English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8701. Bu özel durum bir hata göstermez ve yakalanmamalıdır. InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException'a yapılan çağrıda belirtilen sürümdeki kilidi geri almak üzere bir girişimde bulunulması gerektiğini göstermek için, InstanceStore.TryCommand, BeginTryCommand veya EndTryCommand'in bir kalıcılık sağlayıcısı uygulamasından oluşturulabilir.
8702. X alanı, uzunluk alt sınırı Z ve uzunluk üst sınırı Y olan bir dize olmalıdır.
8703. Ortam değişkeni adı eşittir karakterini içeremez.
8704. Bir çokgen ek açıklamanın yolunun düzenlenip düzenlenemeyeceğini gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
8705. X değerlendirilirken özel durum yakalandı: Y.
8706. Kullanıcı adı girilirken başlık olarak gösterilecek metin.
8707. 'X' standart bitiş noktası için 'Y' adlı bitiş noktası yapılandırması 'Z' yapılandırma bölümünde bulunamadı. Bunun nedeni uygulama için bir yapılandırma dosyası bulunamaması veya yapılandırma dosyasının 'Z' bölümünde eşleşen bir bitiş noktası yapılandırması bulunamaması olabilir.
8708. 'uriString' parametresi mutlak bir URI'yi temsil ettiğinden göreli URI oluşturulamıyor.
8709. EmptyZoneText'e uygulanan stil.
8710. Bozuk .resources dosyası. Belirtilen tür akıştaki kullanılabilir verilerle eşleşmiyor.
8711. Değişken uzunlukta veri türlerinde uzaklık.
8712. Web Bölümünden Veri Al
8713. 'Select' işlemini gerçekleştirmek için 'X' veri kaynağının DataFile özelliği geçerli bir Microsoft Access veritabanına ayarlanmalıdır.
8714. Yeni temp dosyası oluşturulamadı.
8715. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği eksik.
8716. X, Y dönüş koduyla başarısız oldu, ancak hata iletisi metni yoktu.
8717. Yüklü örneklerin dizini durduruldu. Hizmetin ansızın sona erdirilmesi sürüyor.
8718. Gösterge öğesi rengi.
8719. 'X' ActivityDelegate'in sahip iş akışı belirtilmiş olmalıdır.
8720. İmleç boyutu geçersiz. 1 ile 100 arasında bir yüzde değeri olmalıdır.
8721. İstatistiksel Çözümlemeler
8722. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate son yol kesimi 'Y', 'Z' son yıldız değişkenine bir varsayılan değer sağlar. UriTemplate öğesinin son yıldız değişkenine varsayılan değerler verilmesini desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
8723. Oluşturulan İş Akışları/san
8724. MSB4203: X: Geçersiz TargetFrameworkMoniker Y. AspNetCompiler görevi yalnızca .NET Framework hedeflemeyi destekler.
8725. İstatistiksel Çözümlemeler – Kovaryans. Diziler farklı sayıda veri noktasına sahip.
8726. Değiştirme denetimleri önbelleğe alınmış Kullanıcı Denetimlerinde veya önbelleğe alınmış Ana Sayfalarda kullanılamaz.
8727. Yapılandırma hatası. 'A' bölümü altında relativeAddress 'Z' için 'X' veya 'Y' özniteliği belirtilmelidir.
8728. &Rol yönetimi etkin
8729. ConstructorInfo nesnesi geçerli değil.
8730. FileStream, disk bölümleri ve teyp sürücüleri gibi Win32 aygıtlarını açmaz. Yolda "\\.\" kullanımından kaçının.
8731. Değiştirme geri çağırması statik yönteminin adı.
8732. Bir void örneği oluşturulamaz.
8733. Bir tür diziyle uyumsuz olduğundan bir öğeye erişme girişiminde bulunuldu.
8734. ASP.NET <customErrors mode="Off"/> kullanarak ayrıntılı hata iletileri görüntüleyecek şekilde yapılandırıldığından bu hata sayfası gizli bilgiler içeriyor olabilir. Üretim ortamlarında <customErrors mode="On"/> veya <customErrors mode="RemoteOnly"/> kullanmayı deneyin.
8735. E-posta adresi zaten kullanılıyor.
8736. Örnek bağımsız değişkeni: 'X' iken 'Y' olarak dönüştürülemez
8737. Bu null olamayan bir değer türü olduğundan, null değeri 'X' değerine dönüştürülemiyor
8738. Eklenen ilişki varolan bir ilişkiyle çakışıyor. Önceki ilişkiyi silmeyi ve ObjectContext.DetectChanges öğesini çağırmayı deneyin.
8739. Geçerli bir üst yedek karakter 0xd800 ile 0xdbff (dahil) arasındadır.
8740. Seri hale getirilebilir içerik dizesi biçimi geçersiz. Özellik adı ayarlanmamış.
8741. Tanıtıcı başlatılmadı. Tanıtıcıların çalışma zamanı tarafından oluşturulması ve başlatılması gerekir ve yalnızca bildirimlerinin yapıldığı kapsam içinde geçerlidirler.
8742. İstenen güvenlik protokolü desteklenmiyor.
8743. Sistem olayları penceresi iş parçacığı oluşturulamadı.
8744. Uygulama bozuksa, düzeltir
8745. Etkin bağlantı yok
8746. messageId='X' olan bir bulma isteği iletisi, ReplyTo adresi geçersiz olduğundan bırakıldı.
8747. Bu sözlüğün değerleri eksik.
8748. ViewCollection'a eklenen denetimler View türünde olmalıdır.
8749. Dizi tek boyutlu bir dizi değildi.
8750. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle kesme noktalarını biçimlendiremiyor: 'X'.
8751. 'X' bağımsız değişkeninin değeri geçersiz. Değer, sıfıra eşit veya daha büyük olmalı.
8752. 'X' olayı += veya -= işaretlerinin yalnızca sol tarafında görünebilir
8753. Web Bölümünü geri yüklemek için kullanılan fiil.
8754. Parola bağlantı noktası ve parola yöntemi ayarlanamadı.
8755. Belirtilen 'X' özelliği bulunamadı.
8756. Geçerli bir tanımlayıcıyı temsil etmediğinden 'X' değişken adı seri hale getirilemiyor.
8757. Gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden gösterge hücresi resim boyutu. Özellik Size.Empty olarak ayarlandıysa, orijinal resim boyutu (piksel cinsinden) kullanılır.
8758. EntitySet 'X.Y' ile var olan bir EntitySet arasındaki fark yalnızca harf büyüklüğü farkı ve geçerli dil seçeneği ile uyumlu değil.
8759. İşleme IsolatedStorageFileStream üzerinde izin verilmiyor.
8760. 'Y' sınıfının 'X' özelliği 'Z' değerinden küçük veya eşit olmalıdır.
8761. DbDataRecord salt okunur olduğunda 'X' çağrılamaz.
8762. Belirtilen RegistryView değeri geçersiz.
8763. Geçersiz yapılandırma: X="Y". X değeri negatif olmayan bir 32 bit tamsayı olmalıdır.
8764. Sonraki sayfa düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
8765. Ek açıklama sağ konumunu alır veya ayarlar.
8766. Girdi noktası bulunamadı.
8767. Tür Adı türü için oluşturucunun imzası ayrıştırılamadı. Bir X yakalandı: Y
8768. MSB3261: FrameworkDirectory meta verisi, FullFrameworkAssemblyTables parametresine iletilen tüm öğelerde ayarlanmalıdır. "X" öğesinin meta veri kümesi yoktu.
8769. Etki alanı bir Derleme veya Uygulama deposunda belirlenemez.
8770. Uzak sertifikanın geçersiz olduğu kullanıcı tarafından doğrulandı.
8771. >= 0 ve < 4GB olmalı.
8772. X metni geçerli bir Y değil.
8773. Alanın kullanıcıya silme düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
8774. Öğe gösterimi bekleniyor, satır: (X, Y).
8775. Veri bağlamada menü öğesinin ImageUrl özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
8776. 'X' Birlikte Çalışma etkinliğinin 'ActivityType' özelliği, iç içe düzeydeki bir Y öğesine karşılık gelen bir System.Type'a başvuramaz.
8777. Ad null veya boş olamaz.
8778. 'Tür Adı' üyesinin bir TypeConverter'ı olmadığından üye metin içerikle başlatılamaz.
8779. Formül hatası - Period için yeterli veri noktası yok.
8780. Bu düğümün yapılandırma dosyasında tanımlanan yetkilendirme kurallarını listeler.
8781. Data Source veri kaynağındaki başlangıç kataloğunun veya veritabanının adı.
8782. Olay kodu: X
8783. 'X' modül dosyası adının bir dosya uzantısı olmalıdır.
8784. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz serbestlik derecesi.
8785. Chart Graphics 3B - Bilinmeyen işaret stili belirtildi.
8786. 'Y' mutlak URI olmadıkça 'X' parametresi boş olamaz.
8787. Üstbilgi arka plan rengini alır veya ayarlar.
8788. Gizli kişisel verileri verme olasılığı olduğunda görüntülenecek uyarı iletisi.
8789. Bayt dışındaki aralıklar uygulanmadı.
8790. Kod üretiminin çıkış yazmanıyla verilen yazman eşleşmiyor ve kullanılamaz. Bunun nedeni genellikle CodeGenerator öğesinden üretilen sınıfın hatalı uygulanmasıdır.
8791. Koleksiyonda uygun olmayan türler var.
8792. InsertMethod belirtilmediği sürece 'X' ObjectDataSource ekleme işlemini desteklemez.
8793. Dizi uzunluğu X katları olmalıdır.
8794. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki SendParameters nesnesi farklı parametre adlarına sahip.
8795. UIElement.Measure(availableSize) NaN boyutla çağırılamaz.
8796. İşlemin standart hata akışı.
8797. Bu yöntem postPhaseAction içinden çağrılamaz.
8798. Gönder düğmesinin türü.
8799. En yüksek sayısını aşacağından WaitHandle'a sinyal verilemiyor.
8800. SlipBehavior.Slip yalnızca Duration olarak belirtilen bir RepeatBehavior'ı olmayan, tersine çevirmeyen, hızlandırmayan, yavaşlatmayan kök ParallelTimeline'lar üzerinde desteklenir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions