English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2001. Ağaç için başlangıçtaki düğümler koleksiyonu.
2002. Bağlantı dizesinde veritabanı adı belirtilemez.
2003. Sertifika deposunda eşleşen bir sertifika bulmaya çalışılıyor.
2004. Metin satırı daha önce bırakıldı.
2005. SetData belirli bir adın değerini ayarlamak için yalnızca bir kez kullanılabilir.
2006. 'X' örneği zaten tamamlanmış olduğundan bir InstancePersistenceCommand öğesinin yürütülmesi kesintiye uğradı.
2007. X 'Y' geçerli bir tanıtıcı değil.
2008. XPath DataBinding: 'X' IXPathNavigable uygulamalıdır.
2009. Bu işlem, bilgisayarda geçerli kullanıcıları etkileyecek ayarlamalar yapacaktır. Ev kullanıcısı ya da bu makinenin yöneticisiyseniz bu seçimi kullanın.
2010. 'Tür Adı' türündeki ImportDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreateImportDefinition tarafından üyeler temelinde oluşturulan alma tanımları desteklenir. Belirli bir alma tanımının bir üye temelinde mi yoksa parametre temelinde mi olduğunu belirlemek için ReflectionModelServices.IsImportingParameter kullanın.
2011. Bu işlem desteklenmediğinden DiscoveryClientElement bir DiscoveryClientBindingElement'tan başlatılamaz.
2012. Tanınmayan 'Öznitelik' özniteliği. Öznitelik adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğuna dikkat edin.
2013. Seri hale getirmeye bağımlı kaynaklar okunamıyor.
2014. 'X' özellik değeri NaN olamaz.
2015. Web Bölümü alınırken hata oluştu
2016. Yeni imleç konumu.
2017. 'X' derleme adı tam olarak nitelenmemiş. Name, Version, Culture ve PublicKeyToken değerlerinin tümü sağlanmalıdır.
2018. Oluşturucunun başka bir şey oluşturmak için kullanıldığı sırada bu kod oluşturma API'si çağrılamaz.
2019. 'Y' üzerindeki 'X' sağlayıcı bağlantı noktası aynı bağlantı arabirimini kullanmıyor.
2020. Name='X' ve ServiceContract 'Sözleşme Adı' olan Endpoint'in Bağlaması yok. Lütfen bu Endpoint için bir Bağlama sağlayın.
2021. Bağlantı noktasını I/O tamamlama mekanizması ile ilişkilendirme hatası
2022. InstanceStore başlatılamadı.
2023. Ad 260 karakterden uzun olamaz.
2024. Ek açıklama nesnesinin yer işaretine X uzaklığını alır veya ayarlar.
2025. 'X' değeri dönüştürülemedi.
2026. Girilen tarih yanlıştı.
2027. Listen yöntemini çağırdıktan sonra bu işlemi yapamazsınız.
2028. 'X' adlı temsilci girişi için sağlanan bağımsız değişkenin türü geçersizdi. Temsilci girişi 'Tür Adı' türünde ve bağımsız değişken 'Tür Adı' türünde. Bağımsız değişkenin türü temsilcinin giriş türüne zorlanabilir olmalıdır.
2029. ActiveViewIndex 'X' olarak ayarlanıyor. Bu -1'den küçük olamaz.
2030. 'X' parametresi geçerli bir anahtar parametresi değil.
2031. Sütun minimum genişliği -1'den az olamaz.
2032. Kullanım ömrü Process olan 'X' örneği zaten var. Bu örnek kaldırılıncaya veya bunu kullanan işlemden çıkılıncaya kadar yeniden oluşturulamaz veya yeniden kullanılamaz.
2033. Küme eşlemesindeki ilk öğe sıfıra eşit olmalıdır.
2034. Müşteri günlüğü oluştururken 'X' günlük adı geçersiz.
2035. Kuralı tüm fiillere uygulamak üzere ayarla.
2036. 'X' yöntem grubu 'Tür Adı' temsilci olmayan türüne dönüştürülemiyor. Yöntemi çağırmak mı istiyordunuz?
2037. Olay bağımsız değişkenleri boş olmamalıdır.
2038. 'X' Birlikte Çalışması tarafından çağrılan iş akışı, Birlikte Çalışma etkinliği tarafından desteklenen davranışın alt kümesinde bulunmayan davranış gerektiriyor. İş akışı bir 3.x iş akışı olarak tek başına çalışmalıdır.
2039. Begin yönteminden döndürülen IAsyncResult null.
2040. Kod grubu, Microsoft kesin adıyla imzalanmış koda tam güven veriyor.
2041. MSB4190: Y konumundaki yerleşik "Z" meta verisine başvuruya bu durumda izin verilmiyor: "X".
2042. Doğru olduğunda, bir bağlantıdan birden çok sonuç kümesi döndürülebilir ve okunabilir.
2043. Hangi diğer metnin alınacağını belirten öğe adı.
2044. 'Derleme Adı ' derlemesi içindeki 'Tür Adı' türü çözümlenemedi.
2045. CustomChannelBindings desteklenmiyor. Lütfen ExtendedProtectionPolicy'den CustomChannelBinding'i kaldırın".
2046. Bu işlemi gerçekleştirmek için örneğin duraklatılması gerekiyor.
2047. EnableCdn özelliği PreRender olayından sonra değiştirilemez.
2048. Geçersiz seri hale getirilmiş DateTime verisi. Ticks değeri DateTime.MinValue.Ticks ile DateTime.MaxValue.Ticks arasında olmalıdır.
2049. Kaydırma çubuğu boyutu 5-20 piksel aralığında olmalıdır.
2050. Dizi boş veya null olamaz.
2051. Kategori Dizini okunamadı: X.
2052. Eşleşen BeginInit çağrısı olmadan EndInit çağırılamaz.
2053. Önbellek LastModified=X, ContentLength= Y.
2054. Derlemeler yalnızca sınırlı bir Yazdır iletişim kutusundan yazdırabilir. Derlemeler seçili yazıcı veya varsayılan yazıcıda baskı önizlemesi yapabilir.
2055. Zaman aşımı -1 ile Int32.MaxValue (bunlar dahil) arasında bir değeri temsil etmelidir.
2056. Koleksiyonda öğe için beklenmeyen 'X' öğe yerel adıyla karşılaşıldı. 'Y', bir koleksiyondaki öğeler için geçerli tek yerel addır.
2057. XC1024: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı. 'Üye' iliştirilebilir üyesi yalnızca 'X' türünden atanabilen türler üzerinde ayarlanabilir
2058. 'Y' CommandName ile 'X' CommandArgument, ActiveViewIndex için geçerli bir tamsayı değildir.
2059. 'elem' bir izin öğesi değildi.
2060. Sayı eksi olmayan bir değer ve Int32.MaxValue veya -1'den küçük eya eşit olmalıdır.
2061. Sözlükten Kaldır
2062. Flowchart 'X' - hiçbir Node olmadan yürütüldü.
2063. Genel Derleme Önbelleği'nden tarayıcı yetenekleri derlemesini kaldır. Bunun yerine varsayılan çalışma zamanı tarayıcı yetenekleri kullanılır.
2064. Erişim Denetimi
2065. Menünün her düzeyinde uygulanacak menü öğesi stilleri.
2066. Düzeltme Listesi
2067. 'X' hedef tablosuna erişilemiyor.
2068. Sırpça (Kiril, Sırbistan)
2069. Gezinti düğmelerinin stili.
2070. Dizi null öğeler içeremez.
2071. SqlClient veri sağlayıcısında beklenmeyen bir hatayla karşılaşıldı. X
2072. Alt menülerde yukarı kaydırma olanağı sağlayacak olan görüntünün URL'si.
2073. Geçersiz kesin ad anahtarı oluşturuldu.
2074. Tüm intranet kodu, kendi başlangıç sitesine geri bağlanma hakkını alır.
2075. X girişleri:
2076. X özniteliğinin değeri geçersiz: 'Y'. Hata: Z.
2077. Kullanıcı Oluştur
2078. Bir ActivityDelegate, ActivityAction veya ActivityFunc ile ilgili Handler ağaçta zaten var olan bir etkinliğin başvurusu olamaz. Üst öğesi 'Y' olan bir temsilcinin 'X' Handler etkinliğine 'Z' tarafından zaten başvuruluyor.
2079. Yanlış bir InstanceOwner sağlandı. Bir InstanceStore yöntemine sağlanan InstanceOwner'ın InstanceStore'a ait olması gerekir. InstanceOwner nesnesini yalnızca nesneyi oluşturan InstanceStore ile kullanın.
2080. Bu tür FTP istekleri yanıt akışı döndürmüyor.
2081. Sinhali dili (Sri Lanka)
2082. Belirtilen Visual bu Visual'in üst öğesinin üst öğesi değil.
2083. Önceden salt okunur olarak ayarlanmış olduğundan 'Özellik Adı' kaynak özelliği değiştirilemez.
2084. Gezinti çubuğunun konumu.
2085. Bu olay günlüğünün bulunduğu makine.
2086. Türleri hedef derlemesine katıştırıldığı için, bu başvuru "CopyLocal" değildir.
2087. CorrelationHandle zaten BookmarkScope 'X' ile kullanıldığından BookmarkScope 'Y' ile kullanılamaz.
2088. SqlDbType 'Tür Adı', X için geçersiz. Yalnızca Y destekleniyor.
2089. 'X' yöntemi OperationInvoker tarafından çağrıldığında işlenmemiş bir özel durum oluşturdu. Yöntem çağrı süresi 'Y' ms.
2090. Receive etkinliği 'X' istek/yanıt İşlemi ile yapılandırılmış, ancak bununla eşleştirilmiş bir SendReply yok. Lütfen Receive ile SendReply'yı eşleştirin ve CorrelationHandle kullanarak aralarında bağıntı oluşturun.
2091. Özel bir sıralama değil.
2092. Tüm gösterge öğelerinin eşit aralıklı olduğunu gösterir.
2093. GAC'ye derleme yüklenemedi.
2094. Geçerli platform yalnızca ProtectionLevel.None desteği sağlıyor.
2095. Dizide çok fazla sayıda boyut vardı, dizin dizinin sonunu aşmıştı veya dizide yeterli alan yoktu.
2096. Bu koleksiyon belirli dizinli değerleri değiştirmeyi desteklemiyor.
2097. indirgenmiş düğüm türünden özgün düğüm türüne atama yapamaz
2098. 'X' öğesi uygulama düzeyinin altında tanımlanamaz.
2099. Seri kümelemelerini etkinleştirir/devre dışı bırakır (aynı grafik türleri bir satır boyunca bitişiktir).
2100. Değer belirtilen GUID için geçerli değil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions