English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1101. Kutupsal grafiğin çizim stilini alır veya ayarlar.
1102. 'X' CheckBoxField içindeki veriler Boole değeri olarak ayrıştırılamadı. Bunun yerine BoundField kullanmayı deneyin.
1103.
1104. 'X' bir değer türüdür. RequireExtension yalnızca başvuru türlerini kabul eder.
1105. MenuItemStyleCollection yalnızca MenuItemStyles içerebilir.
1106. Verilen ColumnMapping, kaynak veya hedefteki hiçbir sütunla eşleşmiyor .
1107. Web Bölümünü kapatmak için kullanılan fiil.
1108. X doğrulayıcısı Tür Adı türündeki bir parametreye uygulanamaz.
1109. 'X' yönergesinin tam olarak bir özniteliği olmalıdır: TypeName veya VirtualPath
1110. Bu işlem ancak FileObject kapalı olduğunda yapılabilir.
1111. Nesne TimeSpan türünde olmalıdır.
1112. 'X' öğesinde 'Öznitelik' özniteliği için geçersiz meta veriler. 'Tür Adı' türünde 'Y' bağımsız değişken bekleniyordu.
1113. Kullanım bilgileri için, 'caspol -?' komutunu kullanın
1114. Onay işareti stili.
1115. Özel durum bilgileri:
1116. Preload yöntemi yürütülürken hata oluştu.
1117. Yerel intranet üzerindeki uygulamalara verilen varsayılan haklar
1118. X şablon kısmı bir Y örneği değil.
1119. Regex alt kümesi oluşturulamaz. Yalnızca iki desen özdeş olduğunda desteklenir.
1120. Bu Catch zaten açılmış ve değiştirilemez. Catch'ler yalnızca tasarım zamanında değiştirilebilir.
1121. DatabaseExists sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.
1122. Satırları silmek için yürütülecek komut.
1123. XC1002: PartialClassGenerationTask veya CompilationPass2Task kullanıyorsanız, lütfen BuildTaskPath özelliğinin null olmadığından emin olun. BuildTaskPath, Xaml Build Task derlemesinin bulunabileceği yoldur.
1124. 'X' özelliği, dizin oluşturucusu veya olayı dil tarafından desteklenmiyor; 'Yöntem adı' erişimci yöntemini doğrudan çağırmayı deneyin
1125. 'X' kataloğu 'Derleme Adı ' derlemesini yükleyemedi. Y
1126. 'Tür Adı' türünde 'Özellik Adı' gezinti özelliği için görünür durumda ResourceAssociationSet bulunamadı. Her gezinti özelliği için en az bir ResourceAssociationSet olmalıdır.
1127. Resim çizerken saydam olarak çizilen rengi alır veya ayarlar.
1128. Bölüm işleyicileri temizlenemiyor. 'X' bölümü kilitli.
1129. "X" ifadesi işlenirken derleyici hatalarıyla karşılaşıldı.Y
1130. 'X' uzunluğu, 'Y' uzunluğu ile eşleşmeli.
1131. AutomaticallyAcquiringLock'tan true döndüren bir InstancePersistenceCommand, komut bir InstanceOwner'a bağlı olmayan bir InstanceHandle kullanılarak yürütülürse, bir InvalidOperationException oluşturmak için Validate'i de geçersiz kılmalıdır.
1132. Kapatıldıktan sonra akışa erişilemez.
1133. Bağlantılar etkinleştirildikten sonra oluşturuldu.
1134. Peştuca (Afganistan)
1135. Yapılandırmada MaxResultsPerCollection özelliği belirtildiğinde varlık kümesi sayfa boyutu belirtilemez.
1136. Her bölümde tek bir 'X' etiketi olabilir.
1137. Kaynak dosyalar ile karşılık gelen çıktıların sayısı eşleşmelidir.
1138. 'Function Name' işlevinin 'Tür Adı' ReturnType'ındaki iç içe ComplexType özelliği 'Özellik Adı' desteklenmez, lütfen iç içe olan ComplexType özelliğini tek düzey haline getirmeyi deneyin.
1139. Web Bölümünün başlık çubuğunda gösterilecek görüntünün URL'si.
1140. Azaltma sınırı sıfırdan büyük olmalıdır. Devre dışı bırakmak için Int32.MaxValue olarak ayarlayın.
1141. X konumundaki dosya geçerli bir .wav dosyası değil.
1142. 'X' üyesi veya parametresi birden çok Import ve ImportMany özniteliğiyle işaretlendi. Yalnızca ilk karşılaşılan öznitelik dikkate alınacak.
1143. Web Bölümüne Veri Gönder
1144. MSB3026: "X", "Y" üzerine kopyalanamadı. Amsn içinde Z adet yeniden denemeye başlanacak. B
1145. Gösterge adı.
1146. XamlNodes'un Varsayılan işleminde durum eksik.
1147. SelectedWebPart değiştirilmeden önce oluşturuldu.
1148. Pencere konumu, geçerli pencere boyutu konsolun arabelleğine sığacak ve sayılar eksi olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
1149. Three Line Break grafiği çizmek için kullanılan Y değerinin sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar.
1150. Birden çok dönüş değeri parametresi desteklenmiyor.
1151. Kısmi güvende kullanıldığında, langID C#, VB, J# veya JScript olmalı ve dil sağlayıcısı genel derleme önbelleğinde yer almalıdır.
1152. Yürütmek için işleyiciye Komut Dosyası veya Yürütme izni verilmelidir. Bu, <system.webServer>\<handlers accessPolicy> yapılandırması yoluyla ayarlanır.
1153. Bu API, ApplicationBase'in AppDomainSetup parametresinde açık olarak belirtilmesini gerektiriyor.
1154. Nesne SByte türünde olmalıdır.
1155. 'Nesne Adı' nesnesi 'Tür Adı' türünde bir hizmet yayımladı, ancak hizmet örneği 'X' olarak döndürüldü.
1156. Akış çok uzundu.
1157. Parametrenin Fixed Value hata çubuğu türü için belirtilmesi gerekiyor.
1158. Yalnızca yerel dosya yolu veya paket Uri'si desteklenir.
1159. Bölge adının X nötr kültüre karşılık gelmemesi gerekir; belirli bir kültür adı gerekiyor.
1160. X, Y öğesine atanamaz.
1161. Sağlayıcı IDBInfo'yu desteklemediğinden, ReservedWords şema koleksiyonu oluşturulamıyor.
1162. Süreölçerin etkinleştirildiğinde yeniden başlatılıp başlatılmayacağını gösterir.
1163. MSB4197: Oluşturma iptal edildi. X
1164. Bağımsız değişken Tür Dönüştürücüsü, Biçimlendirme Uzantısı veya Null olmalıdır.
1165. ReceiveContext özelliği alt sıralarda desteklenmediğinden, sıra açılamadı. Kendisinden alınacak farklı bir sıra belirtin veya ReceiveContext öğesini devre dışı bırakın.
1166. Alt anahtar olmadığından alt anahtar ağacı silinemez.
1167. SMTP ana bilgisayarı belirtilmedi.
1168. Eksen ölçek ayracının aralığı.
1169. Yeni sağlayıcı ekle.
1170. X özelliği beklendi, Y alındı.
1171. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' üst Activity'si DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' alt Activity'sini zamanladı.
1172. Toplanan dilim eşik değerini hem veri noktası Y değeri hem de yüzde olarak alır veya ayarlar.
1173. Yönetilmeyen Sürüm bilgileri korunamayacak kadar büyük.
1174. 'Y' tür parametresinde 'struct' kısıtlaması olduğundan 'Y', 'X' için kısıtlama olarak kullanılamıyor
1175. Yüklenecek veri yok.
1176. Yuva zaten bir g/ç tamamlama bağlantı noktasına bağlanmış.
1177. Daha ayrıntılı bilgi için CompositionException.Errors özelliğini gözden geçirin.
1178. Yeni düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
1179. Sayfanın başlatılması tamamlanmadan önce 'Y' 'X' özelliği ayarlanmalıdır.
1180. Sistem bir iç azaltma sınırına ulaştı. Bu azaltma sınırı X olarak ayarlanmıştı. Bu azaltma yapılandırılamaz.
1181. Eklenecek değer aralığın dışındaydı.
1182. Belirtilen bağlantı noktası numarası geçersiz. Geçerli değerler X ile Y (dahil) arasındadır.
1183. Kök etkinliğin bağımsız değişken ayarları yanlış. İş akışı tanımını düzeltin veya bu hataları düzeltmek için giriş değerleri sağlayın:
1184. Eksen kaydırma çubuğu ayarları.
1185. EventLog öğesine yazıldı.
1186. Toplanabilir bir derleme olarak çözümleme desteklenmiyor.
1187. 'X' ObjectDataSource'ta, EnablePaging true olarak ayarlandığında, StartRowIndexParameterName ve MaximumRowsParameterName da SelectMethod'un geçerli parametre adlarına ayarlanmalıdır.
1188. "X" ardışık düzen kesimi genel bir tür ve bu nedenle kullanılamaz.
1189. Eksen - Azalan aralık. Yineleme sayısı normali aştı.
1190. AllGestures belirtilirse, bu ApplicationGesture dizisindeki tek ApplicationGesture olmalıdır.
1191. Düzeltme, tanımlayıcısı X olan nesneye kayıtlı durumda, ancak nesne grafikte görünmüyor.
1192. Toplanabilir derlemeler içindeki türler için temsilci sıralama desteklenmiyor.
1193. 'X' DragAction geçerli değil.
1194. ETag özellikleri yalnızca ResourceTypeKind'ı 'EntityType' değerine eşit olan ResourceType örneklerine eklenebilir.
1195. Bu derlemenin kaynak dosyası şu konumda bulunamadı: "X"
1196. Doğrulamayı atlama hakkı verir
1197. 3B serisinin derinliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.
1198. Yan çubuk düğmelerinin stili.
1199. Güvenlik Yanıtı:
1200. 'X' koleksiyonunda Y konumunda bulunan bağımsız değişkenin bağımsız değişken yönü yanlış. Belirtilen yön 'Z', ancak beklenen yön 'A'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions