English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6101. İfade bir X olarak sınıflandırılmış; Y bekleniyordu.
6102. 'Tür Adı' veri türü, IIS Metatabanı'nda 'Özellik Adı' özelliği için desteklenmiyor.
6103. Geçerli Windows kimlik bilgileriyle kimlik doğrula.
6104. 'CodeFile' özniteliği olmadan 'CodeFileBaseClass' özniteliği kullanılamaz.
6105. Windows performans sayacı bileşenini temsil eder.
6106. Kare içermeyen bir görüntü kaydedilemez.
6107. Bağlanılacak yolun adı.
6108. Dosya bulunamadı. Lütfen verilen dosya adının doğru olduğundan emin olun.
6109. 'X': açıkça işleç veya erişimci çağıramaz
6110. 'X' koleksiyonu ICollection uygulamadığından veya salt okunur olduğundan veriyle doldurulamıyor. Koleksiyon, IEnumerable veya T[] değilse, ICollection uygulamalı ve varsayılan oluşturucuyla önceden başlatılmış veya yazılabilir olmalıdır.
6111. CriticalHandle null olamaz.
6112. 'File Name' dosyası okunduktan sonra değiştirildi.
6113. 'X' adlı SubAxis, grafik ekseni SubAxes koleksiyonunda bulunamadı.
6114. Anahtar için SqlDependency yok.
6115. 'Öznitelik' özel özniteliğinin değeri X ile Y aralığında olmalıdır.
6116. Son sayfa düğmesinde kullanılacak metin.
6117. 'X' bir KeyTime için geçerli bir Percent değeri değil. Percent değeri 0.0 ile 1.0 arasında bir sayı olmalıdır.
6118. 'X' iletişim kuralı bu sınıf tarafından desteklenmiyor.
6119. İşleç tekrar yükleme olmadan aritmetik türler için dönüştürme desteklenmiyor.
6120. Uygulama kapatılıyor.
6121. 'Z' nesnesi içermesi beklenen 'Y' özelliği atanmadığından ve şablon kültüründen türetilemediğinden, 'X' yöntemi başarısız oldu.
6122. MSB3650: Ne SDKToolsPath 'X' ne de ToolPath 'Y' geçerli bir dizin değil. Bunlardan biri ayarlanmalıdır.
6123. Bu olay Update işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulur.
6124. MSBUILD : hata MSB1026: Şema dosyası yok.
6125. Seçme düğmesinde görüntülenecek metin.
6126. 'Tür Adı' Type static Null özelliği veya alanı içermiyor.
6127. Sayfayı Yukarıya Kaydır
6128. İfade yazılabilir olmalıdır
6129. Aşırı yüklenmiş saklı yordam veya işlev için parametre türetilemiyor.
6130. DisplayName='X' olan etkinlik türü null veya void olan 'Y' adında bir bağımsız değişkene sahip.
6131. Eksen kaydırma çubuğu kullanıcı tarafından kullanıldığında çağrılır.
6132. Karanlık Gün - X
6133. Oturum kimliği X karakterlik üst sınırdan daha uzun. Oturum kimliği=Y
6134. Kapalı bir TextWriter'a yazılamaz.
6135. X aralık önbellek akışı döndürdü, Uzaklık = Y, Uzunluk = Z.
6136. İşlem özel bir durum nedeniyle durduruldu (ayrıntılar için bkz: InnerException).
6137. Filtre gövdesi içinde try ifadesine izin verilmiyor.
6138. 'ad alanı' ad alanının zaten geçerli kapsamda tanımlanmış bir öneki var.
6139. Dosya bilgilerine erişilirken bir sorun oluştu. Bunun nedeni eksik dosya veya klasörler, yetkisiz dosya veya klasörler, diskin dolu olması veya başka bir sorun olabilir. Daha fazla bilgi için "Tam Güven" izinleriyle çalıştırın.
6140. Çağırma kuralı VarArgs olmalıdır.
6141. Long Period parametresi pozitif bir değer olmak zorundadır.
6142. Konsol arabellek boyutu konsol penceresinin geçerli boyutundan ve konumundan küçük ya da Int16.MaxValue değerinden büyük veya eşit olamaz.
6143. Bu bağımlılığın geçersiz olup olmadığını gösteren özellik.
6144. Hata ayıklayıcı araçları başarısız oldu. Neden: X.
6145. PathAddLineAsSegments - Yalnızca dikey veya yatay çizgiler kullanılabilir.
6146. Kenarlık genişliği 0'dan az olamaz.
6147. Beklenmeyen varolan işlem.
6148. Sonraki Sayfaya Kadar Seç
6149. 0xFFFE ve 0xFFFF on altılı değerlerini içeren karakterler geçersiz.
6150. Bu Web Bölümü hakkında ek bilgi içeren sayfanın URL'si. Web Bölümünün başlığı bu sayfaya götüren bir bağlantı olarak işlenir.
6151. Değer bir Single için çok büyük ya da çok küçüktü.
6152. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate yol değişkeni 'Y' boş bir varsayılan değere sahipken, onu izleyen Z' yol değişkeni boş bir varsayılan değeri olan bir değişken kesimi değil. Boş varsayılan değerleri olan UriTemplate yol değişkeninin yalnızca boş varsayılan değerleri olan başka yol değişkenleri tarafından izlenmesi gerektiğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
6153. Aşağıdaki iki komut eşdeğerdir ve IIS metatabanına dayanır. Derlenen uygulama c:\MyTarget: hedefine dağıtılır:
6154. -R mp
6155. Tanımlanmamış DateTimeStyles değeri kullanılıyor.
6156. Aşağıdaki özel durum nedeniyle örnek kilitleri kurtarılamadı
6157. Varlık için geçirilen EntityState değeri geçerli değil. EntityState değeri şunlardan biri olmalıdır: Added, Deleted, Detached, Modified veya Unchanged.
6158. LicenseManager'ın CurrentContext özelliği şu anda kilitli durumda ve değiştirilemez.
6159. ** Olaylar **
6160. SqlDependency özniteliği kullanıcı denetiminde "CommandNotification" desteklemiyor.
6161. X, Akışa hiçbir şey yazılmadı, bu önbellek girdisini tamamlamayın.
6162. 'X' diziniyle sertifika eklenemedi.
6163. Bu nesneyle ilgili daha fazla bilgi bulunamadı
6164. İç Hata - Liste oluşturucuda beklenmeyen işlem durumu değeri.
6165. Yol ayırıcıları için kullanılan şablon.
6166. Alanın kullanıcıya ekleme düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
6167. Attribute sınıfında ParameterInfo üyesi için geçersiz tür.
6168. Özel URI ayrıştırma isteği: 'X' diğer URI bileşeni ayrıştırma işaretleriyle karıştırılamaz: 'Y'.
6169. Tür, COM'den oluşturulabilmelidir.
6170. Zaten bağlı.
6171. ImportDefinition.ImportCardinality, ImportCardinality.ExactlyOne olduğunda 'exports' boş bırakılamaz.
6172. 'X' koleksiyonunda Y konumunda bulunan bağımsız değişken için belirtilen tür beklenen türle eşleşmiyor. Belirtilen tür 'Z', ancak beklenen tür 'A'.
6173. Parola boş olduğunda doğrulama özetinde gösterilecek metin.
6174. 'X' değişkeni veya bağımsız değişkeni bu ortamda yok.
6175. Yanıt doğrulanmadan önce oluşturulur.
6176. Sayı pozitif olmalı ve dize/dizi/koleksiyon içinde bir konuma başvurmalıdır.
6177. X formülünü uygulamak için yeterli veri noktası yok. Veri noktası sayısını artırın veya Period'ı azaltın.
6178. Başarısız olan eylem:
6179. FormatString geçerli bir biçim dizesi değil.
6180. Dize null veya boş.
6181. Kılavuz çizgileri aralığı sıfır olamaz.
6182. Oluşturulmakta olan verme işlemleri arasındaki bağımlılıklarda döngü bulunduğundan 'X' bölümü oluşturulamıyor. Bu döngüyü kırmak için, alma işlemlerinin bir bölümünü oluşturucudan özellik eklemeye dönüştürebilirsiniz.
6183. Formül modülü kayıt defteri, Tür Adı türü hizmet sağlamaz.
6184. 'Tür Adı' varlık türünün HasStream özniteliği boş olamaz.
6185. Karşıya yükleme düğmesinin üstünde görüntülenen metin.
6186. Huni 3B döndürme açısı değerinin 10 ile -10 aralığında olması gerekiyor.
6187. İstenen FTP komutu HTTP proxy kullanılırken desteklenmiyor.
6188. Yinelenen dosya adları.
6189. Aynı kullanıcı durumu örneği eşzamanlı etkinlik çağırma işlemleri için kullanılamaz.
6190. Akışta zaman uyumsuz bir okuma işlemi zaten başlatılmıştı.
6191. Bağıntı işleyicisindeki bir bağlam düzgün şekilde kullanılmadı. İşleyicinin çalışma zamanı tarafından düzgün şekilde başlatıldığından ve iş akışının Send ve arkasından Receive veya ReceiveReply etkinliği içerdiğinden emin olun.
6192. Alt menülerde aşağı kaydırma olanağı sağlayacak olan görüntünün URL'si.
6193. Teması olan css dosyalarının kullanımı sayfada üstbilgi denetimi olmasını gerektirir. (örneğin, ).
6194. 'X' için OleInitialize başarısız oldu.
6195. 'X' öğesinden çağrıldığında, 'Tür Adı' türündeki bir düğümün yeniden yazılması aynı türde null olmayan bir değer döndürmelidir. Alternatif olarak, 'Y' öğesini geçersiz kılın ve bu türdeki alt öğeleri ziyaret etmeyecek şekilde değiştirin.
6196. Malayalam dili (Hindistan)
6197. 'X' öneki zaten geçerli kapsamda tanımlandı.
6198. Bu sistemin Wow64'ü destekleyip desteklemediğini belirlemeye çalışırken beklenmedik bir hata oluştu. Beklenmeyen hata kodu: 'X'.
6199. X Göstergesi
6200. E-posta boş olduğundan doğrulama özetinde gösterilecek metin.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions