English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2601. Düzenlemeye İzin Ver
2602. Y makinesindeki X günlüğü açılamıyor. Windows hata kodu vermedi.
2603. Session Provider
2604. 'Nesne Adı' nesnesi 'Tür Adı' türüne dönüştürülemiyor.
2605. 'Üye' korunan üyesine 'Tür Adı' türündeki niteleyici kullanılarak erişilemez; niteleyici 'Tür Adı' türünde (veya bundan türetilmiş) olmalıdır
2606. Bu derlemeye tam güven vermek istiyor musunuz?
2607. İçerik örneği bir Chart nesnesi değil.
2608. 2GB'dan büyük diziler desteklenmiyor.
2609. Bağlantı noktası kesme durumunda ve bağlantı noktasına yazılamıyor.
2610. Eksen Nesnesi - Otomatik aralık uygun değere sahip değil.
2611. Çevreleyen işlem (System.Transactions.Transaction.Current) bu yürütme bölümü için kullanılmakta olan işlemle eşleşmiyor. Bir yürütme bölümünün tamamında yalnızca bir işlem kullanılabilir.
2612. Gösterge adı boş olamaz.
2613. Kullanıcı oluşturma işleminden yinelenen e-posta hatası döndürüldüğünde gösterilecek metin.
2614. Kapsayıcıda veri öğesi bulunamadı. Kapsayıcı IDataItemContainer uygulamalı veya DataItem adlı bir özelliğe sahip olmalıdır.
2615. MSB3133: ExcludePermissions özelliği önerilmez. Uygulama için gereken izin kümesi Internet veya Yerel Intranet bölgesinde tanımlanan izinlere ayarlandı. Özel bir İzin Kümesi kullanmaya devam etmek için, Proje Tasarımcısı'nın Güvenlik Sayfasında ayarlanmış özel izin kümenizi tanımlayın.
2616. Varsayılan Üyelik Sağlayıcısı bulunamadı.
2617. Kısmi güven ana bilgisayarının eklentileri geçerli uygulama etki alanında veya yeni uygulama etki alanında etkinleştirmesi gerekir.
2618. Derleme adları boşluk ile başlayamaz, '/', '\' ve "." karakterlerini içeremez.
2619. Aralık negatif bir değer olamaz.
2620. Verilen DataGridColumn için DisplayIndex aralık dışında. DisplayIndex 0'dan büyük veya eşit ve Columns.Count değerinden küçük olmalıdır.
2621. Durum kodu == 304(NotModified) olan geçersiz önbellek girdisinin kaldırılması gerekiyor.
2622. SetFocus() veya Focus özelliğini kullanmak için Sayfada runat=sunucu içeren bir form etiketi bulunmalıdır.
2623. EndRead, her bir zaman uyumsuz işlem için yalnızca bir kez çağrılabilir.
2624. SyndicationItemProperty içindeki Published özelliğine karşılık gelen özellik değeri DateTimeOffset türüne dönüştürülemedi.
2625. Count değeri yanıt akışının bir parçası değil.
2626. Yan çubuk gezinti özelliğini etkinleştirmek için SideBarTemplate kimliği X olan bir ListView denetimi veya DataList denetimi içermelidir.
2627. Site Haritası
2628. Tırnak içine alınmadığı halde kaçış karakterleri içerdiğinden 'X' MIME türü parametresinin değeri yanlış.
2629. 'Tür Adı' türündeki sözlük 'X' anahtarını ekleyemez. TypeConverter anahtarı 'Tür Adı' türüne dönüştürecek. Bu hatayı görmemek için System.Collections.IDictionary.Add yöntemini geçersiz kılın ve dönüştürme işlemini orada gerçekleştirin.
2630. Arabirim yöntemi abstract veya virtual olmalıdır.
2631. Proxy adı çözülemedi
2632. GenericWebPart içindeki alt denetim null.
2633. CultureAndRegionInfoBuilder öğesindeki hafta kuralı geçersiz.
2634. "X" geçersiz kılma görevleri yüklenirken sorun oluştu. Y
2635. Kaynak türü Dize yerine 'Tür Adı' - yerine GetObject'i çağırın.
2636. 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' özelliği yok veya özelliğe erişilemiyor.
2637. Tür Adı türündeki parametre değeri için Tür Adı geçersiz veri türü.
2638. MSBUILD : error MSB1040: ToolsVersion geçerli değil. X
2639. Kimlik Doğrulama Türü: Tür Adı
2640. Bir Alan üzerinde Set ve yöntem üzerinde Invoke belirtilemez.
2641. İmleç hareket aralığı türü.
2642. 'X' geçerli bir ifade dizesi değil. Şu sözdizimini kullanmalıdır: [sınıfAdı,] kaynakAnahtarı.
2643. Reddetme yığını değiştiricisi .NET Framework'de kullanımdan kalktı. Daha fazla bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155571.
2644. Start ve End doğru sıralanmalıdır
2645. "A" (B) karma algoritması ile başvuru X, Uri "Y", Kimlik "Z", Tür "Tür Adı" karması oluşturuluyor.
2646. Düzenleme modunda gösterilen satırın dizini.
2647. Chart for .NET
2648. Önceki adım düğmesinin metni.
2649. Bu ada sahip başka bir özellik zaten mevcut.
2650. Hedef bu IReflect için geçerli değil.
2651. İlke değiştirme izni engellendi
2652. Yalnızca Kenarlık
2653. 'X' ObjectDataSource'un eklenecek değerleri yok. 'values' sözlüğünde değerler bulunduğundan emin olun.
2654. Posta kutusu kullanılamıyor.
2655. SoundPlayer'ın LoadTimeout özelliği negatif olamaz.
2656. Belirtilen zaman aşımı -1 ile Int32.MaxValue (dahil) arasında bir değeri temsil etmelidir.
2657. Etkinleştirilmiş kılavuz veya işaret bayrağı.
2658. Sertifika verme işlemi başarısız oldu.
2659. X ilke düzeyi bu derlemeyi değerlendiremiyor. Y
2660. Tanımlayıcı alanda hatalı alan türü.
2661. Kimliği 'X' olan WorkflowInstance işlenmeyen bir özel durumla karşılaştı. Özel durum DisplayName: 'Z' olan 'Y' Activity'sinden kaynaklandı. Şu eylem gerçekleştirilecek: A.
2662. İlk pasta diliminin başlangıç açısını derece cinsinden belirler.
2663. 'Y' yerel adı özniteliği yazdıktan sonra 'Öznitelik'='X' özniteliğinizi yazmalısınız.
2664. Özellik verileri, başvuru dışı değişken uyumlu türde olmalıdır.
2665. Kullanım süresi Genel olan bir örneğe ancak InstanceLifetime için PerformanceCounterInstanceLifetime.Global ayarı belirlenmiş olan PerformanceCounter ile erişilebilir.
2666. Kapalı bir belgedeki öğe kapatılamıyor.
2667. Bu uygulama yüklenemiyor veya çalıştırılamıyor. Bu uygulama X veya başka bir uyumlu .NET Framework gerektiriyor.
2668. Kural en az bir fiil içermelidir. Geçerli fiiller: 'enterSharedScope' ve 'modifyState'.
2669. Grafik Windows Forms denetimi.
2670. NameScope null bir kök örneğine eklenemez.
2671. XAML Düğüm Akışı: StartObject 'Nesne Adı', StartObject 'Nesne Adı' öğesinden sonra StartMember gerektirir.
2672. Hiç içerik ilkesi yok.
2673. Select() çağrıldığında kullanılan filtre ifadesi. Filtre uygulama ancak SelectMethod bir DataSet veya DataTable döndürdüğünde kullanılabilir.
2674. Okuyucu bayt akışı içinde yer almıyor. Okuyucu 'X' öğesinin içinde yer almalıdır.
2675. Makinelerden biri için uzaktan yönetim etkin olmayabilir veya her iki makine de uzak kayıt hizmetini çalıştırmıyor olabilir.
2676. UI türü düzenleyici sadece sabit listeleri için ayarlanabilir.
2677. MultiView'un 'Tür Adı' türünde alt öğeleri olamaz. Yalnızca Görünüm türünde alt öğeleri olabilir.
2678. Yaprak düğümlerine uygulanan stil.
2679. 'Derleme Adı ' derlemesindeki 'X' InternalsVisibleToAttribute değeri geçerli bir derleme adı değil. 'AssemblyShortName' veya 'AssemblyShortName, PublicKey=...' biçimini kullanın.
2680. Kimliği doğrulanmış hizmetlerde etki alanları arası javascript geri çağırma işlevi desteklenmiyor.
2681. 'X' değişkeni bu ortamda yok.
2682. Menünün statik bölümünün stili.
2683. Karma tablosu ekleme başarısız oldu. Yükleme faktörü çok büyük.
2684. Veri alınırken beklenmeyen bir yuva özel durumu oluştu. Ayrıntılar için içteki özel duruma bakın.
2685. Geçerli yeni parolalar için normal ifade belirtimi.
2686. 'X' kayıt komut dosyası hatasız üretildi
2687. Bu koleksiyona null eklenemez.
2688. AsnEncodedData nesnesinin koleksiyon için aynı OID değeri yok.
2689. Bu geneldir - bunu yapmayın.
2690. İstatistiksel Çözümlemeler - Student dağılımı. T değeri 0.0-100000 arasında olmalıdır.
2691. Yapılandırılmış varsayılan bitiş noktasını al.
2692. 'Nesne Adı' nesnesinin eşlemesi yok.
2693. Yetkililerin aynı türde olması gerekir.
2694. Ses Düzeyini Azalt
2695. İmza hesaplama başlıyor.
2696. Gösterge tablosu sütun aralığının 0'a eşit veya 0'dan büyük olması gerekiyor.
2697. Belirtilen COM grubu durumu ayarlanamadı.
2698. Geçersiz etiket veya ad
2699. Belirtme çizgisi rengini alır veya ayarlar.
2700. Kayan zaman aşımının etkin olup olmadığını belirtir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions