English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2901. 'Yöntem adı' yönteminin yöntem gövdesi yok.
2902. Renko grafik türü - 'UsedYValue' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
2903. Geçersiz URI: URI dizesi fazla uzun.
2904. Devam eden bir çalışma zamanı işlemi zaten var. WorkflowInstance'a erişimin çağıran tarafından eşitlenmesi gerekiyor.
2905. 'X' While etkinliğinin kullanılabilmesi için önce koşul ayarlanmalıdır.
2906. Log özellik değeri belirtilmemiş.
2907. Sıfıra bölme hatasıyla karşılaşıldı.
2908. E-posta için ilk metin kutusunda gösterilecek metin.
2909. Tanımlanmamış TimeSpanStyles değeri kullanılıyor.
2910. AllowReturn ayarlanamıyor.
2911. 'X' parametresi fazla uzun: uzunluğu Y karakteri aşmamalıdır.
2912. X olayı olay işleyicisi geçersiz.
2913. X özelliği yalnızca ASCII karakterler içerebilir.
2914. Bağımsız değişken değer türünde olmamalıdır.
2915. "X" projesinin Özellikleri kaldırılıyor:
2916. 'X' yönergesine yalnızca kök nesnede izin verilir. Bu yönergeyi kaldırın veya bunu belgenin köküne taşıyın.
2917. Alt öğeler için DataServiceCollection'ın izlenmesi durdurulamaz.
2918. İşaret kenarlık genişliği 0'dan büyük olmalıdır.
2919. Bir dağıtım akışının yazılması tamamlandı.
2920. Kod grubu öznitelikleri Y düzeyinde "X" olarak değiştirildi.
2921. Denetim koleksiyonu salt okunur olduğundan MasterPage bu sayfaya uygulanamıyor. Sayfada kod blokları varsa, bunların içerik denetimleri içine yerleştirildiğinden emin olun (örneğin, )
2922. Geçersiz tür.
2923. 'Y' etkinliğinin bildirimini yapan 'X' etkinliğinin konum ortamı bulunamadı.
2924. ASP.NET yönlendirme tümleştirmesi özelliği ASP.NET uyumluluğu gerektirir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731336.aspx'.
2925. ThreeLineBreak grafik türü - 'UsedYValue' özel özniteliği tarafından belirtilen dizin aralık dışında.
2926. 'Tür Adı' türü oluşturulamadı.
2927. UrlAttribute, MarshalByRefObject için desteklenen tek özniteliktir.
2928. Dinamik menü öğeleri için şablon.
2929. Başarısızlığa neden olan yöntem:
2930. Derlemelere aşağıdaki Web siteleri için &erişim ver:
2931. Denetim parametreleri çift sayıda olmalıdır.
2932. Boş veri noktasının varsayılan stilleri.
2933. 'X', tür belirtimini desteklemiyor.
2934. Kapalı bir WebPart kapatılamaz.
2935. Yetkilendirme kuralı adları 'X' karakterini içeremez. Geçersiz karakter kaldırılacak.
2936. Modelde bu filtrenin bağımlı olduğu alanın adı.
2937. Tür Adı MemberInfo türü seri hale getirilemez.
2938. Sayı tabanı 10 değilse, dize eksi işareti içeremez.
2939. Ağaç düzeyindeki nesneyle ilişkilendirilmiş ağaç derinliği.
2940. MemoryMappedFileOptions.DelayAllocatePages seçeneği diskteki dosyalara eşlenen bellek eşleme dosyalarıyla desteklenmiyor.
2941. İkili akış 'X' geçerli bir BinaryHeader içermiyor. Olası neden, geçersiz akış veya seri hale getirme ve serisini kaldırma arasında nesne sürümü değişikliği olabilir.
2942. SQL Server veritabanına bağlanılamadı.
2943. 'X' HitTestParameters 'Y' öğesinde desteklenmez.
2944. Bağımsız Değişken bir izin Öğesi değildir.
2945. SqlWorkflowInstanceStore, eşzamanlı olarak birden çok kilit sahibi oluşturulmasını desteklemez. Depoyu birçok uygulama arasında paylaşmak için InstanceStore.DefaultInstanceOwner'ı ayarlamayı düşünün.
2946. 'Özellik Adı' özelliği karmaşık bir özellik olduğundan özelliğin özgün değeri ayarlanamıyor. Karmaşık tür ilk olarak varlığın özgün değerlerinden OriginalValueRecord alınmışsa, karmaşık tür üzerinde tek tek skalar özellikler ayarlanabilir.
2947. Etiket kenarlık genişliği 0'dan büyük olmalıdır.
2948. Güven düzeyi: X
2949. Tanımlama bilgisi üstbilgisinde 'X' URI değeri ayrıştırılırken hata oluştu.
2950. Toplanabilir türler için COM Birlikte Çalışması desteklenmiyor.
2951. Bağımlı Kopya Oluşturuldu
2952. Güncelleştirme düğmesinde görüntülenecek metin.
2953. StringBuilder'ın seri hale getirilmiş MaxCapacity özelliği pozitif ve Dize uzunluğundan büyük veya eşit olmalıdır.
2954. X kaynağı yerel bilgisayarda zaten var.
2955. Yanlarında onay kutularının görüntüleneceği düğüm türleri.
2956. Bir ResourceAssociationSet'in iki ucu da aynı ResourceType'a ve ResourceProperty'ye sahip olamaz. Bu kendi kendine başvuruda bulunan bir ilişkilendirme ise, uçlarından birindeki ResourceProperty null olarak tek yönlü bir ilişkilendirme olarak ifade edilmesi gerekir.
2957. Pano için kaydırma çubuklarının görünümü.
2958. Statik salt okunur bir alana atama yapılamaz (statik oluşturucu veya değişken başlatıcı içinde olması dışında)
2959. Bu güven düzeyi hakkında daha fazla bilgi
2960. X (Türler='Y').
2961. 'X', eksi olmayan bir değer olmalıdır.
2962. Pasta Grafik Nesnesi - Halka yarıçapı özniteliği geçersiz bir değerdir. Değer, 0-99 arasında olmalıdır.
2963. Bu işlem üzerinde zaten OperationCompleted çağrısı yapılmıştı; başka çağrılar yapılamaz.
2964. Bir sözlükten türetilmiş anahtar koleksiyonunu değiştirilmesine izin verilmiyor.
2965. Tek satır SourceLocation için, endColumn >= startColumn (= X) olmalıdır.
2966. Denetim içindeki arka plan görüntüsü.
2967. Flowchart 'X' içindeki FlowNode zaten açılmış ve değiştirilemez. FlowNode yalnızca tasarım zamanında değiştirilebilir.
2968. 'Z', 'X' şema koleksiyonunun 'Y' kısıtlaması için geçerli bir değer değil.
2969. Geçersiz yapılandırma: X="Y". X değeri pozitif bir 32 bit tamsayı olmalıdır.
2970. Henüz tanımlanmamış 'X' adlandırılmış nesnesine veya nesnelerine başvuru girişiminde bulunuldu. Key dışındaki yönergelerde ileri başvurular veya ileri başvuru içeren nesnelere yönelik başvurular desteklenmiyor.
2971. Önbellek Cache-Control = X.
2972. XmlContent ve XmlInputPath bağımsız değişkenlerinden yalnızca biri ayarlanabilir.
2973. Name özelliği null veya boş olduğundan bu XamlTypeName örneği dizeye dönüştürülemiyor. XamlTypeName.ToString'i çağırmadan önce Name özelliğini ayarlayın.
2974. Dağıtıcı 'Tür Adı' türünde bir MessageInspector üzerinde 'BeforeSendRequest' çağırdı.
2975. Uygulamaya göre belirtilmiş 'X' sanal yoluna burada izin verilmez.
2976. Yuvanın durumunu değiştirmek için Blocking özelliğini kullanın.
2977. Boş kanal havuzu yığınından veri alınmaya çalışıldı.
2978. 'X' anahtarının kullanımı 'Y' anahtarının olmasını gerektirir.
2979. Yer işaretlerin yalnızca kendilerini oluşturan etkinlik örneği tarafından kaldırılabilir.
2980. TypedReference, ArgIterator, ByRef veya RuntimeArgumentHandle Nesneleri türünde diziler oluşturulamaz.
2981. 'X' kültürü bir özel kültür olmadığından SpecificCultureName öğesine atanamaz.
2982. Boş GUID 'X' için geçerli değildir.
2983. Öğe Taşı
2984. Yerel yetkilendirme kuralları
2985. 'X' ilişkisinin esas tarafı belirlenemiyor. Birden fazla eklenmiş varlık aynı birincil anahtara sahip olabilir.
2986. Bağlantı Dizesi
2987. Sağlayıcıya bağlantı oluştur
2988. Yanlış olduğunda, parola gibi güvenlik açısından hassas bilgiler, bağlantı açıksa veya daha önce açık bir durumda bulunduysa, bağlantının bir parçası olarak gönderilmez.
2989. DataGrid.Columns koleksiyonuna geçersiz bir DisplayIndex değerli sütun eklenemez.
2990. Koordinatlara göre öğe konumu.
2991. Belirtilen SPN 'X' geçerli değil. Lütfen IIS'de Windows kimlik doğrulamasının genişletilmiş korumasını doğru ayarladığınızdan emin olun ve SPN ile ilgili ayrıntılar için http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc961723.aspx sayfasına bakın.
2992. Boş dize JSON içinde geçerli bir yerel ad değil.
2993. SSPI içeriği geçerli değil.
2994. Yol null olamaz.
2995. X daralt
2996. Hedef yönteme bağlanırken hata oluştu.
2997. Makine adı belirlediyseniz kategori belirlemelisiniz.
2998. 'Tür Adı' türü 'X' adlı bir genel özellik içermiyor.
2999. 'X', geçerli bir sanal yol değil.
3000. Aşağıdaki özel durum nedeniyle çalıştırılabilir örnekler algılanamadı

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions