English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3601. Press to select row
3602. 'X' hizmetine ilişkin SSL ayarları IIS 'Y' ayarlarıyla eşleşmiyor.
3603. Düğüm metninde sözcük kaydırma yapılıp yapılmayacağı.
3604. PositionToValue yöntemi, grafik alanı öğelerinin hesaplama konumundan önce çağrılamaz.
3605. Denetimin değeri değiştiğinde hareket geçirilir.
3606. PreRender evresinden sonra CachePolicy kullanılamaz.
3607. Matrix ters çevrilebilir değil.
3608. Hizmet adı denetimi başarılı.
3609. X parametresinin arkasından bir değer gelmelidir.
3610. 'X' tür adı derlemeyle nitelenmemiş. Bu değeri System.Type.AssemblyQualifiedName'den alabilirsiniz.
3611. Erişimci dizinleri ByRef olarak geçirilemez.
3612. Eklenecek nesne bir StripLine nesnesi değil.
3613. File Name XML site haritası yapılandırma dosyası yüklenemedi. X
3614. Yıl, ay ve tarih sırası belirlenemiyor: 'X'.
3615. Belirtilen dize konu için gereken biçimde değil.
3616. Yanıtların içerik kodlamasını belirtir.
3617. RegisterRequiresViewStateEncryption() yönteminin Page_PreRender'dan önce veya bununla aynı zamanda çağrılması gerekir.
3618. Belirtilen öğede IsManipulationEnabled true olarak ayarlanmadı.
3619. ad alanı, tür veya işlev
3620. Bu CancellationToken ile ilişkilendirilmiş CancellationTokenSource atıldı.
3621. Veritabanı listesi sorgulanamadı
3622. Tam URI 'X' için izin verilmez. Tam URI'lara ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API için izin verilmez. Onun yerine, ilgili hizmet için sanal yol kullanın.
3623. Uygulamanın yolu bilinmediğinden, 'X' mutlak sanal uygulamaya göre belirtilemez.
3624. GestureRecognizer başlatılamadı.
3625. Dış geçerli öğenin temsilcisi yalnızca bir kez ayarlanabilir.
3626. 'Tür Adı' varlık türündeki 'X' üyesi null yapılabilir olmadığından 'Özellik Adı' özelliğinin özgün değeri null olarak ayarlanamıyor.
3627. DeleteCommand belirtilmediği sürece silme işlemi 'X' veri kaynağı tarafından desteklenmez.
3628. 'X', desteklenmeyen bir yalnızca yansıma derlemesi.
3629. Parolanızı almak için Kullanıcı Adınızı girin.
3630. Üyelik yönetiminin etkin olup olmadığını belirtir.
3631. InstanceKey, Guid.Empty gibi tamamen sıfır olan bir değerle oluşturulamaz. Tamamen sıfır bir değeri olan InstanceKey almak için InstanceKey.InvalidKey kullanın.
3632. Değerin alınacağı sorgu dizesi alanının adı.
3633. Gösterge otomatik konumunun yüzde cinsinden maksimum boyutu.
3634. Hedef uygulama etki alanı yüklemesi kaldırılmış.
3635. Çalışan tamamlandığında (başarılı veya başarısız olarak ya da iptal edilerek) oluşturuldu.
3636. Bozuk .resources dosyası. Ad bölümü içine geçersiz 'X' uzaklığı.
3637. SQL önbellek bildirimi için etkinleştirilmiş tablolar alınamıyor.
3638. LDML dosyasındak, "X" DigitSubstitution değeri geçersiz.
3639. MSB3666: SDK aracı "X" bulunamadı. Y
3640. Çıkış hedef öğeleri:
3641. 'Z' öğesinde ['X'('Y')] bilinen bir özellik değil.
3642. MSBUILD : hata MSB1002: Bu anahtar parametreyle kullanılmaz.
3643. Native UDT en yüksek byte boyutu belirtiyor
3644. Huni boynu genişliği öznitelik değerinin 0-100 aralığında olması gerekir.
3645. Geçersiz İleti Nesnesi.
3646. URI 'X' geçerli değil. '$value' öncesindeki kesim bir Media Link Entry veya temel özellik olmalıdır.
3647. 'attributeMapUsername' özelliği 'sAMAccountName' veya 'userPrincipalName' ile eşlenmelidir.
3648. MSBUILD : hata MSB1012: Bir yanıt dosyası belirtin.
3649. X dizin adı geçersiz.
3650. meta:localize='false' olduğunda meta:resourcekey özniteliği etikette kullanılamaz.
3651. RSA anahtar kapsayıcısı zaten var.
3652. 'Özellik Adı' özelliği en çok X karakter uzunluğunda olmalıdır.
3653. MSB3643: TargetFrameworkMoniker "X" özelliğine bağlı olarak başvuru derleme yolları oluşturulurken bir hata oluştu. Y
3654. 'X'.'Y' bir ortam özelliği değil.
3655. OleAut tarihi bir DateTime değerine doğru olarak dönüşmedi.
3656. Boyut parametresi sıfırla en yüksek Int32 değeri arasında olmalıdır.
3657. DataTable seri hale getirilemiyor. DataTable adı ayarlı değil.
3658. InsertMethod çağrılırken kullanılan değerler koleksiyonu. Bu parametreler, veriyle sınırlı denetimler tarafından sağlanan parametrelerle birleştirilir.
3659. Yığın null olmadığında FlipRememberedStack() çağrıldı.
3660. HTTP istemcisinin 'Y' medya türü için bildirilen tercihi nedeniyle, otomatik biçim seçimi yanıt biçimini 'X' olarak ayarladı.
3661. MSB3756: "X" xml öğesi "Y" xml öğesinin altında geçerli değil.
3662. Byte[] uzunluğu 4'ün katları olmalıdır.
3663. Şifre çözme işlemi başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
3664. Yeni veri görünümü boyutu.
3665. 'X' bağlantı seçeneği için geçersiz uzunluk; en büyük uzunluk: Y.
3666.
3667. Render çağrılmadan önce adlandırma kapsayıcısına üst öğe olarak EnableSortingAndPagingCallbacks true olarak ayarlanmış bir GridView belirlenmelidir.
3668. Parametre okunabilir olmalıdır.
3669. Oluşturucu standart çağırma kuralına sahip olmalıdır.
3670. Bu bölge seçeneği, bölge bulgusu içermeyen derlemelerle eşleşiyor.
3671. Zaman uyumsuz nesne zaten sonlandı.
3672. Ayrıştırılan dize geçersizdi.
3673. AllowHexSpecifier biti, numaralama biti alanında ayarlanmış olduğunda, numaralama değerine eklenebilecek geçerli bitler yalnızca HexNumber içindeki bitlerin bir alt kümesi olabilir.
3674. Otomatik silmeleri etkinleştir
3675. Sağlayıcı Alanı Adı:
3676. Genel işlevin tür tanımı tamamlanmamış.
3677. SqlWorkflowInstanceStore salt okunur ve daha fazla yapılandırılamaz. SqlWorkflowInstanceStore yapılandırmasının tamamı ilk InstanceHandle oluşturulmadan önce gerçekleşmelidir.
3678. Veri Noktasının Dizini
3679. &Uygulama hizmetleri için SQL Server'ı yapılandır
3680. Olay günlüğü izlenemiyor. Günlük uzak bilgisayarda olabilir.
3681. Kimliği 'X' olan MultiView, 'Z' CommandName ile CommandArgument'da belirtilen bir 'Y' View bulamadı.
3682. Devam eden bir ağaç ilerletme işlemi olduğundan bu düğümün Visual alt öğeleri değiştirilemez.
3683. İçinde veri olduğunda, 'Tür Adı' türündeki DataColumn sütununun AutoIncrement özelliği değiştirilemez.
3684. Alan başlatıcı 'Özellik Adı' statik olmayan alanı, yöntemi veya özelliğine başvuramaz
3685. Bu kapsamın kotasının artırılması desteklenmiyor. Yalnızca kullanıcı uygulaması kapsamının kotası artırılabilir.
3686. Girilen sağlayıcı kullanıcı anahtarı geçersiz. System.Guid türünde olmalıdır.
3687. Yol Anahtarını Belirt
3688. Seçili yetkilendirme kuralını düzenle.
3689. Değerin alınacağı oturum alanının adı.
3690. X bitiş noktası bulundu, ancak istemci bulunan bitiş noktalarının hiçbiriyle kanalı oluşturamadı veya açamadı.
3691. Geçerli ortam kapsamında 'X' bağımsız değişkeni yok.
3692. Bir öznitelik yazılırken içerik yazılmaz.
3693. Öznitelik adı boş olamaz
3694. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Zaten bir sahibe bağlanmış olan bir InstanceHandle'ın sahibini ayarlamak için BindOwner'ı çağırdı. InstanceHandle kullanım ömrü boyunca yalnızca bir sahibe bağlanabilir.
3695. ResourceReader sınıfı .resources dosyalarının bu sürümünü nasıl okuyacağını bilmiyor. Beklenen sürüm: X Bu dosya: File Name
3696. 'X', 'Y' şema sürümüyle uyumlu bir veritabanı şeması gerektiriyor. Ancak, geçerli veritabanı şeması bu sürümle uyumlu değil. Çerçeve yükleme dizininde bulunan aspnet_regsql.exe ile uyumlu bir şema yüklemeli veya sağlayıcıyı daha yeni bir sürüme yükseltmelisiniz.
3697. Geçirilen ANSI dizesi, varsayılan ANSI kod sayfasından Unicode'a dönüştürülemedi.
3698. Sağlanan DateTime geçersiz bir saati temsil ediyor. Örneğin, saat ileri alındığında, atlanan süre içinde yer alan saat değerleri geçersiz olur.
3699. Düğüm metninin çevresindeki yatay doldurma miktarı.
3700. Tür uyumsuz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions