English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4601. Giriş dosyası 'File Name' için kaynak olarak katıştırmak üzere Mapping düğümü bulunamadı.
4602. Bu hizmetin güvenlik ayarları Windows Kimlik Doğrulaması gerektiriyor, ancak bu hizmeti barındıran IIS uygulaması için bu Kimlik Doğrulaması etkinleştirilmedi.
4603. Sürdürülen İş Akışları
4604. X parametresinde, aynı parametre kümesine sahip yinelenen parametre öznitelikleri var.
4605. MSB4208: Kayıtlı ana bilgisayar nesneleri olan projeler için yalnızca işlem içi benzeşim belirtilebilir.
4606. Veri kaynağından hiçbir öğe döndürülmediğinde denetim için kullanılan şablon.
4607. Belirtilen 'X' kategori adı, 'Y' sayaç adına sahip Performans Sayacı bulunamadı.
4608. 'Y' yükseltmesinde XName 'X' birden fazla kez yükseltildi. Aynı yükseltmede XName'lerin yinelenmesine izin verilmez.
4609. DetailsView'da sayfalama işlevselliğinin açılıp açılmayacağı.
4610. Ro&l sağlayıcısı sınıfı:
4611. Geçerli boyut bu depolama birimi için belirlenemiyor.
4612. Milisaniye cinsinden yazma zaman aşımı.
4613. İşlem sırasında özel durum oluştu ve bu da sonucun geçersiz olmasına neden oldu. Özel durum ayrıntıları için bkz: InnerException.
4614. İç içe bir TransactionScope etkinliğinin AbortInstanceOnTransactionFailure özelliğinin değeri üst öğesininkine eşit olmalıdır.
4615. Dize çok uzun veya geçersiz içeriğe sahip.
4616. Bu yöntem çağrılmadan önce tookLock bağımsız değişkeni false olarak ayarlanmalıdır.
4617. DbInfoLiterals OleDbSchemaGuid için hiçbir kısıtlama beklenmiyor.
4618. Bu üye .NET Framework İstemci Profili'nde desteklenmiyor.
4619. BulletedList'in SelectedIndex veya SelectedValue özelliklerinin ayarlanması desteklenmiyor.
4620. Beklenen 'Tür Adı' temel türünden 'Tür Adı' dönüştürücü türü türetilmiyor.
4621. Kullanıcı adı boş olduğunda doğrulama özetinde gösterilecek metin.
4622. Her Bölge için Güvenlik Düzeyi ayarla
4623. Taşıma X çok noktaya yayın adresi için uygun bir ağ bağdaştırıcısı bulamadı.
4624. İç dizi Int32.MaxValue öğelerinden daha fazla genişletilemez.
4625. Seri için otomatik olarak oluşturulan öğelerin gösterge sütunu türü.
4626. Üyelik sağlayıcısı parola almayı ve sıfırlamayı desteklemiyor.
4627. Kimliği Y olan 'X' etkinliği iptal edilirken bir özel durum oluşturdu.
4628. Yerelleştirme başarısız olduğundan 'Özellik Adı' özelliği alınamıyor. 'Tür Adı' türü genel değil veya 'X' adlı bir genel statik dize özelliği içermiyor.
4629. Gösterge metni otomatik sığdırma bayrağı.
4630. Viewport2DVisual3D yalnızca bir etkileşimli Material destekliyor.
4631. 'X' tür adında nokta '.' bulunamaz.
4632. İptal düğmesi içi kullanılacak görüntünün URL'si.
4633. X gövdesi çıkarsanamıyor.
4634. X özelliğinin değeri Y özelliğine atanamıyor. Sonuçları bir varlık türüne yansıtırken, yansıtılan özellikler için kaynak türün ve hedef türün özellik adları eşleşmelidir.
4635. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan görüntünün araç ipucu.
4636. Birim Göstergeleri
4637. Sağlanan parametre seri hale getirme ve/veya seriyi kaldırma için desteklenen bir türde değil.
4638. Dosya adını (.WebPart) yazın veya Web Bölümü bulmak için "Gözat"ı tıklatın.
4639. Bu yöntem geçerli nesne tarafından desteklenmiyor.
4640. 'X' öğesine geçirilen nesne geçerli türde değil.
4641. Gezinti düğümlerine uygulanan stil.
4642. 'Tür Adı' türü üzerindeki alma oluşturucusu 'X' parametresinde atanamaz bir türle ImportManyAttribute kullanıyor. Oluşturucu parametrelerinde ImportManyAttribute yalnızca T[] veya IEnumerable türlerine alma işlemini destekler.
4643. Bu URI örneğinin ayrıştırılmasından türetilmiş 'Tür Adı' türü sorumludur. Temel uygulama kullanılmamalıdır.
4644. Bölge WebPartManager ile kaydedilmelidir.
4645. 'Tür Adı' türü bir ExpressionBuilder değil.
4646. İstenen işlem ReflectionOnly içeriğinde geçersiz.
4647. İsteği sunucuya gönderme hazırlığı sırasında MARS oturumu açılamadı.
4648. CreateServiceHost Başlat
4649. DataTableReader oluşturulamıyor. Bağımsız değişkenler null değer içeriyor.
4650. Veri görünümünün gerektiğinde otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağını belirler.
4651. Yürütme hakkı dahil tüm kaynakları engeller
4652. Belirsiz Yeniden Yönlendirme
4653. Orta Sağ
4654. Öğe gösterimi beklenen yer: X, Y
4655. Bu ileti, bu bildirim için zamanlanan toplam Z olaydan X ile Y arasındakileri içeriyor. Bu bildirimin başlangıcında arabellekte A olay kalmıştı.
4656. Grafik alanlarının hizalama türü.
4657. Belirtilen sabitin türü desteklenmiyor.
4658. Özelliklerini al seçeneği belirtildi ancak kimlik sağlanmadı. Özelliklerini alma için kimlik ve parola sağlamalısınız. Özelliklerini almada yapılan değişiklikler uygulanmayacak.
4659. Durum Kodu : X temelinde geçerli.
4660. Bir ActivityMetadata parametresi alan CacheMetadata yönteminin bir CodeActivity veya AsyncCodeActivity üzerinde çağrılmaması gerekir. Bu sınıfların doğru CacheMetadata'sı bir CodeActivityMetadata parametresi alır.
4661. Yapılandırma hatası oluştu.
4662. Çağrılacak X bağımsız değişkeni Y türüne dönüştürülemedi.
4663. Bilgilerinize ulaşamadık. Lütfen yeniden deneyin.
4664. Yöntemin Type.IsGenericParameter'i yanlış olan bir türde çağrılması gerekir.
4665. WebPartTransformerCollection en çok bir WebPartTransformer içerebilir.
4666. Dosya İletişim Kutusu İzni sınırsız.
4667. System.Workflow.ComponentModel.TransactionScopeActivity bir System.Activities.Statements.TransactionScopeActivity veya System.ServiceModel.Activities.TransactedReceiveActivity içinde yer alamaz. Bu desteklenmez.
4668. ResourceScope için bilinmeyen değer: X Çok sayıda kaynak türü bitleri ayarlanmış olabilir.
4669. Hata: Belirtilen "X" yolu geçersiz. Y
4670. 'X' bağımsız değişkeni zaten Activity 'Y' tarafından kullanıldığından Activity 'Z' tarafından kullanılamaz.
4671. Seçili yetkilendirme kuralını kaldır.
4672. Veri bağlamada menü öğesinin Target özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
4673. İstemcinin bu göndereni Farklı Gönderme izni yok.
4674. 'Tür Adı' türündeki gölgelendirici sabitine izin verilmiyor.
4675. Belirtilen değer geçerli bir haftanın günü değeri değil.
4676. Parametreyi görüntüle...
4677. Performans sayacı kategorisi 'X' yok. Kullanılabilir System.Net performans sayacı değeri yok.
4678. Grafik resmi çizilmeden hemen önce etkinleşir. Bu olayı grafik resmini özelleştirmek için kullanın.
4679. Geçersiz karakter varlık başvurusu değeri.
4680. Varolan bir önbellek girdisini atılması gerekiyor ancak beklenmeyen yanıt Durumu = (X) Y nedeniyle atılamıyor.
4681. 'X', desteklenmeyen bir yalnızca yansıma türü içeriyor.
4682. Geçersiz verilerle karşılaşıldı. Gerekli bir ilişki eksik. Kısıtlama ihlalinin kaynağını belirlemek için StateEntries'i inceleyin.
4683. DiscoveryClientChannel içinde oluşturulan DiscoveryClient kapatılamadı ve bu nedenle iptal edildi.
4684. Ay seçin
4685. 'X' modülü kaydedildi.
4686. Gösterge sütunu maksimum genişliği (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden). Otomatik hesaplama için bu özelliği -1 olarak ayarlayın.
4687. İşlemi dağıtılmış işlem olarak yükseltirken bir hata oluştu.
4688. 'Yöntem adı' yöntemi LINQ to Entities'de yalnızca, bağımsız değişken bir dize değişkeni veya değişmez değer olduğunda desteklenir.
4689. resourceType, resourceSet'e atanabilen bir tür olmalıdır.
4690. Microsoft Office ile oluşturulan Access veritabanıyla bağlantı kurun.
4691. Geçersiz seri hale getirilmiş DateTime verisi. 'Ölçü çizgileri' veya 'dateData' bulunamadı.
4692. Güncelleştirme, derlemeleri incelerken uyarı durumlarıyla karşılaştı, ancak güvenlik kısıtlamaları nedeniyle bunları döndürmüyor. Uyarıları görmek için uygulamayı tam güvenle yeniden çalıştırın veya komut isteminden AddInUtil.exe'yi çalıştırın.
4693. Web Bölümü verme işlemi şu anda devre dışı bırakıldı. Bu uygulamanın yapılandırma dosyasındaki WebParts bölümünde enableExport="true" ayarlayarak etkinleştirilebilir.
4694. Silme düğmesinde gösterilecek metin.
4695. 'X' Uri'si için bir dinleyici zaten kaydedilmiş. Aynı Uri için yalnızca bir dinleyici kayıtlı olabilir.
4696. 'Tür Adı' bağımsız değişken türü 'Tür Adı' numaralandırma dürüyle aynı değil.
4697. Bu yönteme hatalı türde bir bağımsız değişken geçirildi. Bu yöntem, Tür Adı türünde bir bağımsız değişken beklerken, Tür Adı türünde bir bağımsız değişken geçirildi.
4698. StylusPointDescription yinelenen StylusPointPropertyInfos içeremez.
4699. X gövdesi boş.
4700. Öğelerin düzenlendiği yön.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions