English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

201. Gruplar Arası Ortalama Kare Varyansı:
202. Veri kaynağı denetiminin ListCollection içerip içermediğini gösterir.
203. 'X' bir RepeatBehavior yapısı için geçerli bir RepeatDuration değeri değil. RepeatDuration değeri, sıfır ıklamaya eşit veya daha büyük olan bir TimeSpan değeri olmalıdır.
204. Sağlanan zaman uyumsuz sonuç durumu bağlamı geçersiz.
205. Sistem meta verilerindeki tüm dizeler "ad:değer" olarak ayrıştırılamıyor, sorunlu dize: X.
206. (İç)Görev oluşturucuya telafi için geçersiz iç seçenekler sağlandı.
207. 'X' statik salt okunur alanının alanlarına atama yapılamaz (statik oluşturucu veya değişken başlatıcı içinde olması dışında)
208. Çözülmemiş 'X' başvurusu.
209. Aşağıda örnek bir istek Xml gövdesi bulunmaktadır:
210. Süreölçer hizmeti için en düşük yeniden deneme aralığı 'X' geçersiz biçimde. Pozitif bir TimeSpan değeri olmalıdır.
211. Oturum kapatma düğmesinde gösterilecek metin.
212. 'X' yolunun bir parçası bulunamadı.
213. From ve To parametreleri sıfırdan küçük olamaz.
214. Karşılık gelen RuntimeTransactionHandle'a ait IPropertyRegistrationCallback.Register yürütüldükten sonra AbortInstanceOnTransactionFailure bayrağının değeri değiştirilemez.
215. ContentPlaceHolder ancak .master dosyalarında kullanılabilir.
216. AddInProcess.exe işlemi 10 saniye içinde oluşturulamadı.
217. Kaynak bulunamadı; ancak olay günlüklerinin bazılarında veya hiçbirinde arama yapılamadı. Erişilemeyen günlükler: X.
218. Geri çağırma adresinde birden fazla bağlam üstbilgisi var. Geri çağırma adresinde en fazla bir bağlam üstbilgisi bulunabilir.
219. Grafik alanları.
220. 'X' DataSourceID, IDataSource türündeki bir denetimin kimliği olmalıdır. Kimliği 'Y' olan bir denetim bulunamadı.
221. Öğe bir sınıf belirtmiyor.
222. 'X' dwDirection parametre değeri desteklenmiyor.
223. Türü 'Tür Adı' olan nesne tarafından 'X' bağlayıcısı için üretilen dinamik bağlamanın sonuç türü 'Tür Adı', çağıran site tarafından beklenen 'Tür Adı' sonuç türü ile uyumlu değil.
224. HTML giriş öğesinde işlenecek öznitelikler.
225. Göstergenin grafik alanı içine yerleştirildiğini gösterir. Bu özellik yalnızca DockToChartArea ayarlandığında uygulanabilir.
226. 'X'.'Y' alıcısı olmayan bir özellik ve geçerli bir XAML özelliği değil.
227. 'X' dizeyi UTF-8 baytlarına dönüştürülemiyor: Y
228. Resim adı.
229. Bu yapılandırmadan devralınan diğer yapılandırmaları düzenliyorsunuz. Bu yapılandırmalarda yaptığınız değişiklikleri kaydetmek ve pencerelerini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
230. Bu Sayfa tarafından kullanılan MasterPage.
231. Bölgedeki Bölümler arasında kalan doldurma.
232. Karşılaşılan sayı sonlu bir miktar değildi.
233. "X" adı geçersiz "Y" karakterini içeriyor.
234. 'X' öğesinde xml:base ayarlama işlemi özel durum döndürdü.
235. Birlikte Çalışma etkinliği ExternalDataExchangeService hariç WorkflowRuntimeService türündeki uzantıları desteklemez.
236. 'Tür Adı' türünün bir veya daha fazla tür bağımsız değişkeni bulunamadığından tür çözümlenemedi.
237. X istendi ve sağlandı.
238. Bitiş noktasından, yapılandırma dosyasından veya geri çağrı bağlamından EndpointAddress alınamadı. Bunun nedeni ne bitiş noktasının ne de bitiş noktası yapılandırmasının etkinlikte OperationName='X' olarak ayarlanmamı olabilir.
239. Belirtilen 'X.Y' EntitySet'i, 'Tür Adı' türünden sonuçlar içermiyor.
240. Koleksiyonlar bağımsız değişkeni en az bir tane atılmış öğe içeriyor.
241. Bağlantı dizesi geçerli değil
242. Bu etki alanıyla ilgili ilke iki kez ayarlanamaz.
243. 'X' üzerindeki 'Özellik Adı' özelliğinde birden çok bağlama bulunamaz. Bu özelliğin örtük bir ifade aracılığıyla, örneğin meta.resourcekey kullanılarak bağlanmadığından emin olun.
244. Hedef öğe odak alamıyor.
245. Virgülle ayrılmış rol listesi.
246. 'X' için hiçbir tekrar yükleme 'Y' temsilcisiyle eşleşmiyor
247. Ana kılavuz çizgileri stili.
248. messageId='Y' olan bir X iletisi, bir kopya olduğundan bırakıldı.
249. 'Tür Adı' bağımsız değişken türü, 'Tür Adı' parametre türüne dönüştürülemiyor.
250. ResourceReader kapalı.
251. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz varsayılan ortalama farkı.
252. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstancePersistenceContext.Execute veya InstancePersistenceContext.BeginExecute çağrısı yapan iş parçacığında bir çevreleyen işlem (System.Transactions.Transaction.Current) ayarlanmış, ancak komutlar bu yürütme bölümü sırasında hiçbir işlem ayarlanmamış olarak zaten yürütüldü. Çevreleyen işlem yalnızca ilk Execute veya BeginExecute çağrısında (ve yalnızca bölüm için önceden başka hiçbir işlem ayarlanmamışsa) ayarlanabilir.
253. Bu alanın üstbilgisindeki metin.
254. SubMenuStyleCollection yalnızca SubMenuStyles içerebilir.
255. Odağı İleriye Taşı
256. İkiye tamamlanmış bir sayının en küçük değerini eksi yapma geçersizdir.
257. Ayar ayarının hem ApplicationScopedSettingAttribute hem de UserScopedSettingAttribute özniteliği var.
258. "Y" platform eşleme listesindeki "X" platform eşlemesinin biçimi bozuk. Lütfen sabit dize değerlerinin "=" ile ayrılmış ve noktalı virgül ile sınırlandırılmış listesini iletin. Örneğin, "foo=bar;foo2=bar2".
259. Factory Yöntemi
260. Olay iletisi: X
261. Özniteliğin birden çok tanımı olamaz.
262. UnorderedList ve OrderedList düzenleri yalnızca dikey düzeni destekliyor.
263. Gösterge öğesi resim stili.
264. 'X' parametresinin uzunluğu 'Y' değerinden büyük veya buna eşit olmalıdır.
265. Denetim ekleme modunda olduğunda kullanılan şablon.
266. Web Bölümü silindikten sonra oluşturuldu.
267. X düğümünde bilinmeyen Y değeri bulundu.
268. Kayıt bilgileri kayıt defterine yazılırken bir hata oluştu. Bu görevi gerçekleştirebilmek için yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekir. Yardım için sistem yöneticinize başvurun
269. MSB3653: AxTlbBaseTask yürütülebilir bir görev değil. Bundan türetme yapılıyorsa, ToolName özelliğinin ayarlandığından lütfen emin olun.
270. Gösterge - Kenarlık genişliğinin 0'a eşit veya 0'dan büyük olması gerekir.
271. XAML Düğüm Akışı: Değer düğümlerinin ardından EndMember gelmelidir.
272. Aralık seçimi başlangıç konumu.
273. Çalıştırılabilir İş Akışları
274. Öğe yüksekliği. Bu özelliği ayarlamak istiyorsanız 'Auto' özelliğini false olarak ayarlayın.
275. Tanınmayan hata.
276. 'X' özniteliği ancak 'Y' varolduğunda görüntülenebilir.
277. Yalıtım bloğu kalıcı olmayan bir bloğun içinde olacağından ayarlanamadı.
278. Yapılandırılan güven düzeyinde bu özellik desteklenmiyor.
279. DelegateArgument 'X' Activity 'Y' üzerinde kullanılamaz, çünkü Activity 'Z' tarafından zaten kullanılıyor.
280. Uri bir file veya pack Uri'si olmalıdır.
281. Çıkarma, karakter sınıfında en son öğe olmalıdır.
282. 'X' parametresi için boş olmayan dizi bekleniyor.
283. Grafik seri hale getirici sınıfı.
284. BufferedReceiveServiceBehavior, BufferedReceive işlemeyi destekleyen bir iş akışı tanımıyla birlikte kullanılmalıdır. BufferedReceive işlemeyi etkinleştirmek için WorkflowService.AllowBufferedReceive'i kullanın.
285. Resim alta kaydırma modunu alır veya ayarlar.
286. Eksen kaydırma çubuğunun piksel cinsinden genişliği.
287. Geçersiz URI: Yetkili/Ana Bilgisayar ters eğik çizgi karakteriyle ('\') bitemez.
288. Gelen istek hiçbir yönlendirmeyle eşleşmiyor.
289. ExecuteMessage yalnızca nesnenin doğal bağlamından çağrılabilir.
290. Parolanız size gönderildi.
291. Hazır bilgi yalnızca değer türlerini ve sabit Tür Adı türünü destekler. Tür Adı türü hazır bilgi olarak kullanılamaz.
292. Beni anımsa onay kutusunun başlangıçta işaretli olup olmadığı.
293. Bu yöntem örtülü olarak, .NET Framework tarafından kullanım dışı bırakılan CAS ilkesini kullanıyor. Uyumluluk nedenleriyle CAS ilkesini etkinleştirebilmek için lütfen NetFx40_LegacySecurityPolicy yapılandırma anahtarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570.
294. Bu izin kümesindeki izinleri görüntüle.
295. "Y" projesinin "File Name" dosyasındaki "X" hedefi (giriş noktası):
296. 'X' ve 'Y' aynı kaynak varlığa başvurmadığından 'Tür Adı' varlık türünün bir örneği başlatılamıyor.
297. SecurityTokenProvider 'X' belirteci çözümleyemedi.
298. İkinci Grup Ortalaması:
299. İki farklı sözleşme aynı ConfigurationName'e sahip.
300. Çağırma işlemi başarısız oldu. Geçerli olanın doğrulama hataları olduğu için başka bir hücre veya satır düzenlenemez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions