English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9701. Adım sonu geri düğmesinin düğme türü.
9702. 'startEventCode' ve 'endEventCode' öznitelikleri geçersiz. 'startEventCode', 'endEventCode'a eşit veya bundan küçük olmalıdır.
9703. Geçerli EventLog girdisi yok, imleç numaralandırmanın ilk öğesinden önce veya son öğesinden sonra konumlandırılmış.
9704. MSB3751: "X" görevi için öğesi eksik. Bu öğe gereklidir.
9705. Level, TraceLevel numaralandırmasında yer alan bir değer olarak ayarlanmalıdır.
9706. Moğolca (Geleneksel Moğolca, ÇHC)
9707. Bağlantı Düzenleyicisini kapatır
9708. 'X', geçerli bir .NET derlemesi olmadığı için yüklenemedi
9709. Alt Orta
9710. Çokgeni temsil eden noktaların koordinatları.
9711. Farklı ReceiveContent türlerine sahip iki Receive aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip.
9712. Pasta/Halka grafik türü - 'CollectedColor' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
9713. İstenen bilgilerin belirlenebilmesi için işlemden çıkılmalıdır.
9714. #nonclient sınıf adı bayraklar veya görüntü adıyla kullanılamaz.
9715. Kimlik doğrulaması başarısız oldu.
9716. Oturum açma girişimi başarısız olduğunda gerçekleştirilecek eylem.
9717. 'X' önyükleme sağlayıcısı IProcessHostPreloadClient arabirimini gerçekleştirmiyor.
9718. Yanıt her zaman yeniden doğrulama gerektirse de önbelleğe alınabilir.
9719. 'X' sayfası, web.config dosyasına kaydedildiğinden ve sayfayla aynı dizinde bulunduğundan 'Y' kullanıcı denetimini kullanamaz.
9720. Kayıt defteri değer adları 16.383 karakterden büyük olmamalıdır.
9721. Nokta başına Y değeri sayısı 1-32 aralığında olmalıdır.
9722. Boştaki İş Akışları/san
9723. Ekleme, güncelleştirme veya silme işlemi sırasında varlıkta 'X' adında bir özellik bulunamadı. Bağlama ifadeleri olarak belirtilen özelliklerin veri kaynağı için kullanılabilir olduğunu denetleyin.
9724. İşlem ayrılan X süre sonu içinde tamamlanmadı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir bölümü olabilir.
9725. Nesne tanımlayıcı (OID) bilinmiyor.
9726. Belirtilmişse, kesin adlandırılmış derleme, kısmen güvenilen arayanlara izin verir.
9727. User Instance ve Failover uyumlu işlemler değil. Lütfen bağlantı dizesinde bu ikisinden yalnızca birini seçin.
9728. Hiçbir Web Bölümü düzenlenmiyor.
9729. Gösterge sütunu koleksiyonu dizin oluşturucusu. Gösterge sütunu adı veya tamsayı dizini parametre olarak sağlanabilir.
9730. InputProviderSite zaten bırakıldı.
9731. Parola metin kutusunu tanımlayan metin.
9732. Yöntem çağırılamıyor.
9733. Yeniden yönlendirilmiş olan 'Tür Adı, X' etkinleştirme türü yeniden yönlendirilmeye çalışıldı.
9734. Sunucu yanıtından X hata kodu alındı.
9735. Dış tablo öğesini kaldırmak ister misiniz? Uyarı: Bu işlem, dış tablo öğesinde şu anda ayarlanmış olan tüm stil özelliklerini temizler.
9736. Sağlayıcı bilinmeyen bir hatayla karşılaştı.
9737. Belirtilen bağımsız değişken sonuç türleri 'Edm.X' işlevinin birden fazla aşırı yüklemesiyle eşleşti.
9738. Bu algoritma için şifreleme hizmeti sağlayıcı (CSP) bulunamadı.
9739. Devralınan özel hataları listeler.
9740. &Windows Installer Package'ı üretmek üzere ilkede yapılan değişiklikleri kaydet
9741. SQL önbellek bağımlılığı veritabanı devre dışı bırakılıyor.
9742. AppSequence üstbilgisinde gerekli MessageNumber özniteliği eksik olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
9743. DataContractResolver'dan türetilmiş 'Tür Adı' türündeki bir nesne, 'Tür Adı' türündeki bir nesnenin adını çözümlemeye çalışırken TryResolveType yönteminden null bir typeName ve typeNamespace döndürdü, ikisini de null döndürmedi. Bildirilen tür olarak seri hale getirmek için TryResolveType uygulamasını null olmayan değerler döndürecek veya hem typeName hem de typeNamespace için null değerler döndürecek şekilde değiştirin.
9744. Sunucuyla başarılı bir şekilde bağlantı kuruldu, ancak sonra oturum açma öncesi el sıkışması sırasında hata oluştu.
9745. SQL önbellek bağımlılığı için etkinleştirilen tüm tablolar listeleniyor:
9746. Kullanıcı oluşturma düğmesinin türü.
9747. XC1006: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı.
9748. X bağımsız değişkeni için geçersiz biçim.
9749. Veri noktası işaret boyutu
9750. Kayıttan video veya ses yürütme için yeterli video kaynağı yok.
9751. 'Y' içinde zaten 'X' ek açıklaması tanımlandı.
9752. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan onay kutusu gösterme durumu.
9753. EdmItemCollection sürümü StoreItemCollection sürümü ile eşleşmelidir.
9754. İstenen işlemi gerçekleştirmek için bu nesnedeki Open yöntemini çağırmanız gerekiyor.
9755. Tablo bölümünün görünür olup olmadığını belirler.
9756. Belirtilen denetim Web Bölümü olarak kullanılmıyor.
9757. Bilinmeyen bir medya hatası oluştu.
9758. Adlandırılmış bağımsız değişken belirtimleri düzeltilmiş tüm sabit değişkenler belirtildikten sonra görünmelidir
9759. 'X' örneği farklı bir örnek sahibi tarafından kilitlendiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata genellikle, örneği farklı bir ana bilgisayar yüklediği için oluşur. Örnek üzerinde kilidi olan sahibin veya ana bilgisayarın örnek sahibi kimliği 'Y'.
9760. Kullanıcının kimliğini doğrulamak için oluşturulur.
9761. 'Y' bölümünden 'X' alma işlemi ayarlanamıyor.
9762. Devre dışı bırakılmış veya seçilemez durumdaki menü öğesi seçilemez.
9763. Tasarım zamanında bir ek açıklamanın yol noktalarını alır veya ayarlar.
9764. Bir ACL nesnesinin ikili biçimi geçersiz.
9765. Önceki bir çağrı henüz sürerken X yeniden çağrılamıyor.
9766. ^Bir Düzey Yukarı
9767. Belirtilen BitmapEncoder genel meta verileri desteklemez.
9768. Birincil anahtar eksik.
9769. Yapılandırılan ayarlar geçersiz: Karma hale getirilmiş parolalar alınamıyor. Parola biçimini başka bir türe ayarlayın veya enablePasswordRetrieval'ı false olarak ayarlayın.
9770. Kinyarvanda dili (Ruanda)
9771. 'X' DragDropEffects geçerli değil.
9772. MSB3676: Hedef, dosya değil de klasör olduğundan, "File Name" dosyası "File Name"hedef dosyasına taşınamadı. Kaynak dosyasını klasöre taşımak için DestinationFiles yerine DestinationFolder parametresini kullanın.
9773. COM nesnesi olayları desteklemiyor.
9774. Bir önbellek profili adı null ya da boş dize.
9775. İstatistiksel Çözümlemeler - Student dağılımı. Serbestlik derecesi değeri 0'dan büyük olmalıdır.
9776. DefaultHttpHandler, BeginProcessRequest kullanılarak zaman uyumsuz çağrılmalıdır.
9777. Neden: Global.asax değiştirildi.
9778. Herhangi bir işlem açılmadığından işlem kaydedilemez.
9779. Sunucu pasif mod isteğinde başarısız oldu; durum yanıtı: (X).
9780. X değişkeni LocationEnvironment'ta doldurulamaz.
9781. ActivityXamlServices, DynamicActivityProperty tarafından desteklenmeyen bir x:Property üyesiyle (X) karşılaştı.
9782. Çalışma zamanı işlemi şu anda bastırılmış durumda. Çalışma zamanı işlemi bastırılmış durumdayken 'X' TransactedReceiveScope etkinliğinin yürütülmesi desteklenmiyor.
9783. Güvenlik Desteği Sağlayıcısı Arabirimi (SSPI) anlaşması sırasında ServiceBinding denetimi başarısız oldu. ExtendedProtectionPolicy, PolicyEnforcement için 'Always' veya 'WhenSupported' belirtti. ServiceNamesCollection, SecurityContext'ten alınan ServiceBinding ile eşleşen bir dize içermiyordu. 'X' hizmet bağlaması geçerliyse, ExtendedProtectionPolicy CustomServiceNames'e eklenerek bu hata düzeltilebilir.
9784. Denetim koleksiyonuna Değiştirme denemesi eklenmesine izin verilmez.
9785. Veri bağlamada menü öğesinin NavigateUrl özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
9786. DataControlField, INamingContainer içinde yer almalıdır.
9787. Belirteç 250 karakterden fazla olduğu için geçerli değil.
9788. Tanıtıcı toplama sayımında taşma veya eksiklik var.
9789. Belirtilen RegistryOptions değeri geçersiz.
9790. UriTemplate varsayılan değerleri sabittir; UriTemplate örneğinin oluşturulmasından sonra değiştirilemezler. Daha fazla ayrıntı için UriTemplate belgelerine bakın.
9791. İlke düzeyinin kök kod grubu kaldırılamıyor
9792. Bağlantıya İzin Ver
9793. DateTimeMode, yalnızca DateTime türündeki DataColumns sütunlarında ayarlanabilir.
9794. Y Değerlerinin En Yükseği
9795. Lütfen başka bir güvenlik yanıtı girin.
9796. PopulateOnDemand yalnızca, DataSourceID özelliği kullanılarak TreeView bir veri kaynağı denetimine bağlanırken veya TreeNodePopulate olayı işlenirken desteklenir.
9797. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle sekme durağı ayarlayamıyor: 'X'.
9798. Koleksiyonda anahtarı olan öğe zaten varolduğundan öğe eklenemiyor.
9799. Alma işlemi başarısız. XML dosyası okunamıyor.
9800. System.Windows.Forms.BindingSource, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions