English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2801. Akışı desteklemek için, veri hizmetinin IServiceProvider.GetService() yöntemini bir IDataServiceStreamProvider döndürecek şekilde uygulaması veya veri kaynağının IDataServiceStreamProvider uygulaması gerekir.
2802. Programı güvenli bir şekilde yürütmek için yığın yetersiz. Bu durum çağrı yığınında çok fazla işlev olduğunda veya yığındaki bir işlev çok fazla yığın alanı kullandığında oluşabilir.
2803. Uyarı düzeyini (0-4) ayarlar
2804. 'X' adlı bağlantının bağlantı dizesi bulunamıyor.
2805. RedirectionType 'Cache', oluşturucuya hiçbir RedirectionLocation nesnesi geçirilmesine izin vermiyor.
2806. Parametrenin veritabanı türü. Bu özellik DbType.Object olarak ayarlanırsa, bunun yerine Type özelliği kullanılır.
2807. Temeldeki zamanlayıcıya yönelik TryExecuteTaskInline çağrısı başarılı oldu, ancak görev gövdesi başlatılmadı.
2808. Alma işleminde beklenmeyen hata oluştu
2809. Sabit listesi işlemi başlamadı. Sabit listesi işlemini başlatmak için MoveNext çağrılmalıdır.
2810. "Remove" özniteliğine dışındaki bir öğe üzerinde izin verilmez.
2811. 'Tür Adı' türünün örneklerini içeren koleksiyona 'Tür Adı' türünde bir varlık eklenemez. Bu durum, farklı türdeki varolan bir varlık aynı kimlik değerine sahip olduğunda veya aynı varlık tek bir sorguda iki farklı türe yansıtıldığında oluşabilir.
2812. Bu işlem bilinmeyen üyelerde desteklenmiyor.
2813. Belirtilen sınıf oluşturulamıyor.
2814. Öğe gösterimi bekleniyor
2815. AppSettings'in birleştirilmiş listesi.
2816. Application nesnesi kapatılıyor.
2817. Yol boş dize olamaz veya tümüyle boşluklardan oluşamaz.
2818. Doğrudan öğesinin içinde tam olarak bir öğesi olması gerekir.
2819. Hedef dizisi gereken verilerin tümünü kopyalayacak kadar uzun değil. Dizi uzunluğunu ve uzaklığını denetleyin.
2820. 'Y X' yanlış dönüş türüne sahip
2821. Şu grafik alanı eksik olduğundan, başlık konumlandırılamadı: 'X'. Belirtilen ada sahip grafik alanını ekleyin veya DockToChartArea başlık özelliğini 'NotSet' olarak ayarlayın.
2822. Beklenmeyen nesne türü 'Tür Adı'. 'Üye' üyesi 'Tür Adı' türünde öğeler bekliyor.
2823. 'X' bağımsız değişkeni geçersiz.
2824. Bağlantı zaten kesilmişti.
2825. X önbellek yanıtı istemişti ancak önbelleğe alınan akış null.
2826. Serisi kaldırılmış örneğin örnek kimliği tamamen sıfırlardan oluşur (Guid.Empty). Seri hale getirilen örneklerin sıfır olmayan bir örnek kimliği olmalıdır.
2827. Özel öznitelikler Veri serilerinden silinemiyor.
2828. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Zaten bir örneğe bağlı olan bir InstanceHandle'ın örnek kimliğini ayarlamak için BindInstance'ı çağırdı. InstanceHandle kullanım ömrü boyunca yalnızca bir örneğe bağlanabilir.
2829. 'X' geçerli bir InputManager'a sahip değil.
2830. Bağlantı koruması Yok olarak ayarlandığında varsayılan kimlik bilgileri desteklenmez.
2831. AssemblyQualifiedName özelliğini desteklemeyen bir türe sahip özel öznitelik için tür parametresi oluşturulamıyor. Sağlanan tür örneği 'Tür Adı' türündeydi.
2832. Uygulamada konsol olmadığında veya konsol girdisi bir dosyadan yönlendirildiğinde tuşlar okunamıyor. Try Console.Read'i deneyin.
2833. 'X' bağımsız değişkeninin değeri (Y) 'Tür Adı' Numaralandırma türü için geçersiz.
2834. 'X' etkinliği tarafından çağrılan yöntemde bir özel durum oluşturuldu. Y
2835. İstek Hatası
2836. İstatistiksel Çözümlemeler - Yeterli girdi serisi yok.
2837. Bağlantılar etkinleştirildikten sonra WebPartManager'ın StaticConnections koleksiyonu salt okunur olur.
2838. Yerel bilgisayarda 'X' saat dilimi kimliği bulunamadı.
2839. 'X' özniteliği kullanıcı denetimindeki 'Y' yönergesi tarafından desteklenmiyor.
2840. Belirtilen öğe bu KeyedCollection'da yok.
2841. ExtendedProtectionPolicy, PolicyEnforcement için 'Always' belirtti ve bir ChannelBinding bulunamadı. Bu da ExtendedProtectionPolicy'nin zorla uygulanmasını engelliyor. Bir ChannelBinding kullanılabilir olacak şekilde bağlamayı değiştirin, StandardBindings için TransportWithMessageCredential olan bir SecurityMode ve ClientCredential türü olarak Windows kullanın. CustomBindings için SspiNegotiationOverTransport veya KerberosOverTransport kullanın. Alternatif olarak, PolicyEnforcement için 'Never' belirtin.
2842. IXamlNameProvider hizmetinde hizmet sağlayıcısı eksik.
2843. Ana bilgisayarda IDN standartlarına göre geçersiz olan bir Unicode karakteri belirtildi.
2844. Bir akış count öğesi akışın dışında kullanılamaz.
2845. İş parçacığının öncelik düzeyi.
2846. Base-64 dizesinde geçersiz karakter.
2847. XML biçiminde kullanıcı tanımlı denetim durumu verileri.
2848. Dizenin temsil ettiği DateTime takvim X tarafından desteklenmiyor.
2849. Yönlendirme Hizmeti'ne yeni bir RoutingConfiguration uygulandı.
2850. AccessKey fazla uzun, bir karakterden uzun olamaz.
2851. Tür Adı öznitelik türünde yinelenen AttributeUsageAttribute bulundu.
2852. Rebar Band
2853. Başka bir iş parçacığına ait olduğundan çağıran iş parçacığı bu nesneye erişemiyor.
2854. Bir DbGroupByExpression toplamaları listesinde en fazla bir DbGroupAggregate belirtilebilir.
2855. Geçersiz özel öznitelik biçimi. Doğru biçim: 'ÖznitelikAdı1=Değer1, ÖznitelikAdı2=Değer2'.
2856. Alt eksenler koleksiyonu.
2857. CultureAndRegionInfoBuilder öğesinde geçersiz gün adı.
2858. Sağlanan INamespacePrefixLookup 'ad alanı' ad alanı için bir önek oluşturamadığından, bu XamlTypeName örneği dizeye dönüştürülemiyor.
2859. Desteklenmeyen .NET Framework sürümü "X".
2860. Belirtilen 'Tür Adı' türündeki denetimin kimliği yok.
2861. İşlem başlangıç saati: X
2862. OleDbSchemaGuid şema guid'si için kısıtlama beklenmiyor.
2863. Çağıran iş parçacığı kilidi tutmuyor.
2864. Stroke.Invalidated olay bağımsız değişkenlerinde tanınmayan Stroke.
2865. Seçimi Aşağı Genişlet
2866. Belirtilen üyelik sağlayıcısı bulunamadı.
2867. Özellik Set yöntemi bulunamadı.
2868. Soyut temel üye çağrılamıyor: 'Üye'
2869. Tüm kişiselleştirilmiş ayarları ve Web Bölümlerini kaldırın.
2870. Nesne alındığı ByRef VARIANT tarafından sahip olunan özgün tür için zorlanamaz.
2871. Kimlik bilgileri, veritabanı oluşturma veya kaldırma izinleri olan bir kullanıcı hesabını tanımlamalıdır.
2872. türü kesin belirlenmiş kod oluşturma için kullanılan bir tasarım zamanı özelliği.
2873. 'X' adresini dinleyen hiç kanal dinleyicisi yok. İstemci kanalını açmadan önce ServiceHost'un açıldığından emin olun.
2874. İptal düğmesi tıklatıldığında harekete geçirilir.
2875. Çokgen eşleme alanı şekli için geçersiz sayıda koordinat belirtildi. Her x,y çifti, çokgenin bir köşesinin koordinatlarını içermelidir.
2876. Dizeleri okurken ve yazarken kullanılacak kodlama.
2877. Güvenlik ilkesinin doğru şekilde ayarlanabilmesi için, sihirbazın güveneceği derlemeyi bilmesi gerekiyor.
2878. Y adlı X örneği için alıcı belirtilmedi. Bu sağlayıcıyı devre dışı bırakmak isterseniz, lütfen sağlayıcılar koleksiyonundan kaldırın.
2879. ImportDefinition.IsRecomposable yanlış olduğundan Activate çağrıldıktan sonra 'definition' ayarlanamıyor.
2880. Dizide geçersiz uzunluk belirtiliyor.
2881. MaximumKilobytes 64 KB ile 4 GB arasında ve 64K artımlı olmalıdır.
2882. Stil sayfasında 'input-type-annotations'="strip" değerini belirten bir stil sayfası modülü ve 'input-type-annotations'="preserve" değerini belirten başka bir stil sayfası modülü varsa bu bir hatadır.
2883. Denetimin görünüm durumunu sürdürüp sürdürmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.
2884. 'X' öğesinde xml örneğini ayarlama işlemi özel durum döndürdü.
2885. Bu işlem yalnızca Windows 2000 SP3 veya sonraki işletim sistemlerinde desteklenir.
2886. Gösterge dikdörtgeni konumu.
2887. Uzak nesnedeki değer türü alanının adresini hesaplama girişiminde bulunuldu. Olasılıkla bu katıştırılmış değer türündeki bir alanın değerini doğrudan alma veya ayarlama girişimi neden olmuştur. Bundan kaçının ve bunun yerine uzaktan erişilecek nesnelerdeki her alan için erişim yöntemleri sağlayın ve bunları kullanın.
2888. X BoundField, TextBox olmayan bir denetim içeriyor. BoundField'den devralmak üzere OnDataBindField'ı geçersiz kılın ve başka denetimler ekleyin.
2889. 'Tür Adı' türündeki kanal havuzu, 'formatter' olarak hatalı etiketlenmiş.
2890. Erişimci okumayı desteklemiyor.
2891. Toplam sığdırma biçiminde paragrafın kaydırılmasına izin verilmelidir.
2892. Yanıt yeniden doğrulaması her zaman gereklidir ancak yanıtta ne Last-Modified ne de ETag üstbilgisi ayarlandı.
2893. 'Y' ObjectDataSource'ta DataObjectTypeName özelliği tarafından belirtilen türde 'X' adlı özellik bulunamadı.
2894. Etiketlerin etkinleştirildiğini gösterir.
2895. Komutları otomatik olarak oluşturulacak DataAdapter.
2896. Denetimin yatay hizalaması.
2897. Çok dosyalı derlemeler desteklenmiyor. Derleme: Derleme Adı
2898. "X" konumunda ön bellek kullanılıyor.
2899. Oturum açma başarılı olduğunda kullanıcının yönlendirildiği URL.
2900. Belirtilen geçiş adresi (X) geçerli değil. Sıfır olmayan bir bağlantı noktası numarası içermelidir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions