English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11001. Kimliği 'X' olan sahibinin örnek sahibi kaydı geçersiz duruma geldiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata, bu sahip tarafından kilitlenmiş tüm örneğin bellekteki kopyalarının eski hale geldiğini ve InstanceHandle'larla birlikte atılmaları gerektiğini gösterir. Normalde bu hata en iyi ana bilgisayar yeniden başlatılarak giderilir.
11002. X eksenlerinde depolanan değerlerin türü.
11003. Çoklu görevlerin devamında belirli devamlılık çeşitlerinin dışta bırakılması geçerlidir.
11004. Sahte dil (Sahte Asya)
11005. Belirtilen 'Tür Adı' türündeki oluşturucu bağımsız değişkenleri için uygun bir oluşturucu bulunamadı.
11006. HEAD isteğinden alınan sonucun ETag üstbilgisi farklı.
11007. İki ResourceAssociationEnds'in de ResourceProperty özelliği null olamaz.
11008. Belirtilen rol sağlayıcısı adı geçersiz.
11009. Geçersiz ContentTypeMapper değeri. 'Tür Adı' türü uygun temel sınıftan türetilmemiş: 'Class Name'.
11010. 'Tür Adı' varlık türünde bir veya daha fazla etag özelliği olduğundan, bu türdeki DELETE/PUT işlemleri için If-Match HTTP üstbilgilerinin belirtilmesi gerekir.
11011. Dönüştürücü ve 'Y' üzerindeki 'X' müşteri bağlantı noktası aynı bağlantı arabirimini kullanmıyor.
11012. Günlük dosyasında bu girdiyle ilişkilendirilen ikili veri.
11013. "X", "Y" ile değiştirildi.
11014. Ad alanı, tür veya işlev adı tek bir ad veya noktalarla ayrılmış istenen sayıda ad olmalıdır.
11015. Veritabanına bağlanmak için kullanılan bağlantı dizesi. Bu özellik ViewState'te depolanmaz.
11016. 'Özellik Adı' özelliği bilinmiyor.
11017. İşlem tanımlayıcısı işlem işleyicisinden alınamıyor.
11018. Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bir örnek gerektiriyor, ancak InstanceHandle'a bağlanmış hiçbir örnek yoktu.
11019. Varsayılan Özellikler
11020. Parametre değeri bir sayı olmalıdır.
11021. Hizalama için kullanılan grafik alanının adını alır veya ayarlar.
11022. Kullanıcı tarafından sağlanan sertifikalarımız var. Sunucu X sertifika veren belirtti. Sertifika verenlerden herhangi biriyle eşleşen sertifikalar aranıyor.
11023. Biçim Dizesi yalnızca "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" veya "b" olabilir.
11024. Arabellek uzunluğu platformunuzdaki en büyük UIntPtr değerinden küçük olmalıdır.
11025. Bu dosyanın meta verileri bozuk.
11026. Parola değiştirme girişimi başarısız olduğunda gösterilecek metin
11027. Bu grafik öğesiyle ilişkili bir nesneyi alır veya ayarlar.
11028. Derleyici telif hakkı iletisini gizle.
11029. Bu profil özelliği zaten tanımlanmıştı.
11030. 'X' etkinliği tarafından çağrılan System.Workflow.ComponentModel.Activity içinde bir özel durum oluşturuldu. Y
11031. RuntimeArgument 'X', 'Y' adlı RuntimeArgument'a bağlanmış olan bir Argument'a başvuruyor. Lütfen Argument nesnesinin birden fazla RuntimeArgument nesnesine bağlanmadığından veya birden fazla ortak Argument özelliği tarafından paylaşılmadığından emin olun.
11032. Veritabanına bağlanmak için kullanılan ADO.net yönetilen sağlayıcısı adı. Bu özellik ViewState'te depolanmaz.
11033. HandoffBehavior değeri geçerli değil.
11034. UnitySerializationHolder nesnesi diğer türler hakkındaki bilgileri iletmek için tasarlanmıştır ve kendisi seri hale getirilebilir değildir.
11035. 'X' modülü bulunamadı.
11036. Common Language Runtime geçersiz bir program algıladı.
11037. Geçersiz etiket veya ad - X
11038. Console.Beep'in sıklığı X ile Y arasında olmalıdır.
11039. Güvenlik oturumu anahtarı yenilenemiyor. Oturum Anahtarı Yenileme desteklenmiyor.
11040. 'Y' üzerindeki 'X' bağlantı noktası birden çok bağlantıya izin vermiyor.
11041. Derleme bilgileri değiştirilemiyor.
11042. Tarayıcı yetenekleri derlemesi yüklü değil.
11043. İletişim kutusunun veri girişi, ModelItemCollection veya ModelItemDictionary değil.
11044. 'X', 'Y' belirtimini desteklemiyor.
11045. WorkflowInstance Kimliği: 'X' E2E Etkinliği
11046. Bu sütun yeniden boyutlandırılamıyor.
11047. 'X' konum ifadesi bir değişken veya özellik olarak çözümlenemedi. Konum ifadesinin kapsam hiyerarşisinde tanımlı bir Variable veya Property olarak çözümlendiğinden emin olun.
11048. SQL Server örneği, oturum açma anlaşması sırasında geçersiz veya desteklenmeyen bir protokol döndürdü.
11049. İptal düğmesi tıklatıldığında kullanıcının yeniden yönlendirileceği URL.
11050. CacheSettings Konum değeri geçersiz.
11051. Topluluk mekanizması 'X' tanımlı değil.
11052. 'X' statik salt okunur alanının alanları ref veya out olarak geçirilemez (statik oluşturucu içinde olması dışında)
11053. Kimlik izinleri sınırsız olamaz.
11054. Kapalı bir WebPart'ı düzenlemeye başlanamaz.
11055. XC1012: XAML MSBuild görevi yalnızca bir 'X' yönergesi içeren dosyaları işler. 'X' kullanımı için lütfen belgelere bakın.
11056. BaseAddress ayarlanmadı. MakeReadOnly, Match veya MatchSingle çağırmadan önce BaseAddress özelliğini ayarlayın.
11057. Web Bölümü kapatılmadan önce oluşturuldu.
11058. Bir dilimi grafiğin dışında çizilmiş bir etikete bağlayan çizgiyi çizmek için ayrılmış boşluğun miktarını gösteren 3B etiketleri satır boyutunu alır veya ayarlar (etiket stili Label özel öznitelikleri tarafından ayarlanır). Bu, varsayılan boyutun yüzdesi cinsinden hesaplanır.
11059. X sertifikası için X509 zinciri oluşturuluyor ve doğrulanıyor.
11060. Sistem etki alanında derleme yürütülemiyor.
11061. Bırakılmış bir kalem hizmetine erişilemiyor.
11062. Derlemeler, ağ üzerindeki tüm yazıcılara tam erişim hakkına ve tüm yazıcıları numaralandırma olanağına sahiptir.
11063. CounterCreationDataCollection içine yalnızca CounterCreationData türündeki nesneler eklenebilir.
11064. Çağrı şu yöntem veya özellikler arasında belirsiz: 'X' ve 'Y'
11065. Sıra sayısı X belirtilmedi.
11066. Tür IMembershipCondition'ı uygulamıyor
11067. Geçersiz iç durum: Nesne için haberci havuzu oluşturulamadı.
11068. Belirtilen blok boyutu bu algoritma için geçerli değil.
11069. Öğenin telif hakları, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
11070. Bölgenin üstbilgisindeki metin.
11071. Madde işaretli listenin görüntü modu.
11072. İstek yeniden gönderiliyor.
11073. RSA anahtar kapsayıcısı bulunamadı.
11074. Renko grafiği çizmek için kullanılan Y değerinin sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar.
11075. Laponca, Lule (Norveç)
11076. 'X' için şema eşlemesi olarak belirtilen 'Öznitelik' özniteliği kullanıcı sınıfında bir öznitelik değil.
11077. Break çağrıldıktan sonra Stop çağrıldı.
11078. Açılır kutudaki bir seçim değişikliğinin geri göndermeye neden olup olmayacağı.
11079. Alınan Web Bölümü
11080. Kaynak dosya çok büyük
11081. Geçerli veritabanıyla ilgili SQL Server Service Broker etkin değil ve bunun sonucu olarak sorgu bildirimleri desteklenmiyor. Bildirimleri kullanmak istiyorsanız, lütfen Service Broker'ı etkinleştirin.
11082. WorkflowInstance 'X' sonlandırıldığından işlem gerçekleştirilemedi.
11083. Boşnakça (Latin, Bosna-Hersek)
11084. Arabellek uzaklığı 'Y' artı kullanılabilir bayt sayısı 'X', geçirilen arabelleğin uzunluğundan daha büyük.
11085. Ses konumu için evrensel kaynak tanımlayıcısı belirlenemedi.
11086. İstenen anahtar kapsayıcısı bulunamadı.
11087. Disk kotası, derlemenin geçerli kullanıcısının saklayabileceği veri miktarını sınırlar.
11088. "X" parametresi geçerli bir PipelineStoreLocation değeri değil.
11089. Çözülen ServicePoint ana bilgisayarı yanlışlıkla uzak sunucu olarak değerlendirilmiş olabilir.
11090. Eksen etiketleri ayarları.
11091. 'X' öneki bulunamadı.
11092. Geçerli düğümden görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir.
11093. Korunan kaynaklar (yalnızca tam güvenle kullanılabilir):
11094. Bu serinin iliştirildiği X alt ekseninin adı.
11095. 'X' adlı parametre için 'Tür Adı' türünde bir girdi parametresi değer bekleniyordu.
11096. SelectionMode değeri geçerli değil.
11097. CellSpacing -1'den büyük olmalıdır.
11098. Hem SetField hem de GetProperty belirtilemez.
11099. Burada kullanılan Bölümleyici null bir bölümleyici kaynağı döndürdü.
11100. Yönerge alıcısı uygulanmadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions