English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4201. TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, SourceName = B, SourceId = C, SourceInstanceId = D, SourceTypeName=E, Exception=F, Annotations= G, ProfileName = H
4202. Başlığın stili.
4203. Stream kapatıldı veya kaldırıldı.
4204. Kanal türü tanınmıyor.
4205. fileStream null olamaz.
4206. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan gezinti URL'si.
4207. Grafik işleyici yapılandırmasında geçersiz zaman aşımı parametresi.
4208. QueryExtender ile kullanılabilen ifadelerin koleksiyonu.
4209. Bu özelliğin belirtilen grup adı (X) geçersiz.
4210. UriTemplate, bir kesim veya bir sorgu parçası için 'X' öğesini geçerli bir biçim olarak desteklemiyor.
4211. Aynı türde birden fazla özel öznitelik bulundu.
4212. Bu işleme her nesne için yalnızca bir kez izin verilir.
4213. Şu fazla yük grupları 'X' grubunun bir alt kümesi: Y. Bir fazla yük grubunun başka birinin alt kümesi olması hatadır.
4214. 'X' parametresinde, hedeflenen çerçevenin izin verdiğinden fazla model veya eşleme şeması var.
4215. Gerekli veri üyesi 'Üye' bulunamadığından, 'Tür Adı' veri sözleşmesi türünün serisi kaldırılamaz.
4216. Son gezinti düzeni için kullanılan şablon.
4217. Kapatılmamış özel durumlar varken IL Oluşturucu kullanılamaz.
4218. Kesilecek olan bağlantının sağlayıcısı veya müşterisi, seçili durumdaki Web Bölümü olmalıdır.
4219. Dizinde bir seferde çok fazla değişiklik oluştu: X.
4220. 'X', 'Tür Adı' türünde değil. Bu örneği yüklerken, 'X' adlı etkinliğin 'Tür Adı' türünü uyguladığından emin olmalısınız.
4221. "File Name" dosyasında "X" öğesi yakınında geçersiz XML bulundu. bölümü yalnızca etiketlerini destekler.
4222. TCP Provider
4223. Eşleşen birden fazla yapılandırma bulunduğundan, 'X' standart bitiş noktası için 'Y' yapılandırma bölümünden bir bitiş noktası yapılandırması yüklenemedi. Tercih edilen bitiş noktası yapılandırmasını belirlemek için lütfen adını belirtin.
4224. Z sertifikasındaki Y uzantısında "X" anahtar kullanımları bulundu.
4225. Boşnakça (Kiril, Bosna Hersek)
4226. Sıralanmış bir listenin numaralandırması için başlangıç değeri.
4227. ";component" içeren URI için gerekli desen "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", burada Vxxxx derleme sürümü ve PublicKey ise derleme ortak anahtar belirtecini gösteren 16 karakterlik dizedir. Vxxxx ve PublicKey isteğe bağlıdır.
4228. 'X' rolü zaten var.
4229. Ayrılan depolama alanı aşıldı (geçerli dizin veya veri kümesi için)
4230. 'X' adlı birden fazla hizmet işlemi bulundu. Hizmet işlemi adları benzersiz olmalıdır.
4231. İşlem İptal Edildi
4232. Formül üç dizi girdi verisi istiyor.
4233. X denetimi her öğe şablonunda kimliği Y olan bir IButtonControl içermelidir; bu, varsa ItemTemplate, EditItemTemplate, SelectedItemTemplate veya AlternatingItemTemplate'i içerebilir.
4234. Saat dilimi uzaklığı artı/eksi 14 saat içinde olmalıdır.
4235. Tüm çıktılar güncel.
4236. ItemCollection içine yüklenen tüm yapay nesnelerin sürümü aynı olmalıdır. Birden fazla sürümle karşılaşıldı.
4237. Menü Öğesi
4238. Null, bu tür için geçerli bir sabit değeri değil.
4239. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Geçerli örnekle ilişkilendirilmiş veya tamamlanmış olan bir anahtarın ilişkisini kestiğini bildirdi.
4240. 'hours' bağımsız değişkeni aralık dışı. Değer -14 ile +14 arasında olmalı.
4241. Bu nesne için bekleyen bir DrawingContext var. Open veya Append aramaları yapılmadan önce DrawingContext Closed veya Disposed olmalıdır.
4242. Tüm çıktılar kullanılamadığından X derlenecek.
4243. "X" eklentisi bir eklenti tabanında türetilmedi. Derleme: Derleme Adı
4244. X kaynağı derlemede bulunamadı.
4245. Uygulama için verilen izin belirlenemedi.
4246. Http <= 1.0 üzerinde Koşullu Aralık isteği uygulanmadı.
4247. Sıra büyüme faktörü X ile Y arasında olmalıdır.
4248. Yanıt gönderildikten sonra bu işlem gerçekleştirilemez.
4249. Üst öğe zaten ayrılmışsa, alt öğede Ekle/Güncelleştir/Sil işlemi yapılamaz.
4250. Güvenlik ayarları nedeniyle 'X' AccessDataSource içindeki 'File Name' dosyasına erişim reddedildi.
4251. Çeviri geçerli değil.
4252. Bu özellik bu sınıf tarafından desteklenmiyor.
4253. Bu MethodBuilder için genel parametreler zaten tanımlandı.
4254. ASP.NET, Membership ve Profile gibi hizmetler için kullanılan Microsoft SQL Express Veritabanı dosyasını uygulamanızın App_Data alt dizininde depolar.
4255. İşlemin işletim sistemi çekirdeğinde harcadığı CPU zamanı miktarı.
4256. Kural üretilmedi veya Geçersiz kural üretildi
4257. Gövde html olduğunda doğru;
4258. Yapılandırmada yönlendirme bölümü bulunamadı.
4259. Yeni bir Bağlantı kurulduktan sonra oluşturuldu.
4260. Yanlış sayıda boyuta sahip olan dizi üzerinde işlem yapma girişiminde bulunuldu.
4261. Tarayıcı yetenekleri derlemesi kaldırılamıyor, başka işlemler tarafından kullanılmadığından emin olun. Bu işlem başka ayrıcalıklar gerektirebilir.
4262. X: ChangePasswordTemplate, kullanıcı adı için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içeriyor; DisplayUserName=false olduğunda buna izin verilmez.
4263. Grafik eşleme alanı koleksiyonu.
4264. Web Bölümünüzde kullanılabilir etkin bağlantı yok. Sayfada uyumlu Web Bölümleri varsa yukarıdaki bağlantı öğelerini seçerek yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz.
4265. From parametresi To parametresinden küçük olamaz.
4266. 'X' bağımsız değişken kullanılamıyor. Bir etkinlikte bildiriminin yapıldığından emin olun.
4267. Yürütülmekte olan programdan dönüş kodu alınamıyor. Yürütülmekte olan komut: 'X'.
4268. X genişlet
4269. Bu bağlama ilkesi girişini silmek istediğinizden emin misiniz?
4270. Bağlantı Dizesi Ayarları'nın birleştirilmiş listesi.
4271. ExtendedProtectionPolicy, istenen kimlik doğrulama modu için desteklenmeyen 'Always' PolicyEnforcement değerini belirtti. Bu da ExtendedProtectionPolicy'nin zorla uygulanmasını engelliyor. StandardBindings için, TransportWithMessageCredential olan bir SecurityMode ve ClientCredential türü olarak Windows kullanın. CustomBindings için SspiNegotiationOverTransport veya KerberosOverTransport kullanın. Alternatif olarak, PolicyEnforcement için 'Never' belirtin.
4272. MaxStale'i devre dışı bırak (0 değerine ayarla).
4273. İnuit dili (Latin)
4274. Genişletilmiş koruma devre dışı olduğundan hizmet adı denetimi yapılmıyor.
4275. System.Data.OracleClient, Oracle istemci version 8.1.7 veya daha sonraki sürümünü gerektirir.
4276. Derleme Yapılandırmasını Kaldır
4277. 'X' dil tarafından desteklenmiyor
4278. Dağıtım akış biçimlendiricisi bir dağıtım akışıyla yapılandırılmalı.
4279. Eşleme alanı adı.
4280. Bağımsız değişken sıfır olamaz.
4281. Y için X özelliğini ayarlama desteklenmiyor.
4282. Düzenleme düğmesinde görüntülenecek metin.
4283. RSA anahtar kapsayıcısına erişilemedi. Kapsayıcıdaki ACL'lerin sizin erişiminize izin verdiğinden emin olun.
4284. 'msxsl:assembly' öğesi bir 'name' özniteliğine ya da bir 'href' özniteliğine sahip olmalıdır, ancak her ikisine birden sahip olamaz.
4285. Dizideki öğeler 'Tür Adı' türünde olmalıdır. Bir veya birden çok öğe bu türe yayınlanamıyor.
4286. Göreli veya mutlak bir yol değil dizin adı belirtmeniz gerekir.
4287. 'Tür Adı' türündeki IPartitionResolver'ın bir örneği tarafından döndürülen bağlantı dizesi null olduğundan oturum durumu sunucuya bağlanamadı.
4288. Döndürme açısı -180 ile 180 derece aralığında olmalıdır.
4289. İşlem, bu işlem için gerekli 'X' ayrıcalığına sahip değil.
4290. HttpApplication.GetOutputCacheProviderName 'X' döndürdü ancak sağlayıcı bulunamadı.
4291. 'X' değişkeninin kullanılabilmesi için önce bir etkinliğe eklenmesi gerekir.
4292. Skalar olmayan 'Tür Adı' türü için görünüm belirtilemez.
4293. İmleç akıştan yüklenemedi.
4294. Ek açıklama yolu noktası alır veya ayarlar.
4295. Seçili düzey için &varsayılan ilke dosyasını aç
4296. Sözleşme Adı: "X" Konum: "Y"
4297. Gösterge hücresi metni. Bu özelliği kullanmak için CellType'ı Text olarak ayarlayın.
4298. Ek açıklamanın iliştirildiği X ekseninin adını alır veya ayarlar.
4299. Değer bir Para Birimi için çok büyük ya da çok küçüktü.
4300. Öğe gösterimi bekleniyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions