kaynak kümesine erişilemez.
11940. Aşağıdaki başvurulan derleme /asmpath ile belirtilen konumların hiçbirinde bulunamadı: X
11941. switchType geçerli bir sınıf adı olmalıdır. Boş olamaz.
11942. ChangePassword, yalnızca SQL kimlik doğrulamayla kullanılabilir, tümleşik güvenlikle kullanılamaz.
11943. 'Tür Adı, X' türündeki tanınmış veya etkinleştirilmiş hizmet türü kaydettirilmeye çalışıldı. Tür, etkinleştirme için başka bir yere yeniden yönlendirilmiş olduğundan buna izin verilmiyor.
11944. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir LoadWorkflowByInstanceKeyCommand, LoadWorkflowCommand veya TryLoadRunnableWorkflowCommand işlerken, InstanceHandle'ı bir örneğe bağlayamadı ve InstanceState'i ayarlayamadı.
11945. Ek açıklama nesnesinin yer işaretine Y uzaklığını alır veya ayarlar.
11946. URI 'X' MERGE işlemi için geçerli değil. URI, MERGE işlemleri için tek bir kaynağa işaret etmelidir. Medya kaynağı üzerinde MERGE işlemi desteklenmiyor.
11947. Null, X için geçerli bir değer değil.
11948. MSB3269: Bir hata nedeniyle çözümlenen başvuruların hedef çerçevenin bir parçası olup olmadığı belirlenemiyor. "X"
11949. 'X' değeri önemli boş alan(lar) içeriyor ancak "xml:space = preserve" 'Üye' üyesine yazılamıyor.
11950. 'X' ifadesi işlenirken bilinmeyen bir hata oluştu. İfade metninin işlenmesi özel duruma neden olmadı, ancak yürütülebilir bir ifade de oluşturmadı.
11951. İş akışı denetim bitiş noktası aracılığıyla askıya alınmıştı.
11952. SqlResultSet kapalı olduğundan işlem tamamlanamıyor.
11953. Çalışma zamanında seçme düğmesinin otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağı.
11954. 'value' türü XamlReader olmalıdır.
11955. OrderedDictionary'nin serisi kaldırılırken hata oluştu. ArrayList, DictionaryEntries içermiyor.
11956. Alıcının ve ayarlayıcının dizin oluşturma parametreleri eşleşmelidir.
11957. WorkflowInstance.Controller yalnızca Initialize çağrıldıktan sonra geçerlidir.
11958. İstek Request Range:X biçimi geçersiz.
11959. Eksen nesnesi - Negatif veya sıfır değerleri logaritmik grafikte doğru olarak çizilemez. Yalnızca pozitif değerler logaritmik ölçekte yorumlanabilir.
11960. NativeDigits dizisinin her üyesinin, bir rakam olduğunu gösteren Unicode Nd (Rakam, Ondalık Basamak) özelliğine sahip tek bir metin öğesi (bir veya daha fazla UTF16 kod noktası) olması gerekir.
11961. 'X' girişi işlenirken beklenen 'Özellik Adı' özelliği bulunamadı.
11962. Son düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
11963. Bitiş noktası uzantısı yapılandırma nesnesi için geçersiz bitiş noktası türü. Bu bitiş noktası uzantısı, 'Tür Adı' bitişi noktası türünün yapılandırmasını yönetir ve 'Tür Adı' türüne bağlı olarak değer almaz.
11964. Kimliği doğrulandı: Yanlış
11965. Konsol yok.
11966. Hata: PipelineRoot ya da AddInRoot'u belirtin. Yardım için -? kullanın.
11967. 'X' adında birden çok koleksiyon var.
11968. TypedReferences'daki alan yalnızca static veya init olamaz.
11969. Giriş kümesi yok.
11970. X parametresine zaten Y değeri verilmiş.
11971. Bu sihirbaz istediğiniz değişiklikleri yapamıyor.
11972. Akış aramayı desteklemiyor.
11973. Oluşturma işlemi başarısız oldu -> X.
11974. 'Tür Adı' nesne katmanı türü için üretilmiş bir proxy türü zaten var. Bu durum aynı nesne katmanı türü AppDomain içinde iki veya daha fazla model tarafından eşlendiğinde oluşur.
11975. DesignTimeValidationFeature 'X' yalnızca 'Tür Adı' türüne uygulanabildi, 'Tür Adı' türüne uygulanamadı.
11976. Görünüm denetimi etkinleştirildiğinde harekete geçirilir.
11977. Çakışma değeri değiştirildiğinde, onay işaretleri ve etiketler eksenle taşınır.
11978. COM Nesnelerinde Etkinleştirme öznitelikleri destelenmiyor.
11979. İstekle ilişkilendirilmiş IWebProxy nesnesi isteğin işlenmesine izin vermedi
11980. Bağlantının geçerli durumu: yürütülüyor.
11981. Bu işlem bir SafeBuffer'dan oluşturulan UnmanagedMemoryStream için desteklenmez.
11982. Bu sayfada gereken dönüştürücü türünün kullanılmasına izin verilmiyor.
11983. Uzak sunucu karşılıklı kimlik doğrulamasının gereksinimlerini karşılamadı.
11984. [MaxAge] Cache MaxAge hesaplanamıyor, varsayılan RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X kullanılıyor.
11985. Düzenleyici Bölümünde hata olduğunda gösterilen metin.
11986. Yazma izleme günlüğünde X bulunamadı.
11987. Years değeri +/-10000 arasında olmalıdır.
11988. FormView'da sayfalama işlevselliğinin açılıp açılmayacağı.
11989. Gönderilmekte olan iletideki ileti kimliği (X) şu anda yeniden iletilmekte olan bir iletiyle zaten ilişkili. İleti yeniden iletimi kullanımdayken gönderilen her ileti için benzersiz bir İleti Kimliği değeri kullandığınızdan emin olun.
11990. Tamamlanmış bir zaman uyumsuz sonuç nesnesi üzerinde bu işlem gerçekleştirilemez.
11991. Kullanıcı oluşturulduktan sonra ortaya çıktı.
11992. Bu sayfada izin verilen denetim sayısı sınırı X ve bu sınır aşıldı.
11993. Değer sınıfı özniteliği geçerli değil.
11994. Dizi dizini 0'dan büyük olmalıdır.
11995. Şu anda kayıtlı olmadığından belirtilen yer işareti kapsamının kaydı silinemiyor.
11996. SqlDependency seçenek sağlanmadan kullanıldığında, yürütüldüğü her kullanıcı için SqlDependency.Start() çağrılmalıdır.
11997. Bulma işlemi için en fazla sonuç sayısı sıfırdan büyük olmalıdır. Süreyi temel alarak bulma işlemini sonlandırmak için, 'MaxResults' özelliği için int.MaxValue belirtin ve 'Duration' özelliği için pozitif bir değer belirtin.
11998. Eşleme alanının özel olduğunu belirtir.
11999. 'Yöntem adı' yöntemi, yöntem gövdesine sahip olamaz.
12000. Kabarcık yarıçapının, grafik alanı boyutunun yüzdesi cinsinden hesaplanan en yüksek boyutunu alır veya ayarlar.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions