English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7901. Veri noktalarının maksimum genişliğini (piksel cinsinden) alır veya ayarlar.
7902. Gösterge öğesi işaret boyutu.
7903. Uzunluk eşleşmiyor.
7904. Sayının, bayt başına bit sayısına eşit veya daha az ve sıfırdan büyük olması gerekir.
7905. RegisterForEventValidation ancak Render() sırasında çağrılabilir;
7906. AddInProcess'in başlatılmasına ve durdurulmasına yalnızca dış işlemler için izin verilir, geçerli işlem için izin verilmez.
7907. Genişletilen bağlantının altında beklenmeyen içerik bulundu.
7908. 'Y' için 'X' bağımsız değişkeni olan oluşturucu yok.
7909. Y için konsol geri dönüş kullanıcı arabirimi kültürü olduğundan X kültürünün kaydı silinemedi. Önce Y kültürünün kaydını silmeyi deneyin.
7910. Yığın veya Sıra için kaldırma geçersiz bir işlemdir.
7911. Geçersiz Dosya veya Dizin öznitelikleri değeri.
7912. Bir veri noktasının Close değeri Open değerinden daha büyükse, şamdan için renk alır veya ayarlar.
7913. Grafiğin adlandırılmış resimler koleksiyonu.
7914. Sihirbaz adımının türü.
7915. Belirtilen içerik türü geçersiz.
7916. Yöntem hem statik hem de sanal olamaz.
7917. StylusPoint belirtilen StylusPointProperty desteklemiyor.
7918. İfade sağlanmadığında etiket türü System.Void olmalıdır
7919. Etkin adım değiştirildiğinde harekete geçirilir.
7920. Pasta Grafik Nesnesi - 3DLabelLineSize özniteliği geçersiz bir değerdir. Değer, 30-200 arasında olmalıdır.
7921. 'Tür Adı' değer türünde tanımlanmış 'X' genişletme yöntemleri temsilci oluşturmak için kullanılamaz
7922. Geçersiz DateTimeKind değeri.
7923. 'X' Timeout Değeri 0'dan küçük.
7924. 'X' etkinliği değerlendirme sırası 'Y' olarak ayarlanmış birden fazla çalışma zamanı bağımsız değişkenine sahip. Çalışma zamanı bağımsız değişken değerlendirme sırası değerleri benzersiz olmalıdır.
7925. 'X' yükleyicisini erteleme Save işlemini desteklemiyor.
7926. ObjectStateFormatter'ın içinde seri kaldırma hatası oluştu. Dize TypeConverter'ı kullanılarak seri kaldırma denenmişti. Serisi kaldırılamayan özelliğin türü: 'X'.
7927. Yeni veri görünümü boyut birimleri türü.
7928. TreeView'un düğümleri istemciden doldurmayı deneyip denemeyeceği (geri gönderme olmaksızın).
7929. Düğüm dizini bulunamadı. Üst öğede XmlNode yok.
7930. X önbellek yanıtı istemişti ancak girdi yok (Stream.Null).
7931. UriTemplate 'X' geçersiz; sorgu dizesinin her bir bölümü 'name' veya 'name=value' biçiminde olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
7932. Kimliği 'X' olan bağlantı sağlayıcı Web Bölümü bulunamadı.
7933. Temel XSLT işlemcisinde 'Öznitelik' özniteliğine izin verilmez (http://www.w3.org/TR/xslt20/#dt-basic-xslt-processor).
7934. ListSortDescriptionCollection bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
7935. HEAD isteğinin sonucunda alınan 304 yanıtının Last-Modified üstbilgisi farklı.
7936. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle bir satırdaki içerikleri numaralandıramıyor: 'X'.
7937. Sunucu EHLO komutuna geçersiz bir yanıt döndürdü.
7938. Belirtilen değerde ':' ayırıcısı yok.
7939. Önceki adım düğmesinin stili.
7940. Şundan oluşturulan önbelleğe alınmış girdi bağımlılığı tablosu kullanılıyor:
7941. Derlemenin bildirim modülü null olamaz.
7942. Bu özellik anonim kullanıcılar için ayarlanamaz.
7943. Page'in Title özelliğinin kullanımı sayfada üstbilgi denetiminin olmasını gerektirir. (örneğin, ).
7944. Bu API, PropertyInfo simgelerini desteklemiyor.
7945. Güvenlik nedenleriyle, 'X' kimliğinin (bu web uygulamasının çalıştırıldığı kimlik) App_Data alt dizininde SQL Express Veritabanı oluşturma izinleri yok.
7946. 'X' Performans Kategorisi zaten var; bu nedenle oluşturulamaz.
7947. 'Y' kaydının 'X' alanındaki meta veriler, özgün kaydın meta verileriyle eşleşmiyor.
7948. Sürüm X
7949. 'X' dizesinin türü geçerli değil.
7950. Yanıt LastModified=X, ContentLength= Y.
7951. Geçersiz mod, System.IO.FileMode öğesine bakın.
7952. Değerin alınacağı tanımlama bilgisinin adı.
7953. EvaluationOrder değeri geçersiz. Değerlendirme sırası değerleri sıfır tabanlı, artan sırada ve benzersiz olmalıdır. Değerlendirme sırasının ayarlanmadığını belirtmek için -1 kullanın.
7954. Süreölçer hizmeti için en fazla deneme sayısı 'X' geçerli değil. Pozitif bir tamsayı değeri olmalıdır.
7955. Kullanıcı İsteği koşullu üstbilgi içeriyor.
7956. İstatistiksel Çözümlemeler - Gamma ve Beta fonksiyonlarının parametreleri negatif olamaz.
7957. IAsyncResult implementation 'X', birden çok kez tek bir işlemi tamamlamayı denedi. Bunun nedeni, hatalı bir uygulama IAsyncResult implementation veya hatalı CompletedSynchronously değerleri döndüren veya AsyncCallback'i birden çok kez çağıran bir IAsyncResult gibi başka genişletilebilirlik kodu olabilir.
7958. Transaction modu etkinleştirildiğinde Async özniteliği true olarak ayarlanamaz.
7959. Baskı Önizleme
7960. İşlem iptal edilmişti.
7961. Sabit bir palet türü kullanılması gerekir. 'X' burada desteklenmiyor.
7962. ClrType 'Member' aramasında durum eksik.
7963. Belirtilen ConsoleFallbackUICulture öğesinin kendisine ait farklı bir geri dönüşü olamaz.
7964. pageSize sıfırdan büyük olmalıdır.
7965. {0:x} simgesi {1} modülünün kapsamında geçerli bir dize simgesi değil.
7966. Ek istek Xml Şemaları:
7967. Akışın bağlantıları, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
7968. DataTable 'X' seri hale getirme işlemi sürdürülemiyor. Aynı Yabancı Anahtarda birden çok üst satıra sahip bir DataRow içeriyor.
7969. Kenarlık stilini alır veya ayarlar.
7970. 'X' yönergesi yalnızca bir kez belirtilebilir.
7971. Profil düzenleme sayfası simgesinin URL'si
7972. Geçersiz veya desteklenmeyen normalleştirme biçimi.
7973. Sıralama ifadesi olmadığında 'X' veri kaynağı yalnızca DataView önbelleğe almayı destekliyor.
7974. Belirtilen dosya uzunluğu dosya sistemi için çok uzundu.
7975. X Serisi
7976. Bilinmeyen ConfigurationUserLevel belirtildi.
7977. Ek açıklamanın sabitlendiği veri noktasını alır veya ayarlar.
7978. Öğe: X, Sütun Görüntüleme Dizini: Y
7979. Yalnızca Başlık
7980. CategoryName eksik olduğundan başlatılamadı.
7981. Zamanaşımı hatası
7982. Yeni bellek eşlemeli dosyalar oluşturulurken MemoryMappedFileAccess.Write kullanılmasına izin verilmez. Bunun yerine MemoryMappedFileAccess.ReadWrite kullanın.
7983. 'X' sabit değeri 'Y' olarak dönüştürülemez.
7984. Dağıtım bildiriminde eksik.
7985. Belirtilen TypeLib, ITypeLib arabirimini desteklemediği için geçersizdi.
7986. Huni boynu yüksekliği öznitelik değerinin 0-100 aralığında olması gerekir.
7987. Bir ResourceSet ile ilişkili ResourceType örneğinin ResourceTypeKind özelliği 'EntityType'a eşit olmalıdır.
7988. X alanı geçerli bir tamsayı olmalıdır.
7989. Data Source veri kaynağına bağlanırken kullanılacak ODBC Sürücüsünün adı.
7990. Dinamik bir işlem bağlanırken beklenmeyen bir özel durum oluştu
7991. Belirtilen Sunucuyu/Örneği Bulma Hatası
7992. ExecuteSelect sırasında SortExpression içinde boş bir özellik adı bulundu. SortExpression, veri kaynağı sonuçlarını sıralamak için kullanılacak virgülle ayrılmış özellik adlarının listesinin içermelidir.
7993. Bir öznitelik yazılırken X çağrılamaz.
7994. Özellik değeri sonlu ve sıfıra eşit veya daha büyük olmalıdır.
7995. İçindeki bölümlerin kromu için stil.
7996. Zincir içerik tanıtıcısı geçersiz.
7997. Tarih, İslami takvimin desteklenen aralığının dışında. Tarih MS 18 Temmuz 622 (Gregoryen tarih) tarihinden büyük olmalıdır.
7998. Çizgiler GUID ayrıştırma için yanlış konumda.
7999. Kimliği 'Y' olan X Denetimi için Dış Tabloyu Kaldır ve Stil Özelliklerini Sıfırla
8000. 'X' yolu bu uygulamanın dışındaki bir dizine eşleniyor; bu desteklenmez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions