English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8101. GAC derlemelerinin tümü her zaman tam güven aldığından, tam güven listesinin artık bir anlamı yoktur. Güvenlik ilkesinde kullanılan derlemeleri, güvenilir olmalarını sağlamak için GAC'ye yüklemelisiniz.
8102. Bırakılan nesne üzerinde 'X' işlemine izin verilmez.
8103. X(Y, Z) ikili ifadesi A olarak değerlendirildi.
8104. SQL önbellek bağımlılığı tablosunu etkinleştir. -t seçeneğini gerektirir.
8105. Aynı 'X' anahtarına sahip olan birden çok düğüm bulundu. XmlSiteMapProvider site haritası düğümlerinin benzersiz anahtarları olmasını gerektirir.
8106. 'X' sunucu etiketi belirsiz. Lütfen belirsizliğe neden olan ilişkilendirilmiş kaydı değiştirin ve yeni bir etiket öneki seçin.
8107. Odağı Yukarıdaki Sayfaya Taşı
8108. Day, 1 ile Y ayı için X arasında olmalıdır.
8109. Tür Adı konu tanımlayıcısı türü Tür Adı değer veri türüyle eşleşmiyor.
8110. XC1040: 'Tür Adı' türü 'ad alanı' ad alanında bulunamadı.
8111. Geçerli uzunluktan daha büyük bir uzaklıktan yazdırılamıyor. Bu, arabellekte başlatılmamış veriler bırakır.
8112. 'Function Name' işlevinin tanımı kendisine doğrudan veya dolaylı başvuru içeriyor. Yinelemeli işlev tanımları desteklenmez.
8113. Değer bir Int16 için çok büyük ya da çok küçüktü.
8114. Belirtilen karakter değerine bu özellik için izin verilmez.
8115. 'X' tür başlatıcısı özel durum döndürdü.
8116. Geçerli sağlayıcıda X SiteMapNode bulunamadı; yalnızca aynı sağlayıcıdaki düğümler eklenebilir.
8117. 'Duration' ve 'MaxResult' özellikleri mümkün olan en yüksek değerlere sahip olduğundan bu bulma işlemi asla sonlanamaz. 'Duration'ı TimeSpan.MaxValue'dan küçük ya da 'MaxResults'ı int.MaxValue'dan küçük olacak şekilde belirtin.
8118. Eksen kaydırma çubuğunda görüntülenen düğmeleri belirler.
8119. İşlenmemiş özel durum oluştu ve işlem sonlandırıldı.
8120. Bölgede gösterilen yönerge metnine uygulanan stil.
8121. GetContentStream() tek bir kez çağrılabilir.
8122. Yazma zaman aşımına uğradı.
8123. Setsvana dili (Güney Afrika)
8124. Önceden salt okunur olarak ayarlanmış olduğundan 'X' Hizmet İşlemi değiştirilemez.
8125. Parola değiştirme düğmesi için gösterilecek stil.
8126. ElementPositionConverter - Geçersiz dize biçimi. Dikdörtgenin X, Y, Width ve Height değerleri belirtilmelidir. Örneğin '0,0,100,100'.
8127. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki SendParametersContent nesnesi farklı sayıda parametreye sahip.
8128. 'X' ve 'Y' aynı türde olmalıdır.
8129. Gönder düğmesinin stili.
8130. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki nesnesi farklı Action'a sahip.
8131. Frizce (Hollanda)
8132. LicenseManager'ın CurrentContext özelliğinin kilidi yalnızca aynı contextUser tarafından açılabilir.
8133. Bayt sayısı 32-bit bir makinedeki sanal adres alanını aşamaz.
8134. Gösterge sütunu üstbilgi metni yazı tipi.
8135. Geçersiz özel öznitelikler biçimi. 'X' adlı öznitelik zaten tanımlanmış.
8136. Değişiklikleri uygulamak ve EditorZone'u açık bırakmak için fiil.
8137. Bir işleme akış olarak geçen Receive etkinliği bir TransactedReceiveScope içinde değildir.
8138. SSL protokol üstbilgisindeki geçersiz SSL sürüm numarası nedeniyle akış bozuldu.
8139. Sürüm dizesi bölümü çok kısa veya çok uzundu.
8140. Geçersiz kılma görevleri "X" göreli bir yol olamaz ve disk üzerinde var olmalıdır. Varsayılan görevlerin üzerine yazılmayacak.
8141. Grafik seri hale getirici nesnesi.
8142. MSBUILD : hata MSB1003: Bir proje veya çözüm dosyası belirtin. Geçerli çalışma dizini proje veya çözüm dosyası içermiyor.
8143. tür belirtimi bağımsız değişkenleri içeren tür adı
8144. BAML AssemblyId X bilinmiyor.
8145. Tanımlama bilgisi zaten var.
8146. Bu iş akışını çalıştırmak için 'Tür Adı' türünde bir uzantı yapılandırılmış olmalıdır.
8147. Uygulamanın yolu bilinmediğinden, uygulamaya göre belirtilmiş 'X' sanal yolu mutlak yapılamaz.
8148. İsteğe bağlı 'X' özelliğinin değeri belirtilen değere ayarlanmamıştı ve özellik belirtilen değere ayarlanamıyordu.
8149. 'Y' 'X' özelliği alt nesnelere izin vermiyor.
8150. WorkflowInstance 'X' üzerinde OnRequestAbort çağrısı bir özel durum oluşturdu. Bu durum önemlidir. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
8151. "Derleme Adı " derlemesindeki "File Name" kaynak dosyasında yapılan bir büyük/küçük harf duyarlı arama birden çok girdi buldu. Yinelenen öğeleri kaldırın veya tam büyük/küçük harfi girin.
8152. Grafik resim eşlemi işlenmeden hemen önce etkinleşir. Bu olayı eşleme alanları öğelerini özelleştirmek için kullanın.
8153. Düzenleme için kullanılan UI öğelerine uygulanan stil.
8154. Nesnenin okuma için kilitlenmesi gerekir.
8155. MSBUILD : error MSB1030: En yüksek CPU sayısı geçerli değil. X
8156. Önbellek Girdisi Boyutu = X fazla büyük, aralık isteğinde bulunulamaz.
8157. Kalıcı olmayan bloktan çıkılıyor.
8158. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz T değeri.
8159. Y imza açıklaması, Z karma algoritması ve A asimetrik imza biçimlendiricisi kullanılarak anahtarı X olan imza hesaplanıyor.
8160. Sertifika adı uyuşmazlığı.
8161. Verilen ColumnName 'X', veri kaynağındaki hiçbir sütunla eşleşmiyor.
8162. Bu piksel biçimiyle ilgili bilgi bulunamadı.
8163. 'Y' bağımsız değişkenle 'X' için Oluşturucu bulunamadı.
8164. 7 bit akışında geçersiz karakter bulundu.
8165. Bu denetimine kişiselleştirme verileri hiç uygulanmamış olduğundan, 'X' için kişiselleştirme verileri ayıklanamıyor. Kişiselleştirme verileri uygulandıktan sonra denetim kimliğinin değiştirilmediğinden emin olun.
8166. Kaynağın derlenmesi gerekiyor: X girdisi Y çıktısından daha yeni.
8167. Yöntem beklenmeyen hata koduyla başarısız oldu: X.
8168. Hedef dizinin (X) ön derlemesi kaynak uygulama diziniyle (Y) aynı ağaçta yer alamaz.
8169. Bağdaştırıcının DataTable tablosunu DataReader okuyucusundan doldurma şekli.
8170. 'X' çeşidindeki bir bitiş noktası için 'address' özelliği belirtilemez. Çok noktaya yayın adresini ve bağlantı noktasını yapılandırmak için, standardEndpoints\X bölümünde tanımlı bir standardEndpoint öğesindeki 'multicastAddress' özelliğini kullanın ve 'endpointConfiguration' özelliğini kullanarak özelliğin bu bitiş noktası öğesine başvurmasını sağlayın.
8171. İşlem tamamlanamadı. Sağlanan SqlConnection bir ilk katalog belirtmiyor.
8172. Adlandırılmış Resimler koleksiyonu dizin oluşturucusu. Resim adı veya dizin parametre olarak sağlanabilir.
8173. Nesne türündeki parametreye geçilen değer için PInvoke dönüştürmesi yok.
8174. 'X' özelliğinin değeri null olamaz.
8175. Önbellek girdisi yoksa HEAD yanıtıyla önbellek güncelleştirilemez.
8176. 'Derleme Adı ' derlemesinin kaydı kaldırılamadı.
8177. İstek işlenirken hata oluştu - IDataServiceHost.ResponseStream null olamaz.
8178. Nesnenin türü __ComObject veya __ComObject'in türevi olmalıdır.
8179. MSB3135: Hedef bölgeye şu .NET Framework sürümü için PermissionSet tanımlanmamış: X.
8180. Bilinmeyen $inlinecount seçeneği; yalnızca "allpages" ve "none" destekleniyor
8181. Derleyici çıkışını UTF-8 karakter kodlaması kullanarak görüntüler
8182. Yönlendirme Hizmeti adresi 'X' olan bitiş noktasında bir iletiyi işlerken başarısız oldu.
8183. Bu izin kümesi yardım konusunu görüntüle
8184. Veri kaynağında yürütülmeden önce toplu olarak işlenecek satır sayısı.
8185. 'X' ComposablePartDefinition açık bir genel tür olduğundan yok sayıldı.
8186. Girişte hatalar algılandı.
8187. Bu biçimlendirici nesneyle ilişkili bir asimetrik anahtar nesnesi yok.
8188. İş parçacığından (X) çıkıldığından istek işlenemez.
8189. HandleInitializationContext'e yalnızca geçirildiği işlevin kapsamı dahilinde erişilebilir.
8190. MSB3678: Hem "X" hem de "Y" proje dosyasında giriş parametresi olarak belirtilmiş. Yalnızca biri sağlanmalıdır.
8191. VolumeIndicator Nesnesi – Start Value parametresi kayıp.
8192. Öğe genişliği. Bu özelliği ayarlamak istiyorsanız 'Auto' özelliğini false olarak ayarlayın.
8193. Dairenin merkezinin x koordinatı.
8194. Yanıt Üstbilgileri Koleksiyonu
8195. Akış okumayı desteklemiyor.
8196. Ad yinelendiğinden, X sayaç adıyla Performans Kategorisi oluşturulamaz.
8197. Tacik dili (Kiril)
8198. 'X' protokolü için HostedTransportConfiguration türünde kayıtlı bir uygulama yok.
8199. 'X' rolü bulunamadı.
8200. 'Tür Adı' türünün örneği oluşturulamadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions