English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6401. X, Y için geçerli bir değer değil.
6402. Dize içeriği
6403. Yabancı anahtarlar yalnızca, .NET Framework'ün 4.0 veya üzeri hedeflendiğinde oluşturulabilir.
6404. Web bölümü zaten bağlantı modunda.
6405. Yerel bilgisayarda Yerel saat dilimi bulundu, ancak veriler bozulmuş.
6406. PeerName çözümlenirken özel durum oluştu.
6407. Statik menü öğeleri için şablon.
6408. MSB3325: Şu anahtar dosyası alınamıyor: File Name. Anahtar dosyası parola korumalı olabilir. Bunu düzeltmek için, sertifikayı almayı yeniden deneyin veya sertifikayı el ile şu anahtar kapsayıcısı adına sahip Kesin Ad CSP'sine yükleyin: X
6409. Eksen ölçeği segmentiyle ilişkili nesne.
6410. 'X' ifade öneki tanınmadı. Lütfen öneki düzeltin veya yapılandırmanın bölümünde kaydedin.
6411. Yalnızca hizmet ana bilgisayarı açılmadan önce izin verilen bir hizmet ana bilgisayarı uzantısı kullanılarak bir işlem gerçekleştirilmeye çalışıldı.
6412. F Ölçütü:
6413. Varolan önbellek girdisiyle değiştirilebilecek 5XX Yanıtı.
6414. 'X' koleksiyonunda belirtilen bağımsız değişken sayısı 'Y', ancak beklenen sayı 'Z'.
6415. Nesne Adı nesnesi bırakıldı, artık kullanılamaz.
6416. Kimlik Onayı
6417. Günlüğe Git
6418. Bağlantı açık ve oturum açma işlemi başarılıydı, ancak bu bağlantı için MARS etkinleştirilirken hata oluştu.
6419. Derleme Adı derlemesinde desteklenmeyen Tür Adı türü. Bir oluşturucuda eklenti modeli için geçersiz bir parametre var ya da derleme şu anda desteklenmiyor.
6420. MSB3689: Xaml görevi yürütülemiyor. CommandLineTemplate görev parametresi belirtilmemişse, Rule içinde ToolName özniteliği belirtilmeli veya ToolExe görev parametresi ayarlanmalıdır.
6421. ActivityDefinitionId 'X' için TrackingProfile 'File Name' bulunamadı. TrackingProfile yapılandırma dosyasında bulunamadı veya ActivityDefinitionId eşleşmiyor.
6422. X değerleri, dize nesnesine veri bağlı olamaz.
6423. Grafik alanı adı.
6424. HttpWebResponse tarihi önbelleğe alınandan eski.
6425. Güncelleştirme düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
6426. HTTP proxy üzerinden FTP isteği gönderilirken uzaklıklar desteklenmiyor.
6427. Bu koleksiyonla yalnızca Tür Adı türündeki nesneler kullanılabilir.
6428. Geri arabelleğin aygıtı geçerli değil.
6429. Dizini 'X' olan sertifika kaldırılamadı.
6430. Neden: Boşta kalma zaman aşımı ortaya çıktı.
6431. Seri hale getirme hatası.
6432. Sağlanan proje koleksiyona yüklenmedi.
6433. Yardım iletisi null veya boş olamaz.
6434. DataProtectionSecurityStateEncoder bayt dizisinin kodunu çözemiyor. Bir 'UserProfile' yüklendiğinden emin olun; bu bir 'web grubu senaryosu' ise, tüm sunucuların gezici profillerle aynı kullanıcı olarak çalıştığından emin olun veya özel bir SecurityStateEncoder' sağlayın.
6435. Kullanıcının kimliği doğrulanmadan önce oluşturulur.
6436. Görünümler koleksiyonu.
6437. Web Bölümü ayarlarını tercihlerinize uyan şekilde değiştirerek bu sayfayı kişiselleştirin.
6438. Önceki Sayfa
6439. İşlemin kullandığı CPU zamanı miktarı.
6440. [Age1] Now - LastSynchronized = [Age1] Now - LastSynchronized = X, Last Synchronized: Y.
6441. Dış görünüm çerçeve kenarlığı çizgi genişliği.
6442. Önbellek HTTP Durum Satırı Ayrıştırılamıyor: X.
6443. Uzak uygulama adı 'X' zaten ayarlanmış.
6444. Mikrofon Sesini Sustur
6445. İliştirilen özellik adı boş veya null olmamalıdır.
6446. Seçili anahtar/değer AppSetting'i sil.
6447. Active Directory üyeliği sağlayıcısı.
6448. Bir sorgudaki SKIP alt tümcesinin bağımsız değişkenleri olarak parametreler veya bir komut ağacındaki bir SkipExpression, SQL Server'ın SQL Server 2005 öncesi sürümlerinde desteklenmez.
6449. &Bağlantı dizesi yöneticisi
6450. X (Hata)
6451. 'X' adlı bir görüntü modu zaten eklenmişti.
6452. Nesne UInt64 türünde olmalıdır.
6453. İğne girişi bir hatayla karşılaştı.
6454. Bağlantının güvenli bağlantı olup olmayacağı.
6455. Kutupsal grafiğin etiketler çizim stilini alır veya ayarlar.
6456. Bağlama İlkesi
6457. X sağlayıcısında tanımlanan kök düğüm null; kök düğümler null olamaz.
6458. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir TransactionContextWorkItem tamamlandı.
6459. Köprünün metin özelliğine bağlı alan.
6460. 'Öznitelik' özniteliği için özellik bulunamadı.
6461. Yanıt null olduğundan bu İstek başarısız olacak.
6462. Eşleme olmadan seri hale getirme işlemi henüz desteklenmiyor.
6463. Sabit Ülke
6464. Bu koleksiyondaki öğe sayısı sıfırdan büyük olmalıdır.
6465. Göreli koordinatlarda, veri noktalarının minimum yüksekliğini alır veya ayarlar. Bu özellik çok küçük huni segmentlerini görünür yapmak için kullanılabilir.
6466. Kullanıcı tanımlı ACE'ler iyi bilinen ACE türünde olmamalıdır.
6467. X konumundaki işlemler
6468. Belirtilen kaynak adı "X", kaynak dosyasında yok.
6469. Şu fazla yükleme grupları eşdeğer: X. Burada yalnızca bir fazla yük grubu tanımlanması yeterlidir.
6470. İmza doğrulama başlıyor.
6471. E-posta gereklidir.
6472. Satır tabloda bulunamadı.
6473. Belirtilen seri hale getirilmiş 'X' dizesi desteklenmiyor.
6474. Etiketler eksen sonlarında gösteriliyorsa true olur.
6475. Aynı Web sitesi
6476. Hizmetin gecikmeli otomatik başlatma ayarını içerir. Hizmet otomatik başlayan bir hizmet değilse bu ayar yoksayılır.
6477. MSB3267: Bir çerçeve derlemesi olan "X", şu anda hedeflenen çerçeve içinde çözümlenemedi. "Y". Bu sorunu gidermek için, "X" başvurusunu kaldırın ya da uygulamanızı "X" içeren bir çerçeve sürümüne yeniden hedefleyin.
6478. Fare açılır menüdeki fiillerin üzerinde dolaştığında fiillere uygulanan stil.
6479. Milisaniye cinsinden okuma zaman aşımı.
6480. Bu işlem yalnızca işlem seçicisi 'Tür Adı' türünde olduğunda desteklenir.
6481. Başlık Bağlantısı
6482. Nesne DBNull olarak atanamaz.
6483. Bir ActivityMetadata parametresi alan CacheMetadata yönteminin bir NativeActivity üzerinde çağrılmaması gerekir. NativeActivity'nin doğru CacheMetadata'sı bir NativeActivityMetadata parametresi alır.
6484. Gölge akış yazılabilir olmalıdır.
6485. Şerit genişliği.
6486. 'X' koleksiyonu null değerler içeremez.
6487. 'X' URL'sine bağlanmak için kanal havuzu oluşturulamıyor. Uygun kanal kayıtlı olmayabilir.
6488. 'Tür Adı' türündeki CreateServiceEndpoint yöntemi 'Tür Adı' türünde bir örnek yerine null döndürdü.
6489. MSBUILD : error MSB1048: Çözüm dosyalarında doğrudan hata ayıklanamıyor. Önce MSBUILDEMITSOLUTION=1 ortam değişkeniyle MSBuild'i çalıştırarak bu dosyaya karşılık gelen bir ".sln.metaproj" dosyası oluşturun. Sonra o dosyada hata ayıklaması yapın.
6490. Gönderilen veriler, CurrentRow'un bu değeri için geçersiz olan bir önceki TableRow'u istiyor: X
6491. Tüm case gövdeleri ve varsayılan gövde aynı türde olmalıdır.
6492. Engeli kullanan iş parçacığı sayısı toplam kayıtlı katılımcı sayısını aştı.
6493. Çalışma zamanı hatası: X
6494. BitmapImage başlatılmadı. BeginInit yöntemini çağırın, uygun özellikleri ayarlayın ve sonra EndInit yöntemini çağırın.
6495. Eşleme dosyasında Y 'Z' için XFunctionMapping bulunamıyor.
6496. Kullanıcı oluşturmak için e-posta adresinin gerekip gerekmediğini belirler.
6497. Bu alandaki CheckBox'ın Text özelliği.
6498. StartItem geçerli değil.
6499. Yeni bir süreölçer ayarlamadan önce öncekini iptal etmelisiniz.
6500. 'Y' olduğu için 'X' öğesine atanamaz

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions