English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5601. 'Tür Adı' türünde bir konum olduğundan, 'Tür Adı' türünde bir değer 'X' adlı konuma ayarlanamıyor.
5602. True dalı zaten var.
5603. Varsayılan asıl nesne iki kez ayarlanamaz.
5604. Geçerli hedef çerçeve web işlemlerini desteklemiyor.
5605. Ek açıklamanın boyutunun her zaman göreli grafik koordinatlarında tanımlanıp tanımlanmayacağını belirleyen bir bayrak alır veya ayarlar.
5606. Veri Noktasının Etiketi
5607. Beklenmeyen parametre: 'X'.
5608. X yükseltme kümesi zaten tanımlanmış.
5609. Veritabanı oluşturuldu veya değiştirildi.
5610. Geçersiz 'X' karakteriyle karşılaşıldı.
5611. 'X' teması uygulamada veya genel tema dizinlerinde bulunamadı.
5612. PointAndFigure grafik türü - Geçersiz biçimde 'ReversalAmount' özel özniteliği.
5613. Ağaç düğümünün araç ipucu.
5614. DateTime oluşturucu için bağımsız değişkenler bileşimi geçerli aralığın dışında.
5615. "Tür" bağımsız değişkeni UserControl olmadığında "yol" bağımsız değişkeni boş olmalıdır. "Yol" bağımsız değişkeni 'X' olamaz.
5616. İstenen PackagePart hedef kaynakta bulunamadı.
5617. Web isteği kimlik doğrulamasından sonra iş parçacığı simgesi geri alınamadı.
5618. Noktalar arasındaki boşluk boyutunu koordinatlara göre alır veya ayarlar.
5619. savedContext.SchemaContext null olamaz
5620. 'X' ForEach etkinliğinin kullanılabilmesi için değerlerin null olmayan bir ifadeye bağlanması gerekir.
5621. 'ad alanı' OldNamespace için 'Derleme Adı ' derlemesinde birden çok XmlnsCompatibleWithAttribute var. Fazla öznitelikleri kaldırın.
5622. 'X' özniteliği, negatif olmayan bir tamsayı olmalıdır.
5623. MSB3687: Xaml kuralı ayrıştırılamıyor. X
5624. X kapsamı 'MatchByLdap' eşleştirme kuralı kullanılarak eşleştirilemiyor. 'MatchByLdap' kuralını kullanarak kapsamları eşleştirmek için, kapsamın düzeni 'ldap' olmalıdır.
5625. 'Tür Adı' Türü benzersiz değil. Bunun nedeni, geçerli dil seçeneğiyle uyumlu olmayan yalnızca harf büyüklüğü farkı olan türler olabilir.
5626. Öğenin göstergede gösterildiğini belirtir.
5627. Açılır menü içindeki fiillere uygulanan stil.
5628. Belirtilen değer 'X' numaralandırmasında geçerli değil.
5629. Sağlanan DateTime'ın Year, Month ve Day özellikleri 1 olarak ayarlanmalıdır. Saat, en çok milisaniyelerine kadar belirtilebilir.
5630. Piksel biçimi desteklenmiyor.
5631. HTTP 1.0 Yanıtı Last-Modified üstbilgi değeri önbellek girdisininkinden daha eski.
5632. Kimlik doğrulama düzeni eşleşmeyen veya varolmayan bir istek alındı. AuthenticationSchemes:X, Authorization:Y.
5633. Metin eşik değeri negatif bir sayı olamaz.
5634. EntityPropertyMappingAttribute için 'Tür Adı' türünün 'Üye' üyesindeki 'X' TargetTextContentKind özellik değerinin değeri geçerli değil.
5635. INameResolver hizmetinde hizmet sağlayıcısı eksik.
5636. Özellik uzak makinelerde desteklenmiyor.
5637. Öğe boş bir kategori oluşturdu.
5638. Şema tablosunda geçersiz sıra sayılı sütun var. ColumnOrdinals'da (varsa), yinelenmeler ve boşluklar olmamalıdır.
5639. 'Tür Adı' türü üzerinde Clear yöntemi çağrılırken özel durum oluştuğundan 'X' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor.
5640. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir örnek sahibi gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak işleme bağlı sahip yok.
5641. İstenen Performans Sayacı özel bir sayaç değil. ReadOnly olarak başlatılmış olmalıdır.
5642. Grafik başlığı.
5643. MaxPageStateFieldLength yalnızca -1[off] değerine veya pozitif sayılara ayarlanabilir.
5644. 'Tür Adı' türünün 'Üye' üyesindeki 'Öznitelik' genişletilmiş özniteliğine geçerli EntityPropertyMappingAttribute için izin verilmiyor.
5645. Özel sayaçlar dosya görünümü için bellek yetersiz.
5646. Kapsamı olan yer işaretleri oluşturmak için yalnızca kayıtlı yer işareti kapsamları kullanılabilir.
5647. Belirtme çizgisi yer işareti ucu.
5648. X Ana Kılavuz Çizgileri
5649. Yeni üst Visual'e eklemeden önce belirtilen alt öğenin geçerli üst Visual'den bağlantısının kesilmesi gerekir.
5650. Reto-Roman dili (İsviçre)
5651. Uygulama etki alanı sayısı: X
5652. Tanımlayıcısı X olan nesneye bulunmayan bir düzeltme içinden başvuruluyor.
5653. Adım sonu geri düğmesinin stili.
5654. Grafik üzerindeki Veri Yok iletisini özelleştirmek için bu özelliği kullanın.
5655. StylusPointDescription sırayla en azından X, Y ve NormalPressure içermelidir.
5656. Proje dosyası bu MSBuild sürümü tarafından desteklenmeyen ToolsVersion="X" ifadesini içeriyor. Projede ToolsVersion="4.0" varmış gibi kabul edilecek.
5657. Dosya şu anda okuma için açık. Bunu denemeden önce dosyayı kapatın ve yeniden açık.
5658. Değer ayarlama başarısız oldu.
5659. WorkflowServiceHost sağlanan serviceImplementation'ın bir Activity veya WorkflowService olmasını gerektiriyor.
5660. Seçili özel hatayı kaldır.
5661. Yeniden Yönlendirme Kalıcı Taşındı
5662. E-posta gönderilmeden önce oluşturuldu.
5663. TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
5664. Video belleği yetersiz.
5665. Örtüşen SmartLabel için olası hareket yönünü alır veya ayarlar.
5666. Özet sınıf olduğundan X örneği oluşturulamaz.
5667. DataField belirtilmelidir.
5668. X için görünüm oluşturulamadı.
5669. Güvenlik paketleri numaralandırılıyor:
5670. -A mp
5671. İmlecin iliştirildiği eksenin türü.
5672. FormView'da şablonların çevresinde bir tablonun işlenip işlenmeyeceği.
5673. İlişkili işlemin sonlanıp sonlanmadığını gösterir.
5674. File Name site haritası yapılandırma dosyası zaten başka düğümler veya sağlayıcılar tarafından kullanılıyor.
5675. Özbekçe (Latin)
5676. Ek açıklamanın benzersiz adını alır veya ayarlar.
5677. Özel Durum Oluştu
5678. Oturum açma girişiminiz başarılı değildi. Lütfen yeniden deneyin.
5679. Tüm Kod üyelik şartı, bu şarta göre değerlendirilen her derleme için doğrudur. Üyelik koşuluna uygun olan derlemeler, bu kod grubu ile ilişkili izinleri alacaktır.
5680. "X" çalışma dizini yok.
5681. InvokeMethod 'Yöntem adı' - yöntem Static değil.
5682. "X" ile tanımlanan ağ bağdaştırıcısı UDP taşıması tarafından kullanılamıyor, çünkü bağdaştırıcı bir ağa bağlı gibi görünmüyor veya desteklenmeyen bir işlem durumunda. Belirtilen bağdaştırıcının şu anki işlem durumu: "Y".
5683. Uygulamanın ön derlemesi başarılı oldu.
5684. Hedef uygulama etki alanında dağıtım dolgusu oluşturulurken hata oluştu.
5685. 'X' adlı bir resim zaten mevcut olduğundan resim eklenemiyor.
5686. Adlandırılmış parametre kapsayıcı ACL olmalıdır.
5687. Kod gruplarının ilişkili izin kümesi olmalı. Varolan birini seçin veya yeni bir tane oluşturun.
5688. Önceki bir gönderme işlemi bir ICMP "Hedefe Ulaşılamıyor" iletisiyle sonuçlandı. Bu tipik olarak uzaktaki bitiş noktasının dinlemediğini ya da şu anda iletiyi işleyemediğini gösterir.
5689. 'Tür Adı' yöntem sonuç türü bu yöntem bağımsız değişkeni için desteklenmez. Bir DbExpression-derived türü veya DbExpression-derived özelliklerine sahip anonim tür örneği üreten bir yöntem gerekir.
5690. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan gezinti hedefi.
5691. Kişiselleştirme sağlayıcısı kaydedilirken connectionStringName özniteliği belirtilmelidir.
5692. COM kayıt iptal etme işlevi bir System.Type parametresine ve void dönüş türüne sahip olmalıdır.
5693. Örnek sahibinin kaydı geçersiz duruma geldiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata, bu sahip tarafından kilitlenmiş tüm örneğin bellekteki kopyalarının eski hale geldiğini ve InstanceHandle'larla birlikte atılmaları gerektiğini gösterir. Normalde bu hata en iyi ana bilgisayar yeniden başlatılarak giderilir.
5694. Ek açıklama konumu değiştirilmişse etkinleşir.
5695. Uzaklık tam dakika değeri olarak belirtilmelidir.
5696. Yeni oluşturulan kullanıcının devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını belirler.
5697. Oluşturucunun geçersiz bir parametre türü var: Tür Adı
5698. XmlSiteMapProvider için gerekli olan File Name dosyası yok.
5699. Geçersiz kapsam.
5700. İstek akışı işlenirken hata oluştu. Karışık içerik desteklenmiyor. Değerlendirilen yapılandırılmış tür: 'X'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions