English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11101. Hiç tanınabilir basamak bulunamadı.
11102. Bir Kutu grafiği için ortanca değerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
11103. İstemci kimlik bilgileri geçersizdi veya istemci kimlik bilgilerinin SSPI tarafından toplanması sırasında bir hata oluştu.
11104. Bu veri kaynağı için önbelleğe almanın etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
11105. Tür IPermission'ı uygulamıyor
11106. Daire eşleme alanı şekli için geçersiz sayıda koordinat belirtildi. Üç koordinat sağlanmalıdır: dairenin merkezi (x,y) ve ardından yarıçap.
11107. Etiket resmi
11108. Install or Run button
11109. Kod grubu, X düzeyinde değiştirildi.
11110. Geri çağırma için hedef 'X' bulunamadı veya ICallbackEventHandler uygulamadı.
11111. 'X' sanal yolu 'Y' sanal uygulamasının dışını gösteriyor.
11112. Geçersiz üye adı.
11113. URI bir proxy ile ilişkilendirilmeye çalışıldı.
11114. Dosya şu anda yazma için açık. Bunu denemeden önce dosyayı kapatın ve yeniden açık.
11115. Geçerli DataRow Deleted veya Detached durumunda.
11116. BackgroundWorker iptal etmeyi desteklemiyor.
11117. Belirtilen ifade 'Y' hedefinden başka bir veri alanından X meta veri içeriyor.
11118. Güvenlik İzni sınırsız.
11119. Bağımsız değişken bir RoleGroup olmalıdır.
11120. Sağlanan dizinin birden fazla boyutu var. CopyTo ile kullanılabilmesi için dizinin derecesi bir olmalıdır.
11121. SQL Server 2000'e yönelik paylaşılan bellek bağlantısı devre dışı veya bu makinede kullanılamıyor
11122. CanSlip yalnızca AutoReverse, AccelerationRatio veya DecelerationRatio içermeyen zaman çizelgelerinde desteklenir.
11123. Özellik için Windows XP veya daha yeni bir sürüm gerekiyor.
11124. İç hata oluştu. Ek bilgi: 'X'.
11125. Bu denetim tarafından kullanılan SitemapProvider.
11126. InDoubt Durumundaki İşlem
11127. Veri noktası dizininin (1,2,...) X değeri için kullanılacağını gösterir.
11128. BaseUtcOffset ve DaylightDelta özelliklerinin toplamı artı veya eksi 14,0 saat içinde olmalıdır.
11129. 'Tür Adı' türü genel olmadığından başlatılamıyor.
11130. 'X' gösteren bir nesne üzerinde 'Tür Adı' türünde bildirilmiş bir yöntem çağrılmaya çalışıldı.
11131. Sağlanan parola-yanıtı yanlış.
11132. Genel parametreler içerdiğinden X örneği oluşturulamıyor
11133. Parola onaylama boş olduğunda doğrulama özetinde gösterilecek metin.
11134. Parametre Yok
11135. X değeri sonlu veya NaN olmalıdır.
11136. "X" kültür adı geçersiz.
11137. Sağlanan sabit değer, 'Tür Adı' veri türü için geçerli bir sabit değer değil.
11138. Yazı tipi açısının -90 ile 90 derece arasında olması gerekir.
11139. Sağlayıcı Şeması Yok
11140. Dosyanın sanal yolunun uzunluğu sıfırdan büyük olmalıdır.
11141. Bit eşlem belirtilen kodlayıcı için çok fazla tarama çizgisi içeriyor.
11142. Belirtilen dizin zaten kullanılıyor. Önce belirtilen dizinde Visual alt öğesinin bağlantısını kesin.
11143. GetPartitions yanlış sayıda bölüm döndürdü.
11144. Katalog Bölgesi
11145. Hata oluşan kullanıcı tanımlı Register/Unregister işlevleri:
11146. 'X' içinde hem DataSource hem de DataSourceID tanımlandı. Tanımlardan birini kaldırın.
11147. Boş ad geçerli değil.
11148. En az bir queryCorrelationInitializer'ın bağıntı tanıtıcısı ayarlanmamış. CorrelationInitializers koleksiyonunda birden fazla queryCorrelationInitializer olduğunda CorrelationHandle belirtilmelidir.
11149. AddAutomationPropertyChangedHandler için en az bir özellik belirtilmelidir.
11150. Desenin sonunda geçersiz \.
11151. Parametrenin yerel türü.
11152. Null bir durum var, ancak Switch Expression'ın değer türü 'Tür Adı'. Değer türleri null olamaz.
11153. AppDomain kaldırma girişimi başarısız oldu.
11154. Average Period parametresinin pozitif bir değer olması gerekiyor.
11155. 'X' sıra sayısı, en büyük sayıyı aşıyor.
11156. 'File Name' dosyasının üzerine yazılıyor.
11157. Aşağıdaki Sayfaya Taşı
11158. Etiketler aralık boyutu.
11159. Tıklatılan kaydırma çubuğu türü.
11160. 'X' giriş parametresi boş bir dize olamaz.
11161. SqlWorkflowInstanceStore kilidinin süresi sona erdi. Bu durum SQL Server meşgul olduğu veya bağlantı geçici olarak kesildiği için ortaya çıkabilir.
11162. 'Tür Adı' basit türü, önceden farklı bir 'X' ile bildirildi.
11163. Tanımlama bilgilerinin zaman aşımına uğrayacağı süreyi, tam sayı olarak dakika cinsinden belirtir.
11164. İçinde göstergenin çizildiği grafik alanının adını belirtin. Bu özelliğin çalışması için Göstergenin Position değerinin 'Auto' olarak ayarlanması gerekir.
11165. Düzenleme modunda satırlara uygulanan stil.
11166. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğeleri için varsayılan ayırıcı görüntüsü URL'si.
11167. X özniteliği için geçersiz değer.
11168. X kültürü, Y kültürü için geçerli bir özel kültür değil. Özel kültürlerin özel hedeflerinin kendileri olması gerekir.
11169. Kullanıcı adı zaten kullanılıyor.
11170. Bu AnimationEffect zaten bir UIElement öğesine eklenmiş.
11171. Sayfanıza WebPartManager ekleyerek Web Bölümlerini etkinleştirmelisiniz. WebPartManager sayfada tüm Web Bölümü denetimlerinden önce yerleştirilmelidir.
11172. Gereken çağırma işlemini açıklayan bağlama bayrakları belirtilmelidir (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
11173. Kuralı aşağıya taşı
11174. 'X' FunctionImport'un 'Tür Adı' ReturnType'ı kavramsal tarafta yok.
11175. Kullanıcı oturum kapattıktan sonra oluştu.
11176. Sistemde kayıtlı olan mime türü dosyanın mime türüyle eşleşmiyor.
11177. Sertifika X deposunda bulundu.
11178. Varsayılan Rol Sağlayıcısı belirtilmelidir.
11179. Oturum açma düğmesinin türü.
11180. Uyarlama numarası '1'den farklı olan SID'ler desteklenmiyor.
11181. Kaynak 'X' içinde hem 'switchValue' hem de 'switchName' belirtilemez.
11182. 'X' PickBranch'in kullanılabilmesi için önce Trigger ayarlanmalıdır.
11183. Bu sayacın açıklama iletisi.
11184. CustomValidationAttribute.Method belirtilmedi.
11185. İlişkilendirilmiş güvenliği olmayan bir nesne üzerinde güvenlik işlemi yürütülemiyor. Adsız çekirdek nesnesinin ACL'si alınmaya çalışılırken bu durum oluşabilir.
11186. 'X' kullanılarak 'Tür Adı' türüne dönüştürülebilirlik denetimi başarısız oldu. Bu durum genel olarak yanlış uygulanan bir TypeConverter'ı gösterir.
11187. Devam düğmesi tıklatıldığında yeniden yönlendirileceği URL.
11188. AspNetCacheProfileAttribute yalnızca AspNetCompatibility modunda destekleniyor.
11189. 'X' etkinliği geçersiz. System.Activities.NativeActivityContext'te tanımlı CreateBookmark fazla yüklemelerinden birini çağırarak zaman uyumsuz işlemler yapan NativeActivity'den türetilmiş etkinliklerin CanInduceIdle özelliğini geçersiz kılması ve true döndürmesi gerekir.
11190. Sihirbaz modu. (Farklı parametreler belirtilmemişse varsayılandır.)
11191. MSBUILD : hata MSB1007: Günlükçü belirtin.
11192. Çoğu UI bileşeni için gerekli olduğundan, çağıran iş parçacığı STA olmalıdır.
11193. 'X' kaydındaki alanların sayısı, özgün kayıttaki sayıyla eşleşmiyor.
11194. 'X' öğe listelerinde bulunmadığından geçerli olmayan bir Y öğesine sahip.
11195. ByRef dönüş değeri yansıma iptalinde desteklenmiyor.
11196. Uzak makinelerde Performans Sayacı Kategorileri Oluşturma veya Silme desteklenmiyor.
11197. Hedef dizin silinemedi. Lütfen el ile silin veya başka bir hedef seçin.
11198. İçerik bağlantısında bildirim kullanılamıyor.
11199. Özellikler kaldırılıyor:
11200. Güvenmek istiyor musunuz:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions