English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6301. Özel durum iletisi boyut nedeniyle kesildi. Tüm ihlalleri görmek için ActivityValidationServices'ı kullanın.
6302. Message türünde olmayan iletilerde yalnızca zaman uyumlu çağrı türü desteklenir.
6303. Web Bölümünün yardımını göstermek için kullanılan fiil.
6304. WebResponse işlenirken hata oluştu.
6305. Önbelleğe Alınmış Üstbilgileri güncelleştirme.
6306. waitHandles parametresi null olamaz.
6307. Denetim finally bloğundan çıkamıyor.
6308. Hedef dizi koleksiyondaki tüm öğeleri kopyalamak için yeterince uzun değil. Dizi dizinini ve uzunluğunu denetleyin.
6309. İçerik kanalı, kanalda önbelleğe alınmış olan geçerli içerikle eşleşmeyen bir içeriğe sahip bir ileti aldı. Hizmetin ilk ayarlanmasından sonra içeriği değiştirmediğinden ve 'IContextManager.Enabled' kanal özelliğini false olarak ayarlayarak içerik yönetimini devre dışı bırakmadığından emin olun.
6310. IDispatchEx alan eklemeyi desteklemiyor.
6311. Gruplandırma - Çıktı serisi sayısının girdi serisi sayısıyla eşleşmesi gerekiyor.
6312. İlke X düzeyi için sıfırlanıyor
6313. Başarısız olan ilk iznin türü:
6314. Kimliğe bürünmeye çalışılırken bir hata oluştu. Bu isteğin yürütülmesine devam edilemez.
6315. SQLServer modu oturum durumu için destek ekle.
6316. Bir kayıt kovanının alt ağacı bulunamıyor.
6317. X beklendi, Y alındı.
6318. Bu sağlayıcı örneği zaten başlatılmıştı.
6319. X kaydedildi.
6320. WinHttp oturumu açılamıyor. Hata kodu: X.
6321. Beklenmeyen özellik türü veya değeri.
6322. X için geçersiz değer girildi. Önceki değer kullanılacak.
6323. Kısmi içerik akışı bu işlemi desteklemiyor veya bazı yöntem bağımsız değişkenleri aralığın dışında.
6324. Sütunların ilişkili veri kaynağı temelinde, çalışma zamanında otomatik olarak oluşturulup oluşturulmadığı.
6325. Veri bağlamada menü öğesinin SeparatorImageUrl özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
6326. Dış etiketlerin yerleşimini piramide göre alır veya ayarlar.
6327. Üy&elik sağlayıcısı sınıfı:
6328. Gezinti için URL.
6329. initialCount bağımsız değişkeni negatif olmamalı ve maximumCount'a eşit veya daha küçük olmalıdır.
6330. 'Tür Adı' türü için 'X' örnek alanı tanımlanmadı
6331. İlk Grup Varyansı:
6332. TextEmbeddedObject.Format dönüş değeri Width özelliği için aralık dışında bir değer içeriyor.
6333. Adlandırılmış Bağlantı
6334. Belirtilen özellik adı zaten var.
6335. 'X': statik türler tür bağımsız değişkeni olarak kullanılamaz
6336. 'X' etkilenen satırlar parametresi 'Y' moduna sahip. 'Z' veya 'A' moduna sahip olmalıdır.
6337. REF bağımsız değişkeni bir EntityType belirtmelidir. Belirtilen 'X' türü 'Y' türünü temsil ediyor.
6338. Ayrılmış yönetici bağlantısı (DAC) bağlantı noktası alınırken hata oluştu. SQL Browser'ın çalıştığından emin olun veya hata günlüğünde bağlantı noktası numarasını denetleyin
6339. Bayrak ayarlanamaz.
6340. 'X' adlı izin kümesi bulunamadı.
6341. X bağımsız değişkeni null veya boş.
6342. Bağımsız değişken BackgroundWorker.RunWorkerAsync kaynağından çalışan işleyicisine geçirildi.
6343. Belirtilen arabellek boyutu kalan arabellek boyutunu ('X' bayt) aşıyor.
6344. 'X' zaten başladı.
6345. Önbelleğe alma protokolü sunucu yanıtını reddetti. Otomatik istek yeniden denemesine izin vermek için request.AllowAutoRedirect=true ayarlayın.
6346. G/Ç hatası oluştu.
6347. Doğrulayıcıda dize değeri özellikleriyle kültürel olarak değişmeyen bir etkileşimde bulunup bulunmayacağımız.
6348. 'X' tür adı çözümlenemedi. Lütfen bu türü tanımlayan derlemeyi web.config dosyasının derlemeler bölümüne ekleyin.
6349. E-posta iletisinin bilgisini alan e-posta adreslerinin virgülle ayrılmış listesi.
6350. /X seçeneği için değer gerekmiyor
6351. MSB3651: 'X' anahtar kapsayıcısı ortak/özel anahtar çifti içermiyor.
6352. Reddedilen izinler:
6353. Son düğmesi tıklatıldığında harekete geçirilir.
6354. Koşulsuz bir istek 304 yanıtı alındı, ancak beklenen yanıt kodu 200 veya 206'ydı.
6355. Önbelleğe alınan girdinin Authorization Üstbilgisi var ve bu girdiyi kullanmaya olanak verebilecek Cache-Control yönergesi yok.
6356. Açı değeri -90 ile 90 derece aralığında olmalıdır.
6357. Lütfen Receive etkinliğinin bir WorkflowServiceHost içinde barındırıldığından emin olun.
6358. Genel anahtar belirtilmelidir.
6359. Gösterge öğesi hücrelerinin koleksiyonu.
6360. Sağlanan dizinin değerleri tutacak kapasitesi yok.
6361. Görüntüde hiç kare yok.
6362. İletilen/alınan bayt başına dur bitlerinin sayısı.
6363. 'Tür Adı' türü içindeki iç içe 'Tür Adı' türü çözümlenemedi.
6364. Yanlış zaman uyumsuz sonuç.
6365. Bağımsız değişken türü void olamaz
6366. MaximumDynamicDisplayLevels pozitif bir tamsayı olmalıdır.
6367. 'Tür Adı' türündeki 'X' özelliğinin değeri izin verilen değerlerden biri değil. İzin verilen değerler: 'true' veya 'false'.
6368. Veri noktası rengi.
6369. İsteğe bağlı X konumsal parametresi, gerekli Y konumsal parametresinden önce gelemez.
6370. İşlenmemiş tarayıcı özniteliğiyle karşılaşıldı.
6371. Oluşturmanın başlangıcındaki ortam:
6372. Geçirilen bağımsız değişkenlerle eşleşen aşırı yükleme olmadığından belirtilen 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' yöntemi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemez.
6373. Toplanan dilim eşik değerinin yüzde cinsinden ayarlanıp ayarlanmayacağını alır veya ayarlar.
6374. ServiceHost Açmaya başla
6375. Eksen görünüm konumu/boyutu değiştirildiğinde çağrılır.
6376. Yansıtılan özelliklerin açıklaması başlatılmadı.
6377. Belirtilen süzgeç ölçütü geçersizdi.
6378. Bir oluşturma içindeki tüm teslim oluşturmaları aynı proje koleksiyonundan gelen proje örneklerini kullanmalıdır.
6379. 'X' Uri'si bulunamadı.
6380. Değer X olmalıdır
6381. Grafik göstergeleri.
6382. 'Tür Adı' türünde IPartitionResolver'ın bir örneği tarafından döndürülen durum sunucusu bağlantı dizesini ayrıştırma hatası. Bağlantı dizesi tcpip=: biçiminde olmalıdır; burada geçerli bir IP adresi veya yalnızca ASCII karakterlerin kullanıldığı bir makine adı, ise 0 ile 65535 arasında işaretsiz bir tamsayıdır.
6383. DataGrid'in Items yenilemesi başarısız oldu. Olası nedenlerden biri eklenen SortDescriptions'ın geçersiz olmasıdır. Bunu olası çözümü Column üzerindeki CanUserSort'a false değerini verme veya Column üzerinde SortMemberPath özelliğini kullanmak ya da DataGrid üzerinde Sorting olayını işlemektir.
6384. Anahtarı 'X' olan bir switch case'i zaten var. Farklı bir anahtar seçin.
6385. Değişmeyen Kültürle ilişkili bir bölge yok (Kültür Kimliği: 0x7F).
6386. Listede bağlantı düğmesi tıklatıldığında harekete geçirilir.
6387. Önceki işlem hala sürüyor.
6388. Bu alan, Internet Explorer'ın yasak siteler listesinden alınan tüm uygulamaları içerir.
6389. DiscoveryClientChannel, EndpointAddress='X' ve Via='Y' olan bulunan bitiş noktasına sahip kanalı açamadı. DiscoveryClientChannel şimdi bir sonraki bulunmuş bitiş noktasını kullanmayı deneyecek.
6390. X Veri Noktası Etiketi
6391. Tekrar yükleme çözümlemesi başarısız oldu
6392. Belirtilen SeekOrigin değeri geçersiz.
6393. 'X', uygulama etki alanı içinde yalnızca bir kere ayarlanabilir.
6394. InstanceHandle'ın aynı anda devam eden en fazla bir bekleyen WaitForEvents veya BeginWaitForEvents işlemi olabilir. İkinci bir işlem denendi. WaitForEvents / BeginWaitForEvents çağrısını yalnızca önceki işlem tamamlandığında yapın.
6395. Değiştirme denetiminde Site ayarlanmasına izin verilmez.
6396. Satır içi XML verileri. Bu ancak DataFile özelliğinde hiçbir dosya belirtilmediğinde kullanılır.
6397. Bu isteğe zaten farklı bir aralık belirleyicisi eklenmiş.
6398. Web Bölümü bağlantılarını düzenlemek için kullanılan fiil.
6399. MSB3028: X geçersiz bir yeniden deneme sayısı. Değer negatif olamaz.
6400. İşlemdeki iş parçacıklarının göreli olarak çalıştıkları öncelik.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions