English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7201. Oturum açma düğmesi için gösterilecek görüntünün URL'si.
7202. X kaydetme hatası - LocalFileSettingsProvider uygulama kapsamındaki ayarlarda yapılan değişiklikleri kaydetmeyi desteklemiyor.
7203. TypedReference'daki tür null olamaz.
7204. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Birden fazla iç içe komutu eşzamanlı olarak yürütmeye çalıştı. Her InstanceStore.TryCommand (veya BeginTryCommand) çağrısı için aynı anda yalnızca bir InstancePersistenceContext.Execute (veya BeginExecute) çağrısı yapılabilir. Bu hata geçersiz bir kalıcılık sağlayıcısı uygulaması olduğunu gösteriyor.
7205. Çok değer alabilen Structured türleri yalnızca parametreler için kullanılabilir ve başka bir türün içine yerleştirilemez.
7206. Oksitan dili (Fransa)
7207. Fiilin işaretlenip işaretlenmediği. Menüde onay işareti fiil metninin yanında görünebilir.
7208. İş parçacığı yürütülen işlem için geçersiz bir durumdaydı.
7209. Grafik çizilirken yumuşatma (düzgünleştirme) uygulanıp uygulanmadığını belirtir.
7210. Sunucuyla başarılı bir şekilde bağlantı kuruldu, ancak sonra oturum açma işlemi sırasında hata oluştu.
7211. Grafik Özel durumu:
7212. İleti uzunluğu sınırı aşıldı
7213. Tiz Artır
7214. Derleme baytları alınamadı.
7215. Uygulama Etki Alanları Oluştur ve Denetle
7216. X gövdesi bir Atom Pub kategori belgesi. Daha fazla ayrıntı için bkz: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5023.txt.
7217. OpenTypes'lar üzerinde açık gezinti özellikleri desteklenmiyor. Özellik adı: 'X'.
7218. Eklenen özellikler ConditionalWeakTable içindeki öğeye eklenemedi.
7219. 'pollTime' özelliği 500(ms) değerden büyük veya buna eşit bir tamsayı değeri olmalıdır.
7220. Nesne Decimal türünde olmalıdır.
7221. OnBeginWorkflowCompleted'dan döndürülen AsyncResult null olamaz.
7222. Silme vuruşu boş olamaz.
7223. Beklenmeyen işlem yöneticisi yapılandırma değeri bulundu.
7224. Belirtilen dosya bulunamadı.
7225. PKCS 9 özniteliği koleksiyona belirtik olarak eklenemez.
7226. Bilinmeyen üye türü.
7227. Grafik alanının Y ekseni imleci ve aralık seçimi.
7228. Önceden bir ortamı olmayan yürütülmekte olan bir etkinliğe değişken eklenemez.
7229. Data Exception.
7230. Geçersiz DEVMODE baytları
7231. Maske değeri null veya boş olamaz.
7232. Proje ProjectLoadSettings.RecordDuplicateImports bayrağıyla yüklenmedi.
7233. Bir alıcısı olmadığından özellik bilgisinin değeri alınamıyor.
7234. 'system.net/defaultProxy' yapılandırma bölümünde belirtilen Web Proxy oluşturulurken hata oluştu.
7235. Olayın kullanıcı tarafından işlendiğini ve ayrıntılı işlem gerekmediğini gösterir.
7236. X denetlenirken doğrulama başarısız oldu.
7237. Kayıt defterinden geçersiz 'X' dizini okunduğundan Kategori Yardımı verileri yüklenemiyor.
7238. BigInteger sonsuzluğu temsil edemez.
7239. Başarılı parola değişikliği bildirimini içeren e-posta iletisinin içeriği ve biçimi.
7240. Desteklenmeyen MouseAction 'X'.
7241. Bu işlem için IIS tümleşik ardışık düzen modu gerekiyor.
7242. 'Tür Adı' türü üzerinde Add yöntemi çağrılırken özel durum oluştuğundan 'X' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor.
7243. Tüm sayfalara uygulanacak varsayılan temayı belirtir.
7244. Denetimleri Kaydet...
7245. İşlem başlatmak için kullanılan ortam bloğu 65535 bayttan uzun olamaz. Ortam bloğunuzun uzunluğu X bayt. Ortam değişkenlerinden bir bölümünü kaldırın ve yeniden deneyin.
7246. Karma tablosunun kapasitesi taştı ve negatif oldu. Yükleme faktörünü kapasitesini ve tablonun geçerli boyutunu denetleyin.
7247. AdjustmentRule dizisinin öğeleri, öğenin DateStart veya DateEnd özelliklerinin ötesine geçen geçersiz dönemler içermemelidir.
7248. Beklenmeyen 'X' karakteriyle karşılaşıldı.
7249. Bağımlı Kopya Tamamlandı
7250. MakeColumnsDistinct bayrağı yalnızca güncelleştirme görünümleri oluşturmayan bir kapsayıcıya yerleştirilebilir. GenerateUpdateViews özniteliğini EntityContainerMapping içinde 'false' olarak işaretleyin.
7251. Beklenen bir tür bulunamadı! Tam tür adı: X::Y Lütfen AddInStore.Update'i veya Rebuild'i çalıştırın (veya komut satırında AddInUtil.exe'yi çalıştırın).
7252. SSL is&te
7253. DiscoveryClientChannel, EndpointAddress='X' ve Via='Y' olan bulunan bitiş noktasına sahip bir kanal oluşturamadı. DiscoveryClientChannel şimdi bir sonraki bulunmuş bitiş noktasını kullanmayı deneyecek.
7254. Varsayılan Rol Sağlayıcısı bulunamadı.
7255. Week parametresi 1 - 5 aralığında olmalıdır.
7256. ResourceAssociationSets 'X' ve 'Y', aynı AssociationType üzerinden aynı EntitySet 'Z' kümesine başvuran bir ResourceAssociationSetEnd'e sahip. İki veya daha fazla AssociationSets aynı AssociationType'a başvurduğunda, uçların aynı EntitySet'e başvurmadığından emin olun. CLR bağlamında, birden fazla varlık kümesi ortak bir üst öğeye sahip olan varlık türlerine sahipse ve üst öğe türetilen varlık türlerinden birinde bir özelliğe sahipse bu durum oluşabilir.
7257. Zaman aşımı pozitif bir sayı veya -1 olmalıdır.
7258. Köprüde kullanılan metin.
7259. Kilidin sahibi olmadığından örnek kalıcı yapılamıyor. Kilidin bırakılmasından daha önce kilidi açma değeri true olarak yapılan bir Persist çağrısı sorumlu.
7260. Meta veri sorgu isteği geçerli değil.
7261. Tamasih (Latin)
7262. Ayrıştırma hatası. Geçerli öğe, sonraki öğe ile uyumlu değil, X.
7263. İşlem açık veya kapalı olarak tamamlandı veya durduruldu.
7264. X geçersiz bir tanıtıcı.
7265. Statik özellik için null örnek, statik olmayan özellik için null olmayan örnek gerekir.
7266. InstanceDescriptor geçerli bir oluşturucu veya yöntem sağlamadı.
7267. /X seçeneği için bir değer gerekiyor
7268. Önbelleğe alınmış CacheControl = must-revalidate ve Önbellek yeni değil.
7269. MSB3753: Görev ITask arabirimini uygulamadığından görevin örneği oluşturulamadı. Görevin Microsoft.Build.Framework.ITask arabirimini uyguladığından emin olun.
7270. Veri serisi adı
7271. Geçersiz kimlik: dağıtım veya uygulama kimliği belirtilmedi.
7272. 'X' özniteliği 'Y' varolduğunda görüntülenemez.
7273. (X) (Y) hata iletisi alınamıyor.
7274. ActivityDelegate 'X' zaten bir üst öğeye ('Y') sahip olduğundan, 'Z' bunun üst öğesi yapılamaz. Bir temsilci yalnızca bir kez alt öğe olarak döndürülebilir.
7275. Geniş Alfa Küçük Harf
7276. Alanın şekli.
7277. Bir hata oluştu.
7278. Daha önceden ayarlanmış bir SchemaContext yeniden atanamaz.
7279. Geçici lob türü oluşturulamıyor: Tür Adı.
7280. 'X' şablon başvurusu çözülemedi: 'Y'.
7281. Başlatma vektörü, algoritma blok boyutuyla aynı olmalıdır (bayt cinsinden).
7282. Publisher Warning Level Icon
7283. Uzak sunucu sertifika sağlamadı.
7284. FTP Method adları null veya boş olamaz.
7285. Grafik Alanı Eksenleri - Grafik alanında seri yok.
7286. 'X' değeri 'Tür Adı' türünde değil ve bu koleksiyonda kullanılamaz.
7287. IPv4 yüklü değil.
7288. İşleme iş parçacığında belirlenemeyen bir hata oluştu.
7289. \X sınıfı karakter aralığına eklenemiyor.
7290. İstemcinin bağlantısı kesildi.
7291. Süreölçerin belirli aralıklarla olay oluşturmak üzere etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir.
7292. Engel kaldırılmış.
7293. Bu olay bildirimini oluşturmak için kullanılan şablon sayfasının derlemesi sırasında hata oluştu. Bu bildirimin bir parçası olan X olay atıldı.
7294. Aynı dizinde FileIO - 'X'
7295. Native UDT, 'Tür Adı' türü nedeniyle sıralı düzen değil
7296. 'X' konumunda etkin olarak dinleyen bir kanal yoktu. Çoğu kez bu durum hatalı bir adres URI'den kaynaklanır. İletinin gönderildiği adresin, bir hizmetin dinlemekte olduğu bir adresle eşleştiğinden emin olun.
7297. BitmapImage'in başlatılması tamamlanmadı. Başlatma işlemini tamamlamak için EndInit yöntemini çağırın.
7298. Adım başlangıcı ileri düğmesinin stili.
7299. CodeDom yapılandırma bölümündeki uzantı adı boş olmayan ve noktayla başlayan bir dizilim olmalıdır.
7300. Koleksiyon null olamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions