English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4801. AdjustmentRule dizisinin öğeleri, geçersiz veya belirsiz dönemler oluşmasına neden olabilecek şekilde çakışan bitişik öğeler içeren Yaz Saati dönemleri içermemelidir.
4802. Grafik Alanı - Grafik alanı adı zaten mevcut.
4803. Dosya şifreleme desteği yalnızca NTFS bölümlerde çalışır.
4804. Transaction.Rollback Çağrıldı
4805. Kod çözülürken geçersiz veri bulundu.
4806. Dağıtmak istediğiniz ilke düzeyinde değişiklikler yaptınız. Dağıtım Paketi Sihirbazı, Windows Installer Package oluşturabilmek için güvenlik ilkesini kaydetmelidir.
4807. 'Özellik Adı' gezinti özelliği tarafından döndürülen bir giriş null ve başlatılamıyor. Bu özelliğe erişmeden önce null değer denetimi yapmalısınız.
4808. Gelişmiş Kategori Düzenleyicileri
4809. Serbestlik Derecesi Toplamı:
4810. Eklenti bellekten kaldırıldığından artık kullanılabilir değil.
4811. Çağrı cihazı için kullanılan şablon.
4812. Geçersiz varsayılan değer türü.
4813. RegistryKey.SetValue, null Dize başvurusu içeren String[] kullanımına izin vermez.
4814. Varsayılan tarayıcı öğesinde parentID özniteliğine izin verilmez.
4815. Sorgu belirtilen DataContext ile ilişkilendirilmiş olandan farklı bir eşleme kaynağı için derlendi.
4816. TreeNode[] bekleniyordu.
4817. İşlemin oturumu için tanımlayıcı.
4818. MSB4210: "X", doğrudan veya dolaylı olarak kendini almaya çalışıyor. Bu büyük olasılıkla yapı yazarlığı hatasıdır. Alma işlemi yok sayılacak.
4819. Use ayarı Encoded olduğundan ve Element özniteliği kullanarak bir şema tanımına başvuruda bulunduğundan hata yüklenemiyor. Sorunu düzeltmek için, Use ayarını Literal olarak değiştirin.
4820. SqlCommand.CommandText özelliğinin değeri, geçersiz çoklu bir ad olduğundan SqlCommand.DeriveParameters başarısız oldu
4821. Grafik yazdırma belgesi.
4822. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir TransactionContextWorkItem zamanlandı.
4823. 'X' RepeatBehavior bir yineleme süresini göstermiyor ve RepeatDuration değeri yok.
4824. ServiceAuthenticationManager içinde kimlik doğrulama yöntemi boşluk döndürdü. Koleksiyondaki herhangi bir yetkilendirme ilkesini döndürmek istemiyorsanız, bunun yerine boş bir ReadOnlyCollection döndürün.
4825. Giriş dizesi doğru biçimde değildi.
4826. MSB4201: Şu anda yürütülmekte olan görev yanıt vermediği için iptal işlemi tamamlanamadı.
4827. Hata çubuğu hesaplamaları için kullanılacak seri adlarını alır veya ayarlar. Adlandırılmış serilerin var olması gerekir.
4828. 'X' ve 'Y' öznitelikleri birlikte kullanılamaz.
4829. Son düğmesi tıklatıldığında yeniden yönlendirme URL'si.
4830. OnRender geri çağırma sırasında bu API aranamaz. OnRender sırasında yalnızca, Visual içeriğini çizmeye yarayan çizim işlemleri gerçekleştirilebilir.
4831. Bağımsız değişken true olmalıdır.
4832. Özellik değeri 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır.
4833. Giriş listesindeki tüm nesneler 'CodeGroup' türünde bir üste sahip olmalıdır.
4834. TransactionScope Eksik
4835. Sayfanın paylaşılan görünümüne geçmek için fiil.
4836. Grafik ek açıklama koleksiyonu.
4837. Etkinleştirilen Rol Yönetimi Sağlayıcıları'nı listeler.
4838. Bu işlev yalnızca LINQ to Entities'den çağrılabilir.
4839. Kaynak dizi yeterince uzun değildi. srcIndex ve uzunluk ile dizinin alt sınırlarını denetleyin.
4840. Sütunun bir türü olmalıdır
4841. FlowSwitch case'leri benzersiz olmalıdır.
4842. Shared Memory kanalına bağlanılamadı
4843. Bir X iletisi, ileti üstbilgisi gerekli MessageId özelliğini içermediğinden bırakıldı.
4844. Bu işlem yalnızca genel türler üzerinde geçerlidir.
4845. Arayanın etki alanı belirlenemedi.
4846. 'X' hizmet işlemi için geçersiz 'Yöntem adı' yöntemi belirtildi. Hizmet işlemleri için yalnızca 'POST' ve 'GET' yöntemleri destekleniyor.
4847. MenuItem veri sınırına ulaştıktan sonra harekete geçirildi.
4848. Hedef dizi üstbilgilerin tümünü içeremeyecek kadar küçük.
4849. Önbellekten İstek Aralığı sunuluyor, Range:X.
4850. 'Y' türünde X numaralı parametre bilgisi geçersiz.
4851. Filipin dili (Filipinler)
4852. Dizeyi ayrıştırmak için geçerli bilgiler belirtilmesi gerekir.
4853. Parametre sayısı geçirilen bağımsız değişken değeri sayısıyla eşleşmiyor.
4854. MSB3690: Xaml görevi oluşturulamıyor. Rule "X" bulunamadı:
4855. Catch gövdesi try gövdesi ile aynı türde olmalıdır.
4856. Gönderenin e-posta adresi.
4857. UnmanagedMemoryStream uzunluğu negatif olmamalı ve 2^63 - 1 - baseAddress değerinden küçük olmalıdır.
4858. 'Özellik Adı' özelliği için PropertyCondition değeri 'X' olmalıdır.
4859. Üstbilgideki tarih dizesinin değeri geçersiz.
4860. Depolama alanında bulunamadı.
4861. Toplanan dilimlerin ayrılıp ayrılmayacağını gösteren bayrak alır veya ayarlar.
4862. Kaydı silinen tür yok
4863. Bir derleme incelenirken bir X yakalandı: Y Bu durum Derleme Adı derlemesi incelenirken oluştu.
4864. Int32.MaxValue'dan büyük 'X' kabul edilmiyor. Zaman aşımını devre dışı bırakmak için TimeSpan.MaxValue belirtin.
4865. CacheMetadata çağrılmadan önce DelegateArgument ayarlanmalıdır.
4866. Özellik zaten ayarlanmıştı ve tek bir kez ayarlanabilir.
4867. X iç içe miktar belirleyici.
4868. Sağlanan köprü yapılandırma nesnesi, gerekli olan ITransactionBridgeNetworkConfig arabirimini uygulamıyor.
4869. Bilinmeyen XML öznitelikleri ve öğelerinin özel durum oluşturulmadan yoksayılacağını belirtir.
4870. SQL önbellek bildirimini devre dışı bırakmak için veritabanı üzerinde yeterli izniniz yok. 'AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification' tablosunu kaldırma izninizin olması gerekir.
4871. 'X', Y değerinden büyük olamaz.
4872. 'File Name' keyfile bulunamadı.
4873. Sağlanan X çalıştırılabilir örnekleri algılama süresi Y olan izin verilen en kısa süreden daha kısa.
4874. Bir işlemden beklenen istekleri karşılamak için bellek yetersiz ve geçerli GC yığın kesimi boyutlarıyla sistem olasılıkla bu isteği hiçbir zaman karşılayamaz. Bu bir 32-bit sistemse, 3 GB modunda önyüklemeyi veya CLR'nin GC büyük nesne yığını ve normal nesne yığını için kesim boyutlarını ayarlamak üzere bir yapılandırma dosyası kullanmayı düşünün.
4875. Seri, dize nesnesine veri bağlı olamaz.
4876. 'File Name' dosyası zaten var.
4877. Belirtilen Visual bu Visual'in alt öğesinin alt öğesi değil.
4878. Parolanızı alma girişiminiz başarılı olmadı. Lütfen yeniden deneyin.
4879. Vararg çağırma kuralı desteklenmiyor.
4880. Koleksiyondaki PropertyValue'lar salt okunurdur. Koleksiyonun kendisinde değişiklik yapmak için PropertyValueCollection API'lerini kullanın.
4881. RAS desteklenmiyor. RasHelper oluşturulamıyor.
4882. Kapasite 0'a eşit veya daha büyük olmalıdır. 0 eşlenmekte olan dosyanın boyutunu gösterir.
4883. Sıfır döndürme ekseni belirtildi.
4884. Sağlanan parola geçersiz. Parolalar, varsayılan sağlayıcı için yapılandırılmış parola sağlamlığı gereksinimlerini karşılamalıdır.
4885. Where ifadesini verilen parametrelere göre otomatik olarak oluştur.
4886. Köprülere uygulanan stil.
4887. Bu nesne için parametresi olmayan oluşturucu tanımlanmamış.
4888. 'X' ilişkisinin asıl sonu silindiğinden bir varlık eklenemiyor veya güncelleştirilemiyor.
4889. Bu bağımlılık nesnesini benzersiz bir biçimde tanımlayan dize.
4890. Başlık arka plan rengini alır veya ayarlar.
4891. Müşteri bağlantı noktası adlarından önce görüntülenen metin.
4892. Kodlanan OID uzunluğu çok büyük (0x7f bayttan daha uzun).
4893. Sağlanan DateTimeOffset belirsiz bir zaman aralığında değil.
4894. Veritabanı dosya adı şu 3 karakteri içeremez: [ (köşeli açma parantezi), ] (köşeli kapatma parantezi) ve ' (tek tırnak)
4895. (0( \d|\d ))?\d\d \d\d(\d \d| \d\d )\d\d
4896. Girilen istemci kimlik bilgileri geçersizdi.
4897. Belirtilen değer geçerli bir temel adres değil.
4898. Dönem, 2^32-2 değerinden küçük olmalıdır.
4899. DelegateArgument 'X' uyumlu olmayan 'Tür Adı' türünde olduğundan 'Tür Adı' türündeki bir ifade içinde kullanılamaz.
4900. Renk dönüşümü geçerli değil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions