English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11801. Şerit genişliği negatif bir sayı olamaz.
11802. Parametrenin PKCS 9 özniteliği bulunmalıdır.
11803. Grafik işleyici yapılandırmasında geçici dizin erişilebilir değil [X].
11804. Ref ifadesini oluşturmada kullanılan 'X' EntitySet, 'A' AssociationSet'in 'Z' AssociationSetEnd'inde bildirilen 'Y' EntitySet'iyle eşleşmiyor.
11805. Sağlanan 'X' kimliği iş akışında bulunamadı. İş akışında çapraz geçilemeyen alt ağaçlar oluşturabilen doğrulama hataları olup olmadığını denetleyin.
11806. Eksen aralık uzaklığı.
11807. InputManager hazırlama alanına yalnızca PreProcessInput ve PostProcessInput olayları erişebilir.
11808. Belirtilen uygulama tabanı geçersiz.
11809. Kullanıcı oluşturma bağlantısı için gösterilecek metin.
11810. EndWrite, her bir zaman uyumsuz işlem için yalnızca bir kez çağrılabilir.
11811. Medya dosyasına erişim reddedildi.
11812. Sayfanın Description özelliğinin kullanılması için sayfada bir üstbilgi denetimi bulunması gerekir. (Örneğin, ).
11813. TransactionScope Zaman Aşımı
11814. OutputCached denetimleri GenericWebPart tarafından kaydırılamaz.
11815. "Tür" bağımsız değişkeni UserControl olduğunda "yol" bağımsız değişkeni boş olamaz.
11816. Bu işlem yalnızca koleksiyon türlerinde desteklenir.
11817. Bu işlem yalnızca izlenmekte olan koleksiyonlarda destekleniyor.
11818. Belirtilen değer yanlış olamaz.
11819. Gelen iletinin zarf sürümü (X) yerel taşıma kanalının varsayılan ileti sürümüyle eşleşmiyor. Yerel taşıma kanalı yalnızca MessageVersion.Soap12WSAddressing10 öğesini destekler.
11820. Grafik alanının X ekseni imleci ve aralık seçimi.
11821. X: ChangePasswordTemplate, geçerli parola için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
11822. Gerçek değer X idi.
11823. 500 yanıt gönderiliyor, AuthenticationSchemeSelectorDelegate özel durum oluşturdu: X.
11824. SqlWebEventProvider: connectionString veya connectionStringName belirtin; her ikisini birden belirtmeyin.
11825. X bağımsız değişkeni geçerli bir çıktı konumuyla eşleştirilemedi.
11826. X üzerinde Özellik Adı bağımlılık özelliği yok.
11827. Grafik öğesinin çizilmesi gerektiğinde etkinleşir. Bu olay ChartPicture, ChartArea ve Legend gibi öğeler için etkinleştirilir.
11828. Bir düğüm veya düğümün üstü kendisinin alt öğesi olamaz.
11829. Geçersiz derleme adı veya dosya uzantısı.
11830. SqlDataRecord numaralandırmasında hiç kayıt yok. Hiç satırı olmayan table-valued parameter göndermek için, değer için bunun yerine bir null başvuru gönderin.
11831. Genişletilmiş koruma bu platformda desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. HTTPS için Windows kimlik doğrulaması ile extendedProtection desteği istiyorsanız lütfen uygun düzeltme ekini yükleyin ve etkinleştirin.
11832. Yöntem aynı örnek üzerinde iki kez çağrılamaz.
11833. X Columns.Count:Y
11834. Özellik değerini ayarlama hatası.
11835. FrameworkName sürüm bileşeni geçersiz.
11836. Kullanıcıya Göre Etki Alanı Yalıtma
11837. Geçersiz onaltılı basamak 'X'.
11838. Tüm kişiselleştirilmiş Web Bölümlerini paylaşılan değerlerine sıfırlamak ve tüm özel Web Bölümlerini silmek üzeresiniz. Bu işlemi tamamlamak için Tamam'ı tıklatın. Kişiselleştirilmiş Web Bölümü ayarlarını ve özel Web Bölümlerini korumak için İptal'i tıklatın.
11839. Kenarlık türünün IBorderType arabirimine uygulanması gerekir.
11840. Sonlandırılmayan (?#...) yorumu.
11841. Sağlayıcı Ayarlarını Düzenle/Kaldır
11842. Yok ediciler ve object.Finalize doğrudan çağrılamaz. Kullanılabiliyorsa IDisposable.Dispose çağırmayı düşünün.
11843. DataList, 'X' düzenini desteklemiyor.
11844. Gerekli 'Öznitelik' özniteliği 'X' denetiminde bulunamadı.
11845. Bu denetimdeki şablonların çevresinde bir tablonun işlenip işlenmeyeceği.
11846. Belirtilen zaman aşımı -1 ile X (dahil) arasında bir değeri temsil etmelidir.
11847. Veri noktası işaretlerinin ne sıklıkta gösterildiğini belirtin.
11848. 'X' özniteliği pozitif bir tamsayı değer olarak ayarlanmalıdır.
11849. Koleksiyonda yinelenen öğelere izin verilmez.
11850. 'X' geçerli bir tema adı değil.
11851. Yapılandırma bitiş noktası uzantısı 'X' bulunamadı. Bu bitiş noktası uzantısının system.serviceModel/extensions/endpointExtensions içinde düzgün biçimde kayıtlı olduğunu ve doğru yazıldığını doğrulayın.
11852. Alttaki sağlayıcı belirtilen dizeyi kaçış dizesi yapmaya çalışırken null döndürdü.
11853. Bağlantı Bölgesi
11854. Gösterge başlığı görsel ayırıcı rengi.
11855. Shared Memory kümelenmiş sunucu bağlantısı için desteklenmiyor
11856. Komut satırında bağlı olmayan parametreler kaldı: X.
11857. Özellik Windows NT gerektirir.
11858. JSON içinde bir dize değeri yazıldıktan sonra sayı, dizi, nesne, doğru, yanlış veya boşluk ile eşleşen bir CLR değeri yazılamaz.
11859. 'File Name' giriş dosyasının işlenmesi bitti.
11860. System.Web.Mail.SmtpMail, Windows'un bu sürümünde desteklenmiyor. Önerilen alternatif: System.Net.Mail.SmtpClient.
11861. Biçimlendirme uzantısı sonundan sonra beklenmeyen belirteç.
11862. ObjectManager geçersiz sayıda düzeltme buldu. Bu genellikle bir Biçimlendirici sorununu gösterir.
11863. Kısmen Önbelleğe Alınmış Yanıt olabilir, Boyut = X, Yanıt İçerik Uzunluğu = Y.
11864. Kalıcı etkinlikler yalıtma bloklarının içinde olamaz.
11865. Bu seçenek, ASP.NET üyeliği, profilleri, rol yönetimi, kişiselleştirmesi ve SQL Web olayı sağlayıcısı bilgilerini depolamak için yeni bir veritabanı oluşturan veya varolan veritabanını yapılandıran bir komut dosyası çalıştırır.
11866. İmleç - Çizgi genişliğinin 0'a eşit veya 0'dan büyük olması gerekir.
11867. Bir ek açıklamanın boyutunun her zaman göreli grafik koordinatlarında tanımlanıp tanımlanmadığını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
11868. 'Tür Adı' türü ReflectionOnly içeriğinde yüklenmedi ancak AssemblyBuilder, AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly olarak oluşturuldu.
11869. Uzak ad çözülemedi
11870. DataTableReader oluşturulamıyor. DataSet içinde hiç DataTable yok.
11871. Özel durumlar koleksiyonu boştu.
11872. Veri bağlamalarının düzenlenmesi için denetimin bir kimliği olmalıdır.
11873. 'system.net/authenticationModules' yapılandırma bölümünde belirtilen modüller oluşturulurken hata oluştu.
11874. Bağımsız değişken sayısı negatif olamaz.
11875. Yapılandırılan DefaultTimeout değeri yapılandırılan DefaultMaximumTimeout değerinden daha büyük- DefaultMaximumTimeout değerine düşürülerek ayarlanıyor
11876. Giriş dizesi boştu ya da yalnızca boşluk içeriyordu.
11877. 'X' kısıtlamasına uyan birden çok verme işlemi bulundu.
11878. Düzenleme düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
11879. Soru metin kutusundaki başlangıç değeri.
11880. Etiketler uzaklıkla gösterildiğinde true. Bu özellik ayarlandıysa, yalnızca 0, 90 ve -90 yazı tipi açıları kullanılabilir.
11881. KID'si olmayan anlaşmalı anahtar alıcısı için OtherKeyAttribute özelliği kullanılamıyor.
11882. Eval(), XPath() ve Bind() gibi veri bağlama yöntemleri ancak veriyle sınırlı denetim içeriğinde kullanılabilir.
11883. Bu çağrı için yalnızca TreeScope.Element, TreeScope.Children ve TreeScope.Descendants geçerlidir.
11884. Hizmet hazır.
11885. X için yinelenen araçlar var. Hata ayıklayıcı yanlış konumda kesilebilir.
11886. CryptoConfig kullanılarak alınan �X� özel şifre algoritması geçersiz.
11887. 'X' çalışma zamanı ana bilgisayarı 'Tür Adı' türündeki kanıt için yapılan istekten 'Tür Adı' kanıt türünü döndürdü.
11888. Üstbilgi için kullanılan şablon.
11889. Day parametresi 1 - 31 aralığında olmalıdır.
11890. MSB3754: "Derleme Adı " başvuru derlemesi geçersiz. "X"
11891. X alma bağlamı Y durumunda. Received durumunda olmadıkları sürece, alma bağlamları gecikmiş onaylar göndermek için kullanılamaz.
11892. MSBUILD : hata MSB1019: Günlükçü anahtarı doğru biçimlendirilmemiş.
11893. DataGridCellsPresenter için ItemsSource salt okunurdur.
11894. Bağlantının WebPartTransformerCollection'ı etkinleştirildikten sonra salt okunur olur.
11895. Ayar için Dize seri hale getirme kullanılamadı: Ayar.
11896. Nesne URI'sını 'X' iken 'Y' olarak sıfırlama girişimi.
11897. COM nesnesi bekleniyor.
11898. İşaret çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
11899. X (0xX) kültür kimliği, nötr bir kültür; bu kültürden bölge oluşturulamaz.
11900. X Bölgesi

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions